T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
DÖNEM
DERSİN KODU
DERSİN ADI
151815339
MEKANİZMA TEKNİĞİ
HAFTALIK DERS SAATİ
YARIYIL
DERSİN
Teorik
Uygulama
Laboratuar
2
0
0
5
Güz
TÜRÜ
DİLİ
ZORUNLU (X) SEÇMELİ ( )
Türkçe
Kredisi AKTS
2
4
DERSİN KATEGORİSİ
Temel Bilim
Temel Mühendislik
√
Makine Mühendisliği
[Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa (√) koyunuz.]
√
Sosyal Bilim
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
YARIYIL İÇİ
YARIYIL SONU SINAVI
Faaliyet türü
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Proje
Rapor
Diğer (………)
Sayı
1
%
40
1
60
VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR)
DERSİN KISA İÇERİĞİ
DERSİN AMAÇLARI
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
TEMEL DERS KİTABI
YARDIMCI KAYNAKLAR
DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE
GEREÇLER
Mekanizmalara ait temel kinematik yaklaşımlar. Mekanizmaların tasarımı ve
analizinde temel problemler. Analitik ve grafik metotlar. Konum, hız ve
ivme analizleri. Dişli ve kam mekanizmaları.
Öğrenciyi makine dinamiği dersi için hazırlamak, mekanizmaların analiz ve
sentezini kinematiksel anlamda öğretmek.
Makine mühendisliğinde en temel unsurlar olan mekanizmaların ve
makinelerin analiz ve sentezlerinde gerekli altyapıyı sağlamak.
Ders sonunda öğrencinin edineceği bilgi ve kabiliyetler:
 mekanizma çeşitleri (kol, dişli, kam vb.), uygulama alanları hakkında
bilgi,
 güç iletim ve dönüştürme metotları ve bu sistemleri birbirinden ayıran
karakteristik özelliklerin anlaşılması,
 makine mekanizmalarda mekanik avantaj ve verim hesabı yapabilme,
 kol ve dişli mekanizmalarının kinematik analizini yapabilme,
 hareket halindeki bir mekanizmada konum, hız ve ivme değişimlerini
saptayabilme,
 arzu edilen hareketi sağlayan bir mekanizmanın tasarımını yapma,
 mekanizma sentezi bilgisi.
Kinematics and Dynamics of Machinery, R.L. Norton, McGraw-Hill
1)Mechanism Design: Analysis and Synthesis, Arthur G. Erdman, George N.
Sandor
2)Mekanizma Tekniği, Eres Söylemez, Birsen Yayınevi
DERSİN HAFTALIK PLANI
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
NO
İŞLENEN KONULAR
Giriş: tanımlar, mekanizma çeşitleri; tasarım ve sentez
Mekanizma terminolojisi; kinematik diyagramlar; evirme; Grashof kanunu
Güç ve kayıplar, mekanik verim ve avantaj, iletim açısı; kam-takipçi ve dişli sistemleri
Serbestlik derecesi (mafsal ve mekanizmalarda, Kutzbach-Gruebler denklemi)
Çözümlü sorular; fonksiyon, yörünge ve hareket üretimi; Freudenstein denklemi
Ani dönme merkezi; mekanizma analizi için diferansiyel kinematik
Uygulama: çözümlü sorular
Ara Sınav
Ara Sınav
Uygulama: çözümlü sorular
Uygulama: çözümlü sorular
Dişliler ve dişli mekanizmaları
Uygulama: çözümlü sorular
Uygulama: çözümlü sorular
Yarıyıl Sonu Sınavı
PROGRAM ÇIKTISI
Matematik, fen bilimleri ve .... Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu
alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği problemlerini
1
modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama,
tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak
2
çözme becerileri
Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü gerçekçi
3
kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi.
Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme,
4
seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi
Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri
5
toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
6
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini
7
kullanma/geliştirme becerisi
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki
8
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
9
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar
10 hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik
11 üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar
hakkında ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var.
Öğretim Üyesi: Naci Zafer
İmza:
3
2
1
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]
Tarih: 22.6.2014
Download

ek bilgi - Osmangazi Üniversitesi