SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
A. YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ
Ders Kodu
Dersler
Z/S
T
U/L
TOP
K
AKTS
HEMY
HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE SINIFLAMA
SİSTEMLERİ
Z
2
2
4
3
5
HEMY
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM
Z
2
0
2
2
5
HEMY
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ
Z
2
0
2
2
5
HEMY
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA
Z
2
0
2
2
5
HEMY
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
S
3
4
7
5
10
HEMY
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
S
3
4
7
5
10
HEMY
SEMİNER
Z
1
0
1
0
5
Z/S
T
U/L
TOP
K
AKTS
Ders Kodu
Dersler
HEMY
SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Z
2
0
2
2
5
HEMY
HEMŞİRELİKTE ETİK
Z
2
0
2
2
5
HEMY
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
S
3
4
7
5
10
HEMY
BÜYÜME VE GELİŞME
S
2
0
2
2
5
HEMY
TRAVMA VE ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
S
2
0
2
2
5
HEMY
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ
S
2
0
2
2
5
HEMY
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
S
2
0
2
2
5
HEMY
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ
S
2
0
2
2
5
S
3
4
7
5
10
S
3
4
7
5
10
HEMY
HEMY
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ
HEMŞİRELİĞİ
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
HEMY
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ
S
3
4
7
5
10
HEMY
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
S
3
4
7
5
10
HEMY
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM
S
3
4
7
5
10
HEMY
PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
S
2
0
2
2
5
HEMY
HEMŞİRELİKTE LİDERLİK
S
2
0
2
2
5
HEMY
TEZ ÇALIŞMASI
-
-
-
-
-
Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans derecesini almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ve
alınması gereken zorunlu/seçmeli ders sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Zorunlu/
Teorik
Seçmeli
Uyg.
Top.
Kredi
AKTS
HEMY
HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE
SINIFLAMA SİSTEMLERİ
Z
2
2
4
3
5
HEMY
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM
Z
2
0
2
2
5
HEMY
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ
Z
2
0
2
2
5
HEMY
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA
Z
2
0
2
2
5
HEMY
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
S
3
4
7
5
5
HEMY
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
S
3
4
7
5
5
14
10
24
19
30
Uyg
Top.
Kredi
AKTS
GENEL TOPLAM
II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Zorunlu/
Teorik
Seçmeli
HEMY
SEMİNER
Z
1
0
1
0
5
HEMY
SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Z
2
0
2
2
5
HEMY
HEMŞİRELİKTE ETİK
Z
2
0
2
2
5
S
3
4
7
5
5
S
3
4
7
5
5
S
2
0
2
2
5
13
8
21
16
30
HEMY
HEMY
HEMY
CERRAHİ HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ
HEMŞİRELİĞİ
HEMŞİRELİKTE LİDERLİK
GENEL TOPLAM
III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
Dersin
Kodu
Dersin Adı
HEMY
UZMANLIK ALAN DERSİ I
HEMY
TEZ ÇALIŞMASI I
Zorunlu/
Teorik
Seçmeli
Z
Z
GENEL TOPLAM
Uyg
Top.
Kredi
AKTS
5
0
5
0
0
1
1
0
24
5
1
6
0
30
Uyg
Top.
Kredi
AKTS
6
IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Zorunlu/
Teorik
Seçmeli
HEMY
UZMANLIK ALAN DERSİ II
Z
5
0
5
0
6
HEMY
TEZ ÇALIŞMASI II
Z
0
1
1
0
24
5
1
6
0
30
GENEL TOPLAM
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PLANI DERS İÇERİKLERİ
HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ
(Teorik 2, Uygulama 2, Kredi 3)
1. Bilişim sistemlerinin Sınıflandırılması
2. Sağlık Bilişim Sistemleri
3. Sağlık Bilişim Sistemlerinin Sağlık Hizmetleri Sunumu Üzerine Etkileri
4. Hemşirelik Eğitimi ve İnformasyon Teknolojisi
5. Hemşirelik Terminolojisi
6. Hemşirelikte Bilişim
7. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri
8. Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM
(Teorik 2, 2 Kredi )
1. Temel İnsan Gereksinimleri
2. Bütüncül Sağlık Kavramı
3. Stres Kuramı
4. Adaptasyon Kuramı
5. Sistem Analizi Kuramı
6. Hemşirelikle İlgili Kuramlar
1) Florence Nightingale
2) Virginia Henderson
3) Hildegard E. Peplau
4) Dorothea Orem
5) Sister Callista Roy
6) Nancy Roper, Winifred Logan, Allison Tierney Hemşirelik Modeli
7) Margory Gordon
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ
(Teorik 2, 2 Kredi )
1. Temel Kavramlar ve Yönetim İlkeleri
2. Yönetim Biliminin Organizasyon-Çevre-Teknoloji Boyutunda İncelenmesi
3. Toplam Kalite Yönetimi
4. Süreç Yenileme
5. Çağdaş Yönetim Tekniklerinin Değerlendirilmesi
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA
(Teorik 2, 2 Kredi )
1. Hemşirelikte Araştırmanın Önemi
2. Araştırma Etkinliklerinde Hemşirelerin Sorumlulukları
3. Araştırma ve Etik
4. Araştırma Süreci
5. Araştırma Tasarımı
6. Araştırmada Örnekleme
7. Veri Toplama, Yöntem Teknik ve Araçları
8. Araştırma Raporunun Hazırlanması
9. Hemşirelik Araştırmalarının Değerlendirilmesi ve Kullanımı
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
(Teorik 3, Uygulama 4, Kredi 5)
1. İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar
2. Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
3. Respiratuar Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
4. Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
5. Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
6. Neoplastik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
7. Hemotolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
8. Gastrointentinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
9. Nörolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
10. Immun Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
(Teorik 3, Uygulama 4, Kredi 5)
1. Çocukta Tanılama
2. Yenidoğan ve Bakımı
3. Büyüme-Gelişme Bozuklukları
4. Beslenme Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı
5. Aşı Uygulamaları ve Enfeksiyon Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı
6. Sistem Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı
7. Acil ve Kritik Durumlar ve Hemşirelik Bakımı
SEMİNER
1. Farklı sistem hastalıklarında hemşirelik tanılaması
2. Bakımla ilgili etik rehber ilkeler
3. Sağlık bakım ortamlarındaki bilgi enformasyon yönetim sistemleri
4. Hemşirelikte eğitim felsefesi ışığında eğitim programlarının planlanması
5. Özel bakım gerektiren durumlardaki hastaların tanılama, uygulama, değerlendirme süreci
doğrultusunda bakımları ile ilgili kararları uygulama becerileri
6. Klinik araştırma yöntemlerini planlama, moritorize etme, veri düzenleme, dökümante etme
süreci
7. İletişim etkileşim becerileri, iletişim modelleri, özel durumlarda iletişim
HEMŞİRELİKTE ETİK
(Teorik 2, 2 Kredi )
1. Etik kavramı
2. Felsefi anlamda ahlak ve etik
3. Hemşirelikte etik ve hemşirelik etiğinin tarihçesi
4. Hemşirenin görev yetki ve sorumlulukları
5. Hemşirelikle ilgili yasa tüzük ve yönetmelikler
6. Hemşirelerin uygulama alanlarında karşılaştıkları etik problemler
7. Etik sorunlar
8. Etik kodlar
9. Hasta hakları
10. Hatalı uygulamalar (malpraktis)
11. Etik ikilemlerde kullanılan karar verme modelleri
SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Teorik 2, 2 Kredi )
1.Sağlığın değerlendirmesinde; temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2.Gordon’un 11 fonksiyonel örüntüsünü tanımlar
3.Yaşam döngüsüne uygun değerlendirmeyi açıklar
4.Farklı özelliklere ve kişiye göre sağlığı değerlendirir
5.11 fonksiyona göre bakım planı ve değerlendirme yapar
6.Vakalar üzerinde sağlığın değerlendirmesini tartışır
7.Bakım planı yapar ve uygulamasının sonuçlarını değerlendirir
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
(Teorik 3, Uygulama 4, Kredi 5)
1. Sağlık ve Hastalık
2. Hemostazis
3. Cerrahi Hastasında Stres
4. Cerrahi Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları
5. Cerrahi Hastasında Hemşirelik Süreci
6. Hasta/ Aile Eğitimi
7. Cerrahi Asepsi İlkeleri
8. Cerrahi Asepsi Yöntemleri
9. Cerrahi Enfeksiyonlar
10. Cerrahi Alan Enfeksiyonları
11. Hastane Enfeksiyonları ve Korunmada Hemşirenin Rolü
12. Cerrahi Hastasında Sıvı Elektrolit Dengesi
13. Cerrahi Hastasında Asit Baz Dengesi
14. Cerrahi Hastasında Beslenme
BÜYÜME VE GELİŞME
(Teorik 2, 2 Kredi )
1. Bebek, çocuk, adelösan fiziksel değerlendirilmesi
2. Çocukluk dönemi beslenme bozuklukları
3. Sıvı- elektrolit dengesi
4. Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişme Nedir?
5.Büyüme ve Gelişme İlkeleri
6. Gelişim Kuramları
7. Büyüme ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler
8. Gelişim Dönemleri; Doğum Öncesi Dönemdeki Gelişim
9. Bebeklik Dönemi ( 0-1 yaş)
10. Küçük Çocukluk Dönemi (1-3 yaş)
11. Oyun Dönemi (3-6 yaş)
12. Okul Dönemi (6-12 yaş)
13. Ergenlik Dönemi (11-20 yaş)
TRAVMA VE ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ
(Teorik 2, 2 Kredi )
1. Acil ve travma hemşireliği ile ilgili temel kavramlar
2. Hemşirelik girişimlerinde etik kurallar
3. Hasta hakları
4. Hasta bakım standartları
5. Hasta bakımında güncel yasal düzenlemeler
6. Hasta eğitimi
7. Triyaj
8. Fiziksel Tanılama
9. İlk tanılama
10.İkincil tanılama
11.Hemşirelik bakım girişimleri
12.Hastanın iyileştirilmesine yönelik koruyucu önlemler
13.Hasta transportu
14.Güvenli çevrenin önemi
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
(Teorik 2, 2 Kredi )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kanserin Tanımı, Tarihçesi, Ülkemizde Ve Dünyada Epidemiyolojisi
Karsinogenezis Ve Kanserde Sınıflama
Sistemlere Göre (Cilt, Baş-Boyun, Meme, GİS, Urogenital Organlar, Akciğer, Lenf, Kİ)
Kanserin İncelenmesi, Hazırlayıcı Faktörler, Belirti Bulgular, Tanı Yöntemleri
Kanserde Tedavi Yöntemleri, Bakım ve Rehabilitasyonu
Kanserli Hastada Semptom Kontrolü ve Bakım
Kanserde Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Yeni Gelişmeler ve Hemşirenin Sorumlulukları
Onkolojik Aciller
Kanserli Hastada Öz Bakım ve Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi
Kanserli Hastaya Bakım Verenlerin Korunması (Hemşire-Hasta Ve Yakını)
Terminal Dönemdeki Kanserli Hasta ve Yakınlarının Bakım Sorunları
İzlenen klinik ve poliklinik vakalarının analizi
GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ
(Teorik 2, 2 Kredi )
1. Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus ve sorunları,
2. Yaşlanma süreci ile birlikte gelişen ve değişen sağlık sorunları ve bu sorunlara yaklaşım,
3. Yaşlılara sunulan hizmetler ve sorunlarına, sağlıklı yaşlanma ve yaşlılıkta yaşam
kalitesinin artırılmasına yönelik konularda teorik bilgi kazandırır.
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
(Teorik 3, Uygulama 4, Kredi 5)
1.
2.
3.
4.
Psikiyatri hemşireliği alanındaki kuramlar,
Ruhsal sorunların etiyoloji ve epidemiyolojisinin incelenmesi,
Danışmanlık ve yardım becerileri,
Acil durumların ele alınması,
5.
6.
7.
8.
Ruhsal sorunu olan hastanın bakımının planlanması,
Psikiyatride kullanılan tedavi yöntemleri,
Hastanın uyumu ve rehabilitasyonu,
Psikiyatride etik ve yasal sorunlar.
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
(Teorik 3, Uygulama 4, Kredi 5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Prekonsepsiyonel Bakım
Prenatal tanı ve fetal değerlendirme, güncel gelişmeler
Perinatal Hasta Güvenliği
Gebelik ve Doğumun Pelvik Taban ve Alt Üriner Sistem Üzerine Etkileri
Doğum Eyleminin Birinci Evresinin Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar
Doğum Eyleminin İkinci ve Üçüncü Evresinde Kanıta Dayalı Uygulamalar
Doğal Doğum, Suda Doğum, Evde Doğum
Doğum Koçluğu
Ebeveyn Eğitim Sınıfları
Gebelik ve Lohusalık Döneminde Cinsel Fonksiyon
İntra_partum Fetal Değerlendirme
Doğum Eyleminde Rahatlık ve Destek (Ağrı kontrolü)
Doğum Korkusu, Doğum Eyleminde Etkili Hormonlar
Gebelik ve Lohusalık Dönemlerinde Stres Yönetimi
Gebelik, Doğum ve Lohusalık Döneminde Kullanılan İlaçlar
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ
(Teorik 3, Uygulama 4, Kredi 5)
1. Türkiye’de Hemşirelik Eğitimine Genel Bakış,
2. Hemşirelik Eğitim Felsefesi,
3. Hemşirelik Yüksekokullarında Eğitim Programlarının Geliştirilmesi,
4. Bütün Hemşirelik Konuları İçin Temel Bir Ders: Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Esasları
Dersinde Belirtke Tablosu, Ünite Planı, Ders Planı Hazırlama,
5. Hemşirelik Esasları Öğretimi: Öğretmen Faktörü, Hemşirelik Esasları Öğretimi: Temel
Öğretme Yöntemi,
6. Hemşirelik Esasları Öğretimi: Başarı Değerlendirme Yöntemleri, Örnek Ders Planı
Sunumu
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
(Teorik 3, Uygulama 4, Kredi 5)
1. Halk sağlığı hemşireliğinin tarihçesi, Sağlık yönetimi, Temel sağlık hizmetleri,
2. Halk sağlığı hemşireliği ile ilgili temel kavramlar,
3. Toplumu tanıma, Toplum, kültür ve sağlık, Nüfus ve sağlık, Ev ziyaretleri, Aile ve sağlık,
Erken tanı
4. Ana ve çocuk sağlığı, Çevre sağlığı, İşçi sağlığı, Okul sağlığı, Bulaşıcı ve sosyal
hastalıklarda halk sağlığı hemşireliği, Toplumda beslenme, Kronik hastalıklar,
5. Sağlık eğitimi, Yaşlılık, Toplum ruh sağlığı, Sosyal hizmetler
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM
(Teorik 3, Uygulama 4, Kredi 5)
Sağlık Sistemi ve Hemşirelik
Organizasyon ve Yönetimle İlgili Kavramlar, Yönetim Kademeleri, Yönetim Becerileri,
Organizasyon İlkeleri, Organizasyon Teorileri Klasik Organizasyon Teorisi Neo-Klasik
Organizasyon Teorisi, Modern Organizasyon Teorisi, Sistem Yaklaşımı, Durumsallık
Yaklaşımı
4. Yönetim Süreci Özellikleri ve Evreleri: Planlama/Organize Etme
5. Yönetim Süreci/Yöneltme Yönetim Süreci/Koordinasyon Kontrol
6. Yönetim Süreci: Karar Verme/Problem Çözme
7. Yönetimde Haberleşme & İletişim
8. Yönetimde Gruplar/Disiplinler Arası Ekip Çalışması
9. Yönetim Psikolojisi
10. Yönetimde Etik
1.
2.
3.
11. Özel Kamu Hastaneleri ve Hemşirelik Hizmetlerinin Organizasyon Yapıları ve İşleyiş Özellikleri
PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
(Teorik 2, 2 Kredi )
1.
2.
3.
Cinsel sağlık/üreme sağlığı kavramı (CS/ÜS) çerçevesinde, Dünya’da ve Türkiye’de
üreme sağlığı sorunlarını ve etkileyen faktörleri tartışabilmesi
Doğum öncesi-doğum-doğum sonrası dönemlerde anne-fetus-yenidoğan sağlığının
korunması, geliştirilmesi için gerekli hemşirelik hizmetlerine yönelik bilgi ve becerileri
yeni gelişmelerin ışığı altında kazandırılması
Sağlığın normalden saptığı durumlarda erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarında
uygun hemşirelik bakımını planlayabilmesine temel olacak bilginin kazandırılması ve
kazandığı bu bilgileri vaka tartışmalarında kullanabilmesi
HEMŞİRELİKTE LİDERLİK
(Teorik 2, 2 Kredi )
1.
2.
3.
Liderlik kavramı ve tanımı, liderlik teorileri, günümüz liderlik yaklaşımları, etkin liderin
özellikleri, girişkenlik,
Kendini tanıma, beden dilini iyi kullanabilme, etkili ekip liderliği rolü, etkili zaman
yönetimi,
Hemşirelik hizmetlerinde liderliğin önemi, hemşirelikte yaşanan yönetsel liderlik
sorunlarını belirleme, analiz etme ve çözüm stratejilerini belirleme.
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ
(Teorik 2, 2 Kredi )
1.
2.
3.
4.
Ameliyathane Hemşireliğine Giriş
Hastayı Ameliyata Hazırlama
İnfeksiyon Kontrolü
Yaralanmanın Önlenmesi-Pozisyon Verme
TEZ ÇALIŞMASI
Öğrencinin uzmanlık alanına özel orijinal bir konuda bilimsel yöntemle araştırma yaparak
rapor haline getirmesi beklenir.
Download

Ders İçeriği - Sağlık Bilimleri Enstitüsü