ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı:
Zehra Durna
2. Doğum Tarihi:
20.12.1954
3. Ünvanı:
Profesör
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Lisans
Hemşirelik
Y. Lisans
--
Doktora
Tıp Bilimleri
5.
Üniversite
Yıl
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
Hemşirelik Yüksekokulu
-İstanbul
1976
--
Üniversitesi
Sağlık
Enstitüsü
Bilimleri
1985
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1991
Doçentlik Tarihi
: 1994
Profesörlük Tarihi
: 2000
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1. Akgüç N. Tip 2 Diyabet hastalarının hastalık algısı ve tedaviye uyumlarının
değerlendirilmesi. İstanbul 2013.
2. Kaya D. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin ve eğitim gereksinimlerinin
değerlendirilmesi. İstanbul 2013.
3. Koç S. MI geçiren hastalarda semptomların ve bakım merkezine ulaşmada etkili olan
faktörlerin değerlendirilmesi. İstanbul 2013.
4. Sertdemir T. “Hemodiyaliz uygulanan hastalarda algılanan stresörlerin ve bakımdan
memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi” 2012.
5. Kepiçoğlu N. “Kemoterapi uygulanan hematolojik maligniteli hastalarda oral mukozit
riskinin ve bakım gereksinimlerinin değerlendirilmesi.” 2012
6. Bayram Z. “Meme kanserli kemoterapi alan hastalarda semptomların ve bakım
gereksinimlerinin değerlendirilmesi.” 2012.
1
7. Çiftçi, Ö.: “Koroner Arter Bypass ameliyatı geçiren hastaların semptom deneyimi ve
eğitimin önemine ilişkin algılarının değerlendirilmesi” (2011).
8. Sevilir Pamukcu, C. “Ameliyat geçiren hastaların bakım gereksinimlerinin ve hemşirelik
bakımına ilişkin memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi” (2011).
9. Coşkun, F.: “İç Hastalıkları ve cerrahi servislerinde çalışan hemşirelerin empatik beceri
düzeylerinin değerlendirilmesi” (2011).
10. Akın, S.: “Diyabetli hastalarda uyumun ve aile destek düzeylerinin değerlendirilmesi”
(2011).
11. Beyazay, S.: “Yaşlı Hastalarda tedavi süreçlerindeki düşme riskinin ve etkileyen
faktörlerin değerlendirilmesi” (2011).
12. Çınar, G.: “Cerrahi hemşirelerinde örgütsel bağlılığın iş doyumlarına etkisinin
değerlendirilmesi” (2010).
13. Balcan, Y.: “Gestasyonel diyabet tanısı konmuş gebelerde bakımın HbA 1C düzeylerine
etkisi” (2010).
14. Yıldız, M.:
“Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların ağız bakım gereksinimlerinin
değerlendirilmesi” (2011).
15. Kale, A.: “Koroner Arter Bypas Greft ameliyatı sonrası bilgi gereksinimlerinin ve aile
destek düzeylerinin değerlendirilmesi” (2011).
16. Bizat, E.: “Lise Öğrencilerinin ilkyardım temel uygulamaları ile ilgili bilgi ve
deneyimlerinin değerlendirilmesi” (2010).
17. Javansher, M. “Tip 1 ve Tip 2 Diyabetli hastaların diyabet tutumlarının değerlendirilmesi”
İstanbul, 2006.
18. Akın, S. “Kalp Yetersizliği hastalarının psikososyal uyumunun değerlendirilmesi”
İstanbul, 2003.
19. Hamidoğlu, A. “Multipl Sklerozlu hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi”
İstanbul, 2002.
20. Gedik, S. “Tip 2 Diyabetli hastaların bakıma ve tedaviye yönelik tutumlarının ve iyilik
hallerinin belirlenmesi” İstanbul, 2002.
21. Tülek, Z. “Hemşirelerin kemoterapi uygulamalarına ilişkin koruyucu önlemleri alma
durumlarının ve bunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi” İstanbul, 1999.
22. Hamzaçebi, F. “Düzenli hemodiyalız tedavisi alan hastaların beslenme düzeyleri ve bunu
etkileyen faktörlerin belirlenmesi” İstanbul, 1999.
23. Uca, E. “Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi uygulayan hastaların eğitim gereksinimlerinin
değerlendirilmesi” İstanbul 1999.
2
24. Altıok, M. “Perkütan Translümenal Anjioplasti (PTCA) uygulanan hastanın sağlık eğitim
gereksinimlerinin değerlendirilmesi”, İstanbul, 1998.
25. Puka, Z. “Baş-Boyun Radyeterapisi uygulanan hastaların sağlık eğitimi gereksinimlerinin
değerlendirilmesi” İstanbul, 1997.
26. Can, G. Kemoterapi uygulanan hastalarda yan etkilerinin kontrolüne yönelik eğitimin özbakım davranışlarına olan etkisinin değerlendirilmesi”, İstanbul 1996.
27. Topbaşı, G. “Migrenli hastaların ağrı algıları anksiyete ve beden imajı doyum düzeyinin
hemşirelik bakım planına rehber olacak şekilde değerlendirilmesi”, İstanbul 1996
28. Karaaslan, H. “Oksijen Terapi aletlerinin kullanımında infeksiyonun önlenmesine yönelik
girişimlerin değerlendirilmesi”, İstanbul, 1996.
29. Horasan, E. “Venöz katater uygulamalarının infeksiyonun önlenmesine yönelik
girişimlerinin değerlendirilmesi”, İstanbul, 1996.
30. Yalın, H. “Koroner Arter Hastalığı (KAH) tanısı konmuş hastalara kah ve risk faktörleri
ile ilgili eğitim” İstanbul, 1995.
31. Yeşiltepe, G. “Düzenli hemodializ uygulanan Böbrek Yetmezlikli hastalarda eğitimin
yaşam kalitesine etkisi”, İstanbul, 1995.
32. Mete, M. “Akut Miyokard İnfarktüsü geçiren hastaların kriz sonrası eğitimi ve eğitimin
bilgi, anksiyete ve alışkanlıklarına etkisi”, İstanbul 1995.
33. Özdönümcü, B. “Hemşirelerin kan yoluyla bulaşan patojenlerden (Hepatit B, Hepatit C,
HIV) korunması ile ilgili bilgilerinin uygulamalarının ve uygulamalarını etkileyen
etmenlerin saptanması”, 1994, İstanbul.
6.2. Doktora Tezleri
1. Özkan, S. “KOAH ve Astımlı Hastalarda Fonksiyonel Performans ve Yaşam Kalitesi
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”, İstanbul, 2006.
2. Tülek, Z. “Düzenli sağlık kontrolüne alınan Multipl Sklerozlu hastalarda yaşam kalitesinin
belirlenmesi”, 2006.
3. Yıldırım, D. “Hemşirelik uygulama maaliyetlerinin belirlenmesi”, İstanbul, 2004.
4. Mollaoğlu, M. “Epilepsi hastalarda yaşam kalitesi ve sağlık bakım gereksinimlerinin
değerlendirilmesi”, İstanbul, 2001.
5.Can,
G.
“Meme
Kanserli
hastalarda
yorgunluğun
değerlendirilmesi”, İstanbul, 2001.
3
ve
bakım
gereksinimlerinin
6. Ünsar, S. “Koroner arter hastalarında risk faktörlerini azaltmaya yönelik sağlık eğitiminde
hemşirenin rolü”, İstanbul, 2001.
7.Özcan, Ş. “Diyabetli hastalarda hastalığa uyumu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi”,
İstanbul, 1999.
7. YAYINLAR
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
1. Durna, Z., Özcan, Ş.: Evaluation of self-management education in asthmatic patients,
Journal of Asthma. 40(6):631-643.2003 (SCI-EXPANDED).
2. Can, G., Durna, Z., Aydıner, A. Assessment of fatigue and care needs in Turkish women
with breast cancer. Cancer Nursing: 27(2) March/April 2004 p.153-161 (SSCI).
3. Mollaoğlu, M., Durna, Z., Dener, Ş.: Quality of life in people with epilepsy in Sivas,
Turkey. Neurology, Psychiatry and Brain Research.11:189-194. 2004. (SCI-EXPANDED).
4. Mollaoğlu, M., Durna, Z., Bolayır, E.: Factors affecting the psychosocial adjustment of
people with Epilepsy. Neurology, Psychiatry and Brain Research 12:145-152, 2005 (SCIEXPANDED).
5. Unsar, S., Sut, N., Durna, Z.: Health-related quality of life in patients with coronary artery
disease. J. Cardiovasc Nursing: Nov-Dec;22 (6):501-7, 2007 (SSCI).
6. Can, G., Akın, S., Aydıner, A., Özdilli, K., Durna, Z.: Evaluation of the effect of care given
by nursing students on oncology patients satisfaction with their care. European Journal of
Oncology Nursing: 12(4): 387- 392, 2008 (SSCI).
7. Can, G., Oskay, U., Durna, Z., Aydıner, A., Saip, P., Disci, R., Kadıoğlu, A.: Evaluation of
sexual function of Turkish women with breast cancer receiving systemic treatment. Oncology
Nursing Forum 35( 3): 471-476, May 2008 (SSCI).
8. Can, G., Özdilli, K., Erol, O., Tülek, Z., Savaser, S., Özcan, Ş., Durna, Z.: Comparison of
health promoting lifestyles of nursing and non-nursing students in Istanbul. Nursing and
Health Sciences: 10(4): 273-280, December 2008 (SSCI).
9. Akın, S., Can, G., Durna, Z., Aydıner, A.: The quality of life and self-efficacy of Turkish
breast cancer patients undergoing chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing.
12:449-456, 2008. (SSCI)
10. Topuz, E., Derin, D., Can, G., Kürklü, E., Çınar, S., Aykan, F., Çevikbaş, A., Dişçi, R.,
Durna, Z., Şakar, B., Sağlam, S., Tanyeri, H., Deniz, G., Gürer, Ü., Taş, F., Guney, N.,
4
Aydıner, A., Effect of oral administration of kefir on serum proinflammatory cytokines on 5FU induced oral mucositis in patients with colorectal cancer. Invest New Drugs: 12(4): 567572, December 2008 (SCI-EXPANDED).
11. Ozkan, S., Gemicioglu, B., Durna, Z., Demir, T.: Turkish version of the functional
performance inventory used on patients with chronic obstructive pulmonary disease. Saudi
Medical Journal. August 2009, 30(8): 1098-1100. (SCI-EXPANDED).
12. Can, G.,Topuz, E., Derin, D., Durna, Z., Aydiner, A.: Effect of kefir on the quality of life
of patients being treated for colorectal cancer. Oncol Nurs Forum. 2009 Nov;36(6):E335-42.
(SSCI).
13. Akin, S., Can, G., Aydiner, A., Ozdilli, K., Durna, Z.: Quality of life, symptom experience
and distress of lung cancer patients undergoing chemotherapy. Eur J Oncol Nurs. 2010
Dec;14(5):400-9. (SSCI).
14.Can, G., Durna, Z., Aydıner, A.: The validity and reliability of the Turkish version of the
Quality of Life Index (QLI) (Cancer version). Eur J Oncol Nurs. 2010 Sep;14(4):316-21.
(SSCI).
15.Akin, S., Gorak, G., Unsar, S., Mollaoglu, M., Ozdilli, K., Durna, Z.: Knowledge and
attitudes of Turkish nursing and midwifery students about tuberculosis. Nurse Education
Today 2011 Nov;31(8):774-9. (SSCI).
16. Tulek, Z., Durna, Z., Eraksoy, M.: Exploring sexual problems among patients with
multiple
sclerosis.
ACTA
Neurologica
Scandinavica 2011
124 (1): 68-69.
(SCI-
EXPANDED).
17. Can, G., Akin, S., Aydiner, A., Ozdilli, K., Oskay, U., Durna, Z.: A psychometric
validation study of the Quality of Life and FAMCARE scales in Turkish cancer family
caregivers.Qual Life Res. 2011 Oct;20(8):1319-29. (SCI-EXPANDED).
18. Akin S, Durna Z. A comparative descriptive study examining the perceptions of cancer
patients, family caregivers, and nurses on patient symptom severity in Turkey. European
Journal of Oncology Nursing. 2013 Feb;17(1):30-7. doi: 10.1016/j.ejon.2012.02.002. Epub
2012 Mar 27. (SCI-Expanded).
19.Yuksel F, Akin S, Durna Z. Prenatal distress in Turkish pregnant women and factors
associated with maternal prenatal distress. Journal of Clinical Nursing. 2014 Jan;23(1-2):5464. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04283.x. Epub 2013 Jan 11. (SCI-Expanded and SSCI).
20.Yildiz M, Durna Z, Akin S. Assessment of oral care needs of patients treated at the
intensive care unit. Journal of Clinical Nursing. 2013 Oct;22(19-20):2734-47. doi:
10.1111/jocn.12035. 2013 Epub Mar 27. (SCI-Expanded and SSCI).
5
21. Akin S, Mendi B, Mendi O, Durna Z. Turkish nursing students' knowledge of and
attitudes towards patients with HIV/AIDS. J Clin Nurs. 2013; 22 (23): 3361-3371. doi:
10.1111/jocn.12378. (SCI-Expanded and SSCI).
22. Akin S, Mendi B, Ozturk B, Cinper C, Durna Z. Assessment of relationship between selfcare and fatigue and loneliness in haemodialysis patients. J Clin Nurs. 2014; 23 (5): 856-864.
doi: 10.1111/jocn.12248. (SCI-Expanded and SSCI).
23.Guner CK, Akin S, Durna Z. Comparison of the symptoms reported by post-operative
patients with cancer and nurses’ perception of patient symptoms. Eur J Cancer Care (Engl). 2014
Jul;23(4):523-30.doi:10.1111/ecc.12144. Epub 2013 Oct 18. (SCI-Expanded and SSCI).
24. Bayram Z, Durna Z, Akin S. Quality of life during chemotherapy and satisfaction with
nursing care in Turkish breast cancer patients. Eur J Cancer Care (Engl). 2014 Sep;23(5):675-84.
doi: 10.1111/ecc.12185. Epub 2014 Jan 23. (SCI-Expanded and SSCI).
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Unsar S., Sut,N., Durna,Z.: The role of the nurse in Cardiovascular Risk Reduction
Programmers, European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. 13 (Sup 1):
S89, 2006.
2.Akin S, Can G, Durna Z, Aydiner A. Preliminary testing of a Turkish version of the
Strategies Used by Patients to Promote Health (SUPPH) scale in a sample of breast cancer
patients. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness.1(4),303–310, December 2009.
(CINAHL)
3. Oguz G, Akin S, Durna Z. Symptoms after hospital discharge following hematopoietic
stem cell transplantation. Indian Journal of Palliative Care. January-April 2004; 20(1): 41-49
(CINAHL).
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
1. Durna, Z., Özcan, Ş., Can, G.: Assessment of risk factors, social support levels and health
education needs in patients with Tuberculosis. HABİTAT II Kent Zirvesi. NGO. Kadın İçin
Destek Oluşturma Grubu (KIDOG) Standı. İstanbul. 3-14 Haziran 1996.
2. Durna, Z., Özcan, Ş.: Assessment of self-care behaviours and health education needs in
patients with tuberculosis. European Respiratory Society Annual Congress, Geneva,
Switzerland,19-24 September 1998.
6
3. Durna, Z., Özcan, Ş.: Evaluation of self-management education in asthmatic patients,
World Asthma Meeting, Barcelona, Spain, 9-13 December 1998.
4. Erdoğan, S., Oktay, S., Durna, Z.: A Growing Nursing Power for Diabetic Patient in
Turkey 1989-1999. Ten Year With The St Vincent Declaration, Istanbul, 9-12 October 1999.
5. Can, G., Durna, Z., Aydıner, A.: Assessment of fatigue and care needs in Turkish women
with breast cancer. European Cancer Conferance 11, 21-25 October 2001, Lisbon, Portugal.
European Journal of Cancer Vol 37, Suppl. 6, October 2001, page 39.
6. Çelik, S.G., Durna, Z. Tip II Diyabetli Hastalarda Diyabet Tutum Ölçeği İle İyilik Ölçeği
Arasındaki İlişki. 2.Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 7-11 Eylül 2003 Kemer
Antalya.
7. Unsar, S., Durna, Z.: The role of the nurse in cardiovascular risk reduction programmers.
Europrevent 2006, Athens, Greece, 2006.
8. Akin, S., Can, G., Durna, Z., Aydiner, A. The quality of life and self-efficacy of Turkish
breast cancer patients undergoing chemotherapy. 6th EONS Spring Convention in partnership
with SONS, Geneva, Switzerland, 27-29 March 2008.
9. Lev EL, Akin S, Durna Z, Eller LS, Qian H, Yuan C, Zrinyi M. Cultural Differences in
Self-Care Self-Efficacy in Patients with Chronic Illnesses. 3rd European Transcultural
Nursing Association (ETNA) International Conference. Providing Health Care Services
Across Cultural Boundaries. Hagoshrim, Israel, June 24-27, 2013.
7.4. Yazılan uluslararası veya ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Yürügen, B., Durna, Z.: Afetlerde Hemşirelik Bakımı ve İlk Yardım. Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Yayınları. No:267, Eskişehir, 1993.
2. Yürügen. B., Durna, Z., Oktay,S.: İç Hastalıkları Hemşireliği. Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Yayınları. No:262, Eskişehir,1996.
3. Durna, Z.: İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. İ.Ü. Florence Nightingale
Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği Yayın No 1, İstanbul, 1996.
4. Yürügen, B., Durna, Z.: İç Hastalıklarında Acil Bakım. Editörler: S. Oktay., G. Aksoy. B.
Yürügen. “Acil Hemşireliği” İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek
Okulu Yayını. İstanbul, 1990.
5. Durna, Z.: Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Editör: N. Akdemir. “İç
Hastalıkları Hemşireliği” Vehbi Koç Vakfı Yayınları. İstanbul, 1997.
6. Durna, Z.: Rehabilitasyon. Ed: E. Topuz., A. Aydıner. Klinik Onkoloji. Temel İlkeler ve
Hemşirelik Bakımı. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Yayınları 4. İstanbul, 1997.
7
7. Durna, Z.: Akut Miyokard Enfarktüsü Geçiren Hastalarda Rehabilitasyon. Akut Miyokard
Enfarktüsünde Trombolitik Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon. Ekin Tıbbi Yayınlar, İstanbul,
1997.
8. Durna, Z.: Kanser Tedavisinde Hemşirenin Rolü. Editör. E. Topuz, A. Aydıner, A.
Karadeniz. Klinik Onkoloji. Tunç Matbaası, İstanbul 2000., ss.346-349.
9. Durna, Z., Can, G., Erkan F. Sigarayı Bırakmak. İstanbul, 2000.
10. Durna, Z.: Diyabetin Sınıflandırılması
ve Tanı Kriterleri, Ed. S. Erdoğan, Diyabet
Hemşireliği ,Yüce Reklam, Yayın, Dağıtım AŞ, İstanbul, 2002, s.11-19.
11. Durna, Z, Can, G.: Meme Kanserli Hastalarda Hemşirelik Bakımı ve Yaşam Kalitesi
Topuz, E., Aydıner, A., Dinçer M (ed): Meme Kanseri, Nobel Tıp Kitapevleri, 2003, 691-710.
12. Can, G., Durna, Z.: Baş-boyun Kanseri Tanısı İle Tedavi Gören Hastaların Hemşirelik
Bakımı. Engin,K.,Erişen, L. (ed): Baş-Boyun Kanserleri, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti,
2003, 818-828.
13. Çev. G. Can, Çev. Ed.Durna, Z., A. Aydıner, Kanser Kemoterapi Rehberi ve Uygulamaya
Yönelik Öneriler. Nobel Tıp Kitapevleri 2003.
14. Memiş, S., Krespi, Y., Durna, Z., Tülek, Z.: Akut İnmeli Hastalarda Akut Dönem
Hemşirelik Bakımı Uygulama Rehberi. Eds: Z. Durna, Y. Krespi, İ.Ü. Basımevi, İ.Ü. Yayın
no: 4380, İstanbul, 2003.
15. Memiş, S., Krespi, Y., Durna, Z., Tülek, Z. Hasta ve Yakınları İçin İnme El Kitabı. Eds:
Z. Durna, Y.Krespi, İ.Ü. Basımevi, İ.Ü. Yayın no: 4379, İstanbul, 2003.
16.Durna, Z., Akın, S., Özdilli, K. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. (ed.) Z.
Durna, 1.Baskı. Cinius Yayınları. İstanbul, 2009.
17. .Durna, Z., Akın, S., Özdilli, K. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. (ed.) Z.
Durna, 2.Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul 2011
18.Durna, Z., Akın, S., Buluş, M.: Bulantı ve Kusma. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı
Bakım İstanbul Konsensusu, Ed.: G. Can, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 49-56, 2010.
19.Buluş, M., Durna, Z., Akın, S.: Beslenmede Değişim. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta
Dayalı Bakım İstanbul Konsensusu, Ed.: G. Can, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 93-106,
2010.
20.Durna, Z., Akın, S., Buluş, M.: Kan Şekerinde Dalgalanma. Onkoloji Hemşireliğinde
Kanıta Dayalı Bakım İstanbul Konsensusu. Ed.: G. Can, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 263264, 2010.
8
21. Durna, Z.: Klinik Araştırmalarda Araştırma Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları. Akciğer
Kanserinde Tedavi ve Bakım. Eds.: A. Aydıner, G. Can., 1. Baskı. İpomet Matbaacılık San.
ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, Haziran 2010.
22. Durna Z.: Kronik Hastalıklar ve Önemi. İçinde: Kronik Hastalıklar ve Bakım (Editör Z.
Durna; Editör Yardımcısı S. Akın). Nobel Tıp Kitabevleri. 2012, Sayfa: 573. ISBN 978 975
420 909-9. s.1-8.
23. Durna Z, Tülek Z. İnme ve Bakım. İçinde: Kronik Hastalıklar ve Bakım (Editör Z. Durna,
Editör Yardımcısı S. Akın). Nobel Tıp Kitabevleri. 2012, Sayfa: 573. ISBN 978 975 420 9099. s.239-260
24. Çeviren: Z. Durna ve S. Akın. Geçici İskemik Atak ve İnme Geçiren Hastaların Tedavisi
(Bölüm 22). Çeviri editörleri: M.A. Topçuoğlu, Z. Durna, A. Karadokovan. Nörolojik
Bilimler Hemşireliği. Kanıta Dayalı Uygulamalar. Nobel Tıp Kitabevleri. 2013. Neuroscience
Nursing Evidence-Based Practice. 2011. (Eds) S Woodward, AM Mestecky. ISBN 978 975
420 963-1.
25.Çeviren: Z. Durna. Nörolojik Bilimler Hemşireliği Tarihi ve Gelişimi (Bölüm 37). Çeviri
editörleri: M.A. Topçuoğlu, Z. Durna, A. Karadokovan. Nörolojik Bilimler Hemşireliği.
Kanıta Dayalı Uygulamalar. Nobel Tıp Kitabevleri. 2013. Neuroscience Nursing EvidenceBased Practice. 2011. (Eds) S Woodward, AM Mestecky. ISBN 978 975 420 963-1.
26. Z. Durna. (Editör) İç Hastalıkları Hemşireliği. Akademi Basın ve Yayıncılık. İstanbul
2013. ISBN: 978-605-64411-0-3.
27. Deniz K, Durna Z, Akin S. Assessment of Education Needs and Quality of Life of
Patients Undergoing Haemodialysis. In. A Current Perspective on Health Sciences. Editor AY
Kaptanoglu. Rotipo Romania 2014. pp. 742.-770. ISBN: 978-606-8552-05-7. (uluslar arası
kitapta bölüm)
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Yürügen, B., Oktay , S., Durna, Z., Bodur , A., Adaylar, M.: Kalp Akciğer Canlandırması ,
Hemşirelik Bülteni, 2(5):51-65, 1985.
2. Durna, Z.: Hipertansif kadınların hastalığa uyumunu etkileyen faktörler. Hemşirelik
Bülteni, 4(16):99-107, 1990.
3. Durna, Z.: Kanserli hastada ağız bakımı, Hemşirelik Bülteni,4(18):99-105, 1990
4. Durna, Z.: Koma ve şuur bozukluklarında hemşirelik yaklaşımı, Hemşirelik Bülteni,
4(18):81-88, 1990.
9
5. Durna , Z.: Kanserli hastada bulantı kusma ile ilgili hemşirelik yaklaşımı. Uluslararası
Cerrahi Kongresi 90. 30 Mayıs 1990. İstanbul. Hemşirelik Bülteni, 5(19):53-58, 1991.
6. Durna, Z., Ecevit, Ş.: Kemoterapi tedavisinde olan hastaların bilgi gereksinimlerinin
değerlendirilmesi. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 10. Kurultayı, İstanbul, 18-22 Eylül 1989,
Hemşirelik Bülteni, 5 (20): 23-35, 1991.
7. Yürügen, B., Durna, Z., Pınar, R., Üstkan, H., Sabuncu, H.: Üniversite öğrencilerinin AIDS
konusunda bilgilenme düzeyinin saptanması. (II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 22-25 Mayıs
1990, İstanbul), Hemşirelik Bülteni 5(23):87-92, 1992.
8. Durna, Z.: Kemik iliği transplantasyonunda donor ve hastanın hazırlanması. (I.Ulusal
Kemik İliği Transplantasyonu Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul 9-11 Haziran 1993).
Hemşirelik Bülteni, 7 (28) : 87-93, 1993.
9. Durna, Z., Memiş, S.: Sigara içmeyen hekim, hemşire ve öğretmenlerin duyarlılıklarının ve
önlem önerilerinin değerlendirilmesi. (Sigara İle Savaş I.Ulusal Hemşirelik Simpozyumu, 28
Mayıs 1993, İzmir), Hemşirelik Bülteni, 7(29):65-73, 1993.
10. Durna, Z., Can, G., Özcan, Ş.: Akut Miyokard İnfarktüsü geçiren hastalarda koroner
yoğun bakım ortamı stresörlerinin ve stres düzeylerini etkileyen faktörlerin saptanması. III.
Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Simpozyumu. Antalya. 16-20 Ekim 1996, Yoğun Bakım,
1(1):25-31,1997.1(1):25-31,1997.
11. Durna, Z., Özcan, Ş.: Astmalı Hastalarda Bireysel Yönetim Eğitiminin Değerlendirilmesi.
(I. İç Hastalıkları Kongresi İç Hastalıkları Hemşireliği Programı. Belek-Antalya, 3-7 Ekim
1999, (Poster Ödülü), Hemşirelik Forumu. 2(6):273-287, Aralık 1999.
12. Durna, Z., Enç, N., Can, G.: PTCA uygulanan hastalarda kardiyak risk faktörlerinin ve
sağlık davranışlarının değerlendirilmesi. (XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, IV. Ulusal
Yoğun Bakım Hemşireliği Simpozyumu Özet kitabı),
İzmir. 29 Eylül -3 Ekim 1997.
Hemşirelik Bülteni, XII (46):5-18, 2000.
13. Durna, Z., Özcan, Ş., Erdoğan, N., Yeşiltepe, G.: Düzenli hemodiyaliz tedavisi gören
hastaların yaşam kalitesi ve sosyal destek düzeyleri. (Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve
Transplantasyon Kongresi, Antalya, Kasım 1997). Hemşirelik Forumu 3(2):6-14, Nisan 2000.
14. Mollaoğlu, M., Durna, Z., Eşkazan, E.: Epilepsili Hastaların Yaşam Kalitesinin QOLIE89 (Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçeği) ile Değerlendirilmesi, Epilepsi Dergisi, 2001, 7(3):s
73-80.
15. Durna, Z.: Parkinson Hastalığında Bakımın Planlanması. Parkinson Hastalığı ve Hareket
Bozuklukları Dergisi, 4(2):141-146, 2001.
10
16. Ünsar, S., Durna, Z.: Koroner Arter Hastalarında Risk Faktörlerini Azaltmaya Yönelik
Sağlık Eğitiminde Hemşirenin Rolü, Hemşirelik Forumu, 7 (2):27-41, Mart-Nisan 2004.
17. Can, G., Durna, Z., Aydıner, A., Saip, P., Kadıoğlu, A.: Sistemik Tedavi Alan Meme
Kanserli Kadınlarda Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi. Androloji Bülteni. 22.(268271), 2005.
18. Can, G., Durna, Z.: Akciğer Kanserinde Hemşirelik Bakımı. Doktor. 32:94-97.2006.
19. Akın, S., Durna, Z.: Kalp Yetersizliği Hastalarının Psikososyal Uyumu. Cumhuriyet
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 10(2), 1-8, 2006.
20. Özkan, S., Durna, Z.: Gemicioğlu, B., Tunçalp, D.: KOAH ve Astım Hastalarında
Fonksiyonel Performans ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. Türkiye Solunumu Araştırmaları
Dergisi 9 (3): 158-166, 2007.
21.Akın, S., Güngör, İ., Mendi, B., Şahin, N., Bizat, E., Durna, Z.: Üniversite Öğrenimlerini
Sürdüren Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Ve İç-Dış Kontrol
Odağı Algısı. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2007;4(2):30-36.
22.Şahin, N., Akın, S., Durna, Z.: Üniversite Öğrencilerinin Hepatit B’ye İlişkin Bilgi
Düzeyleri ve Tutumları. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2010; 7(2): 36-43.
23.Akın, S., Taşköprü, İ., Özdilli, K., Yeşiltepe, G., Öztürk, B., Durna,Z.: Hemodiyaliz
Tedavisini Sürdüren Hastaların Fonksiyonel Performans Durumu, Yaşam Kalitesi Ve
Hemodiyaliz Tedavisi İle İlişkili Stres Düzeyinin Değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve
Araştırma Dergisi. 2010;7(3):16-25.
24. Yüksel, F., Akın, S., Durna, Z.: “Prenatal Distres Ölçeği”nin Türkçe’ye Uyarlanması ve
Faktör Analizi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2011;8(3): 43-51.
25.Gündoğan D, Şirin A, Durna Z, Akın S. Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme
Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi
2012; 22(3): 23-37.
26.Öztürk B, Akın S, Durna Z, Özdilli K. Hemodiyaliz tedavisini sürdüren hastalarda
fonksiyonel performans durumu, yaşam kalitesi ve fistül bakımı ile ilişkili bilgi düzeyinin
değerlendirilmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. 2013; 24-38.
27.Beyazay S, Durna Z, Akın S. Yaşlı bireylerde düşme riski ve etkileyen faktörlerin
değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2014;6(1):1-12.
11
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Durna, Z.: Üriner Enkontinans, Uluslararası Cerrahi Kongresi ‘90 Cerrahi Hemşireliği
Seksiyonu, İstanbul, 30 Mayıs – 1 Haziran 1990, Uluslararası Cerrahi Kongresi ‘90 Cerrahi
Hemşireliği Seksiyonu Konuşma ve Bildirileri, Hilal Matbaası, İstanbul, 1992.
2. Durna , Z. : Kanserli hastada ağız bakımı ve bulantı kusma ile ilgili hemşirelik yaklaşımı. I.
Onkoloji Hemşireliği Kursu, İstanbul 15-16 Nisan 1993, Kanser Hemşireliği Eğitim Kursu
Kitabı. Ed: E.Topuz. İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Onkoloji Derneği, İstanbul, 1993.
3. Durna, Z., Memiş, S.: Hekim, hemşire ve öğretmenlerin sigara içme davranışı ve buna
ilişkin özelliklerin incelenmesi. Sigara ile Savaş, I. Ulusal Hemşirelik Simpozyumu, İzmir, 28
Mayıs 1993.
4. Durna Z., Can, G.: Hickman kataterinin ve subkutan portun bakımı. I. Ulusal Kemik İliği
Transplantasyonu Hemşireliği Simpozyumu. İstanbul, 9-11 Haziran 1993.
5. Durna, Z.: Halk Eğitim Merkezindeki ilk yardım kursunun değerlendirmesi. III. Ulusal
Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu, İstanbul, 9-11 Eylül, 1993.
6. Yürügen, B., Durna, Z., Türkmen, E., Üstkan, H.: İç Hastalıkları Hemşireliği dersinde
öğrencilere kazandırılan
becerilerin değerlendirilmesi, III. Ulusal Hemşirelik
Eğitimi
Simpozyumu , İstanbul , 9-11 Eylül 1993.
7. Durna, Z.: Uygulamalı eğitimin
başarısını etkileyen faktörlerin öğrenci açısından
değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu, İstanbul, 9-11 Eylül 1993.
8. Durna, Z.: Hemşirelerin Üniversal Önlemlerle ilgili bilgi ve uygulamalarının saptanması ,
AIDS Savaşım Günleri 94. A WHO coll Centre for STD and their Complications at Uppsala
University Sweden - AIDS Savaşım Derneği , İstanbul , 1994.
9. Durna, Z.: Hemşirelerin kan transfüzyonu ile ilgili bilgi ve uygulamalarının
değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 94, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, İstanbul, 1314 Haziran 1994.
10. Durna, Z.: Kemik İliği Transplantasyonu öncesi radyoterapi kemoterapi uygulanan
hastanın bakımı. II. Ulusal Kemik iliği Transplantasyonu Sempozyumu. İstanbul, 18-20 Ekim
1995.
11. Durna, Z.:Viral Hepatitler ve hemşirelik bakımı. Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği
Eğitim Komisyonu 1996 yılı Konferans Programı. Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi.
İstanbul, 12 Nisan 1996.
12. Durna, Z., Memiş, S., Özcan, Ş., Can, G.: Kanserde birincil majör korunma önlemlerine
ilişkin sağlık eğitim gereksinimlerinin değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi‘ 96.
Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu. Antalya, 15-19 Mayıs 1996.
12
13. Durna, Z. : Kemoterapi uygulanan hastaların bakım gereksinimlerinin saptanması. Ulusal
Cerrahi Kongresi‘96. Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu. Antalya 15-19 Mayıs 1996.
14. Durna, Z.: Kemoterapi Uygulaması ve Kemik İliği Supresyonuna yönelik hemşirelik
girişimleri. Onkoloji Hemşireliği Kursu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi. Edirne, 6-7
Haziran 1996.
15. Durna, Z.: HIV/AIDS’in önlenmesinde farklı mesleklerin rolü ve sorumlulukları. Türkiye
Aile Planlaması Derneği AIDS Üst Düzey Politika ve Karar Organları Girişimi Projesi.
İstanbul, 11 Haziran 1997.
16. Can, G., Durna, Z.: Kemoterapi uygulanan hastalarda yan etkilerin kontrolüne yönelik
eğitimin
özbakım davranışlarına olan etkisinin değerlendirilmesi. V.Ulusal Hemşirelik
Kongresi. İzmir, 2-4 Temmuz 1997.
17. Durna, Z., Memiş, S., Özcan, Ş.: Öğrencilerin problem çözmeye ilişkin algılama ve
başarma durumlarının değerlendirilmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu
(Uluslararası Katılımlı). Kıbrıs. 10-12 Eylül 1997.
18. Horasan, E., Durna, Z.: Venöz kateter uygulamalarında infeksiyonun önlenmesine yönelik
girişimlerin değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, IV. Ulusal Yoğun Bakım
Hemşireliği Simpozyumu. İzmir. 29 Eylül -3 Ekim 1997.
19. Durna, Z., Memiş, S.: Mesleki Riskler ve Korunma Önlemleri, A.Ü. Tıp Fakültesi
Hastanesi Cebeci, 12 Mayıs Hemşirelik Haftası Kutlama Programı, 12 Mayıs 1998, Ankara.
20. Durna, Z.: Alzheimerli hastada duyussal sorunlar ve hemşirelik bakımı Alzheimerli
Hastaya Evde Hemşirelik Bakım Kursu, İstanbul, 5-6 Kasım 1998.
21. Durna Z.: Kanserli hastada rehabilitasyon. III. Onkoloji Hemşireliği Kursu. İstanbul. 3-5
Haziran 1999.
22. Durna, Z., Savaşer, S.: Dinamik Kalite İyileştirme Programları Hakkında Bilgi. İ.Ü.
Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Bilimsel Eğitim Programı, 18 Haziran 1999.
23. Durna, Z.: İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitiminin Yöntemleri ve Değerlendirilmesi. I.
Ulusal İç Hastalıkları Kongresi – İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, 3-7 Ekim 1999,
24. Durna, Z.: Onkoloji Hemşiresinin Çağdaş Rol ve Sorumlulukları. Marmara Üniversitesi I.
Onkoloji Hemşireliği Kursu. 12 Ekim 2000, İstanbul.
25. Durna, Z.: Solunum Terapileri. Eczacıbaşı Evde Bakım Kursu 27 Ocak 2001, İstanbul.
26. Durna, Z.: Yorgunluğun Yönetimi. XIV. Ulusal Kanser Kongresi Hemşirelik Programı,
İstanbul, 30 Nisan-04 Mayıs 2001.
13
27. Memiş, S., Tülek, Z., Krespi, Y., Durna, Z.: Edip Aktin İnme Ünitesi İnmeli Hasta
Multidisipliner Bakım Kalitesini İyileştirme Çalışması; I. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar
Kongresi Özet Kitabı, 8-11 Mayıs 2002, Ankara.
28. Durna, Z., Can, G.: Eğitimde Kalite 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik
Programı, 26-30 Eylül 2003. Antalya.
29. Durna, Z.: Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına Bir Örnek. 2.Uluslararası 9. Ulusal
Hemşirelik Kongresi. 7-11 Eylül 2003 Kemer Antalya.
30. Durna, Z.: Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire Eğitimi. Toraks Derneği 7. Yıllık
Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2004. Belek Antalya.
31. Durna, Z.: Onkoloji Hemşireliği Eğitimi. 6.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. İç Hastalıkları
Hemşireliği Programı. 14-19 Eylül 2004. Kemer-Antalya.
32. Özkan, S., Gemicioğlu, B., Durna, Z.: Astım ve KOAH olgularında Türkçe fonksiyonel
performans ölçeği ve solunum fonksiyonları ile ilişkisi. XIV Ulusal Alerji ve Klinik
İmmünoloji Kongresi, Side, 4-8 Kasım 2006.
33. Durna, Z., Bayındır, A.: İç Hastalıkları Hemşireliğinde Kritik Düşünme. İç Hastalıkları
Kongresi, Antalya, 5-9 Eylül 2007.
34. Durna, Z.: Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN) 2008 Teması “Primer Sağlık Bakımı“
İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu ve
Group Florence Nightingale Hastaneleri, Hemşirelik Haftası Programı, 12 Mayıs 2008.
35.Akın, S., Horasan, E., Hatırnaz, T., Durna, Z.: Kemoterapi Tedavisi Gören Kanser
Hastalarında Cilt ve Tırnak Değişiklikleri. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, 21-26
Nisan 2009.
36.Durna, Z.: Günümüzde Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitimi. İstanbul Bilim Üniversitesi
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Group Florence Nightingale
Hastaneleri, Hemşirelik Haftası Programı, 12 Mayıs 2011.
37.Durna, Z.: Kronik Hastalıkların Yönetimi: Epilepsi ve Parkinson Örnekleri. Nöroloji
Hemşireliği Kursu 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. 25 Kasım – 1 Aralık 2011 Antalya.
38.Kaş Güner C, Akın S, Durna Z. Yoğun bakım hastalarında semptom değerlendirilmesi. 49.
Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 15-21 Kasım 2013.
39.Yıldız M, Durna Z, Akın S. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların ağız bakım
gereksinimlerinin değerlendirilmesi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 15-21 Kasım
2013.
40.Beyazay S, Durna Z, Akın S. Yaşlı bireylerde düşme riski ve etkileyen faktörlerin
değerlendirilmesi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 15-21 Kasım 2013.
14
41.Kaya D. Durna Z, Akin S. Assessment of education needs and quality of life of patients
undergoing haemodialysis. 1st International Balkan Congress on Health Sciences, 14-16 May
2014, Edirne, Turkey.
42.Akin S, Durna Z, Akin S. Assessment of patient adherence with diabetes and level of family
support. 1st International Balkan Congress on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne, Turkey.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Özeti Basılmış Posterler:
1. Durna, Z.: Kanserli hastada yaşam kalitesinin ve bakım gereksinimlerinin saptanmasına
ilişkin bir çalışma. Ulusal Cerrahi Kongresi’ 94. Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu. İstanbul, 1314 Haziran 1994.
2. Durna,Z., Yeşiltepe, G.: Düzenli Hemodializ uygulanan hastalarda yaşam kalitesini
etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve
Transplantasyon Kongresi. Abant, 3-7 Ekim 1995.
3. Durna, Z., Enç, N., Can, G., Tülek ,Z.: Öğrencilerin “Hasta Eğitimi” uygulama ve başarma
durumlarının değerlendirilmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu. (Uluslararası
Katılımlı). Kıbrıs. 10-12 Eylül 1997.
4. Tülek, Z., Durna, Z. Hemşirelerin Kemoterapi Uygulamalarına İlişkin Koruyucu Önlemleri
Alma Durumlarının ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, I. Ulusal İç Hastalıkları
Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, 1-4 Kasım 1998.
5. Erdoğan, S., Oktay, S., Durna, Z., Olgun, N., Coşansu, G.K.: Diyabetiklere bakım veren
hemşirelerin durumu. XXXV. Ulusal Diyabet Kongresi, İstanbul, 10-15 Mayıs 1999.
6. Durna, Z., Can, G., Şen, C.: Sigarayı bıraktırma programlarının planlanması kapsamında
bağımlılık düzeyinin, davranış ve tutumların değerlendirilmesi. I. İç Hastalıkları Kongresi İç
Hastalıkları Hemşireliği Programı, Belek-Antalya, 3-7 Ekim 1999.
7. Durna, Z., Özcan, Ş., Erkan, F.: Eğitilen Astımlı hastalarda inhaler kullanım tekniği ile
yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, İzmir, 30 Mayıs-2 Haziran
2001.
8. Can, G., Durna, Z., Tülek, Z, Şen, C., Çuhadaroğlu, Ç., Erkan, F.: Sigarayı bırakmada
algılanan engellerin ve başarısızlık nedenlerinin değerlendirilmesi. Toraks Derneği 4. Yıllık
Kongresi, İzmir, 30 Mayıs-2 Haziran 2001.
9. Can, G., Aydıner, A., Eremenco, S., Durna, Z., Topuz, E.: Yaşam Kalitesinin
Değerlendirilmesinde FACT-Taxane. XV.Ulusal Kanser Kongresi Antalya, 23-27 Nisan
2003.
15
10. Akın, S., Durna, Z.: Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Psikososyal Uyumlarının
Değerlendirilmesi. 6.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. İç Hastalıkları Hemşireliği Programı.
14-19 Eylül 2004. Kemer-Antalya.
11. Akın, S., Ergen, Ş., Çalışkanöztürk, Ş., Arabacıoğlu, C., Çalışkan, K., Durna, Z.:
Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Görülen Semptomların Hasta, Hasta Yakını Ve
Bakım Veren Hemşire Tarafından Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri
Kongresi. 25-27 Haziran 2008 İstanbul. .
12. Akın S, Görak G, Çelebi A, Demirbaş Ö, Durna Z. Üniversitede Eğitimini Sürdüren
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Tüberküloz İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının
Belirlenmesi. 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 25-27 Haziran 2008 İstanbul.
13.Akın S., Hatırnaz T., Durna Z.: Kemoterapi tedavisi gören kanser hastalarında tat ve koku
değişiklikleri. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, 21-26 Nisan 2009.
14.Akın, S., Mollaoğlu, M., Ünsar, S., Durna, Z.: Öğrencilerin kanser hastasına bakım verme
deneyimine ilişkin görüşleri. 12.Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslar Arası Katılımlı. Sivas,
20-24 Ekim 2009. Kongre Özet Kitabı. Sayfa 343.
15. Ünsar, S., Durna, Z., Süt, N.: Akut koroner sendromlu ve kalp yetersizliği hastalarının
uyku ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi. İç Hastalıkları Kongresi İç Hastalıkları
Hemşireliği Programı. Belek/Antalya, 30 Eylül-4 Ekim 2009.
16.Akın, S., Özdilli, K., Öztürk, B., Cinper, Ç., Yeşiltepe, G., Yerköy, A., Durna, Z.:
Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Öz Bakım Gücü Düzeyleri ile Yalnızlık ve
Yorgunluk Algıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları
Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Rixos Sungate Otel ve Kongre Merkezi,
Antalya, 22-26 Eylül 2010.
Konferans düzenleme, editörlük ve bilimsel hakemlik
1. 2.Uluslararası & 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-11 Eylül 2003 Antalya (Kongre Başkanı)
2. 6.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi İç Hastalıkları Hemşireliği Programı 2004. Antalya
(Program Başkanı).
3.Onkoloji Hemşireliği Kursu. Panel I: Akciğer Kanserinde Tamamlayıcı Tıp. 5 Torasik
Onkoloji Kongresi 17-20 Haziran 2010. Grand Hyatt Otel. İstanbul, 17 Haziran 2010. (Panel
Başkanı).
4.“Onkoloji
Hemşireliğinde
Bakım
Standartları”
İkinci
Konsensus
Toplantısı.
“Gastrointestinal Toksisiteler: Beslenme ve Metabolik Durum” grubu. Grand Cevahir Otel ve
Kongre Merkezi. İstanbul 13-14 Mart 2010 (Grup başkanı)
16
5. Nörolojik Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 4. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu. 2225 Eylül 2011 Kuşadası (Kurs Düzenleme Kurulu Başkanı)
6. Nöroloji Hemşireliği Kursu 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. 25 Kasım – 1 Aralık 2011
Antalya (Kurs Düzenleme Kurulu Başkanı)
7. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. Nöroloji Hemşireliği Kursu Antalya 16 – 22 Kasım 2012.
(Panel Başkanı)
8. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya 16 – 22 Kasım 2012. (Bilimsel Kurul Üyesi)
9. 5. Nöroyoğun Bakım Sempozyumu. 25-29 Eylül 2013 Kuşadası, İzmir. Nöroyoğun Bakım
Hemşireliği Kursu Düzenleme Kurulu Başkanı.
10. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya, 15- 21 Kasım 2013 Hemşirelik Kursu Düzenleme
Kurulu Başkanı
11. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi. Hemşirelik Oturumu: İnme, Risk Faktörleri ve
Sınıflandırma. Antalya, 15- 21 Kasım 2013 (Oturum Başkanı)
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılmayan Bildiriler
1. İnme Ünitesi: Tedavi ve Bakımın Organizasyonu. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi. Hemşirelik
Oturumu: İnmede Hiperakut Dönem. 15- 21 Kasım 2013 Antalya, (Konuşmacı)
Yurtiçi dergilerde danışma kurulu üyeliği
1. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
2. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
3. Hemşirlikte Araştırma Geliştirme Dergisi
4. Dokuz Eylül Üniversitesi HemşirelikYüksekokulu Elektronik Dergisi
Yurtdışı dergilerde danışma kurulu üyeliği
1. McMaster University McMaster Online Rating of Evidence (MORE)
8.
Projeler
1. “İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde Ekip Yaklaşımı Kapsamındaki Hemşirelik
Hizmetlerini İnceleme-Geliştirme Çalışması”. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroentero-Hepatoloji ve Göğüs Hastalıkları Klinikleri. İstanbul Üniversitesi Araştırma
Fonu Proje no: 1036/1997, 1997-1999. Proje Ekibi Üyesi.
17
2. “Akut İnmeli Hastalarda Akut Dönemde Hemşirelik Bakımı Kalitesini İyileştirme ve
Değerlendirme Çalışması”. İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Proje no: 1295/050599,
1999-2001. Proje Yöneticisi.
9. İdari Görevler
1995 - 2006
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu İç
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı
1996 - 2006
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim
Kurulu Üyeliği
1999 - 2002
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdür
Yardımcılığı
2002 - 2006
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü
2002 - 2006
İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği
2003 - 2005
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği
2006 - 2012
İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik
Yüksekokulu Müdürü
2007 - 2012
İstanbul Bilim Üniversitesi, Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı
2007 - 2012
İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği
2007 - 2012
İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
2010 - 2012
İstanbul Bilim Üniversitesi, Yönetim Kurulu Üyesi
2009 - 2012
İstanbul Bilim Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Kurulu Üyesi
2009 – 2012 İstanbul Bilim Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi
2012 - 2014
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı
2012 - 2014
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurucu Vekil Müdür
2012 - 2014
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği
2012 - 2014 Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurul Üyeliği
2012 - 2014 Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu
2012 - 2014 Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu
2013 - 2014 Bahçeşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu
2014 - .....İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik
Yüksekokulu Müdürü
18
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1. AIDS Savaşım Derneği Üyesi
2. F.N.H.Y.O. Mezunları Derneği Üyesi
3. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Üyesi
4. Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Üyesi
5. Diyabet Hemşireliği Derneği Üyesi
6. Onkoloji Hemşireleri Derneği Üyesi
7. Toraks Derneği Üyesi
8. Federation of European Nurses in Diabetes (FEND)
9. Sigma Theta Tau International “Honor Society of Nursing” Alpha Omega Chapter Üyeliği
(2001)
11. Ödüller
1. Poster ödülü – I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi İç Hastalıkları Hemşireliği Programı.
Poster Ödülü 1999. Durna, Z., Özcan, Ş.: Astmalı hastalarda bireysel yönetim eğitiminin
değerlendirilmesi.
2. Mollaoğlu, M., Durna, Z., Dener, Ş.: Quality of Life in People with Epilepsy in Sivas,
Turkey, Neurology, Psychiatry and Brain Research. 11:189-194.2004. İstanbul Üniversitesi
Araştırma Fonu Proje No: BYD 6752604205. (2005 Yılı Başarılı Araştırmacı Ödülü).
3. 14 Ekim 2011 - İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nun
50. Yıldönümü ve Fakülte kuruluşundaki hizmetleri nedeniyle “Plaket”
4. Durna, Z. (2005) “Assessment of Fatigue in and Care Need of Turkish Women with Breast
Cancer”, Application No:02/03/005-623, TUBITAK UBYT
5. Durna, Z. (2008) “Evaluation of Sexual Function of Turkish Women with Breast Cancer
Receiving Systemic Treatment”, Oncology Nursing Forum, Application No: 196007,
TUBITAK UBYT
6. Durna, Z. (2010) “Quality of Life, Symtom Experience and Distress of Lung Cancer
Patients Undergoing Chemotheraphy”, European Journal of Oncology Nursing, Application
No: 244389, TUBITAK UBYT
7. Durna, Z. (2010) “The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Quality of
Life Index [QLI] (Cancer Version)”, European Journal of Oncology Nursing, Application No:
244391, TUBITAK UBYT
19
8. Durna, Z. (2011) "A psychometric validation study of the Quality of Life and FAMCARE
scales in Turkish cancer family caregivers". QUALITY OF LIFE RESEARCH, Application
No: 268626, TUBITAK UBYT
9. Durna, Z. (2011) "Knowledge of and attitudes toward tuberculosis of Turkish nursing and
midwifery students". NURSE EDUCATION TODAY, Application No: 268628, TUBITAK
UBYT
12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
Dönem Dersin Adı
60
Hemşirelikte Yönetim
2
8
90
2
2
9
2
-
9
2
4
8
İç Hastalıkları Hemşireliği
6
16
60
İntern Programı
-
32
60
3
2
5
Sağlık Tanılaması (Yüksek Lisans)
2
2
8
İç Hastalıkları Hemşireliği
6
16
70
2
2
17
2
4
11
İç Hastalıkları Hemşireliği
6
16
62
Sağlık Tanılaması (Yüksek Lisans)
2
2
17
2
-
2
-
32
87
Sistemleri (Yüksek Lisans)
Hemşirelikte Araştırma (Yüksek
(Yüksek Lisans)
Onkoloji Hemşireliği (Yüksek
Lisans)
Hemşirelikte Bilişim ve Sınıflama
Sistemleri (Yüksek Lisans)
İç Hastalıkları Hemşireliği (Yüksek
Lisans)
2010-2011
Bahar
Sayısı
16
İç Hastalıkları Hemşireliği
Güz
Teorik Uygulama
6
Lisans)
Bahar
Öğrenci
İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte Bilişim ve Sınıflama
2009-2010 Güz
Haftalık Saati
Hemşirelik Kuram ve Felsefesi
(Doktora)
İntern Programı
20
Bitirme Tezi
8
-
87
Seminer (Yüksek Lisans)
-
-
18
Araştırma Etiği (Doktora)
2
-
2
İç Hastalıkları Hemşireliği
4
16
70
İntern Programı
-
28
1
Bitirme Tezi
2
-
1
2
2
27
2
4
8
-
-
5
2
-
8
2
-
9
2
4
6
Seminer (Yüksek Lisans)
1
-
27
İç Hastalıkları Hemşireliği
4
12
8
Sağlık Tanılaması (Yüksek Lisans)
2
0
8
2
0
1
2
0
1
2
2
1
2
2
8
2
0
1
2
0
1
Hemşirelikte Bilişim ve Sınıflama
Güz
Sistemleri (Yüksek Lisans)
İç Hastalıkları Hemşireliği (Yüksek
Lisans)
Seminer (Yüksek Lisans)
2011-2012
Rehabilitasyon Hemşireliği
(Doktora)
Kanıta Dayalı Hemşirelik
(Doktora)
Bahar
İç Hastalıkları Hemşireliği
(Doktora)
Theories and Models in Health
Sciences
Güz
(PhD Nursing Program)
Sağlık Bilimlerinde Kuram ve
Modeller (Doktora)
Kronik Hastalıklarda Bakım
2013-2014
(Doktora)
İç Hastalıkları Hemşireliği
(Yüksek Lisans)
Bahar
Kanıta Dayalı Uygulamalar
(Doktora)
Evidence-Based Practices
(PhD Nursing Program)
21
Prof. Dr. Zehra Durna toplam 97 atıf almıştır.
Title: Knowledge of and attitudes toward tuberculosis of Turkish nursing and midwifery students
Author(s): Akin, Semiha; Gorak, Gulay; Unsar, Serap; et al.
Source: NURSE EDUCATION TODAY Volume: 31 Issue: 8 Pages: 774-779 DOI: 10.1016/j.nedt.2010.12.019 Published: NOV
2011
Times Cited: 1 (from Web of Science)
1.
Title: Jordanian nursing students' knowledge of, attitudes towards, and compliance with infection control precautions
Author(s): Darawad, Muhammad W.; Al-Hussami, Mahmoud
Source: NURSE EDUCATION TODAY Volume: 33 Issue: 6 Pages: 580-583 DOI:
10.1016/j.nedt.2012.06.009 Published: JUN 2013
Times Cited: 0 (from Web of Science)
Title: A psychometric validation study of the Quality of Life and FAMCARE scales in Turkish cancer family caregivers
Author(s): Can, Gulbeyaz; Akin, Semiha; Aydiner, Adnan; et al.
Source: QUALITY OF LIFE RESEARCH Volume: 20 Issue: 8 Pages: 1319-1329 DOI: 10.1007/s11136-011-9867-x Published:
OCT 2011
Times Cited: 1(from Web of Science
1. Title: Measuring the Structure and Process of End-of-Life Care in Korea: Validation of the Korean Version of the Care Evaluation
Scale (CES)
Author(s): Shin, Dong Wook; Choi, Ji Eun; Miyashita, Mitsunori; et al.
Source: JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT Volume: 44 Issue: 4 Pages: 615-+ DOI:
10.1016/j.jpainsymman.2011.09.021
Published: OCT 2012
Title: Quality of life, symptom experience and distress of lung cancer patients undergoing chemotherapy
Author(s): Akin, Semiha; Can, Gulbeyaz; Aydiner, Adnan; et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 14
Issue: 5
Pages:
10.1016/j.ejon.2010.01.003 Published: DEC 2010
Times Cited: 14 (from Web of Science)
1.
400-409
DOI:
Title: Interdisciplinary Palliative Care Intervention in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer
Author(s): Koczywas, Marianna; Cristea, Mihaela; Thomas, Jay; et al. Source: CLINICAL LUNG CANCER Volume:
14 Issue: 6 Pages: 736-744 DOI: 10.1016/j.dlc.2013.06.008 Published: NOV 2013
2. Title: Development of a nursing model for life adjustment in patients with lung cancer in Japan
Author(s): Horii, Naoko; Maekawa, Atsuko
Source: NURSING & HEALTH SCIENCES Volume: 15 Issue: 3 Pages: 300-308 DOI: 10.1111/nhs.12033 Published:
SEP 2013
3. Title: Longitudinal Changes in Function, Symptom Burden, and Quality of Life in Patients with Early-Stage Lung Cancer
Author(s): Koczywas, Marianna; Williams, Anna Cathy; Cristea, Mihaela; et al.
Source: ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY Volume: 20 Issue: 6 Pages: 1788-1797 DOI: 10.1245/s10434-0122741-4 Published: JUN 2013
4. Title: The potential role for acupuncture in treating symptoms in patients with lung cancer: an observational longitudinal
study
Author(s): Kasymjanova, G.; Grossman, M.; Tran, T.; et al.
Source: CURRENT ONCOLOGY Volume: 20 Issue: 3 Pages: 152-157 DOI: 10.3747/co.20.1312 Published: JUN 2013
5. Title: Randomized control trial to test a computerized psychosocial cancer assessment and referral program: Methods and
research design
Author(s): O'Hea, Erin L.; Cutillo, Alexandra; Dietzen, Laura; et al.Source: CONTEMPORARY CLINICAL
TRIALS Volume: 35 Issue: 1 Pages: 15-24 DOI: 10.1016/j.cct.2013.02.001 Published: MAY 2013
6. Title: Pain, fatigue, disturbed sleep and distress comprised a symptom cluster that related to quality of life and functional
status of lung cancer surgery patients
Author(s): Lin, Shuanglan; Chen, Yanhan; Yang, Liu; et al. Source: JOURNAL OF CLINICAL NURSING Volume:
22 Issue: 9-10 Pages: 1281-1290 DOI: 10.1111/jocn.12228 Published: MAY 2013
7. Title: Association between changes in quality of life scores and survival in non-small cell lung cancer patients
Author(s): Gupta, D.; Braun, D. P.; Staren, E. D. Source: EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE Volume: 21 Issue:
5 Pages: 614-622 DOI: 10.1111/j.1365-2354.2012.01332.x Published: SEP 2012
8. Title: Symptom Prevalence and Management of Cancer Patients in Lebanon Author(s): Huijer, Huda Abu-Saad; Abboud,
Sarah; Doumit, Myrna
Source: JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT Volume: 44 Issue: 3Pages: 386-399DOI:
10.1016/j.jpainsymman.2011.10.019Published: SEP 2012
9. Title: The psychometric properties of the Icelandic version of the Distress Thermometer and Problem List
Author(s): Gunnarsdottir, S.; Thorvaldsdottir, G. H.; Fridriksdottir, N.; et al.
Source: PSYCHO-ONCOLOGY Volume: 21Issue: 7Pages: 730-736DOI:10.1002/pon.1950Published: JUL 2012
10. Title: Iron deficiency and anemia in oncology
Author(s): Scotte, Florian; Launay-Vacher, Vincent; Ray-Coquard, Isabelle
Source: BULLETIN DU CANCER Volume: 99 Issue: 5 Pages: 563-570 DOI: 10.1684/bdc.2012.1579 Published: MAY 2012
11. Title: Quality of life in cancer patients with pain in Beijing
Author(s): Yang, Ping; Sun, Li-qiu; Lu, Qian; et al.
Source: CHINESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH Volume: 24Issue: 1Pages: 60-66DOI: 10.1007/s11670-012-0060-
22
8Published: MAR 2012
12. Title: Long-term survey of patients with curable colorectal cancer with specific reference to the quality of life
Author(s): Domati, Federica; Rossi, Giuseppina; Benatti, Piero; et al.
Source: INTERNAL AND EMERGENCY MEDICINE Volume: 6Issue: 6Pages: 529-535DOI: 10.1007/s11739-011-0590yPublished: DEC 2011
13. Title: Prevalence of symptoms, with a focus on fatigue, and changes of symptoms over three months in outpatients receiving
cancer chemotherapy
Author(s): Spichiger, Elisabeth; Mueller-Froehlich, Christa; Denhaerynck, Kris;et al.
Source: SWISS MEDICAL WEEKLY Volume: 141 Article Number: w13303DOI: 10.4414/smw.2011.13303Published:
NOV 8 2011
14. Title: Assessment of symptom control in patients with cancer in Northwestern Turkey
Author(s): Kurt, Seda; Unsar, Serap
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 15 Issue: 2 Pages: 137-144DOI:
10.1016/j.ejon.2010.07.004Published: APR 2011
Title: The validity and reliability of the Turkish version of the Quality of Life Index [QLI] (Cancer version)
Author(s): Can, Gulbeyaz; Durna, Zehra; Aydiner, Adnan
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 14
Issue: 4
Pages:
10.1016/j.ejon.2010.03.007 Published: SEP 2010
Times Cited: 1 (from Web of Science)
316-321
DOI:
1. Title: Communication adjustment of patients with a laryngectomy in Turkey: Analysis by type of surgery and mode of speech
Author(s): Evitts, Paul M.; Kasapoglu, Fikret; Demirci, Ugur; et al.
Source:
PSYCHOLOGY
HEALTH
&
MEDICINE Volume:
16
Issue:
6
Pages:
650-660
DOI:
10.1080/13548506.2011.575167 Published: 2011
Title: The quality of life and self-efficacy of Turkish breast cancer patients undergoing chemotherapy
Author(s): Akin, Semiha; Can, Gulbeyaz; Durna, Zehra; et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 12
Issue: 5
Pages:
10.1016/j.ejon.2008.07.006 Published: DEC 2008
Times Cited: 8 (from Web of Science)
1.
449-456
DOI:
Title: Cancer-related self-efficacy following a consultation with an oncologist Author(s): Nielsen, Berit Kjaerside; Mehlsen,
Mimi; Jensen, Anders Bonde; et al.Source: PSYCHO-ONCOLOGY Volume: 22 Issue: 9 Pages: 2095-2101 DOI:
10.1002/pon.3261 Published: SEP 2013
Title: Development and Validation of Self-Efficacy Scale for Self-Management of Breast Cancer (SESSM-B)
Author(s): Lee, Ran; Kim, Soo Hyun; Lee, Keun Sook; et al.Source: JOURNAL OF KOREAN ACADEMY OF
NURSING Volume: 42 Issue: 3 Pages: 385-395 DOI:10.4040/jkan.2012.42.3.385 Published:JUN 2012.
Title: Factors Associated With Self-care Self-efficacy Among Gastric and Colorectal Cancer Patients
Author(s): Qian, Huijuan; Yuan, ChangrongSource: CANCER NURSING Volume: 35 Issue: 3 Pages: E22-E31 DOI:
10.1097/NCC.0b013e31822d7537 Published: MAY-JUN 2012.
Title: Non-pharmacological interventions used by cancer patients during chemotherapy in Turkey
Author(s): Can, Gulbeyaz; Erol, Ozgul; Aydiner, Adnan; et al.Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY
NURSING Volume: 15 Issue: 2 Pages: 178-184 DOI: 10.1016/j.ejon.2010.07.005 Published: APR 2011.
Title: Development and validation of the Nightingale Symptom Assessment Scale (N-SAS) and predictors of the quality of life
of the cancer patients in Turkey Author(s): Can, Gulbeyaz; Aydiner, Adnan
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 15
Issue:1 Pages: 3-11 DOI: 10.1016/j.ejon.2009.10.010. Published: FEB 2011.
Title: Age-Related Differences in the Quality of Life of Chinese Women Undergoing Adjuvant Therapy for Breast Cancer
Author(s): So, Winnie Kwok-wei; Choi, Kai-chow; Chan, Carman Wing-han; et al.
Source: RESEARCH IN GERONTOLOGICAL NURSING Volume: 4 Issue: 1 Special Issue: SI Pages:1926 DOI:10.3928/19404921-20101201-01 Published: JAN 2011.
Title: Commentary on Kidd L, Hubbard G, O'Carroll R & Kearney N (2009) Perceived control and involvement in self-care in
patients with colorectal cancer. Journal of Clinical Nursing 18, 2292-2300
Author(s): Dizer, Berna; Yava, Ayla; Hatipoglu, Fatma S.Source: JOURNAL OF CLINICAL NURSING Volume: 19 Issue:
15-16 Pages: 2372-2373. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2010.03338.x Published: AUG 2010.
Title: Anxiety, depression and quality of life among Chinese breast cancer patients during adjuvant therapy
Author(s): So, Winnie K. W.; Marsh, Gene; Ling, W. M.; et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 14
Issue: 1 Pages: 17-22 DOI: 10.1016/j.ejon.2009.07.005 Published: FEB 2010.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Title: Effect of oral administration of kefir on serum proinflammatory cytokines on 5-FU induced oral mucositis in patients
with colorectal cancer
Author(s): Topuz, E.; Derin, D.; Can, G.; et al.
Source: INVESTIGATIONAL NEW DRUGS Volume: 26 Issue: 6 Pages: 567-572 DOI: 10.1007/s10637-008-9171-y Published:
DEC 2008
Times Cited: 7 (from Web of Science)
1.
Title: Systematic review of antimicrobials, mucosal coating agents, anesthetics, and analgesics for the management of oral
mucositis in cancer patients
Author(s): Saunders, Deborah P.; Epstein, Joel B.; Elad, Sharon; et al.
Group Author(s): MASCC ISOO
Source: SUPPORTIVE CARE IN CANCER Volume: 21 Issue: 11 Pages: 3191-3207 DOI: 10.1007/s00520-013-1871y Published: NOV 2013
23
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Title: Induction of apoptosis of gastric cancer cells SGC7901 in vitro by a cell-free fraction of Tibetan kefir
Author(s): Gao, Jie; Gu, Fengying; Ruan, Hui; et al.
Source: INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL Volume: 30 Issue: 1 Pages: 14-18 DOI:
10.1016/j.idairyj.2012.11.011 Published: MAY 2013
Title: Protective Effects of the Fermented Milk Kefir on X-Ray Irradiation-Induced Intestinal Damage in B6C3F1 Mice
Author(s): Teruya, Kiichiro; Myojin-Maekawa, Yuki; Shimamoto, Fumio; et al.
Source: BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 36 Issue: 3 Pages: 352-359 Published: MAR
2013
Title: Kefir and Health: A Contemporary Perspective
Author(s): Ahmed, Zaheer; Wang, Yanping; Ahmad, Asif; et al.
Source: CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION Volume: 53 Issue: 5 Pages: 422-434 DOI:
10.1080/10408398.2010.540360 Published: JAN 1 2013
Title: Non-pharmacological interventions used by cancer patients during chemotherapy in Turkey
Author(s): Can, Gulbeyaz; Erol, Ozgul; Aydiner, Adnan; et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 15 Issue: 2 Pages: 178-184 DOI:
10.1016/j.ejon.2010.07.005 Published: APR 2011
Title: Effect of different growth conditions on biomass increase in kefir grains
Author(s): Guzel-Seydim, Z.; Kok-Tas, T.; Ertekin-Filiz, B.; et al.
Source: JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Volume: 94 Issue: 3 Pages: 1239-1242 DOI: 10.3168/jds.20103349 Published: MAR 2011
in Book Citation Index– Science (BKCI-S); Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)
Title: Comparison of the health-promoting lifestyles of nursing and non-nursing students in Istanbul, Turkey
Author(s): Can, Gulbeyaz; Ozdilli, Kursat; Erol, Ozgul; et al.
Source: NURSING & HEALTH SCIENCES Volume: 10
Issue: 4
Pages: 273-280
DOI:
2018.2008.00405.x Published: DEC 2008
Times Cited: 7 (from Web of Science)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Title: Healthy Lifestyles of University Students in China and Influential Factors Author(s): Wang, Dong; Xing, Xiao-Hui; Wu,
Xian-Bo
Source: SCIENTIFIC WORLD JOURNAL Article Number: 412950 DOI: 10.1155/2013/412950 Published: 2013
Title: Physical activity and mental well-being in student nurses
Author(s): Hawker, Clare L.
Source: NURSE EDUCATION TODAY Volume: 32 Issue: 3 Pages: 325-331 DOI:
10.1016/j.nedt.2011.07.013 Published: APR 2012
Title: The explanation of effective factors on the healthy lifestyle of the nursing students' view: A qualitative study
Author(s): Hosseini, Meimenat; Ashktorab, Tahereh; HosseinTaghdisi, Mohammad; et al.
Source: LIFE SCIENCE JOURNAL-ACTA ZHENGZHOU UNIVERSITY OVERSEAS EDITION Volume: 9 Issue:
4 Pages: 5558-5567 Published: 2012
Title: Health-promoting Lifestyle Behaviour for Cancer Prevention: a Survey of Turkish University Students
Author(s): Ay, Semra; Yanikkerem, Emre; Calim, Selda Ildan; et al.
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 13 Issue: 5 Pages: 2269-2277 DOI:
10.7314/APJCP.2012.13.5.2269 Published:2012
Title: Healthy Life-Style Promoting Behaviour in Turkish Women Aged 18-64
Author(s): Sonmezer, Hacer; Cetinkaya, Fevziye; Nacar, Melis
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 13 Issue: 4 Pages: 1241-1245 DOI:
10.7314/APJCP.2012.13.4.1241 Published: 2012
Title: Predictors of Health-Promoting Behaviors Among Freshman Dental Students at Istanbul University
Author(s): Peker, Kadriye; Bermek, Gulcin
Source: JOURNAL OF DENTAL EDUCATION Volume: 75 Issue: 3 Pages: 413-420 Published: MAR 2011
Title: Healthy lifestyle behaviour in university students and influential factors in eastern Turkey
Author(s): Hacihasanoglu, Rabia; Yildirim, Arzu; Karakurt, Papatya; et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE Volume: 17 Issue: 1 Pages: 43-51 DOI:
10.1111/j.1440-172X.2010.01905.x Published: FEB 2011.
Title: Evaluation of the effect of care given by nursing students on oncology patients' satisfaction
Author(s): Can, Gulbeyaz; Akin, Semiha; Aydiner, Adnan; et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 12 Issue: 4
10.1016/j.ejon.2008.02.004 Published: SEP 2008
Times Cited: 7 (from Web of Science)
1.
2.
3.
4.
10.1111/j.1442-
Pages:
387-392
DOI:
Title: Variations in patient satisfaction with care for breast, lung, head and neck and prostate cancers in different cancer care
settings
Author(s): Charalambous, Andreas
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 17 Issue: 5 Pages: 588-595 DOI:
10.1016/j.ejon.2013.01.006 Published: OCT 2013
Title: Client satisfaction and weight loss outcomes of student centred dietetic outpatient clinics
Author(s): Burrows, T.; Patterson, A.; Bacon, A.; et al.
Source: OBESITY RESEARCH & CLINICAL PRACTICE Volume: 7 Issue: 5 Pages: E421-E430 DOI:
10.1016/j.orcp.2012.05.003 Published: SEP-OCT 2013
Title: Patient Satisfaction with the Nursing Care in Hospital
Author(s): Koc, Zeliha; Saglam, Zeynep; Senol, Meral
Source: TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI Volume: 31 Issue: 3 Pages: 629-640 DOI:
10.5336/medsci.2009-16413 Published: JUN 2011
Title: Continuous primary nursing care increases satisfaction with nursing care and reduces postpartum problems for
24
hospitalized pregnant women
Author(s): Wan, Hongwei; Hu, Senqi; Thobaben, Marshelle; et al.
Source: CONTEMPORARY NURSE Volume: 37 Issue: 2 Pages: 149-159 Published: FEB 2011
Title: Patient satisfaction with nursing care and its relationship with patient characteristics
Author(s): Findik, Ummu Yildiz; Unsar, Serap; Sut, Necdet
Source: NURSING & HEALTH SCIENCES Volume: 12 Issue: 2 Pages: 162-169 DOI: 10.1111/j.14422018.2009.00511.x Published: JUN 2010
Title: Patient satisfaction instruments for cancer clinical research or practice Author(s): Bredart, Anne; Sultan, Serge;
Regnault, Antoine
Source: EXPERT REVIEW OF PHARMACOECONOMICS & OUTCOMES RESEARCH Volume: 10 Issue: 2 Pages:
129-141 DOI: 10.1586/ERP.10.7 Published: APR 2010
Title: Distribution and determinants of patient satisfaction in oncology: A review of the literature
Author(s): Lis, Christopher G.; Rodeghier, Mark; Gupta, Digant
Source: PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE Volume: 3 Pages: 287-304 Published: 2009
5.
6.
7.
Title: Evaluation of sexual function of Turkish women with breast cancer receiving systemic treatment
Author(s): Can, Gulbeyaz; Oskay, Umran; Durna, Zehra; et al.
Source: ONCOLOGY NURSING FORUM Volume: 35 Issue: 3 Pages: 471-476 DOI: 10.1188/08.ONF.471-476 Published: MAY
2008
Times Cited: 3 (from Web of Science)
1.
2.
3.
Title: Menopausal symptoms, sexual function, depression, and quality of life in Korean patients with breast cancer receiving
chemotherapy
Author(s): Park, Hyojung; Yoon, Hyeon Gyeong
Source: SUPPORTIVE CARE IN CANCER Volume: 21 Issue: 9 Pages: 2499-2507 DOI: 10.1007/s00520-013-18156 Published: SEP 2013
Title: Changes to Sexual Well-Being and Intimacy After Breast Cancer
Author(s): Ussher, Jane M.; Perz, Janette; Gilbert, Emilee
Source: CANCER NURSING Volume: 35 Issue: 6 Pages: 456-465 DOI: 10.1097/NCC.0b013e3182395401 Published: NOVDEC 2012
Title: Sexuality after breast cancer: A review
Author(s): Emilee, Gilbert; Ussher, J. M.; Perz, J.
Source: MATURITAS Volume: 66 Issue: 4 Pages: 397-407 DOI: 10.1016/j.maturitas.2010.03.027 Published: AUG 2010
Title: Health-related quality of life in patients with coronary artery disease
Author(s): Unsar, Serap; Sut, Necdet; Durna, Zehra
Source: JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING Volume: 22 Issue: 6 Pages: 501-507 Published: NOV-DEC 2007
Times Cited: 12 (from Web of Science)
1.
Title: Assessment of quality of life and activities of daily living in Turkish patients with heart failure
Author(s): Demir, Melike; Unsar, Serap
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE Volume: 17 Issue: 6 Pages: 607-614
10.1111/j.1440-172X.2011.01980.x Published: DEC 2011
DOI:
2.
Title: Evaluation of factors affecting healthy life style behaviors and quality of life in patients with heart disease
Author(s): Kucukberber, Nilay; Ozdilli, Kursat; Yorulmaz, Hatice
Source: ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume:
11 Issue: 7 Pages: 619-626 DOI: 10.5152/akd.2011.166 Published: NOV 2011
3.
Title: Relation of health-related quality of life to metabolic syndrome, obesity, depression and comorbid illnesses
Author(s): Vetter, M. L.; Wadden, T. A.; Lavenberg, J.; et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY Volume: 35 Issue: 8 Pages: 1087-1094
10.1038/ijo.2010.230 Published: AUG 2011
DOI:
4.
Title: Exercise Performance, Physical Activity, and Health-Related Quality of Life in Participants With Stable Angina
Author(s): Gardner, Andrew W.; Montgomery, Polly S.; Ritti-Dias, Raphael M.; et al.
Source: ANGIOLOGY Volume: 62 Issue: 6 Pages: 461-466 DOI: 10.1177/0003319711399897 Published: AUG
2011
5.
Title: The Quality of Life among Coronary Heart Disease patients at a Teaching Hospital
Author(s): Ho, S. E.; Ting, C. K.; Das, S.; et al.
Source: CLINICA TERAPEUTICA Volume: 162 Issue: 3 Pages: 217-222 Published: MAY-JUN 2011
6.
Title: Is EQ-5D a valid quality of life instrument in patients with acute coronary syndrome?
Author(s): Sut, Hatice Kahyaoglu; Unsar, Serap
Source: ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Volume:
11 Issue: 2 Pages: 156-162 DOI: 10.5152/akd.2011.037 Published: MAR 2011
7.
Title: Relationship Between Tobacco Consumption and Health-related Quality of Life in Adults Living in a Large
Metropolitan Area
Author(s): de Miguel Diez, Javier; Mercedes Esteban y Pena, Maria; Puente Maestu, Luis; et al.
Source: LUNG Volume: 188 Issue: 5 Pages: 393-399 DOI: 10.1007/s00408-010-9256-1 Published: OCT 2010
8.
Title: LupusQoL-US Benchmarks for US Patients with Systemic Lupus Erythematosus
Author(s): Jolly, Meenakshi; Pickard, Simon A.; Mikolaitis, Rachel A.; et al.
Source: JOURNAL OF
RHEUMATOLOGY Volume:
37
Issue: 9
10.3899/jrheum.091443 Published: SEP 2010
9.
Title: Cardiac risk factors and quality of life in patients with coronary artery disease
Author(s): Sevinc, Sibel; Akyol, Asiye D.
25
Pages:
1828-1833
DOI:
Source: JOURNAL OF CLINICAL NURSING Volume: 19 Issue: 9-10 Pages: 1315-1325 DOI: 10.1111/j.13652702.2010.03220.x Published: MAY 2010
Title: Depression and health status in elderly hospitalized patients with chronic illness
10. Author(s): Unsar, Serap; Sut, Necdet
Source: ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS Volume: 50
10.1016/j.archger.2008.12.011 Published: JAN-FEB 2010
Issue: 1
Pages: 6-10
DOI:
Title: Quality of life and emotional functioning in selected cardiovascular diseases
11. Author(s): Zboralski, Krzysztof; Galecki, Piotr; Wysokinski, Adam; et al.
Source: KARDIOLOGIA POLSKA Volume: 67 Issue: 11 Pages: 1228-+ Published: NOV 2009
Title: Factors affecting quality of life in patients with coronary heart disease
12. Author(s): Durmaz, Tahir; Ozdemir, Ozcan; Ozdemir, Burcu Akyunak; et al.
Source: TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES Volume: 39 Issue: 3 Pages: 343-351 DOI: 10.3906/sag0901-26 Published: JUN 2009.
Title: Factors affecting the psychosocial adjustment of people with epilepsy
Author(s): Mollaoglu, Mukadder; Durna, Zehra; Bolayir, Ertugrul
Source: NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH Volume: 12 Issue: 3 Pages: 145-152 Published: 2005
Times Cited: 1 (from Web of Science)
1.
2.
Title: Injuries in Patients with Epilepsy and Some Factors Associated with Injury Author(s): Mollaoglu, Mukadder;
Bolayir, Ertugrul
Source: NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY Volume: 50 Issue: 3 Pages: 269273 DOI: 10.4274/npa.y6632 Published: 2013
Title: Stigma and health-related quality of life in Asian adults with epilepsy Author(s): Lim, Yi-Jing; Chan, Sui-Yung;
Ko, YuSource: EPILEPSY RESEARCH Volume: 87 Issue: 2-3 Pages: 107-119 DOI:
10.1016/j.eplepsyres.2009.08.014 Published: DEC 2009
Title: Assessment of fatigue in and care needs of Turkish women with breast cancer
Author(s): Can, G; Durna, Z; Aydiner, A
Conference: 11th European Cancer Conference (ECCO 11) Location: LISBON, PORTUGAL Date: OCT 21-25, 2001
Sponsor(s): Federat European Canc Soc; European Assoc Canc Res; European Oncol Nursing Soc; European Soc Med Oncol; European
Soc Therapeut Radiol & Oncol; European Soc Surg Oncol; Int Soc Paediat Oncol, European Branch Source: CANCER
NURSING Volume: 27 Issue: 2 Pages: 153-161 Published: MAR-APR 2004
Times Cited: 22 (from Web of Science)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Title: Relationship between cancer-related fatigue and personality in patients with breast cancer after chemotherapy
Author(s): Wang, Shu-Hong; He, Guo-Ping; Jiang, Ping-Lan; et al.
Source: PSYCHO-ONCOLOGY Volume: 22 Issue: 10 Pages: 2386-2390 DOI: 10.1002/pon.3303 Published: OCT 2013
Title: Determination of sleep quality and fatigue level of patients receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis in
Turkey
Author(s): Cantekin, I.; Tan, M.
Source: SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY Volume: 45 Issue: 6 Pages: 452460 DOI: 10.3109/00365599.2011.585623 Published: DEC 2011
Title: Prevalence of symptoms, with a focus on fatigue, and changes of symptoms over three months in outpatients receiving
cancer chemotherapy
Author(s): Spichiger, Elisabeth; Mueller-Froehlich, Christa; Denhaerynck, Kris; et al.
Source:
SWISS
MEDICAL
WEEKLY Volume:
141
Article
Number:
w13303
DOI:
10.4414/smw.2011.13303 Published: NOV 8 2011
Title: Factors related to fatigue and subgroups of fatigue in patients with end-stage renal disease
Author(s): Karakan, S.; Sezer, S.; Ozdemir, F. N.
Source: CLINICAL NEPHROLOGY Volume: 76 Issue: 5 Pages: 358-364 DOI: 10.5414/CN106960 Published: NOV
2011
Title: Assessment of symptom control in patients with cancer in Northwestern Turkey
Author(s): Kurt, Seda; Unsar, Serap
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 15 Issue: 2 Pages: 137-144 DOI:
10.1016/j.ejon.2010.07.004 Published: APR 2011
Title: Levels of fatigue in Chinese women with breast cancer and its correlates: A cross-sectional questionnaire survey
Author(s): Li, Yan; Yuan, Changrong
Source: JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF NURSE PRACTITIONERS Volume: 23 Issue: 3 Pages: 153160 DOI: 10.1111/j.1745-7599.2010.00591.x Published: MAR 2011
Title: Reliability and Validity of the Turkish Version of the Memorial Symptom Assessment Scale in Cancer Patients
Author(s): Yildirim, Yasemin; Tokem, Yasemin; Bozkurt, Nilufer; et al.
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 12 Issue: 12 Pages: 3389-3396 Published:
2011
Title: Is Increasing Physical Activity Necessary to Diminish Fatigue During Cancer Treatment? Comparing Cognitive
Behavior Therapy and a Brief Nursing Intervention with Usual Care in a Multicenter Randomized Controlled Trial
Author(s): Goedendorp, Martine M.; Peters, Marlies E. W. J.; Gielissen, Marieke F. M.; et al.
Source: ONCOLOGIST Volume: 15 Issue: 10 Pages: 1122-1132 DOI: 10.1634/theoncologist.2010-0092 Published:
OCT 2010
Title: Patients' self reports and caregivers' perception of symptoms in Turkish cancer patients
Author(s): Yesilbalkan, Oznur Usta; Okgun, Aliye
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 14 Issue: 2 Pages: 119-124 DOI:
26
10.1016/j.ejon.2009.08.002 Published: APR 2010
10. Title: Effects of relaxation training on sleep quality and fatigue in patients with breast cancer undergoing adjuvant
chemotherapy
Author(s): Demiralp, Meral; Oflaz, Fahriye; Komurcu, Seref
Source: JOURNAL OF CLINICAL NURSING Volume: 19 Issue: 7-8 Pages: 1073-1083 DOI: 10.1111/j.13652702.2009.03037.x Published: APR 2010
11. Title: The Revised Piper Fatigue Scale (PFS-R) for Italian cancer patients: a validation study
Author(s): Annunziata, Maria Antonietta; Muzzatti, Barbara; Mella, Sara; et al.
Source: TUMORI Volume: 96 Issue: 2 Pages: 276-281 Published: MAR-APR 2010
12. Title: Relationship between social support and fatigue in geriatric patients receiving outpatient chemotherapy
Author(s): Karakoc, Tugba; Yurtsever, Sabire
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 14 Issue: 1 Pages: 61-67 DOI:
10.1016/j.ejon.2009.07.001 Published: FEB 2010
13. Title: Fatigue in Gynecological Cancer Patients During and After Anticancer Treatment
Author(s): Prue, Gillian; Allen, James; Gracey, Jacqueline; et al.
Source: JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT Volume: 39 Issue: 2 Pages: 197-210 DOI:
10.1016/j.jpainsymman.2009.06.011 Published: FEB 2010
14. Title: The Effect of Home Healthcare on Quality of Life in Patients Diagnosed With Gastrointestinal Cancer
Author(s): Nural, Nesrin; Hintistan, Sevilay; Gursoy, Ayla Akkas; et al.
Source: GASTROENTEROLOGY NURSING Volume: 32 Issue: 4 Pages: 273-283 Published: JUL-AUG 2009
15. Title: Predictors of the Intensity of Symptoms in a Cluster in Patients With Breast Cancer
Author(s): Kim, Hee-Ju; Barsevick, Andrea M.; Tulman, Lorraine
Source: JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP Volume: 41 Issue: 2 Pages: 158-165 DOI: 10.1111/j.15475069.2009.01267.x Published: 2009
16. Title: The quality of life and self-efficacy of Turkish breast cancer patients undergoing chemotherapy
Author(s): Akin, Semiha; Can, Gulbeyaz; Durna, Zehra; et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING Volume: 12 Issue: 5 Pages: 449-456 DOI:
10.1016/j.ejon.2008.07.006 Published: DEC 2008
17. Title: The Experience of Fatigue in Turkish Patients Receiving Chemotherapy
Author(s): Yurtsever, Sabire
Source: ONCOLOGY NURSING FORUM Volume: 34 Issue: 3 Pages: 721-728 DOI: 10.1188/07.ONF.721728 Published: MAY 2007
18. Title: Psychosocial stressors, social support and socio-demographic variables as determinants of quality of life of Turkish
breast cancer patients
Author(s): Ogce, Filiz; Ozkan, Sevgi; Baltalarli, Bahar
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 8 Issue: 1 Pages: 77-82 Published: JANMAR 2007
19. Title: Assessment of cancer-related fatigue: Implications for clinical diagnosis and treatment
Author(s): Jean-Pierre, Pascal; Figueroa-Moseley, Colmar D.; Kohli, Sadhna; et al.
Source: ONCOLOGIST Volume: 12 Supplement: 1 Pages: 11-21 DOI: 10.1634/theoncologist.12-S1-11 Published: 2007
20. Title: Cancer-related fatigue: A critical appraisal
Author(s): Prue, G; Rankin, J; Allen, J; et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF CANCER Volume: 42 Issue: 7 Pages: 846-863 DOI:
10.1016/j.ejca.2005.11.026 Published: MAY 2006
21. Title: Prospective assessment of fatigue and health status in Greek patients with breast cancer undergoing adjuvant
radiotherapy
Author(s): Lavdaniti, M; Patiraki, E; Dafni, U; et al.
Source: ONCOLOGY NURSING FORUM Volume: 33 Issue: 3 Pages: 603-610 DOI: 10.1188/06.ONF.603610 Published: MAY 2006
22. Title: Response to the needs of Turkish chemotherapy patients and their families
Author(s): Gozum, S; Akcay, D
Source: CANCER NURSING Volume: 28 Issue: 6 Pages: 469-475 DOI: 10.1097/00002820-20051100000010 Published: NOV-DEC 2005
Title: Quality of life in people with epilepsy in Sivas, Turkey
Author(s): Mollaoglu, M; Durna, Z; Dener, S
Source: NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH Volume: 11 Issue: 4 Pages: 189-194 Published: 2004
Times Cited: 4 (from Web of Science)
1.
2.
3.
4.
Title: Validation of a Chinese version of the Quality of Well-Being Scale-Self-Administered (QWB-SA) in patients with
epilepsy
Author(s): Gao, Lan; Xia, Li; Pan, Song-Qing; et al.
Source: EPILEPSIA Volume: 54 Issue: 9 Pages: 1647-1657 DOI: 10.1111/epi.12324 Published: SEP 2013
Title: Injuries in Patients with Epilepsy and Some Factors Associated with Injury
Author(s): Mollaoglu, Mukadder; Bolayir, Ertugrul
Source: NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY Volume: 50 Issue: 3 Pages: 269273 DOI: 10.4274/npa.y6632 Published: 2013
Title: Predictors of health-related quality of life and costs in adults with epilepsy: A systematic review
Author(s): Taylor, Rod S.; Sander, Josemir W.; Taylor, Rebecca J.; et al.
Source: EPILEPSIA Volume: 52 Issue: 12 Pages: 2168-2180 DOI: 10.1111/j.1528-1167.2011.03213.x Published: DEC
2011
Title: Stigma and health-related quality of life in Asian adults with epilepsy
Author(s): Lim, Yi-Jing; Chan, Sui-Yung; Ko, Yu
Source: EPILEPSY RESEARCH Volume: 87 Issue: 2-3 Pages: 107-119 DOI:
10.1016/j.eplepsyres.2009.08.014 Published: DEC 2009.
27
Title: Evaluation of self-management education for asthmatic patients
Author(s): Durna, Z; Ozcan, S
Conference: 1st Annual Internal Medicine Nursing Conference Location: ANTALYA, TURKEY Date: OCT 03-07, 1999
Source: JOURNAL OF ASTHMA Volume: 40 Issue: 6 Pages: 631-643 DOI: 10.1081/JAS-120019034 Published: 2003
Times Cited: 8 (from Web of Science)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Title: The relation of the subjective dyspnoea perception with objective dyspnoea indicators, quality of life and functional
capacity in patients with COPD
Author(s): Akinci, Ayse Cil; Pinar, Rukiye; Demir, Tuncalp
Source: JOURNAL OF CLINICAL NURSING Volume: 22 Issue: 7-8 Pages: 969-976 DOI: 10.1111/j.13652702.2012.04161.x Published: APR 2013
Title: What happens to patients who have their asthma device switched without their consent?
Author(s): Doyle, Scott; Lloyd, Andrew; Williams, Angela; et al.
Source: PRIMARY CARE RESPIRATORY JOURNAL Volume: 19 Issue: 2 Pages: 131-139 DOI:
10.4104/pcrj.2010.00009 Published: JUN 2010
Title: Individualized programme to promote self-care among older adults with asthma: randomized controlled trial
Author(s): Huang, Tzu-Ting; Li, Yu-Tsui; Wang, Chun-Hua
Source: JOURNAL OF ADVANCED NURSING Volume: 65 Issue: 2 Pages: 348-358 DOI: 10.1111/j.13652648.2008.04874.x Published: FEB 2009
Title:Self-care behavior of adult asthma patients
Author(s): Huang, Tzu-Ting
Source: JOURNAL OF ASTHMA Volume: 44 Issue: 8 Pages: 613-619 DOI: 10.1080/02770900701540200 Published:
2007
Title: Psychoeducation: improving outcomes in bipolar disorder
Author(s): Colom, F; Lam, D
Source:
EUROPEAN
PSYCHIATRY Volume:
20
Issue:
5-6
Pages:
359-364
DOI:
10.1016/j.eurpsy.2005.06.002 Published: AUG 2005
Title: Effect of educational programs on asthma control and qualitiy of life in adult asthma patients
Author(s): Urek, MC; Tudoric, N; Plavec, D; et al.
Source: PATIENT EDUCATION AND COUNSELING Volume: 58 Issue: 1 Pages: 47-54 DOI:
10.1016/j.pec.2004.06.010 Published: JUL 2005
Title: Advances in development and evaluation of asthma education programs Author(s): McGhan, SL; Cicutto, LC; Befus,
AD
Source: CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE Volume: 11 Issue: 1 Pages: 61-68 DOI:
10.1097/01.mcp.0000146783.18716.31 Published: JAN 2005
1 in Book Citation Index– Science (BKCI-S); Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)
28
Download

Prof. Dr. Zehra DURNA - İstanbul Bilim Üniversitesi