KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMASI
Dersin Adı
KLİNİK BESLENME
ÇOCUK
UYGULAMASI
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
BES403
7.Güz
2
8
0
8
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Uygulama-Alıştırma,
Örnek Olay İncelemesi
Bölüm Elemanları
Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenmek, hasta dosyası okuma, dosyadaki bilgileri
analiz etme ve hastanın klinik ve laboratuvar bulgularına göre beslenme tedavisi planlamayı
öğrenmektir.
Pediatri diyetisyenliği konusunda bilgi ve becerileri kazanır
Pediatri diyetisyenliği konusunda uygulamaları gözlem yaparak öğrenir
Poliklinikte ve klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenir
Hasta dosyası okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik ve laboratuvar bulgularına
göre beslenme tedavisi planlamayı öğrenir
Çocuk hastalıklarında uygulanan beslenme tedavilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını
öğrenir
Pediatri diyetisyenliği konusunda tüm paydaşlarla ekip çalışması yapma becerisini kazanır
Pediatrik hastalıklar konusunda klinik beslenme araştırmalarına katılır.
Çocuk hastalıkları ile ilgili bilgiye ulaşabilme, analiz edebilme ve bu bilgiyi sunma becerisi kazanır
Çocuk mamaları ve kullanım alanları, prematüre bebek beslenmesi, malabsorpsiyonlar ve beslenme
tedavisi, Malnütrisyon ve beslenme tedavisi
Gastroenteritler ve beslenme tedavisi, Kalıtsal metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi,
Diabetes mellitus ve beslenme tedavisi, Enteral ve parenteral beslenme, Böbrek hastalıkları ve
beslenme tedavisi,
1. Prof Dr. Gülden Köksal, Uz. Dyt Hülya Gökmen. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi,
Hatiboğlu Yayınevi, 2000, Ankara
2. Acosta PB, Yannicelli S. The Ross Metabolic Formula System Nutrition Support Protocols,
3rd Ed, Ohio, 1997.
3. Beslenme ve Diyet Dergileri
4. Clinical Nutrition
5. American Journal of Clinical Nutrition
6. European Journal of Clinical Nutrition
7. Vanessa Shaw, Margeret Lawson. Clinical Paediatric Dietetics, 4th Edition, Blackwell
Publishing, BDA Paediatric Group, London, 2008.
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Staj ve çocuk mamaları, sınıflaması ve kullanım alanlarının tartışılması
2. Hafta
Staj ve prematürelik vaka sunumları
3. Hafta
Staj ve malabsorpsiyonlar vaka sunumları
4. Hafta
Staj ve malnütrisyon vaka sunumları
5. Hafta
Staj ve kalıtsal metabolizma hastalıkları vaka sunumları
6. Hafta
Staj ve diabetes mellitus vaka sunumları
7. Hafta
ARA SINAV
8. Hafta
Staj ve enteral ve parenteral vaka sunumları
9. Hafta
Staj ve böbrek hastalıkları vaka sunumları
10. Hafta
Staj ve besin alerjileri vaka sunumları
11. Hafta
Staj ve yeme davranış bozuklukları, çocukluk çağı şişmanlığı, metabolik sendrom vaka sunumları
12. Hafta
Staj ve enfeksiyon hastalıkları, onkolojik hastalıklar vaka sunumları
13. Hafta
Staj ve nörolojik hastalıklar, fetal beslenme kronik hastalıklarla ilişkisi vaka sunumları
14. Hafta
ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1
2
3
4
5
X
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
x
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
X
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
x
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirebilme.
X
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
x
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
X
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
x
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar sunarak
düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm ekip
elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
X
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Download

saat/hafta