BESLENME İLKELERİ I
Dersin Adı
BESLENME
İLKELERİ I
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
BES 201
3.GÜZ
2
2
3
5
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım, soru-yanıt, gösterme, uygulama
Yrd.Doç.Dr.Ayşe Ünlü,
Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki
önemini öğretmek, besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirilmesini,
farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmeleri ile bunların
Dersin amacı
sağlanabileceği besinlerin tür ve miktarını öğretmek, beslenme durumunun saptanmasında, bireysel besin
tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerinin uygulanmasını ve sağlıklı beslenme için öneriler
geliştirmek.
Öğrencinin, verilen ders kapsamı çerçevesinde ortak sorunları tartışabilmesi
Konularla ilgili basit uygulamalar yaparak deney ve teorinin nasıl bağdaşacağı konusunda bilgi sahibi
olabilmesi
Dersin öğrenme
Genel beslenme ilkelerini öğrenebilmesi
çıktıları
Besinleri besin öğesi açısından değerlendirebilmesi
Sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki öneminin kavranabilmesi
Besin hazırlama, pişirme ve işleme tekniklerinin öğrenilmesi
Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri,
Dersin içeriği
sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu. Bireysel besin tüketim
kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemleri.
1. Baysal, A. (2011) Beslenme (13 th edition). Ankara: Hatipoğlu Publishing.
2. Mahan, L.K., Escott-Stump, S., Raymond, J. (2011) Krause's Food & the Nutrition Care Process
(13 th edition). Washington: Elseiver.
3. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi. (2004). T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri
Kaynaklar
Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara.
4. Berdanier C.D., Johanna T. Dwyer, J.T., Feldman E.B. (2007) Handbook of Nutrition and Food
(2th edition). CRC Press
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Beslenmeye genel bakış
2. Hafta
Karbonhidratlar
3. Hafta
Karbonhidratlar
4. Hafta
Besinler: nişasta, tahıl,şeker ve tatlandırıcılar
5. Hafta
Yağlar
6. Hafta
Yağlar
7. Hafta
ARA SINAV
8. Hafta
Proteinler
9. Hafta
Proteinler
10. Hafta
Protein kalitesi
11. Hafta
Besinler: et, yumurta, k.baklagiller
12. Hafta
Enerji metabolizması ve fiziksel aktivite
13. Hafta
Besin tüketim durumunun ve fiziksel aktivite kayıtları
14. Hafta
ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı(%)
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X13 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri
geliştirebilme.
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar
sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm
ekip elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Download

saat/hafta - Sanko Üniversitesi