BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
BESLENME
DURUMU
BES206
4. Bahar
3
0
0
3
SAPTAMA
YÖNTEMLERİ
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme ve
Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
öğretme teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Bireyin ve toplumun beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemleri ve beslenme durumunu
Dersin amacı
tarama testlerini/araçlarını kullanarak hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumlarının saptanmasını
öğretmek.
Toplum beslenmesi kavramı ile hasta ve sağlıklı bireylerde beslenme durumu saptama yöntemlerini
öğrenebilme.
Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi ve beslenme durumunu saptama yöntemlerini
öğrenebilme.
Hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında uygulayabilecek bilgi ve beceri
Dersin öğrenme kazanabilme.
çıktıları
Beslenme antropometrisi, klinik belirtileri, biyofizik yöntemler, biyokimyasal ve hematolojik yöntemleri
öğrenebilme.
Sağlık istatistikleri, yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, besin tüketim araştırmaları, ekolojik
etmenlerin saptanmasını öğrenebilme.
Beslenme durumunun saptanması yöntemleri ile hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun
saptayabilme
Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, Beslenme durumunun
saptanması yöntemleri, Antropometrik ölçümler, Klinik belirtiler, Biyokimyasal ve biyofizik yöntemler,
Dersin içeriği
Besin tüketim araştırmaları, Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, vb., Beslenme
durumunu tarama testleri/araçları, Antropometrik ölçümlerin uygulanması, Bireysel besin tüketim
araştırmasının uygulanması, değerlendirilmesi, rapor edilmesi
1. Pekcan, G. Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.) 67-142,
Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2011.
2. Margetts BM, Nelson M (1997). Design Concepts in Nutritional Epidemiology. Oxford University
Press, Oxford, 2nd Ed.
3. Gibson RS (2005). Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, Newyork,
2nd Ed.
Kaynaklar
4. Willett W (1998). Nutritional Epidemiology. Oxford University Press. NewYork, 2nd Ed.
5. Jelliffe DB, Jelliffe EFP. Community Nutritional Assessment. Oxford University Press, Oxford,
1989.
6. Lee RD, Nieman DC (2007). Nutritional Assessment. McGrawHill, Boston, 4th Ed
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi
2. Hafta
Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi
3. Hafta
Beslenme durumunu saptama yöntemleri
4. Hafta
Beslenme durumunu saptama yöntemleri
5. Hafta
Beslenme antropometrisi
6. Hafta
Beslenme antropometrisi
7. Hafta
ARA SINAV
8. Hafta
Klinik belirtiler, Biyomarkerlar:Biyokimyasal ve hematolojik yöntemler
9. Hafta
Klinik belirtiler, Biyomarkerlar:Biyokimyasal ve hematolojik yöntemler
10. Hafta
Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları
11. Hafta
Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları
12. Hafta
Besin tüketim araştırmaları,Ekolojik etmenler
13. Hafta
Besin tüketim araştırmaları,Ekolojik etmenler
14. Hafta
ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri
geliştirebilme.
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar
sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm
ekip elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Download

saat/hafta