18. ULUSAL SIVIHAL
SEMPOZYUMU
5-6 Aralık 2014
Pîrî Reis Üniversitesi
Sahil Yerleşkesi, Tuzla
KONUŞMA ve BİLDİRİ ÖZETLERİ
ABSTRACT BOOK
Destekleyen Kuruluşlar
http://sivihal.pirireis.edu.tr
!Danışma!Kurulu!
Prof.!Dr.!Zehra!AKDENİZ!1!Pîrî!Reis!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!A.!Nihat!BERKER!1!Sabancı!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Bedia!ERİM!BERKER!1!İstanbul!Teknik!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Can!Fuat!DELALE!1!Işık!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Levent!DEMİREL!1!Koç!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Gülay!DERELİ!1!Yıldız!Teknik!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Sondan!Durukanoğlu!1!Sabancı!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Mustafa!KESKİN!1!Erciyes!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Ş.!Erol!OKAN!1!Trakya!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Emin!Özsoy!1!ODTÜ!1!Deniz!Bilimleri!Enstitüsü!
Prof.!Dr.!Yani!SKARLATOS!1!Boğaziçi!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Bilal!TANATAR!1!Bilkent!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Hasan!TATLIPINAR!1!Yıldız!Teknik!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Mehmet!TOMAK!1!Ortadoğu!Teknik!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!İskender!YILGÖR!1!Koç!Üniversitesi!
Prof.!Dr.!Ersin!YURTSEVER!1!Koç!Üniversitesi!
Düzenleme!Kurulu!
Prof.!Dr.!Zehra!AKDENİZ!1!Pîrî!Reis!Üniversitesi!
Doç.Dr.Haluk!ÖZBEK!(Program!Yürütücüsü)!1!İstanbul!Teknik!Üniversitesi!
Yrd.!Doç.!Dr.!Gülşen!AKIN!EVİNGÜR!1!Pîrî!Reis!Üniversitesi!
Mine!KONUK!!1!Pîrî!Reis!Üniversitesi!
Mehmet!Can!ÇETİNKAYA!1!Pîrî!Reis!Üniversitesi!
Hanifi!ARSLAN!1!Pîrî!Reis!Üniversitesi!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
18. ULUSAL SIVIHAL SEMPOZYUMU
5-6 Aralık 2014
Pîrî Reis Üniversitesi, Sahil Yerleşkesi, Tuzla-İstanbul
!
9:00!–10:00!
10:00!–10:30!
10:30–11:00!
11:00P11:20!
11:20P11:40!
11:40P12:00!
12:00P!13:10!
13:10P!13:30!
13:30P!13:50!
13:50P!14:10!
14:10P14:20!
14:20P!14:30!
14:30P14:40!
14:40P14:50!
14:50P15:10!
15:10P15:40!
15:40P15:50!
15:50P16:00!
16:00P16:10!
16:10!
PROGRAM!
5!ARALIK!2014!Cuma!
Kayıt!
Açılış!Konuşmaları!
Sığlaşan(denizde(rüzgarın(tetiklediği(salınımların(ışıma(yoluyla(sönümlenmesi(
Nazmi!Postacıoğlu!
(İstanbul!Teknik!Üniversitesi)!
Suyun(yüzeylerle(olan(etkileşmesinin(moleküler(seviyede(incelenmesi(
Sarp!Kaya!
(Koç!Üniversitesi)!
Nötron(Yıldızlarının(Astrofiziksel(Gösterileri(
Kazım!Yavuz!Ekşi!
(İstanbul!Teknik!Üniversitesi)!
Fluctuation(Profiles(Elucidate(both(Nanoscopic(and(Microscpoic(Performance(of(a(Protein(
Canan!Atılgan!
(Sabancı!Üniversitesi)!
ÖĞLE!YEMEĞİ!
Physicochemical(investigation(and(thermodynamic(description((of(the(MBr–EuBr2(systems((M=(alkali(metal)!
Marcelle!Gaune"Escard!!!!
(AixPMarseille!Université,!Faculté!des!Sciences,!France)!
Sıvı(örütlerin(optik(çınlaçlarla(etkileşmesi((
Ali!Serpengüzel!
(Koç!Üniversitesi)(!
Structural(and(Energetic(Analysis(of(B80(H2)n(complexes(up(to(n=18!!
Mustafa!Böyükata!
(Bozok!Üniversitesi)!
Investigation(of(Iron(Dopped(Water(Clusters:(HF(and(DFT(Analysis(of(Fe(H2O)n(clusters(for(n=1Y10((
Salih!Çınaklı!
(Bozok!Üniversitesi)!
Al2O3(Y(VOx(YTiO2(Nanokompozit(Filmlerin(Optik(Özelliklerinin(Parçacık(Boyutuna(Bağlı(olarak(Değişimi((
Bengü!Özuğur!Uysal!
(Kadir!Has!Üniversitesi)!
Tetrahedral(coordination(in(GroupY2B(metal(dihalides(
Alimet!Sema!Özen!
(Pîrî!Reis!Üniversitesi)!
!Controlled(Growth(of(Cubic(Silver(Nanocluster(
Mine!Konuk!Onat!
(Pîrî!Reis!Üniversitesi)!
ARA(
Marine(pollution(in(the(coastal(areas(of(Turkey((
Oya!Okay!
(İstanbul!Teknik!Üniversitesi)!
(Damla(Büyüklüğünün(Süperhidrofobik(Yüzeylerin(Temas(Açısı(Değerleri(Üzerine(Etkisi(
Elif!Özen!Cansoy!
(Pîrî!Reis!Üniversitesi)!
A(Fluorescence(Study(on(Slow(Release(kinetics(of(Alginate(Beads((
Gülşen!Akın!Evingür!
(Pîrî!Reis!Üniversitesi)!
Classical(Jet(Shape(Measurements(in(ProtonYProton(Collisions(At(
Kadri!Özdemir!
(Pîrî!Reis!Üniversitesi)!
KAPANIŞ!
At(CMS(Experiments(
18. ULUSAL SIVIHAL SEMPOZYUMU
5-6 Aralık 2014
Pîrî Reis Üniversitesi, Sahil Yerleşkesi, Tuzla-İstanbul
!
!
6!ARALIK!2014!Cumartesi!
11:00P13:00!
!
Çalışma!Grubu!Etkinlikleri!
Sığlaşan(Denizde(Rüzgarın(Tetiklediği(Salınımların(
Işıma(Yoluyla(Sönümlenmesi((
(
(a)
Umut(Canlı ,(Nazmi(Postacıoğlu
(a)
(a)*
(b)
,(ve(Mehmet((Sinan(Özeren (
Fizik(Bölümü,(İstanbul(Teknik(Üniversitesi,(İstanbul(
(b)
Avrasya,(İstanbul(Teknik(Üniversitesi,(İstanbul(
*
e=mail(address:[email protected](
!
!
Bu! çalışmada,! sahilden! esen! rüzgarın! aniden! kesilmesi! ile! derinleşen! denizde!
meydana! gelen! salınımların! ışıma! yolu! ile! sönümlenmesi! incelenmektedir.!
Denizin! derinliği! sahilden! belli! bir! uzaklığa! kadar! doğrusal! olarak! artıp! ondan!
sonra!sabit!değer!almaktadır.!Sabit!derinlikli!bölgenin!tabanı,!eğimli!bölgenin!en!
derin! noktasından! daha! derindedir! (süreksiz! derinlik).! Sabit! eğimli! bölgede!
CarrierEGreenspan! hodograf! dönüşümü! kullanılarak! doğrusal! olmayan! sığ! su!
denklemleri! doğrusallaştırılmıştır.! Kıyıya! paralel! sonsuz! bir! çizgi! üzerinde!
yoğunlaşmış! Ezamanda! periyodik! bir! zorlamayaE! denizin! verdiği! tepki,! açığa!
doğru! ışıma! şartı! altında,! Koriolis! kuvveti! ihmal! edilerek! hesaplanmıştır.!
Rüzgarın! aniden! kesilmesine! ortaya! çıkan! zorlama! bu! türlü! periyodik!
zorlamaların!toplamı!şeklinde!görülebilir.!!Bu!toplam!rezidü!tekniği!kullanılarak!
hesaplanmış! ve! salınımların! sönüm! süreleri! ! de! batimetrideki! süreksizliğin!
fonksiyonu! olarak! bulunmuştur.! Derinlikteki! süreksizlik! 20! (derinlikler! eğimli!
bölgenin! en! derin! noktasının! derinliğine! göre! normalize! edilmiştir)! ! olduğu!
zaman!bile!dalgalar!etkin!bir!şekilde!tuzaklanmamakta!ve!!temel!modun!genliği!
her!salınımda!yarıya!inmektedir.!!
Çalışmanın!ikinci!kısmında!ise!sabit!derinlikteki!denize!açılan!sabit!eğimli!tabana!
sahip! bir! kanal! ele! alınmaktadır.! Açık! denize! doğru! ilerleyen! dalgalar! kanalın!
ağzındaki! bir! kaynak! dağılımı! ile! ilişkilendirilmektedir.! Bu! kaynak! dağılımı! belli!
bir! integral! denklemi! sağladığı! durumda,! kanalın! ağzındaki! şartlar! yerine!
gelmektedir.!Bu!entegral!denklem!sayısal!yöntem!ile!çözülmektedir.!İnce!ve!uzun!
kanallar! için! konformal! haritalama! kullanarak! entegral! ! denklemin! analitik!
çözümleri! bulunmaktadır.! İnce! uzun! kanallarda! dalgaların! kanal! içinde!
tuzaklanmasında!derinlik!süreksizliğinden!çok!daha!etkin!olduğu!gözlenmiştir.
!
!
!
!
!
!
1!
Suyun(Yüzeylerle(Olan(Etkileşmesinin(Moleküler(
Seviyede(İncelenmesi(
(
(a)*
(Sarp(Kaya( (
(a)
Kimya(Bölümü,(Koç(Üniversitesi,(İstanbul(
*
e=mail(address:([email protected](
(
!
Suyun! moleküler! seviyede! yüzeylerle! olan! etkileşmesi! tutunma! (adsorption)!
izotermleri! ile! ifade! edilebilse! de! tutunma! başlangıcı! yüzeylerin! suyu! deE
hidroksile! edebilme! kapasiteleri! ile! doğrudan! orantılıdır.! Yüzeye! tutunma!
enerjilerin!belirleyici!olduğu!bu!etkileşme!metal!ve!metal!oksit!yüzeyler!üzerinde!
farklılık! gösterir! ve! bu! yüzeylerin! geometrik! ve! elektronik! yapıları! ile! ilişkilidir.!
Metal! katyonların! ve! oksijen! anyonların! beraber! bulunduğu! yüzeylerde! ilk! su!
tutunması! deEhidroksilayson! ile! başlayıp! daha! sonra! moleküler! suyun! bu!
hidroksil!grupları!ile!hidrojen!bağı!kurarak!yoğunlaşması!ile!devam!eder.!
Bu! mekanizma! hem! element! seçiciliği! olan! hem! de! yüzey! hassasiyeti! yüksek!
olçum! teknikleri! ile! gösterilebilir.! Laboratuvar! seviyesi! XEışını! fotoEelektron!
spektroskopisi! (XPS)! bu! anlamda! ideal! bir! yöntem! olsa! da! vakum! ortamında!
yüzeylerden! saçılan! elektronların! kinetik! enerjilerinin! ölçümüne! dayalı! bir!
yöntem! olduğundan! sıvı! ve! gaz! fazı! ölçümler! için! ideal! bir! ortam! oluşturmaz.!
Diferansiyel! pompalama! üniteleri! ile! destekli! XPS! sistemleri! atmosferik! basınca!
yakın! değerlerde! faaliyet! gösterebildiklerinden! sıvı! ve! gaz! fazı! suyun! katı!
yüzeylerle!element!seçici!hassasiyette!çalışılmasına!olanak!sağlamaktadır.!
Su! yüzey! etkileşmesinin! temellerini! moleküler! hassasiyette! araştırılabilmesi! için!
ikinci!bir!gereklilik!de!çalışılan!yüzeylerin!tekli!kristal!yapıda!olmasıdır.!Özellikle!
geçiş! elementi! metal! oksitleri! için! önemli! olan! bu! gereklilik! en! üst! yüzeyde!
bulunan! iyonların! belirli! bir! elektronik! yapı! içinde! bulunmasını! mümkün! kılar.!
Fe3O4(111),!Fe2O3(0001),!MgO(100),!polar!Fe3O4(0001),!polar!MgO(111),!SiO2(0001),!
BaF2(111)!bu!anlayış!ile!çalışılan!yüzeylerdir.!
Çalışılan!metal!oksitler!üzerinde!suyun!(nemin!düşük!olduğu!durumlarda)!ilk!deE
hidroksile! olarak! metal! ve! oksijen! iyonları! üzerinde! hidroksil! grupları!
oluşturduğu! gözlemlenmiştir.! Bu! tutunma! ikinci! aşamada! moleküler! suyun! bu!
hidroksil! gruplara! bağlanması! ile! devam! eder.! Üçüncü! ve! son! aşamada! ise!
tutunma! yüzeylerin! tamamen! tek! kat! su! ile! kaplanmasının! ardından! su!
moleküllerinin! aralarındaki! hidrojen! bağ! ağları! ile! ifade! edilir.! Polar! yüzeyler!
üzerinde! ise! deEhidroksilasyonun! yüzeylerin! geometrik! olarak! yeniden!
yapılanması! ile! beraber! ilerlediği! gözlemlenmiştir.! Tamamen! oksijen! ile!
!
2!
sonlanmış! SiO2! yüzeyinde! herhangi! bir! deEhidroksilasyon! gözlenmemesi! yüzey!
atomlarının!atomik!koordinasyonunun!önemine!işaret!etmektedir.!
Hidroksilasyon! BaF2! yüzeyinde! beklenmediğinden! ve! (111)! sonlu! yüzey! atomları!
arası! aralığı! altıgen! buzun! kristal! yapısına! benzerlik! gösterdiğinden! ilk! su!
tabakasının! moleküler! ancak! buzun! kristal! yapısında! olması! gerektiği! hipotezi!
mevcuttur.!Ancak,!XEışını!soğurma!spektroskopisi!sonuçları!göstermektedir!ki!bu!
yüzey! üzerinde! biriken! su! hem! sıvı! fazda! hem! de! yoğunluk! bakımından! sudan!
daha!yoğun!bir!halde!bulunmaktadır.!
Özet! olarak,! aldığımız! sonuçlar! suyun! yüzeyle! olan! etkileşmesinde! yüzeylerin!
hem!ilk!su!tabakasını!tutmada!hem!de!su!moleküllerinin!kendileri!arasındaki!bağ!
dengesini!etkilemede!rolü!olduğunu!göstermektedir.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
(
3!
Nötron(Yıldızlarının(Astrofiziksel(Gösterileri((
Kazım(Yavuz(Ekşi(
(a)
(a)*
(
(Fizik(Bölümü1,(İstanbul(Teknik(Üniversitesi,(İstanbul(
*
e=mail(address:[email protected](
!
!
Nötron! yıldızları! büyük! kütleli! yıldızların! nükleer! yaşamının! sonunda! çöken!
çekirdekleridir.! Yaklaşık! 10! km'lik! yarıçapları! ve! güneşin! 1.5! katı! kütleleri! ile!
nötron!yıldızları!doğrudan!gözlemlenebilen!en!yoğun!maddeyi!(
)!
barındırmaktadırlar.! Nötron! yıldızları! ilk! olarak! 1967'de! radyo! pulsarları! olarak!
keşfedilmişlerdir.! Bu! yüksek! manyetik! alanlı! (
)! hızlı! dönen! nötron!
yıldızları! ışıdıklarıenerjiyi! dönme! kinetik! enerjilerinden! sağlamaktadırlar.!
Günümüze!değin!2000'den!fazla!radyo!pulsarı!keşfedilmiştir.!1971'de!keşfedilen!XE
ışını!pulsarları!ise!ikili!bir!yıldız!sisteminde!yer!alan!ve!eşlikçiden!üzerine!madde!
aktarımı!yapan!nötron!yıldızlarıdır.!Gözlemlenen!enerjinin!kaynağı!yıldız!üzerine!
düşen! maddenin! gravitasyonel! potansiyel! enerjisidir.! Eşlikçi! yıldızdan! gelen!
madde! önce! nötron! yıldızı! etrafında! bir! disk! oluşturur.! Yıldızın! manyetik! alanı!
diskin! iç! bölümünü! keserek! bir! manyetosfer! oluşturur.! Diskten! gelen! madde!
manyetik! alan! çizgileri! boyunca! ilerleyerek! yıldızın! yüzeyine! düşer.! Dönme!
ekseni! ile! manyetik! eksen! çakışmadığından! manyetik! eksenin! bakış!
doğrultumuzdan! her! geçişinde! bir! atım! görürüz.! Göreceli! olarak! daha! yeni!
keşfedilen! genç! nötron! yıldızı! ailelerinden! magnetarların! ise!
! gibi! yüksek!
yeğinlikte! manyetik! alanlar! içerdikleri! ve! ışıdıkları! enerjiyi! de! bu! bu! manyetik!
alandan!aldıkları!yönündeki!modeller!yaygın!kabul!görmektedir
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
4!
Fluctuation(Profiles(Elucidate(both(Nanoscopic(and(
Microscpoic(Performance(of(a(Protein((
(
Haleh(Abdizadeh
((a)
(a)
*
(a)
,(Ali(Rana(Atılgan( ,(and(Canan(Atılgan(
(a)*
(
(Sabancı(University,(İstanbul(
e=mail(address:[email protected](
(
!
We! study! the! relative! mobility! of! different! regions! in! proteins! to! quantify! how!
their!behavior!is!controlled!under!different!environmental!constraints!such!as!pH!
and! salt! concentration.! As! a! sample! system,! here! we! will! discuss! human! serum!
transferrin! (hTf),! a! protein! with! bilobal! structure,! involved! in! iron! trafficking!
between!the!sites!of!iron!storage!and!intake.!Three!different!crystal!structures!of!
hTf!delineate!large!conformational!changes!involved!in!iron!binding/dissociation.!
LobeElobe! interactions! and! the! ability! to! capture! iron! by! each! lobe! have! been!
suggested! to! play! major! roles! in! the! dynamics! of! interconversion! between!
conformational! substates.! We! distinguish! the! dynamical! variety! of! different!
states! of! hTf! by! devising! extensive! allEatom! MD! simulations.! We! show! that! a!
starting!conformation!may!be!destabilized!by!manipulating!protonation!states!of!
some! distinct! residues.! At! neutral! pH,! we! observe! major! structural! changes!
including!an!advance!toward!an!open!NElobe!at!the!initial!steps!of!the!simulation,!
that! eventually! triggers! opening! in! the! CElobe.! This! results! in! a! partially! open!
structure,! also! captured! by! xEray! crystallography.! At! endosomal! pH,! both! lobes!
open! simultaneously,! making! irons! readily! available! for! delivery.! Thus,! at! the!
nanoscopic! scale,! we! show! that! iron! capture/release! may! be! controlled! by! the!
solution!conditions.!At!the!microscopic!scale,!we!explain!the!transferrin!cycle,!i.e.!
the! recognition! of! hTf! at! the! cell! surface! in! iron! loaded! form! and! its! release! by!
the! cell! after! extraction! of! iron,! by! a! simple! model! that! takes! into! account! the!
changes!in!relative!mobility!of!the!two!ironEcarrier!lobes!in!the!presence/absence!
of!iron.!!
!
!
!
!
!
!
(
5!
(
(
(
(
(
(
Physicochemical(investigation(and(thermodynamic(
description((of(the(MBr–EuBr2(systems((
(M=(alkali(metal)(
(
Marcelle(GauneYEscard(
Weiping Gong, Leszek Rycerz, Slobodan Gadzuric,
(
Aix=Marseille(Université,(Faculté(des(Sciences,(France(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
!
6!
Sıvı(Örütlerin(Optik(Çınlaçlarla(Etkileşmesi(
(a)
(b)
(c) *
Huzeyfe(Yılmaz, (Hasan(Yılmaz, (ve(Ali(Serpengüzel ( (
(a)
(
Şu(andaki(görev(yeri(Washington(Üniversitesi,(Saint(Louis,(Misuri(63130(Amerika(Birleşik(
Devletleri(
(b)
(Şu(andaki(görev(yeri(Kompleks(Fotonik(Sistemler,(MESA+(Nanoteknoloji(Enstitüsü,((
Twente(Üniversitesi,(Posta(Kutusu(217,(7500(AE(Enşede,(Hollanda(
(a)
Koç(Üniversitesi,(Fizik(Bölümü,(Mikrofotonik(Araştırma(Laboratuvarı,((
Rumelifeneri(Yolu,(Sarıyer,(İstanbul(34450(Türkiye(
(
[email protected]!
!
!
Fısıldayan!geçit!kipleri!(FGK)!önceleri!sıvı!örüt!damlacıklardan!oluşan!çınlaçlarda!
gözlenmiştir![1].!Sıvı!örütler!yüksek!çiftkırılma!katsayılarından!ve!dış!elektrik!alan!
altında! yönelmelerinden! dolayı! fotonikte,! özellikle! görüntülüklerde! [2]!
kullanılmaktadır![3].!Sıvı!örütlerle!kaplanmış!silisyum!çınlaç!küreciklerin!FGK!de!
optik! kipleme! için! kullanılmıştır! [4].! Ayrıca,! sıvı! örütün! çınlacı! kaplama! alanı!
FGK! üstüne! etkili! olmaktadır.! Burada! sıvı! örütün! kaplama! payının! silisyum!
kürecik! çınlaç! FGK! üstüne! etkisini! inceledik.! Deneylerde! silisyum! kürecik! cam!
yarım! optik! lif! bağlaştırıcısı! (YOLB)! üstüne! konmuştur.! Taranabilir! kızılaltı! bir!
lazer! ışık! kaynağı! YOLB! ile! bağlaştırılmış! ve! geçirgenlik! ölçülmüştür.! Saçılan! ve!
geçen! ışık! fotodiyotlar! üstünden! sayısal! osiloskopla! algılanmıştır.! Gelen! ışık!
dalgaboyu! çınlaç! kipindeyse,! saçılmada! tepe! olarak,! geçirgenlikte! çukur! olarak!
gözlenmiştir.! Mikroeletronik! ve! mikrofotonik! arayüzünde! yeni! optoelektronik!
aygıtlar! ortaya! çıkarken,! silisyum! çınlaca! bağlaşmış! sıvı! örütler! 2! boyutlu! ve! 3!
boyutlu!yeni!görüntülük!uygulamalarına!yol!açabilir.!
!
Referanslar!
[1]! M.! Humar,! M.! Ravnik,! S.! Pajk,! and! I.! Muševič,! “Electrically! tunable! liquid!
crystal! optical! microresonators,”! Nature( Photonics! 3,! no.! 10,! pp.! 595–600,! Sep.!
(2009).!
[2]!R.!H.!Chen,!“Liquid!Crystal!Displays:!Fundamental!Physics!and!Technology,”!
Wiley,!New!York!(2011).!
[3]! V.! G.! Chigrinov,! “Liquid! crystal! applications! in! photonics,”! in! Proceedings( of(
SPIE,!7232,!pp.!72320P–72320P–12!(2009).!
[4]! H.! Yılmaz! and! A.! Serpengüzel,! “ElectroEoptical! modulation! with! silicon!
microspheres! in! liquid! crystal,”! in! Proceedings( of( SPIE,! 8069,! pp.! 80690L1–
80690L5!(2011).!
!
7!
Structural(and(Energetic(Analysis(of(B80(H2)n(
Complexes(up(to(n=18(
(
Mustafa(Böyükata
(a)
((a)
,(and(Harun(Ünsal(
(a)*
(
(Department(of(Physics,(Bozok(University,(66200(Yozgat,(Turkey(
*
e=mail(address:([email protected](
(
!
Density! Functional! Theory! calculations! are! carried! out! to! determine! the!
structural! stability! and! energetics! of! cage! B80! cluster! with! molecular! hydrogen!
doping! to! its! inside.! The! energetic! quantities! such! as;! zero! point! energy,! total!
energy,!HOMO!and!LUMO!energies!are!calculated!for!B80(H2)n!complexes!up!to!
n=18.! They! are! analyzed! as! function! of! the! number! of! H2! molecules.! Moreover,!
their!point!symmetry!groups!and!frequiencies!are!investigated.!It!is!observed!that!
H2!molecules!prefer!to!sit!in!a!homogenic!Oriantaiton!inside!of!cage!B80!cluster.!
Up! to! investigated! sizes,! B80! cluster! keeps! its! cage! form.! The! research! is! still! in!
progress! but,! in! this! presentation,! the! findings! of! the! considered! quantities! will!
be! discussed! and! compared! with! any! valuable! similar! studies! in! the! literature,!
partially.!!
!
Acknowledgements:!This!work!is!partially!supported!by!Bozok!University!(Grant!
No.!IFEF/2011E38).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
8!
Investigation(of(Iron(Dopped(Water(Clusters:(HF(and(
DFT(Analysis(of(Fe(H2O)n(clusters(for(n=1Y10(
(
Salih(Cınaklı
((a)*
,(Mustafa(Böyükata
((a)
(b)
,(and(Yılmaz(Dağdemir( (
(a)
(b)
(Department(of(Physics,(Bozok(University,(66200(Yozgat,(Turkey(
(Department(of(Physics,(Erciyes(University,(3800(Kayseri,(Turkey!
*
e=mail(address:([email protected](
!
!
Water!as!an!important!molecule!for!our!life!is!quite!a!very!fundamental!research!
material!in!very!large!interdisiplinary!area.!As!a!nanoEscale!subject!water!clusters!
are! stil! interesting! subject! and! there! are! open! questions! related! with! their!
structural! and! energetic! properties.! In! this! study,! Iron! dopped! water! clusters,!
Fe(H2O)n!n=1E10,!will!be!presented,!which!is!a!part!of!continuing!research.!In!the!
calculaton,! 6E311++G(d,p)! basis! set! has! been! used! together! with! HartreeEFock!
(HF)! and! Density! Functional! Theory! (DFT/B3LYP)! methods! [1].! Total! and!
binding! energies! have! been! obtained.! The! highest! occupied! molecular! orbitals!
(HOMO)! and! the! lowest! unoccupied! molecular! orbitals! (LUMO)! energies! and!
their!energy!gaps!have!also!been!calculated.!Additionaly,!energy!values!have!been!
compared! with! two! methods.! It! is! seen! that! iron! doping! can! deform! the! proper!
geometry!of!the!considered!water!clusters.!Geometric!deformation!becomes!more!
apparent!via!increasing!number!of!water!molecules.!
!
!
!
Reference!
!
[1]!M.!J.!Frisch,!et.!al.,!Gaussian!03,!Revision!D.01!(Wallingford,!CT:!Gaussian!Inc.)!
(2004).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
9!
Al2O3(Y(VOx(YTiO2(Nanokompozit(Filmlerin(Optik(
Özelliklerinin(Parçacık(Boyutuna(Bağlı(Olarak(
Değişimi(
(
Bengü(Özuğur(Uysal
(a)
(b)
((a)(*
,(ve(Ümit(Özlem(Akkaya(Arıer
((b)
(
(Kadir(Has(Üniversitesi,(İstanbul(
(Mimar(Sinan(Güzel(Sanatlar(Üniversitesi,(İstanbul(
*
e=mail(address:([email protected](
!
Al2O3EVOxETiO2! (AVT)! nanokompozit! malzemeler! güneş! pilleri! yapımında,!
hidrofilik,! kendi! kendini! temizleme,! fotokatalitik! özelliğe! sahip! olmaları!
nedeniyle! diğer! birçok! sahada! çok! sayıda! uygulama! alanı! mevcuttur! [1E6].! VOx!
içeren!kompozitler!ise!çok!iyi!termokromik!özellikler!sergilemektedir![7E8].!SolE
gel,! kimyasal! buhar! (CVD)! ve! sıçratma! yöntemi! vb.! birçok! metot! AVT! malzeme!
üretimi! için! kullanılmaktadır! [2E4].! Toz,! film! ya! da! daha! farklı! geometrik! şekle!
sahip! yapılar! oluşturulabilmektedir! [2,6E10].! Bu! çalışmada,! solEjel! yöntemi!
kullanılarak! AVT! nanokompozit! filmler! hazırlanmış,! bu! sayede! başlangıç!
malzemesi! miktarına! bağlı! olarak! nanoyapıların! boyutunun! kontrol! edilmesi!
sağlanmıştır.! Ayrıca,! AVT! nanokompozit! filmlerin! yapısal! ve! optik! özelliklerinin!
üretim! aşamasındaki! Al2O3:VOx:TiO2! oranlarına! bağlı! olarak! değişimi!
incelenmiştir.! Bu! özellikler,! xEışını! kırınımı! (XRD),! atomik! kuvvet! mikroskobu!
(AFM),! taramalı! elektron! mikroskobu! (SEM)! ve! uvEgörünür! bölge!
spektrofotometresi! (uvEvis)! kullanılarak! karakterize! edilmiştir.! XRD! grafikleri!
incelendiğinde!450°C!ısıl!işlem!sıcaklığına!sahip!numunelerde!sadece!TiO2’ye!ait!
brookite! kristal! yapısı! gözlenmektedir.! Al2O3! ve! VOx! yapıya! ait! fazlara! bu!
sıcaklıkta! rastlanmamaktadır.! Bu! sonuç! Al2O3:VOx:TiO2! oranlarına! bağlı! olarak!
kristalit! boyutu! değişimini! gözlemini! yapmayı! kolaylaştırmaktadır.! Hazırlanan!
AVT! nanokompozit! filmlerin! AFM! ölçümleri! ile! verilen! yüzey! pürüzlülüğü!
değerleri!kıyaslandığında,!parçacık!boyutunun!artması!ile!yüzey!pürüzlülüğünün!
arttığı! gözlenmiştir.! UvEvis! spektrofotometre! ile! ölçülen! soğurma! eğrisinde! ise!
parçacık! boyutu! azaldığında! kuantum! sınırlama! etkisinden! kaynaklanan! maviye!
kayma!gerçekleşmektedir.!Enerji!bant!aralığı!ve!parçacık!boyutu!farklı!oranlarda!
hazırlanmış!filmler!sentezlenerek!değiştirilebilmekte!ve!kontrol!edilebilmektedir.!
Bunun! yanı! sıra! AVT! nanokompozit! filmler,! sahip! oldukları! geniş! yüzey! alanı!
nedeniyle! elektronik! ve! optik! uygulamalarda! yaygın! kullanım! alanları! olacağı!
öngörülmektedir.(
!
10!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Şekil!1:!Farklı!Al2O3:!VOx:!TiO2!oranlarına!gore!hazırlanan!AVT!nanokompozit!
filmlerin!AFM!görüntüleri:!(a)!%5Al2O3:%10VOx:TiO2!ve!(b)!
%10Al2O3:%5VOx:TiO2.!
!
Reference!
!
[1]!K.!Guan,!Surf.(&(Coat.(Techno.!,!191,!155–160(2005).!
[2]!V.!Nguyen,!H.!C.!Lee,!M.!A.!Khan,!O.!B.!Yang,!Solar(Energy,!81,!529–534(2007).!
[3]!Y.Y.!Liu,!L.Q.!Qian,!C.!Guo,!X.!Jia,!J.W.Wang,!W.H.!Tang,!J.(Alloys(and(Comp.,!
479,!532–535(2009).!!
[4]!M.!Houmard,!D.!Riassetto,!F.!Roussel,!A.!Bourgeois,!G.!Berthomé,!J.C.!Joud,!
M.!Langlet,!Surf.(Sci.,!602,!3364–3374!(2008).!
[5]!D.!M.!Tobaldi,!A.!Tucci,!A.!S.!Skapin,!L.!Esposito,!J.(the(Europ.(Ceram.(Soc.,!30,!
2481–2490!(2010).!!
[6]!C.!H.!Kwona,!J.!H.!Kima,!I.!S.!Junga,!H.!Shina,!K.!H.!Yoon,!Ceram.(
International,!29,!851–856!(2003).!
[7](C.!Batista,!R.!M.!Ribeiro!and!V.!Teixeira,!Nanoscale(Research(Letters,!6,!301E
307!(2011).!
[8]!Y.!Sun,!S.!Jiang,!W.!Bi,!R.!Long,!X.!Tan,!C.!Wu,!S.!Wei!and!Y.!Xie,Nanoscale,!3,!
4394E4401!(2011).!
[9]!T.!Ohno,!S.!Tagawa,!H.!Itoha,!H.!Suzuki,!T.!Matsuda,!Mater.(Chem.(and(Phys.,!
113,!119–123!(2009).!
[10]!J.!Liu,!Q.!Sun,!Y.!Fu,!J.!ShenOhno,!Journal(of(Colloid(and(Interface(Science,!
335,!216–221!(2009).!
!
11!
Tetrahedral(Coordination(in(GroupY2B(Metal(
Dihalides(
(
(a)
(a)
(b)
Alimet(Sema(Özen ,(Zehra(Akdeniz ,(Romina(Ruberto ,(Giorgio(
(c)
(d)
Pastore ,(Mario(P.Tosi (
(a)
(Pîrî!Reis!University,!Faculty!of!Science!and!Letters,!34940!Tuzla,!Istanbul,!
Turkey
(b)!
(c)
!
CNISM!and!Dipartimento!di!Fisica!dell’Università,!IE98166!Messina,!Italy!
Dipartimento!di!Fisica!dell’Università!and!CNREIOM,!IE34151!Trieste,!Italy
(d)!
!
(
Scuola!Normale!Superiore,!IE56126Pisa,!Italy !
*
e=mail(address:(asozen(@pirireis.edu.tr(
!
In! this! study! we! report! on! abEinitio! calculations,! using! a! relativistic! densityE
1!
functional!method,!on!the!trimers!of!Group!2B!compounds.! These!results!show!
how!a!distorted!tetrahedral!coordination!of!a!metal!atom!first!arises!in!Zn!and!Cd!
dihalides.!We!also!discuss!calculations!on!the!trimers!of!Hg!dihalides.!!
!
!
!
Figure(1!(A)!A!planar!(unstable,!with!one!imaginary!frequency)!equilibrium!
structure!of!the!(MX2)3!trimers.!(B)The!configuration!reached!by!a!relative!
rotation!of!the!two!halves!of!the!structure!in!A.!!
!
Reference!
!
[1]! Özen,! A.S.,! Akdeniz,! Z.,! Ruberto,! R.,! Pastore,! G.,! Tosi! Physics( Letters( A,! 378,!
431!(2014)!
!
!
12!
Controlled(Growth(of(Cubic(Silver(Nanocluster((
Mine(Konuk(
(a),((b)
*,(and(Sondan(Durukanoğlu(
(c),((d)
(
(a)(Department(of(Physics,(Istanbul(Technical(University,(Istanbul(
(b)(Department(of(Physics,(Pîrî(Reis(University,(Istanbul(
(c)(Faculty(of(Engineering(and(Natural(Sciences,(Sabancı(University,(Istanbul(
(d)(Nanotechnology(Research(and(Application(Center,(Sabancı(University,(Istanbul(
*e=mail(address:([email protected](
!
!
We! have! investigated! the! role! of! reaction! conditions! in! the! growth! of! cubic! Ag!
nanoEclusters! using! molecular! dynamic! simulations! based! on! the! potential!
extracted!from!the!embedded!atom!method.!!The!varying!reaction!conditions!of!
the!growth!processes!are!implemented!by!utilizing!the!deposition!rate,!diffusion!
rate! and! deposition! direction.! ! We! have! successfully! reproduced! the!
experimentally! observed! growth! modes! in! our! simulations.! ! To! see! the! effect! of!
single!atom!diffusion!on!the!observed!growth!modes,!we!have!further!calculated!
the!energy!barriers!of!various!single!atom!diffusions!on!the!facets!of!the!Ag!nanoE
clusters.!Our!simulations!interestingly!show!that!the!growth!modes!of!Ag!nanoE
cubes! can! readily! be! controlled! through! fineEtuning! of! diffusion! rates! with!
respect!to!the!single!atom!mobility!on!the!respective!facets.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
13!
Türkiye(Kıyısal(Alanlarında(Kirlenmenin(Boyutları((
Oya(S.(OKAY
((a)
(a)*
(
(Gemi(İnşaat(ve(Deniz(Bilimleri(Fakültesi,(İstanbul(Teknik(Üniversitesi,(34469,(
Maslak,(İstanbul(
*
e=mail(address:[email protected](
!
!
Denizlerin! kıyısal! alanları,! özellikle! karasal! girdilerin! olumsuz! etkileri! nedeniyle!
kirlenmenin! en! yoğun! olduğu! alanlardır.! ! Organizmalara! ve! insanlara! olan!
etkileri! nedeniyle! bazı! kirleticiler! ön! sıralarda! yer! almaktadırlar.! ! Organik!
kirleticilerden!poli!aromatik!hidrokarbonlar!(PAH),!poliklorlu!bifeniller!(PCB)!ve!
organoklorlu!pestisitler!ile!inorganik!kirleticilerden!ağır!metaller!organizmalarda!
ve! sedimentlerde! birikerek! deniz! ekosistemlerinde! önemli! problemlere! yol!
açarlar.!!PAH’ların!kaynakları!pirolitik!veya!petrojenik!olabilir.!Pirolitik!kaynaklar!
genellikle! fosil! yakıtların! yanması! ile! oluşurlar.! ! Denizlerdeki! petrojenik!
PAH’ların! en! önemli! kaynağı! ise! tanker! kazalarıdır.! ! PCB! ve! OCP’ler!
“Kalıcı/dayanıklı! Organik! Kirleticiler! (POP)”! olarak! adlandırılırlar.! ! Bu!
kirleticilerin! uzun! yıllar! doğal! ortamlarda! bozunmadan! kalmaları! ve! yüksek!
derecede! toksik/kanserojenik! etkilerinin! olması! nedeniyle,! pek! çoğunun!
üretimleri! ve! kullanılmaları! yasaklanmıştır.! ! Ancak! dayanıklıkları! ve! bazılarının!
illegal! kullanımları! nedeniyle! deniz! ortamının! farklı! matrislerinde! hala!
bulunmaktadırlar.!!!
!
Bu! çalışmada! ! Türkiye’nin! çeşitli! kıyısal! alanlarından! toplanan! sediment! (dip!
çamuru),! midye! ve! deniz! sularında! ölçülen! PAH,! PCB,! OCP! ve! ağır! metal!
seviyeleri! ile! ilgili! detaylar! verilecektir.! ! Çalışma! alanları! İstanbul! Boğazı,!
tersaneler! bölgesi! (Tuzla),! marina! alanları! (Istanbul! ve! Bodrum/Muğla),! Saros!
Körfezi!ve!Aliağa!(İzmir)!gemi!söküm!alanıdır.!!
!
Çalışma! sonuçları,! çalışılan! alanlar! arasında! Saros! Körfezi’nin! en! temiz! alan! ve!
Istanbul! Boğazı’da! İstinye! koyunun,! Tuzla! tersaneler! koyunun! en! kapalı! iç!
alanının,! Aliağa! gemi! söküm! alanının! ise! en! kirli! alanlar! olduğunu! ortaya!
koymuştur.!
(
Anahtar( Kelimeler:! Kıyısal! kirlenme;! sediment;! organik! kirleticiler;! ağır!
metaller!
!
14!
Damla(Büyüklüğünün(Süperhidrofobik(Yüzeylerin(
Temas(Açısı(Değerleri(Üzerine(Etkisi((
(
Elif(Özen(Cansoy(
(a)
*
(a)*
(
(Pîrî(Reis(Üniversitesi,(İstanbul(
e=mail(address:([email protected](
(
(
Katı! yüzeylerin! ıslanabilirlikleri! üzerlerinde! oluşturulan! sıvı! damlasının! temas!
açısı! ölçümleriyle! tayin! edilir.! Yüzeyin! kimyasal! heterojenliği! ve! pürüzlülüğü!
ıslanabilirliğe! etki! eden! temel!faktörlerdir.!Su!damlası!ile!150°’!den!büyük!temas!
açısı! veren! yüzeyler! “süperhidrofobik”! olarak! adlandırılırlar.! Literatürde! birçok!
çalışmada! damla! büyüklüğünün! yüzeyin! temas! açısı! değerleri! üzerine! etkisi!
tartışılmıştır.! Bazı! teorik! çalışmalarda,! Wenzel! ve! CassieEBaxter! eşitliklerinin!
kimyasal! heterojen! ve! pürüzlü! yüzeylere! uygulanabilirliklerinin! anlaşılması! için!
sıvı!damla!hacminin!önemli!bir!parameter!olduğu!vurgulanmaktadır.!Bunun!tam!
tersine,! bazı! çalışmalarda! ise! yüzeylerde! ölçülen! temas! açısı! değerlerinin! sıvı!
damla!hacmi!ve!şekline!bağlı!olmadığı!deneysel!ve!teorik!olarak!gösterilmektedir.!
Bu! deneysel! çalışmanın! amacı,! damla! hacminin! yüzeylerde! ölçülen! su! damlası!
temas! açısı! değerlerine! ve! ayrıca! süperhidrofobik! yüzeylerde! CassieEBaxter!
eşitliğinin!uygulanabilirliğine!etkisinin!araştırılmasıdır.!!
Bu!çalışmada,!8µm!ile!40µm!aralığında!değişen!kare!çubuk!boyutlarına,!0.077!ile!
0.250! aralığında! değişen! katı! alan! fraksiyonuna! sahip! dimetildiklorosilan!
(DMDCS)! kaplamalı! mikro! yapılı! Si! diskler! kullanılmış,! ve! bu! örnekler! üzerinde!
0.5μl! ile! 19μl! hacim! aralığında! değişen! su! damlaları! kullanılarak! temas! açısı!
ölçümleri! yapılmıştır.! Değişen! damla! hacimlerine! bağlı! olarak,! ölçülen! temas!
açısı! değerlerinin! sabit! kaldığı! ve! artan! veya! azalan! damla! hacminin! deneysel!
ölçülen! temas! açısı! değerlerine! etkisi! olmadığı! bulunmuştur.! Damla! hacmi! ile!
CassieEBaxter! eşitliğinin! uygulanabilirliği! arasındaki! ilişki! incelendiğinde! ise,!
damla! hacminin! deneysel! ve! teorik! temas! açıları! arasındaki! sapmaları!
etkilemediği!bulunmuştur.!!
!
Referanslar!
!
[1]!T.!Young,!Phil.(Trans.(R.(Soc.(Lond,!95,(65!(1805).!
[2]!H.!Y.!Erbil,!C.!E.!Cansoy,!Langmuir,!25,!14135,!(2009).!
[3]!C.!E.!Cansoy,!RSC(Advances,!4,!1197,!(2014).!
!
15!
A(Fluorescence(Study(on(Slow(Release(Kinetics(of(
Alginate(Beads(
!
Gülşen(Akın(Evingür(
(a)*
(b)
(b)
,(Hakan(Kaygusuz( ,(F.(Bedia(Erim( ,(Önder(
(c)
Pekcan (
(a)*
(
!Pîrî(Reis(University, 34940,(Tuzla=(Istanbul,(Turkey(
(b)
(
İstanbul(Technical(University, 34469,(Maslak=(Istanbul,(Turkey(
(c)
Kadir(Has(University,(34083,(Cibali=(Istanbul,(Turkey(
*
e=mail(address:([email protected](
!
In!this!study!we!sought!to!examine!the!release!of!Py!in!water!from!alginate!beads!
2+
crosslinked! with! calcium! (Ca )! ions! by! using! the! steady! state! fluorescence!
technique.! Spherical! alginate! beads! were! prepared! by! ionotropic! gelation! of! a!
sodium! alginate! solution.! Py! was! used! as! a! fluorescence! probe.! ! Fluorescence!
emission!intensity!(Ip)!from!Py!was!monitored!during!the!release!process,!and!the!
encapsulation! efficiency! (EE)! of! pyranine! from! the! alginate! beads! was!
calculated.The! release! coefficients,! D! were! calculated! by! using! the! Fickian!
Diffusion! model.! In! addition,! encapsulation! efficiency,! EE,! were! calculated,! and!
the! incubation! time,! to,! for! slow! release! was! defined! for! different! CaCl2!
concentrations.!It!was!seen!that!increasing!the!calcium!ion!concentration!in!the!
beads! led! to! a! decrease! in! the! release! coefficient! and! an! increase! in! the!
encapsulation!efficiency!of!the!calcium!alginate!beads!as!shown!in!figure!1[1].!
Figure! 1:! Desorption! coefficients( D! and! encapsulation! efficiency! (EE)! versus!
various!%!(w/v)!CaCl2!solution,!respectively.!
(
(
[1]!G.!Akın!Evingür,!H.!Kaygusuz,!F.!B.!Erim!Berker,!and!Ö.!Pekcan,!
J.Macromole.Sci.(,(B:(Phys,(53,!1157,!(2014).!
!
16!
Classical(Jet(Shape(Measurements(in(ProtonYProton(
Collisions(at(
at(CMS(Experiments(
(
Kadri(Ozdemir,(On(the(Behalf(of(CMS(Collaboration
(a)
(
(Pîrî(Reis(Üniversitesi,(İstanbul(((
(b)
*
((a),((b)*
CERN,(Cenevre
((
e=mail(address:([email protected](
(
(
E1
The! classical! jet! shapes! were! measured! by! using! 36! pb ! of! protonEproton!
collisions! at! a! centerEofEmass! energy! of! 7! TeV! collected! by! Compact! Muon!
Solenoid! (CMS)! detector! at! the! Large! Hadron! Collider! (LHC)! at! the! CERN.! The!
classical! jet! shapes! are! defined! as! the! fractional! transverse! momentum!
distribution! as! a! function! of! the! distance! from! the! jet! axis! using! the! particle!
reconstructed! and! calibrated! using! particleEflow! algorithm.! In! this! study,!
particleEflow! jets! were! reconstructed! by! using! antiEkT! jet! clustering! algorithm.!
The! classical! jet! shape! measurements! cover! rapidity! range! between!
! and!
!!and!a!transverse!momentum!between!20!GeV!and!1!TeV.!The!classical!jet!
shapes! were! measured! using! differential! and! integrated! jet! shapes.! Both!
differential!and!integrated!jet!shapes!are!corrected!to!particle!level!and!compared!
with! predictions! from! various! QCDEinspired! Monte! Carlo! generators! such! as!
PYTHIA!and!HERWIG++.
!
!
Reference!
!
[1]! CMS! Collaboration,! S.! Chatrchyan! et! al.,! Shapes,! Transverse! Size,! and!
ChargedEHadron!Multiplicity!of!Jets!in!pp!Collisions!at!TeV,!JHEP!1206!(2012)!160.!
!
!
!
!
!
(
!
!
17!
Download

18. Ulusal Sıvıhal Sempozyumu