BESLENME ve DİYETETİK ALANINDA ETİK
Dersin Adı
BESLENME ve
DİYETETİK
ALANINDA ETİK
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
BES-309
5
2
0
0
2
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım
Yrd. Doç. Dr.Ayşe Ünlü, Araş.Gör.Saadet Özen
Beslenme ve Diyetetik eğitimi süresince ve diyetisyenlik mesleği uygulamalarında, etik kurallara uygun
davranışlara yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
1. Etik kavramını ve mevcut etik teorilerini öğrenir.
2. Diyetisyenlik mesleğinde etik kurallara uygun davranmanın önemini kavrar
3. Eğitim ve meslek yaşamında etik kurallara uygun kararlar verir ve davranış sergiler.
4. Diyetisyenlik mesleğinde, topluma, hasta ve danışanlara, meslektaşlara ve diğer meslek
gruplarına karşı sorumluklarını etik kurallara uygun olarak yerine getirmeyi öğrenir.
Etik kavramı ve mevcut teoriler; beslenme ve diyetetik eğitimi ile uygulama alanlarında etik kurallara
uygun davranışların önemi; diyetisyenlerin topluma, hasta ve danışanlara, meslektaşlara ve diğer
meslek gruplarına karşı sorumlukları ve etiğe uygun olduğu kabul edilen davranışları kapsar
1. International Confederation of Dietetic Associations. International Code of Ethics and Code of
Good Practice,2008.
2. Academy of Nutrition and Dietetics. Code of Ethics in Dietetics, 2009.
3. Türkiye Diyetisyenler Derneği. Diyetisyenlik Mesleğinin Etik Kuralları, 2012
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Etik Tanımı
2. Hafta
Etik Teorileri
3. Hafta
Beslenme ve Diyetetik Disiplininde Etiğin Önemi
4. Hafta
Beslenme ve Diyetetik Eğitim Sürecinde Etik
5. Hafta
Beslenme ve Diyetetik Araştırmalarında Etik
6. Hafta
ARA SINAV
7. Hafta
Beslenme ve Diyetetik Uygulama Alanlarında Etik
8. Hafta
Diyetisyenlerin Topluma Karşı Sorumluluklarına Etik Yaklaşım
9. Hafta
Diyetisyenlerin Hasta ve Danışanlara Karşı Sorumluluklarına Etik Yaklaşım
10. Hafta
Diyetisyenlerin Mesleğe Karşı Sorumluluklarına Etik Yaklaşım
11. Hafta
Diyetisyenlerin Meslektaşlarına ve Birlikte Çalıştığı Diğer Sağlık Profesyonellerine Karşı
Sorumluluklarına Etik Yaklaşım
12. Hafta
Uluslararası Meslek Kuruluşlarında Etik Çalışmaları I- International Confederation of Dietetic
Associations Örneği
13. Hafta
Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) Etik Kurul ve Komisyon Çalışmaları
14. Hafta
ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1
2
3
x
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
X
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri
geliştirebilme.
x
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
x
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
x
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
x
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar
sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm
ekip elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4
5
x
x
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Download

saat/hafta