Toplu Beslenme Sistemleri I
Dersin Adı
Toplu Beslenme
Sistemleri I
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
BES 301
5. güz
3
0
0
5
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım
Dersin öğrenme ve
Takım/Grup Çalışması
öğretme teknikleri
Beyin Fırtınası
Dersin
Yrd. Doç.Dr. Ayşe Ünlü,Araştırma Görevlisi Saadet Özen
sorumlusu(ları)
Toplu beslenme sistemlerinde (TBS) yönetim ve organizasyon, mutfak ve yemekhane planlama, menü
Dersin amacı
planlama, satın alma ve depolama gibi toplu beslenme sistemleri süreçleri konularında bilgi verilmesi
amaçlanmaktadır.
Toplu beslenme sistemlerinin önemini kavrayabilme.
Toplu beslenme süreçlerine ilişkin bilgi edinebilme.
Toplu beslenme sistemlerinde kullanılan araç gereçleri öğrenebilme.
Dersin öğrenme
Menü denetimi yapabilme.
çıktıları
Yönetici diyetisyen olma becerisi kazanabilme.
Mutfak modernizasyonu yapabilme.
İş güvenliği konusunda bilgi edinebilme.
Dersin içeriği
Kaynaklar
Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
mutfak/yemekhane planlama, TBS de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetimi, standart
yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri, iş güvenliği.
1. Kinton R, Ceserani V, Foskett D, The Theory of Catering, Eighth edition, Hodder & Stoughton,
London, 1995.
2. Spears MC, Foodservice Organizations.
3. Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök
Yayıncılık, Ankara,1995
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Toplu beslenme tanımı ve önemi
2. Hafta
TBS çeşitleri ve yeni üretim sistemleri
3. Hafta
TBS çeşitleri ve yeni üretim sistemleri
4. Hafta
TBS yönetim ve organizasyon
5. Hafta
TBS yönetim ve organizasyon
6. Hafta
TBS stratejik yönetim
7. Hafta
ARA SINAV
8. Hafta
Mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler
9. Hafta
Mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler
10. Hafta
Menü yönetimi ve denetimi
11. Hafta
Menü yönetimi ve denetimi
12. Hafta
Standart yemek tarifeleri ve denetimi
13. Hafta
Standart yemek tarifeleri ve denetimi
14. Hafta
ARA SINAVI
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri
geliştirebilme.
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar
sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm
ekip elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Download

saat/hafta