ÖRNEK ÖĞRENCĠ PROJESĠ
ĠYĠ ÖĞRENCĠ DAVRANIġ
SÖZLEġMESĠ
BĠR MĠLLETĠN EN ÖNEMLĠ ĠHTĠYACI ĠYĠ ĠNSANDIR.
GĠRĠġ
Küreselleşme, teknolojik yenilikler, ülkeler ve şehirler arasındaki ulaşımın
kolaylaşması, ulusal ve uluslararası pazarların nitelikli insangücüne daha fazla ihtiyaç
duyması, insangücü profilinin değişmesine yol açmıştır. Ülkemizin,zengin genç nufüsuna
rağmen eğitim ve öğretimde, bilim, soysal ve ahlaki noktalarda üstün nitelikli öğrenciler
yetiştirme açısından performansı yeterince iyi değildir. Eğitim sistemimiz sık sık değişikliğe
uğmakta ve toplumu içine almayan eğitim modelleri başarılı olamamaktadır. Bu kapsamda
son yıllarda oldukça iyi gelişmeler olmasına rağmen, daha fazla çabayada ihtiyaç vardır.
Eğitim sistemimizin nitelikli insan yetiştirmede yeterli olmaması ve üstün nitelikli bireylerin
yetişmesini sağlayacak tamamlayıcı bir eğitim modeline ihtiyaç duyulması bu projenin
başlatılma gerekçesini oluşturmuştur. Nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusuna DPT’nin 9.
Kalkınma Planında ve 2023 Vizyonu çerçevesinde stratejik önem atfedilmiştir.
Örnek Öğrenci Projesinin Faydaları
Projemizin yaygınlaşmasıyla, eğitim sistemimiz içindeki payı %2 olan özel
okulculuğun gelişiminin hızlandırılmasına katkı sağlanacaktır. Böylece eğitim hizmetlerinin
devlet bütçesine getirdiği mali yükte azalma olacaktır.
Üretilen bu proje ülkemizde ilk olup, ülkemizde eğitim yazılımları henüz çok az ve
yenidir.
Proje ile Geliştirilecek ve uygulanacak model ülkemizde bir çok özel okul ve devlet
okullarında uygulanabilir ve rehber niteliğinde olacaktır.
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Küreselleşme, teknolojik yenilikler, ulusal ve uluslararası pazarların nitelikli
insangücüne daha fazla ihtiyaç duymasının insangücü profilinin değişmesine yol açması
Türkiye’nin üstün performans gösteren öğrenciler alanında uluslararası sıralamadaki
yerinin çok düşük olması
Eğitim sisteminin nitelikli insan yetiştirmede yetersiz kalışı ve üstün nitelikli bireylerin
yetişmesini sağlayacak tamamlayıcı bir eğitim modeline ihtiyaç duyulması
Nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusuna DPT’nin 9. Kalkınma Planında ve 2023
Vizyonu çerçevesinde stratejik önem atfedilmesi
İnsana yatırım yapmanın getirisinin, fiziksel sermayeye yapılan yatırımların getirisinden
yüksek oluşu
ÖRNEK ÖĞRENCĠ DAVRANIġ SÖZLEġMESĠ
GENEL DAVRANĠġ SÖZLEġMESĠ
1. Öğrencilerimiz, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dahil) okul dıĢına çıkmazlar.
2. Devamsızlık: Öğrencinin hastalık nedeniyle okula gelmemesi durumunda veli, aynı
gün içerisinde okulu saat 09:00’a kadar telefonla bilgilendirmekle yükümlüdür.
Öğrencinin, okula geldiği gün, bizzat velisi tarafından imzalanmış olan özür tezkeresini
Müdür Yardımcısı’na vermesi beklenmektedir. Hastalığın doktor raporu ile
belgelendirilmemesi halinde örgencinin devamsız olduğu günler özürsüz devamsızlıktan
sayılır. Devamsızlığın okula bildirilmemesi veya özür tezkeresinin geç getirilmesi Okul
DavranıĢ Puanı’nı 5 puan düşülür.
3. Özürlü devamsızlık - Doktor raporu: Arka arkaya üç gün ve üzeri devamsızlıklar
doktor raporu ile belgelendirilmek zorundadır. Resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan
alınan raporlarda kurum mührü ve doktor imzası olmak zorundadır. Doktor raporlarının
özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde okula verilmiş olması
gereklidir.
4. Yarım gün devamsızlık: Sabah ve öğleden sonraki ilk derslere ilk yarım saat içinde
gelmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır.
5. Ġzinli sayılma : Şehir içinde veya şehir dışında eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetlere
katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılırlar.
6. Öğrencinin velisi tarafından okuldan alınması: Doktor randevusu veya ailenin
tamamını etkileyen sosyal olaylar (şehir dışında düğün, cenaze vb.) dışında öğrencinin
velisi tarafından okuldan alınmaması, doktor randevularının okul sonrası saatlere
bırakılması beklenmektedir. Zorunluluğun oluşması durumunda, acil durumlar dışında
öğrenci velisinin okul yönetimine bir gün önceden yazılı olarak izin başvurusunda
bulunması gereklidir. Okuldan ayrılacak olan öğrenci, müdür yardımcısından aldığı iki
nüsha izin kâğıdının bir nüshasını sınıf defterinin içine bırakır, ikincisini ise gerektiğinde
görevli öğretmene gösterir ve kapıdaki güvenlik görevlisine verir. Veli isteği ile alınan
izinler devamsızlıktan sayılır.
7. Okulda bulunulması zorunlu olan günler : Okulun açılış-kapanış günleri ve resmi
törenlerin yapıldığı günlerde, öğrencilerin okula devamı zorunludur. Bu günlerde okula
devamı engelleyecek mazeretler kesinlikle kabul edilmez; ancak önceden bildirilen
durumlarda okul yönetiminin onayı ile izin verilebilir. Bu kurala uyulmaması öğrencinin
Okul Davranış Puanı’nı 5 puan düşülür.
8. Haberli sınav günleri : Öğrencilerin, tarihi önceden belirlenmiş sınavlara katılmaları
zorunludur. Sınava katılamayacak kadar hasta olan bir öğrencinin velisi, bu mazereti
resmi kuruluşlardan doktor raporu ile belgelemekle yükümlüdür. Bu durumda öğrencilere
telafi sınavı hakkı verilir. Telafi sınavı alacak olan öğrenci, söz konusu sınavın tarihini
öğretmeni ile kararlaştırır. Öğretmeni ile görüşüp sınav tarihinin belirlenmesini sağlamak
tümüyle öğrencinin sorumluluğudur. Öğrenciler okula yalnız sınava girmek amacıyla
gelemezler. Okula gelen öğrenci sınava girmek zorundadır.
9. Beden eğitimi derslerinden izinli olabilme : Kendisini beden eğitimi derslerine
giremeyecek kadar rahatsız hisseden öğrenci, ders öncesinde mutlaka okul hemşiresini
görmelidir. Okul hemşiresi izin verdiği durumlarda öğrenci, o günkü dersten rapor alarak
izinli sayılır.
Derse spor eşyalarını getirmeyen ve dolayısıyla derse girmeyen öğrenci dersin öğleden
sonra ilk ders olması durumunda yarım gün devamsız sayılır.
10. Beden eğitimi derslerinden raporlu olabilme : Sağlık nedeniyle beden eğitimi
dersinden belirli bir süre veya bütün bir ders yılı raporlu olması gereken öğrencinin velisi
okul yönetimine başvurur. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan rapora göre işlem yapılır.
11. Okula yasaklanmıĢ yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD, disket
vb araçlar getirmezler veya bunları yanında bulundurmazlar.
12. Okul panolarına, ancak; Okul Müdürlüğü tarafından onaylanmış (imzalanıp
mühürlenmiş) materyal, duyuru, ilan vb gibi yayınlar asılabilir.
13. Akademik Geziler ve Okul DıĢı Etkinlikler: Akademik gezi ve okul dışı etkinlikler,
öğrencilerin katılımının zorunlu olduğu eğitimi destekleyen ve eğitim programının bir
parçası olan etkinliklerdir. Bu etkinliklere geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan
öğrenciler akademik devamsızlık yapmış sayılır.
Akademik gezi ve okul dışı etkinliklerde öğrenci davranış kuralları geçerlidir. Örneğin,
serbest kıyafet giyilse bile öğrencilerimizin Aydın İsabet Okullarına yakışır tarzda
giyinmeleri ve aynı tarzda davranış göstermeleri beklenir.
14. Rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyenler sırasıyla,
- Öğretmeninden izin alır,
- Müdür yardımcısı tarafından imzalanan revir kağıdını alarak revire gider.
- Tedavisi biten öğrenci okul hemşiresi tarafından imzalanmış revir kağıdı ile dersliğe
döner,
- Revir kâğıdını öğretmenine teslim eder.
15. Rehberlik servisine gitmek için öğrenciler genellikle teneffüsleri ve rehberlik
saatlerini kullanırlar. Zorunlu durumlarda, ders saatleri içinde rehberlik servisine
gidebilmek için sırasıyla,
- Rehberlik servisinden randevu ve izin kâğıdı alır,
- İzin kâğıdını ders öğretmenine imzalatarak onayını alır,
- İzin kâğıdını müdür yardımcısına imzalatır,
- Rehberlik dönüşü izin kâğıdını ders öğretmenine teslim eder.
16.Cep Telefonu Kullanımı
Öğrencilerin, okul kampusunda, okul saatleri içerisinde, cep telefonlarını kullanmaları
yasaktır.
Sorumluluk kendilerinde olmak kaydıyla okula cep telefonu veya benzeri cihazlar
getirdiklerinde bunları ilgili müdür yardımcısına teslim ederler. Okul, kaybolma durumunda
sorumlu değildir.
Uyarı ve yaptırımlara rağmen cep telefonunu okul saatleri içerisinde kullanma konusunda
ısrarlı olan öğrencilerin cep telefonu alınır ve velilerine teslim edilir.
Ders sırasında cep telefonunu kullanan ve 3 kez uyarıya karşın okul içinde telefon kullanımını
sürdüren öğrenci, Davranış Değerlendirme Kurulunda görüşülür.
17.Derse Geç Kalma
Her öğrenci derse ve etkinliklere zamanında katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler zil çalar
çalmaz derse hazır olmalıdırlar. Yoklama dersin öğretmeni tarafından dersin basında alınır ve
geç kalan öğrenciler yoklama cetveline yazılır. Derse geç gelen öğrenci mutlaka müdür
yardımcısına veya okul asistanına geç kâğıdı almak için yönlendirilir.
Üç kere uyarılmasına rağmen geç kalmaya devam eden öğrencinin her geç kalmasında
öğrencinin Okul Davranış Puanından 3 puan düşürülür. (bkz. Okul Davranış Puanı)
Mazeretsiz derse 10 dakikadan fazla geç gelen öğrenci derse devamsız sayılır.
Geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrenciler okul yönetimi tarafından izlenir. Öğrencinin
4. Kez derse geç katılması durumunda velisi yazı ile bilgilendirilir. 5. geçte öğrenci rehberlik
servisine yönlendirilir. 6. kez derse geç kalması durumunda Davranış Değerlendirme
Kuruluna yönlendirilir.
18.Hususi DavranıĢ SözleĢmesi
Özel Aydın İsabet Okulu öğrencileri,
1. Okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılırlar ve bu etkinlikler sırasında görgü
kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranırlar.
2. Bayrak törenlerinde, kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün olarak sıra olurlar, sessiz
olarak komut verilmesini beklerler ve İstiklal Marsı’nı yüksek sesle söylerler.
3. Okul eşyasına zarar vermezler ve korurlar.
4. Kütüphane, Zeka Atölyesi fen Laboratuarı, spor salonu, müzik ve resim derslikleri
gibi eğitim ortamlarında , bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.
5. Birbirlerine ve öğretmenlerine sevgi ve saygı çerçevesinde hitap ederler.
6. Yemekhanede sıraya girerler, yemekhane kurallarına uyarlar.
7. Servis kurallarına uyarlar.
8. Okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.
9. Kampus içinde ve okul adına katıldığı hiçbir etkinlikte küpe ve takı takmazlar.
10. Okulda, derslerde ve etkinlik ortamlarında (tören,kulüp saatleri vs.) kişisel elektronik
aletler (cep telefonu, mp3 çalar,v.b.) bulundurmazlar ve kullanmazlar. Öğrenciler okula
cep telefonu veya benzeri aletler getirmezler. Getirmeleri durumunda cep telefonlarını
ilgili müdür yardımcısına teslim ederler.
11. Okul içerisinde hiçbir ortamda ve okul dışındaki akademik gezilerde sakız
çiğnemezler.
12. Okul saatleri içinde (öğle arası dâhil) okul dışına çıkamazlar.
13. Okula yanıcı, kesici , patlayıcı vb araç ve gereçler getirmezler veya bunları yanlarında
bulundurmazlar.
15. Okul tarafından düzenlenmemiş hiçbir etkinliğin okul yönetiminin izni olmadan
okulda reklamını yapmazlar ve biletlerini satmazlar.
19.Sınıf Ġçi DavranıĢ SözleĢmesi
1. Öğrencilerimiz, derslere zamanında girerler, kendilerine ayrılan yerlere oturarak
öğretmenin gelmesini beklerler.
2. Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve
gereçlerini dolaplarından almak için dışarı çıkmazlar.
3. Ders islenirken dersi izlerler ve derse katılırlar.
4. Derste söz alarak konuşurlar.
5. Ders sırasında sınıftan dışarı çıkmazlar. Çok zorunlu durumlarda ( ani rahatsızlık vb )
sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar (Bknz. Güvenlik ve idari kurallar)
6. Kullandıkları dersliği temiz ve düzenli bırakırlar.
7. Derste düzgün ve derli toplu otururlar ve izinsiz ayakta dolaşmazlar. Dersliklere hiçbir
yiyecek veya içecek getirmezler.( Su getirilebilir )
8. Belirlenmiş sınav kurallarına uyarlar.
9. Ders dışı etkinliklere, yoklamaları alındıktan sonra giderler.
20.Forma SözleĢmesi
1. Öğrenciler belirlenmiş okul formalarını giyerler. (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
açıklanmış olan kılık- kıyafet yönetmeliğine uyarlar)
2. Forma kuralları okul saatleri içinde, okul gezileri de dâhil olmak üzere geçerlidir.
3. Forma kurallarının dışına çıkmak, ancak öğretmen denetiminde yapılacak
etkinliklerde etkinliğin türü nedeniyle öğretmenlerin böyle bir talepte bulunması
durumunda mümkündür.
4. Öğrenciler beden eğitimi derslerinin veya spor karsılaşmalarının bitiminde spor
kıyafetlerini spor salonunda çıkarır, dershanelerin bulunduğu bölüme okul kıyafeti ile
gelirler.
5. Öğrenciler; kolye, küpe, yüzük, bilezik, küpe vb. aksesuar takmadan, oje sürmeden ve
geçici de olsa dövme yaptırmadan, temiz, düzenli ve saçları taranmış olarak okula
gelirler. Öğrencilerin saçlarının eğitim ve öğretimi engellemeyecek şekilde olması
esastır.
NOT : Gömlek içine giyilen dik yakalı pamuklu kazak, forma kurallarımız dışındadır.
21.Servis Araçları SözleĢmesi
1. Öğrenciler gecikerek servis aracını bekletmezler.
2. Araç içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranış ve konuşmalar yapmazlar.
3. Araç içinde ayakta durmaz, araç kapılarını açmaz ve pencerelerden dışarı sarkmazlar.
4. Ulaşım sırasında uygunsuz sözler kullanamazlar ve davranışlarında genel görgü
kurallarına uyarlar.
5. Araçta bulunan küçük yaştaki öğrencilerin haklarını korur, onların araçtaki
emniyetlerinin sağlanmasına destek olurlar.
6. Ulaşımlarını kayıtlı oldukları servisle yaparlar. Velilerinin veya okul idaresinin bilgisi
dışında farklı servis kullanamazlar.
7. Kayıtlı oldukları servis dışında bir servisle ulaşım yapmak isteyen öğrenciler konuyla
ilgili veli dilekçelerini okul müdürlüğüne onaylatırlar.
8. Okul sonrası telafi programına, okul etkinliklerine, prova ve antrenmanlara kalacak
olan öğrenciler veli izin dilekçesini bir gün önceden müdür yardımcısına verirler.
22.Gezi SözleĢmesi
Öğrencilerin katıldıkları; yurt-içi, yurt-dışı, resmi, özel, günübirlik ya da yatılı, bilimselkültürel, sportif amaçlı okul seyahatleri genel olarak gezi adı altında ifade edilmiştir.
Geziye katılan öğrenciler bulundukları yerlerde okulu temsil ederler. Dolayısıyla
öğrencilerimiz buralarda da davranış ve görüntü olarak okul kurallarına uygun hareket eder,
çevrenin huzurunu bozacak, birbirleri için tehlike oluşturabilecek davranışlardan uzak
dururlar.
1.
Veliye, gidilecek gezi hakkında genel bilgi veren ve gerekli izni isteyen yazı,
okul müdürü imzasıyla gönderilir.
2.
Velilerimiz izin dilekçesini belirtilen tarihte okul idaresine ulaştırırlar.
3.
İzin dilekçesi bulunmayan öğrencinin geziye katılamayacağını bilirler.
4.
Öğrencimizin özel bir durumu var ise velisi, sorumlu öğretmene ya da
yöneticiye, bu durumu sözlü ve yazılı olarak bildirir.
5.
Okul Davranış Puanı 70’in altında olan öğrenciler, okulumuzu temsilen gezi ve
yarışmalara katılamazlar.
24.Spor Salonu SözleĢmesi
1. Öğrenciler spor salonuna ve burada kullanılan araç ve gereçlere zarar vermezler.
2. Spor kıyafetsiz ve spor ayakkabısız derslere katılmazlar.
3. Spor salonuna çamurlu ve kirli spor ayakkabı ile girmezler.
4. Spor salonuna yiyecek ve içecek getirmezler.
5. Beden eğitimi dersine kıyafet getirmeyen öğrenci öğretmeninin gösterdiği uygun bir
yerde bekleyeceğini, salonu terk edemeyeceğini, müzik dinleyemeyeceğini ve
öğretmenince kendisine verilen görevi yerine getirmesi gerektiğini bilir.
25. Giyinme Odasın SözleĢmesi
1. Soyunma odasında eşyalarını dolaba yerleştirirler.
2. Odalara yiyecek ve içecek getirmezler.
3. Yalnızca öğrenciler ve görevli personel soyunma odasına girebilir.
4. Giyinme soyunma esnasında fiziksel şakalar yapmazlar.
5. Soyunma odalarını temiz bırakırlar.
6. Soyunma odalarına görevli ya da öğretmen olduğu zamanlarda girerler.
7. Giyinme soyunma işlemi bitince dışarı çıkarlar.
26.Fen Laboratuarı SözleĢmesi
1. Laboratuar bölümündeki araç, gereç ve malzemeye zarar verecek davranışlarda
bulunmazlar.
2. Kimyasal malzemelere dokunmaz, onların tadına bakmaz, koklamazlar.
3. Öğretmenleri gerek gördüğünde önlük giyerler.
4. Elektrik panolarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmazlar.
5. Yanmakta olan ispirto ve gaz ocağını bir yerden alıp başka bir yere taşımazlar, işi
bittiğinde ocağı söndürürler.
6. Çalışma masasını düzenli ve temiz bırakırlar.
7. Öğretmen onay vermeden deneye başlamazlar.
8. Önceden verilen deney föylerini okurlar.
9. Meydana gelen bir kazayı veya olayı anında öğretmenlerine bildirirler.
10. Laboratuarlardaki acil yardım araçlarının ve malzemelerinin yerlerini bilirler.
11. Deney araç ve gereçlerini amacı dışında kullanmazlar.
12. Başkasının deneyi ile ilgilenmezler.
13. Gerektiğinde koruyucu gözlük takarlar, eldiven giyerler.
27.Bilgisayar Laboratuarı SözleĢmesi
1. Kendileri için belirlenen bilgisayarı kullanırlar.
2. Kendileri için ayrılan bilgisayarların yazılımı ve donanımından dönem sonuna kadar
sorumludurlar.
3. Öğretmene danışmadan, bilgisayarlarına herhangi bir dosya, program vb. yüklemez ve
silmezler.
4. Getirecekleri disket ve CD’leri öğretmene danışarak ve virüs kontrolü yaparak
kullanırlar.
5. Öğretmene danışmadan kullandıkları bilgisayarı değiştirmezler.
6. Laboratuarda sanal sohbet yapmazlar ve oyun oynamazlar.
7. Laboratuarda yüksek sesle konuşmazlar.
8. Bilgisayarı kullandıktan sonra kurallara uygun bir şekilde kapatırlar.
28.Yemekhane SözleĢmesi
Ġlkokullar
1. Yemeğe gitmeden önce ellerini yıkarlar.
2. Sınıfın önünde zamanında ve sakince sıraya girerek öğretmenlerini beklerler.
3. Yemekhaneye öğretmenlerinin eşliğinde düzenli bir şekilde giderler.
4. Yemeği yerlerinde oturarak ve görgü kurallarına uygun olarak yerler.
5. Her yemekten mutlaka yiyerek dengeli beslenmeye dikkat ederler.
6. Yemeklerini bitirip kullandıkları tabak, çatal ve bardakları belirlenen yere koyar ve
masanın temizliğini yaparlar. Arkadaşlarını masada oturarak beklerler. Ayrılırken
sandalyelerini düzeltirler.
7. Yemekhaneden öğretmen eşliğinde düzenli çıkarlar.
8. Yemek sonrası ellerini yıkarlar, dişlerini fırçalarlar ve zamanında sınıfta hazır
beklerler.
Ortaokullar
1. Yemeğe gitmeden önce ellerini yıkarlar.
2. Yemekhaneye düzenli bir şekilde giderler.
3. Yemeklerini sıraya girerek, gürültüsüz ve düzenli alırlar. Çevrelerine saygılıdırlar.
4. Yemeklerini yerlerinde oturarak ve görgü kurallarına uygun olarak yerler.
5. Yemeklerini bitirip kullandıkları tabak, çatal ve bardakları belirlenen yere koyar ve
masanın temizliğini yaparlar. Arkadaşlarını masada oturarak beklerler. Ayrılırken
sandalyelerini düzeltirler.
6. Yemekhaneden çıkarken de düzenli, sessiz ve saygılı olmaya özen gösterirler.
7. Yemek sonrası temizliklerine dikkat ederler.
29.Bahçe SözleĢmesi
1. Bahçeye koridorda koşmadan gürültüsüz çıkarlar.
2. Bahçede idare tarafından belirlenen oyun alanlarında oynarlar.
3. Bahçedeki çiçeklere ve ağaçlara zarar vermezler, onları korurlar.
4. Teneffüslerde öncelikle (tuvalet, su içmek gibi) ihtiyaçlarını giderirler.
5. Oyunlar sırasında arkadaşlarına kötü söz söylemezler, birbirlerine olumlu
davranışlarda bulunurlar.
6. Nöbetçi öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.
7. Teneffüs saati bitiminde zamana uyarak düzenli bir şekilde sınıflarına girerler.
8. Yalnızca “öğle arasında” kendileri için belirlenen alanlarda top oyunları oynarlar.
9. Hava durumuna göre belirlenen yeni oyun alanlarında oynarlar, bunların dışına
çıkmazlar.
10. Sınıf malzemelerini bahçe zamanında dışarı çıkarmadan amacına uygun kullanırlar.
11. Sınıfta kalmış ve ders çalışan arkadaşlarını rahatsız etmemeye özen gösterirler.
30.Kütüphane SözleĢmesi
1. Kütüphane öğretmenlerinin gözetiminde sınıfıyla birlikte giderler.
2. Sınıfına ayrılan bölümlere koşmadan gider, sessizce otururlar.
3. Sunumları konuşmacıların ve arkadaşlarının dikkatini dağıtmadan dinlerler.
4. Bulunan malzemeleri özenle korurlar.
5. Yiyecek ve içecek getirmeden girerler.
6. Islık çalmaz, tezahürat yapmaz ve gürültü çıkarmazlar.
7. Gelen konuklara sorularını görgü kuralları çerçevesinde sorarlar.
8. İzin alarak yerlerinden kalkarlar.
9. Koltuklarda düzgün oturur, koltukları yıpranmalarını önleyici şekilde kullanırlar.
10. Gösteriler sırasında kuliste sessiz durur, öğretmenlerinin koyduğu kurallara uygun
davranırlar.
ÖRNEK DAVRANIS YÖNETĠM POLĠTĠKASI
Bu takibi sınıf öğretmeni yaparak sınıf bazında Bölüm baĢkanı tarafından, Bölüm
bazında müdür yardımcısı tarafından, okul bazında Okul müdürü tarafından
ödüllendirilecek öğrenciler tesbit edilir. Haftanın öğrencisi ve ayın sınıfı Öğretmenler
toplantısında belirlenir. Haftanın öğrencisi sınıf panosunda ayın sınıfı okul panosunda
ilan edilir. Ayın sınıfının takibi ilgili müdür yardımcısının sorumluluğundadır.
Okul SözleĢmesine Uygun Olan Davranışların Ele Alınması
Öğrenci davranıĢ değerlendirmesi takibinden sınıf öğretmeni ve bölüm baĢkanı
sorumludur. Bu değerlendirmeden elde edilen sonuçlarla Haftanın, Ayın, Yılın en iyi
öğrencisi ve sınıfı seçilir.
Sınıf ve öğrenci davranıĢlarını takip eden öğretmen haftalık değerlendirmede en yüksek
puanı alan ve puanını en çok artıran öğrenciyi seçer ve sınıf panosunda duyurur.
Bu değerlendirmeler öğretmenler toplantısında görüĢülerek ayın öğrencisi seçilir. Okul
panosunda duyurulur.
Bu değerlendirmede Puan 160 ve üzeri olduğunda: Öğrenci “Davranış Değerlendirme
Kurulu” tarafından değerlendirilir ve ay sonunda yapılacak bir törenle Üstün Davranış
kupası okul müdürü tarafından verilir. Bu kupa okul idaresinde durur. Yılsonunda sınıf
ortalaması en yüksek sınıfa törenle verilir. Okul Müdürü Uygun Şekilde Ödüllendirir.
140 – 160 arasında olduğunda: Öğrenci ay sonunda “Davranış Değerlendirme Kurulu”
tarafından değerlendirilir ve ay sonunda yapılacak bir törenle Örnek Davranış Rozeti ile
ödüllendirilir. Bu rozet okul idaresinde durur. Yılsonunda sınıf ortalamasında 2. sınıfa törenle
verilir. Okul Müdürü Yardımcısı Uygun Şekilde Ödüllendirir.
120 – 140 arasında olduğunda : Öğrenci ay sonunda “Davranış Değerlendirme Kurulu”
tarafından değerlendirilir ve ay sonunda yapılacak bir törenle Olumlu Davranış Belgesi ile
ödüllendirilir. Bu belge okul idaresinde durur. Yılsonunda sınıf ortalamasında 3. sınıfa törenle
verilir. Bölüm Başkanı Uygun Şekilde Ödüllendirir.
100 – 120 arasında olduğunda: Öğrenci ay sonunda “Davranış Değerlendirme Kurulu”
tarafından değerlendirilir ve ay sonunda yapılacak bir törenle Olumlu Davranış Flaması ile
ödüllendirilir. Bu flama okul idaresinde durur. Yılsonunda sınıf ortalamasında 4. sınıfa törenle
verilir. Sınıf Öğretmeni Uygun Şekilde Ödüllendirir.
Okul SözleĢmesine Uygun Olmayan Davranışların Ele Alınması
Ġlkokullar
İlkokul öğrencilerinin davranış yönetiminde sınıf öğretmeni ile oluşturacakları olumlu ve
etkili iletişim esastır. Olumsuz davranışın devamı durumunda öğretmen, bölüm başkanı,
rehber öğretmen ve müdür yardımcısı ile işbirliği içine girerek olumsuz davranışın sebepleri
ve çözümü üzerinde çalışırlar. Bu süreçte veli mutlaka bilgilendirilir ve kendisinden de destek
alınır. Rehber öğretmenin gerekli görmesi durumunda uzman desteğinden faydalanılır.
Sürecin her aşamasında rehber öğretmen ve veli ile birlikte çalışılır. Temel amaç öğrencinin
olumsuz davranışının farkına varması ve duygusal açıdan zarar görmeden olumlu davranışa
en kısa sürede yönelmesidir.
1. Olumsuz davranışla karşılaşıldığında öğretmen sözlü uyarıda bulunur. Yapılan tüm sözlü
uyarılar öğretmen tarafından ayrıntılı biçimde kaydedilir, veli bilgilendirilir. Öğretmenin
sözlü uyarılarına rağmen olumsuz davranışın devam etmesi durumunda öğretmen öğrenciyle
sözleşme imzalar.(Sözleşme öğretmen öğrenci arasında özel olup yaptırım amaçlı değildir.
Karşılıklı güven ilişkisi kapsamında değerlendirilir.) Sözleşme veliye de imzalattırılır.
2. Davranışın tekrarı durumunda öğrenci olay raporu doldurur. Ayrıca öğretmen, bölüm
başkanı-rehber öğretmen ve müdür yardımcısının uygun göreceği (olumsuz davranışa uygun)
bir yaptırım uygulanır (mola, oyuna veya bahçe zamanına katılamama, ek çalışma vb.), veli
bilgilendirilir.
Bu süreçte sınıf öğretmeni olumlu davranış geliştirmek için rehber öğretmenle beraber çalışır.
Ayrıca öğrenciyi olumlu davranışa sevk edecek uygulamalar yaptırılır (arkadaşını rahatsız
eden öğrencinin aynı arkadaşına yardım etmesi vb.) Öğrenci tekrar aynı olumsuz davranışı
gösterirse rapor doldurulur ve veli bilgilendirilir. Gerekli durumlarda veli görüşmeye çağırılır.
Müdür yardımcısına da sözlü bilgi verilir.
3. Öğrencinin olumsuz davranışlarının devam etmesi ve üç kez olay raporu doldurması
durumunda, öğretmen öğrencinin o ana kadar yapmış olduğu olumsuz davranışları için
doldurduğu olay raporlarını, uygulanmış olan önlemler ve yaptırımları yazılı olarak müdür
yardımcısına iletir. Veli bilgilendirilir. Rehberlik servisi gerekli görürse öğrenci uzman
desteği için yönlendirilir.
4. Müdür yardımcısı öğrenci ile görüşür ve sözlü uyarıda bulunur.
5. Olumsuz davranışların devamı durumunda öğrenci müdür yardımcısı ile sözleşme imzalar.
Davranışa uygun bir yaptırım uygulanır. Okul müdürü ve veli bilgilendirilir.
6. Olumsuz davranışın tekrar etmesi durumunda müdür yardımcısı veliyi görüşmeye çağırır.
Öğrencinin durumu okul üst yönetimine bildirilir.
7. Bir sonraki aşamada ise okul müdürü veliyi görüşmeye çağırır. Öğrenciye okul yönetimi
tarafından belirlenen bir yaptırım uygulanır.
Not: 1. Kavga etmek, öğretmene hakaret ve kopya çekmek gibi önemli durumlarda ilk üç
aşama atlanarak öğrenci doğrudan müdür yardımcısına gönderilir. Öğretmen olumsuz
davranışı kendi kayıtlarına işler.
2. Yaptırımlar davranışa yöneliktir, öğrenciye uygulanan hiçbir yaptırım gurur kırıcı,
aşağılayıcı ve öğrencinin özsaygısını zedeleyici olamaz.
Ortaokullar
Davranış kuralları ile ilgili sorunlar, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Ödül ve
Disiplin Yönetmeliği ve bu dokümanda açıklanan hususlar çerçevesinde ele alınır.
1. Öğrencilerin okul kurallarına uygun davranmamaları durumunda, öğretmenin öncelikle
öğrenciyle ve daha sonra da veliyle görüşerek eğitici bir yaklaşımla öğrencisinin yanlışını fark
etmesini ve davranışını düzeltmesini sağlamaya çalışması esastır. Sınıf Öğretmeni her
seferinde “anekdot“ tutar; fakat bunlar kendisinde kalır. Bu uyarılarda öğrenciye bir sonraki
aşamalar hatırlatılır. Müdür yardımcısı bilgilendirilir.
2. Söz konusu davranışın sözel uyarılara rağmen tekrarlanması durumunda öğretmen, öğrenci
ile yazılı sözleşme imzalar ve bu davranışı düzeltmek adına yaptıklarını ve konuyla ilgili
görüşlerini de yazarak Müdür Yardımcısına iletir. Öğrencinin ilgili maddeye dayalı olarak
Okul davranış puanı düşer. Müdür Yardımcısı tarafından veli ve Rehber Öğretmen
bilgilendirilir.
Öğrenciye yine bir sonraki aşamalar hatırlatılır.
3. Öğrencinin diğer derslerden de benzer davranışları ve sözleşmesi varsa ya da Okul
Davranış Puanı 70’in altında ise Müdür yardımcısı “Olay raporu“ ile Davranış Değerlendirme
Kurulu’na yönlendirir. Veli bilgilendirilir.
4. Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’nun verdiği karar veli ile paylaşılır.
5. Eğer öğrenci ilk defa yazılı sözleşme almışsa veya Okul Davranış Puanı 70’in altında
değilse öğrencinin davranışları izlenir.
6. Olumsuz davranışların tekrarı durumunda öğretmen “olay raporu” hazırlar. Bu rapora daha
önceden yazılmış olan ve öğretmende bulunan “anekdot”lar da eklenir. İlgili Müdür
Yardımcısına sunulur.
7. “Olay raporu“ alan öğrencinin durumu Davranış Değerlendirme Kurulu’nda (ÖDDK) ele
alınır. Olumsuz davranışına karşılık gelen Okul Davranış Puanı düşürülür ve ÖDDK’nın
kararı veli ile paylaşılır.
8. Birden fazla olumsuz davranışın sonucunda Okul Davranış Puanı 70’in altına düşen
öğrenci, yönetmelik gereği, bazı kulüplere, etkinliklere, gezilere (akademik ve sosyal servis
amaçlı olanlar dışında) süreli olarak katılamaz. Yine süreli olarak okulu temsil etme, spor
karşılaşmalarına katılma, ödül alma, koro, mehter takımı, okul gösterileri vb. çalışmalara
katılma hakkı sınırlanır.
9. Okul Davranış Puanı 20 veya yukarısının kırılmasını gerektiren davranışlarda yukarıda
sayılan aşamalar atlanıp “olay raporu“ hazırlanır ve öğrenci ÖDDK’da değerlendirilir. Velisi
bilgilendirilir, puanı düşürülür.
10. Bu gelişmelerin tüm aşamasında rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmeni bilgilendirilir
ve uygunsuz davranışın tekrarlanmaması için birlikte çalışma yoluna gidilir.
Okul DavranıĢ Puanı
1. Okul Davranış Puanı sistemi, öğrencilerimizin yıldan yıla davranışlarını
geliştirmelerine kılavuzluk etmek amacıyla kurmuş olduğumuz bir sistemdir.
2. Buna göre, her öğrencimiz yıla 100 davranış puanı ile baslar.
3. Bu puan olumlu davranışların gözlenmesi sonucu arttığı gibi, olumsuz davranışlar
sonucunda da azalır.
4. Öğrencilerimizin rapor edilmiş davranışlarına göre Okul Davranış Puanlarında
değişiklik yapma (azaltma veya artırma) yetkisi Müdür ve ilgili Müdür Yardımcısına
aittir
5. Okul Davranış Puanı sistemi, bütün öğrencilerde uygulanır.
Seçim Kriterleri ve Okul DavranıĢ Puanı
Yılsonu itibariyle öğrencilerin Okul Davranış Puanı, bir sonraki yıl bazı önemli görevleri ve
rolleri üstlenmelerini etkiler.
Görev/Rol
Seçilmek İçin Gerekli Olan
Görevi Devam Ettirmek İçin
Maksimum Puan
Gerekli Olan Maksimum
Puan
Öğrenci Birliği Üyeliği
Kulüp Başkanlığı
Sınıf Başkanlığı
Okul Bayrağı ve Flamasını
Taşıma
Öğrencileri Temsilen
Konuşma Yapma
Spor Takımlarında
Okul Korosunda Yer Alma
Okul Mehter Takımında Yer
Alma
100 Puan
80 Puan
80 Puan
100 Puan
80 Puan
70 Puan
70 Puan
90 Puan
100 Puan
-
70 Puan
70 Puan
70 Puan
70 Puan
70 Puan
70 Puan
NOT :
1) Öğrenci birliği yürütme kuruluna aday olmak için öğrencilerimizin akademik not
ortalamasının 70 ve üzeri olması gerekmektedir.
2) Öğrencinin görevine devam edebilmesi için puan kaybından sonraki 3 hafta içinde
puanını yükseltmesi beklenir. Aksi takdirde görev en yüksek puanı olan 2. öğrenciye
geçer.
Okul DavranıĢ Puanı ve Sonuçlar
Sınıf ortalaması 160 ve üzeri olduğunda veya sınıf yıl sonunda “Davranış Değerlendirme
Kurulu” tarafından değerlendirilir aylık değerlendirmelerde en fazla puanı olan sınıfa ve yılın
sonunda yapılacak bir törenle Üstün Davranış kupasını alır.
Sınıf ortalaması 140 – 160 arasında olduğunda veya : sınıf yıl sonunda “Davranış
Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilir ve yılın sonunda yapılacak bir törenle
Örnek Davranış Rozeti ile ödüllendirilir.
Sınıf ortalaması 120 – 140 arasında olduğunda veya sınıf yıl sonunda “Davranış
Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilir ve yılın sonunda yapılacak bir törenle
Olumlu Davranış Belgesi ile ödüllendirilir.
Sınıf ortalaması 100 – 120 arasında olduğunda veya sınıf yıl sonunda “Davranış
Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilir ve yılın sonunda yapılacak bir törenle
Olumlu Davranış Flaması ile ödüllendirilir.
Sınıf ortalaması 70’in altına düşmesi durumunda: Birden fazla olumsuz davranışın
sonucunda Okul Davranış Puanı 70’in altına düşen sınıf, “Öğrenci Davranış Değerlendirme
Kurulu“ nda görüşülür. Okul müdürü bilgilendirilir. Sınıf bazı okul etkinliklerine katılamaz.
Sınıf öğretmeni ikaz edilir.
Sınıf ortalaması 50’nin altına düşmesi durumunda: Söz konusu sınıf akademik başarısı
olumlu olsa bile, okul yönetimi tarafından belirtilen sınıflar için ilan edilecek olan okul burs
programından yararlanamaz. Sınıf bazı okul etkinliklerine katılamaz. Sınıf öğretmeni ve
bölüm başkanı ikaz edilir.
Okul DavranıĢ Puanının Arttırılması
(Puan arttırmalarda son onay Okul Müdürü tarafından verilir.)
DAVRANIġ
DÖNEM SONUNDA
YIL SONUNDA
DEGERLENDĠREN
Dönem boyunca
devamsızlık
yapmamak
(Mükemmel Katılım)
Dönem boyunca
derslere zamanında
girmek
10 puan
Tam Devamlılık
belgesi verilir
Bölüm
Başkanı/Md.Yrd.
10 puan
(değerlendirme
dönem sonunda
yapılır)
15 puan üzerinden
değerlendirilir
10 puan üzerinden
değerlendirilir
Derse
Zamanında
Girme belgesi
verilir
Örnek öğrenci
Belgesi verilir.
Bölüm Başkanı/
Md.Yrd.
Öğrenci Birliği’nde
çalışmak
Kulüp çalışmalarında
etkin bir şekilde yer
almak
Okul idaresi
tarafından işleyişe
yardımcı olmak
adına
verilen
görevlendirmeleri
basarıyla yerine
getirmek.
Sosyal hizmet
alanında proje
üretmek / katkıda
bulunmak
Okul içinde ve
dışında sanat ile ilgili
etkinliklerde görev
almak
Müdür Yardımcısı
Kulüp Danısmanı
5 -10 puan
Davranış
Değerlendirme
Kurulu
Her bir proje için 10
puan
Sınıf öğretmeni
Okul içi 5, okul dışı
10 puan
Takım
Etkinlik Sorumlusu
Antrenmanlara
düzenli katılmak
5 puan
Sorumlusu/Bölüm
Başkanı
İlçe spor
müsabakalarında ilk
üçe girmek
(bireysel/takım)
5 puan
Takım
Sorumlusu/Bölüm
Başkanı
İl spor
müsabakalarında ilk
üçe girmek
(bireysel/takım)
5 puan
Takım
Sorumlusu/Bölüm
Başkanı
Ülke çapında çeyrek
ve yarı finale
yükselmek
(bireysel/takım)
10 puan
Takım
Sorumlusu/Bölüm
Başkanı
Ülke çapında finale
yükselmek
(bireysel/takım)
15 puan
Takım
Sorumlusu/Bölüm
Başkanı
Milli Takıma
seçilmek
5 puan
Türkiye rekoru
kırmak
10 puan
Milli Takımlar
düzeyinde
Uluslararası
Müsabakada ilk
üçe girmek
15 puan
Takım
Sorumlusu/Bölüm
Başkanı
Takım
Sorumlusu/ Bölüm
Başkanı
Takım
Sorumlusu/Bölüm
Başkanı
Belirli gün ve
haftalarla ilgili resmi
tören ve etkinliklerde
görev almak
5 puan
Müdür Yardımcısı
İlçe ve il çapında
yapılan sanat
yarışmalarında ilk
üçe
girmek
5 puan
Etkinlik
Sorumlusu/Bölüm
Başkanı
Ülke çapında veya
uluslararası sanat
yarışmalarında ilk
üçe girmek
10 puan
Etkinlik
Sorumlusu/Bölüm
Başkanı
Akademik basarı için
teşekkür belgesi
almak
5 puan
Sınıf öğretmeni
Akademik basarı için
takdir belgesi almak
10 puan
Sınıf öğretmeni
Sahne etkinliklerine
yönelik okul sonrası
çalışmalarda
etkin(devam ve
üretkenlik) rol almak
• Koro
• Orkestra
• Halk dansları
• Tiyatro
Sunuma dayalı
çalışmalarda etkin
(devam ve
üretkenlik)
rol almak
10 puan üzerinden
değerlendirilir
Danışman Öğretmen
10 puan üzerinden
değerlendirilir
Danışman Öğretmen
Proje Şenliğinde
derece almak (her bir
kategoride)
Sanat ve spor
dışındaki alanlarda il
çapındaki
yarışmalarda ilk üçe
girmek
Birinciye 10 puan
ikinciye 6 puan
Üçüncüye 4 puan
Proje
Sorumlusu/
5 puan
Sınıf öğretmeni
Sanat ve spor
dışındaki alanlarda
ülke çapındaki
yarışmalarda ilk üçe
girmek
10 puan
Sınıf öğretmeni
Sanat ve spor
dışındaki alanlarda
uluslararası
yarışmalarda ilk üçe
girmek
15 puan
Sınıf öğretmeni
Not: aşağıdaki her davranış 1 puandır. Sınıf öğretmeni takip eder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Zekâ, yetenek ve ilgi alanının farkındadır.
Beynin yapısını ve nasıl işlediğini bilir.
Hafızayı güçlendirme tekniklerini bilir ve kullanır.
Üretken düşünme becerisi vardır.
Özgün ve yeni fikirler oluşturma becerisi vardır.
Dikkat becerisini artırıcı çalışmalar yapar.
Hızlı ve etkili okuma çalışmalarını bilir ve uygular.
Problem çözme becerisi vardır.
"Mucitlik" ve "Proje Çalışmalarına" katılır.
Ödev kontrolünü yapar.
İmtihan günlerinin takibini yapar.
Ders ve çalışma kitabının takibini yapar.
Yardımcı kaynakların (test, soru bankası vs.) takibini yapar.
Haftalık ders programının takibini yapar.
Notların takibini yapar.
Devamsızlık yapmaz.
Proje ödevlerinin takibini yapar.
Deneme sınavlarının takibini yapar.
Sınavlarının takibini yapar.
Televizyon, bilgisayar vb. gibi aletleri amacına uygun kullanır.
Kitap okumayı sever ve okur.
Zamanını verimli değerlendirir.
Sorumluluklarını bilir ve yerine getirir
Yardımseverdir.
Saygılıdır.
Dost canlısındır.
Doğruluktan ayrılmaz.
Adaletle hareket eder.
Cesaretlidir.
"Vizyon" ve "Misyonu" vardır.
Çalışkandır.
Liderlik yapabilir.
"Takım Ruhu" vardır.
Dengeli, düzenli ve doğal beslenmeye özen gösterir.
Düzenli spor yapar.
"Kişisel Bakım" ve "Temizlik Alışkanlığı" na özen gösterir.
"Doğru Uyku Stratejilerini" bilir ve uygular.
"Planlı ve Düzenli Yaşama'' özen gösterir.
"İlk Yardım", "Sivil Savunma" ve "Güvenlik" becerileri vardır.
Sınıf, okul ve özel eşyalarını temiz ve özenli kullanır.
Çevresini kirletmez.
Çevreyi kirletenleri uyarır.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Kılık kıyafetinin düzenine ve temizliğine özen gösterir.
"Etkin Dinleme Becerisi" vardır.
Empati kurabilir.
Sözlü ve yazılı iletişimi etkili kullanır.
Nezaket kurallarına uyar.
Derse zamanında ve hazırlıklı olarak girer.
Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
Karşılaştığı bir sorunda büyüklerinden yardım ister.
İsraf etmenin yanlış olduğunu bilir ve ona göre davranır.
Kendinden küçüklere karşı koruyucudur.
Konuşurken ses tonuna ve beden diline dikkat eder.
Karşılaştığı sorunları konuşarak halleder.
Arkadaşlarıyla küs kalmayı sevmez.
Arkadaşlarıyla birlikte kurallar içinde oyunlarını oynar.
Arkadaşları ile dalga geçmez, istenmeyen şakalar yapmaz.
Kavga etmenin yanlış bir davranış olduğunu bilir, kavga etmez.
Haklı ile haksızı ayırt edebilir (Adildir).
Haksızlığa uğradığında kendini savunur.
Bir zorlukla karşılaştığında sabırlı olmayı bilir.
Topluluk içinde söz ve davranışlarına dikkat eder.
Zorluklarla mücadele etmenin başarıya götüreceğini bilir.
Derste söz alarak konuşur. Öğretmeninin ve sınıf arkadaşlarının sözünü kesmez.
Derse yiyecek ve içecek ile girmez.
Derse cep telefonunu getirmez, okulda da kapalı tutar.
Öğretmen derse girmeden önce ders araç ve gereçlerini eksiksiz hazırlayıp öğretmenini
sessizce bekler.
Kıyafetine ve temizliğine özen gösterir.
Sınıfın ve ders araç gereçlerinin temizliğine özen gösterir.
Öğretmenine ve sınıf arkadaşlarına saygılı davranır.
Derste dikkat dağıtacak davranışlardan kaçınır.
Koridorda koşmaz ve sessiz olur. Kurallara uyar.
Zamanında servise biner ve emniyet kemerini takar.
Servis seyir halinde iken ayağa kalkmaz.
Yemek almak için düzgün bir şekilde sıraya girer, sırayı bozmaz.
Yemek yedikten sonra tepsisini masada bırakmaz.
Yemekhane temizliğine önem gösterir.
Görevliye bildirmeden kitap, dergi veya DVD almaz. Aldığı kitabı, dergiyi ya da DVD’yi
temiz bir şekilde ve zamanında teslim eder.
Kütüphanede yüksek sesle konuşmaz.
İradesi sağlamdır.
Özdenetimi güçlüdür.
İyilik yapmayı sever.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Sabırlıdır.
Özgüven sahibidir.
Değerlerimize saygılıdır.
Ruhi gelişime önem verir.
Onurunun korunmasında hassastır.
Arkadaşlarına karşı merhametli ve şefkatli davranır.
Tevazu sahibidir.
Başkalarının eksik ve hatalarıyla alay etmez.
Büyüklerine karşı saygılıdır.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Sıra beklemesi gereken yerde beklemesini bilir.
"İstiklâl Marşı", "Bayrak" gibi değerlerimize karşı saygılıdır.
Başkalarının hakkına girmemek için özen gösterir.
İnsanları ekonomik ve sosyal düzeylerine göre değerlendirmez.
Millî ve manevî değerlere saygılıdır.
Başkalarının düşünce ve davranışlarına saygılıdır.
Kendinden yardım isteyeni geri çevirmez.
Elinde olanı ihtiyacı olan biriyle paylaşır.
Bir işi yapmak için yardım almaktan çekinmez.
Okul DavranıĢ Puanının Düşürülmesini Gerektiren Davranışlar
-3 puan
Derse mazeretsiz geç kalmayı alışkanlık
haline getirmek (3 kere uyarıdan sonra, her
tekrarlanışta)
Derse hazırlıksız gelmek.
-3 puan
Beden Eğitimi kıyafetini uygulamamak
-3 puan
Derste sakız çiğnemek
-3 puan
Derste uyarılara rağmen sürekli konuşmak
-3 puan
Arkadaşlarına uygunsuz şaka yapmak
-5 puan
Okul eşyasına zarar vermek
-3 puan
Ders için gerekli malzemeleri getirmemek
-3 puan
Okul kurallarına uymamak
-3 puan
Ders sırasında başka bir şey ile meşgul
olmak
-3 puan
Çevreyi kirletmek
-3 puan
-3 puan
İstenen formları okul yönetimine zamanında
teslim etmemek
-3 puan
Dersin düzenini bozmak.
-3 puan
Üniforma kurallarını ihlal etmek
-3 puan
Sınıf içi kurallara uymamak
-
3 puan
İdari kurallara uymamak.
-3 puan
Gezi kurallarına uymamak
-5 puan
Okul üniformasını biçimsel olarak uygunsuz
taşımakta ısrar etmek (3 kere uyarıdan sonra,
her tekrarlanışta)
Törenlerde ya da okulu temsilen bulunulan
ortamlarda gereken özeni göstermemekte
ısrar etmek
-5 puan
-10 puan
-10 puan
-10 puan
-5 puan
- 5 puan
-
5 puan
-5 puan
-5 puan
-5 puan
-5 puan
-5 puan
Öğretmenlere, çalışanlara ve arkadaşlarına
saygısız davranmak
Okul eşyasına zarar vermek (kasıtlı)
Puanı kırıldığı halde aynı olumsuz davranışı
tekrar etmek
Yemekhane kurallarına uymamak
Akademik gezi ve faaliyetlere mazeretsiz
katılmamak
Okulun üzerinde durduğu değerlere sahip
çıkmamak
Okul personeline, öğretmenlere ve
öğrencilere ısrarla saygılı, yardımsever ve
hoşgörülü davranmamak
Kendisine verilen sorumlulukları yerine
getirmemekte ısrar etmek
Arkadaşlarına kaba davranmak (alay etme,
isim takma)
Öğrencilerin ve kendisinin güvenliğini
tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak
Kütüphanede kurallarına uygun
davranmamak
-5 puan
Sınav kurallarına uymamak
-5 puan
Törenlerde ve okulu temsilen bulunulan
ortamlarda olumsuz davranışlarda bulunmak
Servis araçları kurallarına uymamak (fiziksel
şiddet, şoförün dikkatini dağıtan hareketler)
-5 puan
-10 puan
-10 puan
-10 puan
Kanıtlanmış kopya çekme davranışında
bulunmak
Okul eşyasına büyük boyutta zarar vermek
İdarecilere, öğretmenlere ya da okul
hizmetlilerine olumsuz sözler söylemek
Not: aşağıdaki her davranış -1 puandır. Sınıf öğretmeni takip eder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Zekâ, yetenek ve ilgi alanının farkında değildir.
Beynin yapısını ve nasıl işlediğini bilmez.
Hafızayı güçlendirme tekniklerini kullanmaz.
Üretken düşünme becerisi yoktur.
Özgün ve yeni fikirler oluşturma becerisi yoktur.
Dikkat becerisini artırıcı çalışmalar yapmaz.
Hızlı ve etkili okuma çalışmalarını bilmez..
Problem çözme becerisi yoktur..
"Mucitlik" ve "Proje Çalışmalarına" katılmaz.
Ödevlerini yapmaz.
İmtihan günlerinin takibini yapmaz.
Ders ve çalışma kitabının takibini yapmaz.
Yardımcı kaynakların (test, soru bankası vs.) takibini yapmaz.
Haftalık ders programının takibini yapmaz.
Notların takibini yapmaz.
Devamsızlık yapar.
Proje ödevlerinin takibini yapmaz.
Deneme sınavlarının takibini yapmaz.
Sınavlarının takibini yapmaz.
Televizyon, bilgisayar vb. gibi aletleri amacına uygun kullanmaz.
Kitap okumayı sevmez.
Zamanını verimli değerlendiremez..
Sorumluluklarını yerine getiremez.
Yardımsever değildir.
Saygılı değildir.
İnsanlarla iyi geçinmez.
Yalan söyler.
Adaletle hareket edmez.
Korkaktır..
"Vizyon" ve "Misyonu" yoktur.
Tembeldir.
Liderlik özeliği yoktur.
"Takım Ruhu" yoktur.
Dengeli, düzenli ve doğal beslenmeye özen göstermez.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Düzenli spor yapmaz.
"Kişisel Bakım" ve "Temizlik Alışkanlığı" na özen göstermez.
"Doğru Uyku Stratejilerini" uygulamaz.
"Planlı ve Düzenli Yaşama'' özen gösterir.
"İlk Yardım" ve "Güvenlik" becerileri yoktur.
Sınıf, okul ve özel eşyalarını temiz ve özenli kullanamaz.
Çevresini kirletir.
Çevreyi kirletenleri uyarmaz.
Kılık kıyafetinin düzenine ve temizliğine özen göstermez.
"Etkin Dinleme Becerisi" yoktur.
Empati kuramaz.
Sözlü ve yazılı iletişimi etkili kullanamaz.
Nezaket kurallarına uymaz.
Derse zamanında ve hazırlıklı olarak girmez.
Aldığı sorumluluğu yerine getirmez.
Karşılaştığı bir sorunda büyüklerinden yardım istemez.
İsraf etmenin yanlış olduğunu bilmez..
Kendinden küçüklere karşı koruyucu değildir.
Konuşurken ses tonuna ve beden diline dikkat edemez.
Karşılaştığı sorunları konuşarak halledemez.
Arkadaşlarıyla küs kalmayı sever.
Arkadaşlarıyla birlikte kurallar içinde oyunlarını oynayamaz.
Arkadaşları ile dalga geçer, istenmeyen şakalar yapar.
Kavga etmenin yanlış bir davranış olduğunu kabul etmez, kavga eder.
Haklı ile haksızı ayırt edemez
Haksızlığa uğradığında kendini savunmaz.
Bir zorlukla karşılaştığında sabırlı olamaz.
Topluluk içinde söz ve davranışlarına dikkat edemez.
Zorluklarla mücadele etmenin başarıya götüreceğini bilmez.
Derste söz alarak konuşmaz.
Derse yiyecek ve içecek ile girer.
Derse cep telefonunu getirir.
67. Öğretmenden sonra derse girer.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Kıyafetine ve temizliğine özen göstermez.
Sınıfın ve ders araç gereçlerinin temizliğine özen göstermez.
Öğretmenine ve sınıf arkadaşlarına saygılı davranmaz.
Derste dikkat dağıtacak davranışlarda bulunur.
Koridorda koşar, Kurallara uymaz.
Zamanında servise binmez.
Servis seyir halinde iken ayağa kalkar.
Yemek almak için düzgün bir şekilde sıraya girmez.
76. Yemek yedikten sonra tepsisini masada bırakır.
77. Yemekhane temizliğine önem göstermez.
Görevliye bildirmeden kitap, dergi veya DVD alır. Aldığı kitabı, dergiyi ya da DVD’yi
78.
temiz bir şekilde ve zamanında teslim etmez.
79. Kütüphanede yüksek sesle konuşur.
80. İradesi sağlam değildir.
81. Özdenetimi güçlü değildir.
82. İyilik yapmayı sevmez.
83. Sabırlı değildir.
84. Özgüven sahibi değildir.
85. Değerlendirmeleri saygılı değildir.
86. Ruhi gelişime önem vermez.
87. Onurunun korunmasında hassas değildir .
88. Arkadaşlarına karşı merhametli ve şefkatli davranmaz.
89. Tevazu sahibi değildir.
90. Başkalarının eksik ve hatalarıyla alay ederler.
91. Büyüklerine karşı saygılı değildir.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Not:
-
-
Sıra beklemesi gereken yerde beklemesini bilmez.
"İstiklâl Marşı", "Bayrak" gibi değerlerimize karşı saygılı değildir.
Başkalarının hakkına girmemek için özen göstermez.
İnsanları ekonomik ve sosyal düzeylerine göre değerlendirir.
Millî ve manevî değerlere saygılı değildir.
Başkalarının düşünce ve davranışlarına saygılı değildir.
Kendinden yardım isteyeni geri çevirir.
Elinde olanı ihtiyacı olan biriyle paylaşmaz.
Bir işi yapmak için yardım almaz.
Öğretmen her olumlu davranış için öğrenciye bir yeşil kart verir. O hafta en çok kart
alan öğrencinin ailesine teşekkür yazısı gönderir.
Öğretmen her olumsuz davranış için öğrenciye bir kırmızı kart verir. O hafta en çok
kart alan öğrencinin ailesine ikaz yazısı gönderir.
Sınıf Öğretmeni 3 Davranış Anekdotu tuttuğu halde öğrenci davranışlarında bir
değişiklik olmuyorsa Bölüm başkanı ile görüşerek bu öğrenci ile sözleşme yapar.
Bölüm Başkanı 3 Davranış Anekdotu tuttuğu halde öğrenci davranışlarında bir
değişiklik olmuyorsa Müdür yardımcısı ile görüşerek bu öğrenci ile sözleşme yapar.
Bütün anekdotlar ve sözleşmeler sınıf öğretmenini tarafından takip edilir.
Veli süreçten rehber öğretmen bilgisiyle haberdar edilir. Okul Müdürü ve müdür
yardımcıları veli ile ilgili görüşmeler hakkında mutlaka bilgilendirilir.
Sınıf öğretmeni ve Okul idaresinin bilgisi olmadan veli ile görüşme yapılamaz.
Her öğrenci için ayrı ayrı dosya tutarak bu konunun takip edilmesi sınıf öğretmenin
sorumluluğundadır.
Ana sınıfı için sadece olumlu davranışların takibi söz konusudur.
SINIF ÖĞRETMENĠ DAVRANIġ ANEKDOTU
Öğrencinin Adı- Soyadı:
Sınıf Öğretmeni:
Sınıfı:
No:
Yer
Tarih
Olumlu/Olumsuz DavranıĢ
DavranıĢ Anekdotunu Tutan
Öğretmenin Adı Soyadı/ imzası:
Sınıf Öğretmenin Öğrenciyle GörüĢmesi
Tarih:
Sınıf Öğretmenin
Adı Soyadı/ imzası:
BÖLÜM BAġKANI DAVRANIġ ANEKDOTU
Öğrencinin Adı- Soyadı:
Bölüm BaĢkanı :
Sınıfı:
No:
Yer
Tarih
Olumlu/Olumsuz DavranıĢ
DavranıĢ Anekdotunu Tutan
Öğretmenin Adı Soyadı/ imzası:
Bölüm BaĢkanı Öğrenciyle GörüĢmesi
Tarih:
Adı Soyadı/ imzası:
MÜDÜR YARDIMCISI DAVRANIġ ANEKDOTU
Öğrencinin Adı- Soyadı:
Müdür Yardımcısı :
Sınıfı:
No:
Yer
Tarih
Olumlu/Olumsuz DavranıĢ
DavranıĢ Anekdotunu Tutan
Öğretmenin Adı Soyadı/ imzası:
Müdür Yardımcısının Öğrenciyle GörüĢmesi
Tarih:
Adı Soyadı/ imzası:
DAVRANIġ SÖZLEġMESĠ
Öğrencinin Adı- Soyadı:
SözleĢmeyi Yapan Öğretmen-Bölüm BaĢkanı-Müdür
yardımcısı
Sınıfı:
No:
Tarih:
DavranıĢ SözleĢmesi No:
Değerlendirme:
DavranıĢ SözleĢmesini Tutan
Öğretmenin Adı Soyadı/ imzası:
Tarih:
Puan Düşmeyi/ Arttırmayı gerektiren davranış:
Kaç Puan Arttı/Düştü:
Okul Davranış Puanı kırılmasını gerektiren davranış mı?
Genel Davranış Puanı 70’in altında mı?
Rehberlik servisi bilgilendirildi mi?
Velisi Bilgilendirildi mi?
Değerlendirme:
Müdür Yardımcısı
Adı Soyadı/ imzası:
Download

media/files/1 Aydın isabet örnek öğrenci projesi