NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR 1
Dersin Adı
Kodu Yarıyıl
Nörofizyolojik
Yaklaşımlar-1
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
FTR 2.YIL/
3
2
2.yarıyıl
210 Bahar
Teori
Uygulama Laboratuar
AKTS
4
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme ve AnlatımTartışma,Soru-Yanıt,Uygulama-Alıştırma
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Poprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin terapik
egzersizler içindeki yeri ve etki mekanizmaları konusunda temel bilgiler
vererek, PNF egzersizleri ve tekniklerini kavramalarını sağlamak ve
uygulama becerisi kazandırmaktır.
Dersin öğrenme çıktıları
1. Kolumna vertebralis ve periferik eklemlerin fonksiyonel anatomisini
tanımlar
2. Mobilizasyon, manipulasyon ve transvers friksiyon tekniklerinin etki
mekanizmalarını kavrar
3. Eklem ve yumuşak doku problemlerinin klinik özelliklerini
tanımlayabilir, temel değerlendirme yöntemlerini kavrar ve uygular
4. Mobilizasyon ve manipulasyon tekniklerine ait uygulamaları
gözlemler ve tekrar eder.
5. Eklem, bağ, tendon ve kas yaralanmalarında kullanılacak manuel
tedavi tekniğine karar verir ve temel düzeyde uygular
Dersin içeriği
Kaynaklar
Eklem ve yumuşak dokuların fonksiyonel anatomisi, biyomekaniği ve
patomekaniği, manipulasyon, mobilizasyon ve transvers friksiyon
tekniklerinin temel özellikleri, eklem ve yumuşak doku patolojilerinde temel
ölçme, değerlendirme ve manuel tedavi uygulamaları, klinik karar verme ve
vaka örnekleri.
Livanelioğlu A, Kerem Günel M, Erden Z. ? Proprioseptif Nöromusküler
Fasilitasyon Teknikleri?, Genişletilmiş 3.bs, Ankamat Matbaacılık, Ankara
2011
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1.
Tartışılacak işlenecek konular
PNF’e giriş, PNF paternlerinin temel özellikleri
2.
Skapula, pelvis ve üst ekstremite paternleri
3.
Alt ekstremite paternleri
4.
Boyun ve üst gövde paternleri
5.
Alt gövde paternleri
6.
Temel işlemler
7.
Fasilitasyon Teknikleri
8.
İnhibisyon Teknikleri
9.
Bilateral Ekstremite Paternleri
10.
Bilateral Ekstremite Paternleri
11.
Minder Aktiviteleri
12.
Minder Aktiviteleri
13.
PNF’de Yardımcı ajanlar ve proksimal hayati fonksiyonların stimülasyonu
14.
Final sınavı hazırlık
15. Hafta
Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bilim dalında yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve
çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve
yeni teknikler seçer ve uygulama becerisi kazanır.
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan
modern alet, teknik ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi
kazanır.
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar,
uygun veri toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanır.
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık
bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisi kazanır.
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
7. Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım
programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası
düzeyde de sergiler.
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5.Mükemmel
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
Download

saat/hafta