TÜBĠTAK MAM
GEN MÜHENDĠSLĠĞĠ VE BĠYOTEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ
ENDÜSTRĠYEL HĠZMET KATALOĞU
2015
Test/analiz fiyatları üzerinden;
4734 sayılı KĠK’e tabi kamu kurum ve kuruluĢlarına, devlet üniversitelerine %20
indirim uygulanmaktadır.
1
Fiyatlara KDV dahil değildir.
NUMUNE MĠKTARLARI VE AMBALAJ
1. Test amacı ile gönderilecek tüm malzemeler orijinal ambalajında yada akma, sızıntı, dökülme,
yırtılma tehlikesi olmayan uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir.
Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları kontamine
olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
2. Enzim aktivite testleri için gönderilecek numuneler, aktivite kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde
paketlenmiş olarak enstitümüze ulaştırılmalıdır.
3. Mikrobiyolojik testler için örnekler enstitümüzden temin edilecek steril kaplara alınmalıdır. Örnek
alımında dikkat edilecek hususlar, numune kaynağına bağlı olarak değişeceğinden, örnek almadan
önce yetkili kişi ile konuşularak bilgi alınmalıdır. Aksi halde doğabilecek aksaklılar analizi getiren
kuruma aittir.
4. Mikrobiyolojik testler için örnekler alındıktan sonra en kısa sürede (3-4 saat) enstitümüze
ulaştırılmalıdır.
5. Gönderilecek numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir.
6. Örnek kapları üzerinde, numunenin ne olduğu, kuruluş ve/veya kişi adı, varsa müşteri numune kodu,
örnekleme tarihi gibi bilgiler içeren etiket bulunmalıdır.
7. Resmi kurumlar tarafından gönderilen numunelerde, numune mühürlü ise, mührün sağlam olması
gerekir. Mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise numune kabul edilmez. Eğer kurum kabul
ederse, sonuç raporunda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydı ile örnek kabul edilir. Resmi
kurumlar tarafından numune gönderilmesi durumunda numuneyi teslim eden kişinin kimlik bilgileri
kesinlikle kaydedilir. Eğer talep yazısında numuneyi getiren kişi için isim verilmişse yazıdaki kişiyle
getiren kişinin aynı olup olmadığı kimlik kontrolü yapılarak tespit edilir. İsimlerde farklılık varsa
numune teslim alınmaz.
8. Gümrük numuneleri teslim alınırken Antrepo Beyannamesi (Numunenin hangi ülkeden geldiğini ve
miktarını gösteren gümrük beyannamesidir) numunelerle birlikte teslim edilmelidir.
9. Kargo yolu ile gönderilen numunelerin teslim alınmasında 7 ve 8 numaralı koşullar geçerlidir.
10. Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken miktarlar değişmektedir. Bu nedenle
miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar ile görüşülmesi yerinde olur.
Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait "şahit numuneler" bulundurulamadığı
için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda
belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme
yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal / fiziksel özellik ihtiva eden numuneler de etiketlerde
belirtilmelidir (higroskopik, ışıktan etkilenir gibi).
11. Fare ve sıçan satışlarında etik kurul raporu istenmektedir.
Dikkat Edilmesi Gereken Konular:




Analize gönderilen tüm örnekler iki set halinde hazırlanmalı ve etiketlenerek gönderilmelidir.
Analize gönderilen protein örnekleri soğukta (+4C) muhafaza edilerek gönderilmelidir. Proteinin
beklenen büyüklüğü (kDa) dilekçede belirtilmelidir.
Elektroforez sırasında markır yüklenmesi isteniyorsa dilekçede belirtilmelidir.
Western blot için gelen örneklere ait birincil antikorlar (monoklonal, poliklonal) soğukta (+4C yada 20C) muhafaza edilerek gönderilmelidir.
Western blotlamada tercih edilen membran tipi belirtilmelidir.
ĠRTĠBAT KURULACAK KĠġĠ
Sümer YILDIRIM
e-posta : [email protected]
Tel: (0262)-6772196
Doç. Dr. Fatıma YÜCEL
TÜBİTAK MAM GMBE Endüstriyel Hizmet Sorumlusu
e-posta : [email protected]
2
Fiyatlara KDV dahil değildir.
LABORATUVAR HAYVANI SATIġLARI (ADET)
C57BL / 6J FARE
GEN1
GEN3
GEN5
GEN6
Erkek/dişi
Gebe dişi
Damızlık
Vazektomize erkek
45 TL
100 TL
95 TL
100 TL
BALB/c FARE, CB6 Hibrid (F2) FARE, CD-1 FARE
GEN7
GEN9
GEN11
GEN12
20 TL
50 TL
50 TL
95 TL
Erkek/dişi
Gebe dişi
Damızlık
Vazektomize erkek
FVB/N FARE, BALB/cJ FARE, 129 Sv FARE, C3H/He FARE
GEN25
GEN27
GEN29
GEN30
40 TL
65 TL
65 TL
90 TL
Erkek/dişi
Gebe dişi
Damızlık
Vazektomize erkek
Neo (Tg) TRANGENĠK FARE
GEN37
GEN39
GEN41
GEN42
70 TL
110 TL
110 TL
160 TL
Erkek/dişi
Gebe dişi
Damızlık
Vazektomize erkek
SPRAGUE DAWLEY SIÇAN
GEN49
30 TL
Erkek/dişi
COPENHAGEN SIÇAN
GEN180
GEN181
Dişi
Damızlık
90 TL
100 TL
HBV TRANSGENĠK FARE
GEN51
Hepatit B transgenik fare (Hemizigot)/Erkek/dişi
300 TL
ANTĠFRĠZ PROTEĠN (AFP) TRANSGENĠK FARE
GEN175
AFP transgenik fare/dişi
300 TL
ĠNTERFERON-GAMMA (IFN) TRANGENĠK FARE
GEN177
IFN transgenik fare/diş
300 TL
FARELERĠN ĠMMÜNĠZASYONU
GEN53
GEN155
İmmünizasyon/fare
Farelerin antikor yanıtının kontrol edilmesi (ELISA)
3
Fiyatlara KDV dahil değildir.
100 TL
450 TL
LABORATUVAR HAYVANI BAKIMI
150 TL
GEN54
Fare bakım bedeli (10 adet)/ aylık
200 TL
GEN55
Sıçan bakım bedeli (10 adet)/ aylık
Dikkat Edilmesi Gereken Konular:
Başvuru sırasında deney faresi kodunun (GEN…) yanı sıra talep edilen fare ırk ve tercih edilen cinsiyet bilgileri
belirtilmelidir.
 Yerel hayvan deneyleri etik kurul başvuru(HADYEK) tam metini ve onay istenmektedir.
 Nakli yapılacak kurumun „‟ deney hayvanı kullanıcı kuruluşlara mahsus çalışma izini‟‟ fotokopisi istenmektedir.
 Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin temini (taşıyıcı kafes gibi)alıcıya aittir.
 30 adetin üzerindeki siparişler en az 3 ay öncesinden bildirilmelidir.
ANTĠKORLAR
GEN56
Poliklonal antikor geliştirilmesi (1mg)
Açıklama: Tavşan bakım ücreti, antikor testi (4 aylık süre için)
6.000 TL
ANTĠKORLARIN SAFLAġTIRILMASI
GEN60
Amonyum sülfat, diyaliz
GEN61
İmmünoaffinite (Protein G, protein A)
Jel filtrasyon
GEN62
GEN 63 İyon değiştirici
* Örnek kaynağı ve istenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenmektedir.
*
*
*
*
MONOKLONAL ANTĠKORLAR
ĠNSAN PROTEĠN VE HORMONLARI (1mg)
GEN64
GEN65
GEN66
900 TL
900 TL
900 TL
Hemoglobin A
Transferin
Progesteron
BĠTKĠ PATOJENLERĠ (1mg)
GEN68
GEN70
900 TL
900 TL
E.amylovora
V.dahliae
DĠĞER MONOKLONAL ANTĠKORLAR (1mg)
GEN72
GEN73
GEN74
GEN75
GEN76
GEN77
Hepatit B virüsü (s antijeni)
Hepatit B virüsü (c antijeni)
Anti - M13 Faj
Hepatit B virüsü (e antijeni)
Antikor alt tip belirleme (tek antikor için)
ELISA ile antijen/antikor belirlenmesi
2.250 TL
2.250 TL
2.250 TL
3.350 TL
800 TL
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
4
Fiyatlara KDV dahil değildir.
HÜCRE ÇALIġMALARI
ĠMMÜNOLOJĠK HÜCRE ÇALIġMALARI
GEN182
GEN183
FACScan kullanılarak hücre fenotipik karakterizasyon analizi ( Antikorlar müşteri tarafından sağlanacaktır.)
Anti-CD3 uyarımıyla hücre proliferasyon testi
1.000 TL
1.000 TL
HÜCRE KÜLTÜR ÇALIġMALARI
GEN78
GEN79
GEN80
Hücre çoğaltma ve bakım (25 cm2 ‟lik hücre büyütme kabında)
Hücre çoğaltma ve bakım (75 cm2 ‟lik hücre büyütme kabında)
6
Hücre dondurma (3x10 hücre/ml)
1.000 TL
1.300 TL
600 TL
PRĠMER ENDOTEL HÜCRELERĠ
İnsan göbek kordonu endotel hücreleri 4.-6. pasajda donmuş veya kültür şişede bir adet tüp/ flask
(~2.106 hücre)
Not: İstek yapıldıktan 7 iş günü sonrasında alıcıya teslim edilebilir. Taşıma giderleri alıcıya aittir.
GEN81
1.000 TL
DENEY HAYVANI EMBRĠYOSU SATIġI (TAZE VE DONDURULMUġ)
25 TL
GEN82
Zigot
40 TL
GEN83
Morula ve diğer safhadaki embriyolar
Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler
en az bir hafta öncesinden bildirilmelidir.
DONDURULMUġ FARE EMBRĠYONĠK FĠBROBLAST SATIġI
6
900 TL
GEN84
1 şişe (2.10 / ml)
Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler
en az iki hafta öncesinden bildirilmelidir
BESĠYERLERĠNĠN OZMOTĠK BASINÇLARININ ÖLÇÜLMESĠ
GEN85
1 Örnek
20 TL
BESĠYERLERĠNĠN FARE EMBRĠYOLARI ĠLE TOKSĠSĠTE TESTLERĠNĠN YAPILMASI
GEN86
200 TL
Her bir besi yeri testi
DOKU VE HÜCRELERDE UV ĠNVERT MĠKROSKOP ALTINDA ĠMMÜNOFLORESANS ĠNCELEME
GEN87
1 Preparat
IN VIVO TÜMÖR MODELĠ ÇALIġMALARI
GEN209
Xenograft Tümör Modeli ve Antikanser Etkinlik Çalışmaları*
*Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
20 TL
MĠKROSKOP ANALĠZLERĠ
GEN156
GEN157
GEN158
GEN159
GEN160
Işık mikroskobu ve stereo mikroskop kullanımı
Florasan stereo mikroskop kullanımı
Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi,
6 saate kadar
Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi,
6-12 saat
Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi,
12-24 saat
5
Fiyatlara KDV dahil değildir.
30 TL
65 TL
100 TL
50 TL
20 TL
TIBBĠ CĠHAZLARIN BĠYOUYUMLULUK TESTLERĠ
GEN162 Sitotoksisite Testleri (ISO 10993-5)
Sensitizasyon Testi(ISO 10993-10, Guine Pig Max.Test (OECD TG 406))
GEN163
İritasyon veya Derialtı Reaksiyon Testi (ISO 10993-10)
GEN164
Akut Sistemik Toksisite Testi (ISO 10993-11)
GEN165
Subakut Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)
GEN166
Subkronik
Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)
GEN207
Kronik Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)
GEN208
Genotoksisite Testi – Bakteriyel Geri Mutasyon Ames Testi (ISO 10993-3 (OECD TG 471))
GEN167
İmplantasyon Testi (ISO 10993-6)
GEN169
1.250 TL
3.750 TL
1.250 TL
1.500 TL
4.750 TL
5.250 TL
8.250 TL
6.000 TL
3.500 TL
KĠMYASALLAR VE KOZMETĠK TESTLERĠ
GEN184
GEN194
GEN195
GEN 196
GEN 197
GEN 200
GEN 201
GEN 202
GEN 203
GEN 204
Akut Oral Toksisite – Akut Toksik Sınıf Metodu (OECD TG 423)
In vitro EpiDerm™ Deri İrritasyon Testi (OECD TG 439)
In vitro EpiDerm Deri Korrozyon Testi (OECD TG 431)
İn vitro Oküler Korroziv ve İrritantların Belirlenmesi – Floresan Geçirgenlik Testi
(OECD TG 460)
İn Vivo Akut Göz İrritasyon/Korrozyon Testi (OECD TG 405)
İn vitro 3T3 NRU Fototoksisite Testi (OECD TG 432)
Akut Oral Toksisite – Tek Doz Protokolu (OECD TG 420)
Tekrarlanan Dozda 28-gün Oral Toksisite Testi (OECD TG 407)
Genotoksisite Testi- İn Vitro Komet Testi
Embriyotoksisite/Teratogenisite Testi – Embriyonik Stem Cell (EST)Testi, (INVITTOX no113)
2.000 TL
9.200 TL
9.200 TL
9.200 TL
3.000 TL
2.500 TL
2.000 TL
3.000 TL
3.000 TL
3.000 TL
OECD TG: Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Test
Guidelines (Test Klavuzları)
1
In vitro model sistem ithal edildiğinden test süresi 4-5 ay‟ı bulmaktadır. Test kitinin raf ömrü 1 hafta olduğundan en az 4 numune ile
başvurulması durumunda uygulanabilmektedir..
“Biyouyumluluk” ve “Kimyasallar ve Kozmetik” Testleri için Açıklamalar: Biyouyumluluk testleri, ISO ve OECD TG protokolleri takip
edilerek yapılmaktadır. Testlerin tamamlanması ve raporlama süresi test protokollerine göre değişiklik göstermekle birlikte 3-7 hafta
arasında değişmektedir. Bu süre iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
Biyouyumluluk testleri için numune gönderim koşulları ve genel kurallar:
1. Kullanım şekli itibariyle steril olarak test edilmesi gereken numuneler müşteri tarafından steril edilir ve steril bir şekilde ulaştırılır.
2. Gerekli olan numune sayısı talep edilen testler, numune yapısı ve ambalaj birim miktarlarına bağlı olarak değişkenlik
gösterdiğinden iletilmesi gereken numune sayısının belirlenmesi için ilgili birimle iletişime geçilmelidir.
3. Bazı testler bir ürünü oluşturan farklı parçalar için ayrı ayrı yapılması gerektiğinden ürün için yapılması gereken test sayısının
belirlenmesi için ilgili birim ile iletişime geçilmelidir.
4. Müşterinin ürünü için yapılmasını istediği testleri kendisinin net olarak beyan etmesi beklenmektedir. Aksi takdirde
sertifikalandırma yada diğer resmi kurumların yapılması gereken testler açısından beklentilerinin karşılanmasında yaşanacak
eksiklik ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
5. Deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek in vivo testlerde, deney hayvanının vücut büyüklüğü test edilecek numunenin
boyutlarını doğal olarak sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, özellikle basit bir şekilde küçük kesitler alınamayacak ürünler için
müşterinin istenen boyutlarda numune hazırlayarak iletmesi talep edilir.
6
Fiyatlara KDV dahil değildir.
PROTEĠN ÇALIġMALARI
PROTEĠN YAPI TAYĠNĠ
Circular Dichroism (CD) Yapı Analizi (Tüm ıslak deney çalışmaları ve analiz sonuçlarının
GEN03
değerlendirilmesi) / 1 örnek için
*
*Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.
PROTEĠN MĠKTAR TAYĠNĠ
GEN88
Protein molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini / 5- 80 kDa (Çip ile) (1 örnek)
GEN89
Protein molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini/ 14-230 kDa (Çip ile) (1 örnek)
GEN90
2µl örnek ile protein miktar tayini
GEN205
BCA Yöntemi
GEN93
Boya bağlama (Dye Binding) yöntemi (1 örnek)
GEN206
Bitkisel Dokudan Protein İzolasyonu (1 örnek)
40 TL
45 TL
20 TL
40 TL
80 TL
40 TL
KROMATOGRAFĠK YÖNTEMLER
GEN94
GEN95A
GEN95B
Kolon kromatografisi (İyon değiştirici, Gel filtrasyon)
Proteinlerin PF 2D ile iki boyutlu ayrıştırılması (1 Örnek*)
(Örnek hazırlanması tarafımızdan yapılacaktır)
Farklı 2 örneğin karşılaştırma analizleri
200 TL
3.500 TL
1.900 TL
PROTEĠN ELEKTROFOREZĠ
SDS-Poliakrilamit (Laemmli-tip )
GEN96
GEN97
9 örnek+markır (Coomasie blue ile)
9 örnek+markır (Gümüş boyama ile)
550 TL
700 TL
PROTEĠNLERĠN MEMBRANA TRANSFERĠ VE ENZĠMLE TANIMLAMA
GEN99
GEN100
Semi-dry elektroforetik transfer (PVDF, nitroselüloz, naylon membran) 9 örnek+markır
Sulu transfer tekniği ile 9 örnek+markır
2.300 TL
2.000 TL
DNA VE RNA ÇALIġMALARI
DNA ĠZOLASYONU
GEN102
Bitkisel dokudan izolasyon
GEN103
Hayvansal dokudan izolasyon (gr/doku)
Not: Spektrofotometrik ölçüm ve agaroz gel ile DNA kontrolü dahildir.
GEN104
Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu
GEN105
Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu
7
Fiyatlara KDV dahil değildir.
80 TL
60 TL
60 TL
60 TL
DNA MĠKTAR TAYĠNĠ
GEN107
GEN108
GEN109
GEN110
Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)
2µl örnek ile DNA miktar tayini
DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / 25-1000 bç (Çip ile) (1 örnek)
DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini/ 100-12000 bç (Çip ile) (1 örnek)
40 TL
20 TL
48 TL
40 TL
DNA DĠZĠ ANALĠZĠ
GEN111
GEN112
GEN113
GEN185
Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ tek yön dizi analizi
100 TL
NOT: çift yönlü iki primerle okuma 160 TL
Dizi analizi (tek yön)
75 TL
NOT: çift yönlü iki primerle okuma 140 TL
Kalıp DNA temizleme + dizi analizi NOT: (2 primer ile çift yön okuma 155 TL)
95 TL
Biyoinformatik araçlar kullanılarak veri analizi
Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
MOLEKÜLER MARKÖR ÇALIġMALARI
GEN114
RAPD ve STS analizleri (1 örnek)*
GEN115
Mikrosatellit analizleri (1 örnek)*
*Analizde kullanılan primerler müşteri tarafından sağlanır.
50 TL
50 TL
RNA ÇALIġMALARI
GEN116
RNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / (Çip ile) (1 örnek)
total RNA (50 pg - 500 ng/µl) , mRNA ( 250 pg-250 ng/µl)
GEN117
2µl örnek ile RNA miktar tayini
GEN118
Bitkiden RNA izolasyonu (1 örnek)
GEN119
Northern blot (1 Örnek)
GEN120
RNA izolasyonu+northern (1 Örnek)
YENĠ NESĠL DĠZĠLEME (ILLUMĠNA) HĠZMETLERĠ
GEN187
Genom dizileme (whole genome)
GEN188
Genom dizileme (hedef bölgelerin dizilenmesi)
GEN189
Exome dizileme
GEN190
RNA dizileme
GEN191
Small RNA dizileme (RNA Seq)
GEN192
Metagenome
GEN193
CHIP-Seq
10 TL
65 TL
65 TL
110 TL
*
*
*
*
*
*
*
*Ücretlendirme ayrıntıları örnek sayısına bağlı olarak belirlenir.
8
Fiyatlara KDV dahil değildir.
40 TL
BĠTKĠLERE GEN AKTARIMI ĠÇĠN VEKTÖR HAZIRLAMA
GEN121
1 Vektör
600 TL
BĠTKĠLERE GEN AKTARIMI
GEN122
GEN123
GEN124
Agrobacterium aracılığı ile
Elektroporasyon tekniği ile
Biyolistik ile
Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
TRANSGENĠK BĠTKĠLERĠN TANIMLANMASI
GEN125
600 TL
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile
GEN ANLATIM ANALĠZĠ
GEN126
Kapiller elektroforez yöntemi ile floresan temelli gen anlatım analizi (1 örnek)
NOT: (Analizde kullanılan floresan işaretli ve işaretsiz primerler müşteri tarafından sağlanır.)
80 TL
DNA UZUNLUK ANALĠZĠ
GEN127
Kapiller elektroforez yöntemi ile floresan temelli DNA uzunluk analizi (1 örnek)
NOT: (Analizde kullanılan floresan işaretli ve işaretsiz primerler müşteri tarafından sağlanır.)
ENZĠM AKTĠVĠTE ÖLÇÜMLERĠ
Amilaz, Proteaz, Sellülaz, Penisilin Asilaz, Fitaz, Ksilanaz,
GEN128
Glukanaz
80 TL
Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
MĠKROBĠYOLOJĠK ANALĠZLER
GEN135
GEN137
GEN138
GEN139
GEN140
GEN141
Mikrobiyolojik analizler
Tür düzeyinde mikroorganizma tanılama
Mikroorganizma kültürünün liyofilize edilmesi(1 adet)
Mikroorganizma kültürünün liyofilize edilmesi (10 adet)
Mikroorganizma kültürünün liyofilize depolanması
Mikroorganizma kültürünün yıllık depolama ve bakımı
NOT: Sadece Risk 2 seviyesinde mikroorganizma kabul edilir
Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
1.500 TL
120 TL
500 TL
200 TL
55 TL
CĠHAZ KULLANIM HĠZMETLERĠ
GEN146
GEN173
GEN174
Real-time PCR / 1 örnek
İmmunfloresans mikroskobunun kullanılması / 1 saat
Lazer capture mikroskobunun kullanılması /saat
300 TL
120 TL
200 TL
STEADY-STATE FLORESANS SPEKTROMETRE ÖLÇÜMLERĠ
GEN147
GEN148
GEN149
Spektrum başına
½ saat süreyle kullanım
1 saat süreyle kullanım
50 TL
250 TL
550 TL
9
Fiyatlara KDV dahil değildir.
GEN154
DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ
Hücre kültürü tekniklerine giriĢ
 Hücre besleme, pasajlama, hücre sayma
 Hücre dondurma ve çözme
 Hücre canlılık / sitotoksisite testleri (Nötral Red, MTT, WST1)
 Hücre lizatı eldesi ve saklanması
 Hücre bankası oluşturma
Dokudan Hücre izolasyonu teknikleri
 İnsan aort damarından eksplant yöntemi ile düz kas hücre izolasyonu (Önemli Not: bu deney için taze doku
gerektiğinden eğitim tarihleri arasında ameliyat sonrası taze doku elde edilebilirse bu teknik uygulamalı
olarak gösterilebilmektedir ancak video eşliğinde teorik bilgi verilecektir.)
 Dokudan enzimatik yöntem ile hücre eldesi (teorik ve uygulamalı)
 İnsan göbek kordonundan Endotel Hücresi (HUVEC) izolasyonu (video eşliğinde teorik)
Ġmmünohistokimya / ĠmmünoFloresan
 Hücreler ile immünohistokimya ve immünofloresan deneyleri yapılabilmesi için hücrelerin camlara ekilmesi
 Hücrelerin fiksasyon yöntemleri
 Çalışılmak istenen proteinine uygun fiksasyon yapmak
 İmmünohistokimya uygulamaları (camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile
işaretlenecek ve DAB kullanılarak boyanacaklardır.)
 İmmünofloresan uygulamaları(camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile işaretlenecek
ve floresan işaretleme ile floresan mikroskobunda görüntülenerek analiz edileceklerdir.)
Western Blot
 WB‟a giriş (teorik)
 Hücre kültüründen protein lizatı eldesi
 Western Blot uygulaması
siRNA ile Transfeksiyon deneyi
 Gen susturma (teorik)
 Hücrede gen susturma
 Susturulan genin ekspresyonunun İmmünofloresan ve real time PCR ile incelenmesi
Canlı hücre görüntülenmesi (live cell imaging)
 Hücrede oksidatif stres oluşturularak hücrede apoptozun gerçek zamanlı olarak incelenmesi.
“Laser Capture Microdissection” ile dokudan tek hücre kesimi
 Kriyostat ile donmuş dokudan kesit alınması (Teorik ve uygulamalı)
 Laser Capture Microdissection uygulaması
Real Time (Gerçek zamanlı) PCR
 PCR‟a giriş ve gen ekspresyonu analizleri (mRNA) (teorik)
 Hücre lizatlarından total RNA izolasyonu
 cDNA sentezi
Diğer DanıĢmanlık Hizmetleri
 Hibridoma teknolojisi
 Rekombinat antikor üretimi
 Bitki moleküler genetiği ve biyoteknolojisi
 Bitki doku kültürü
 Enzimler
 Biyoinformatik
 Mikrobiyoloji
 DNA Dizi ve Fragment analizi çalışmaları
 Yönlendirilmiş mutagenez
 Primer tasarımı
 Vektöre klonlama
 Biyopolimerler
 Spektroskopik çalışmalar
 Hayvan biyoteknolojisi (yardımcı üreme teknikleri, embriyo ve kök hücre uygulamaları)
 Transgenik hayvan ve bitki üretimi,
 Proteomik araştırmalar, 1D ve 2D LC-MS/MS metodoloji ile protein tanımlama ve grup protein
ekspresyon analiz çalışmaları konularında danışmanlık hizmeti verilir.
 Biyogüvenlik seviye 3 laboratuarı ve SOP ve Dokümantasyon Eğitimleri
 Toksikolojik Testler
Fiyat, hizmet türüne ve süresine göre belirlenmektedir.
10
Fiyatlara KDV dahil değildir.
ALT YAPI OLANAKLARI
11
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Download

2014 FİYAT LİSTESİ