ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
^
İMÂR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
T arih:29.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Özel Şahıs
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 102. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Elmalı Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 52 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi, 20L-4A nolu
imar paftasında yer alan 138 ada 27 parsel ve çevresinde 7
metrelik yolun batıya kaydırılarak konut alanları ve yeşil
alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Elmalı Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 52 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi, 20L-4A nolu
imar paftasında yer alan 138 ada 27 parsel ve çevresinde
7 metrelik yolun batıya kaydırılarak konut alanları ve yeşil
alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞ
İmar Kom. Ba
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Katılmadı)
Cenk
İmar
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
T.C.
ELMALI İLÇESİ
BELEDİYE M ECLİS KARARI
TARİHİ
05/06/2014
YILI:2014
NOSU
52
AYI: HAZİRAN
MADDE
09-01
KONU
İmar Planında yapılacak tadilatların görüşülmesi.
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER :
Belediye Meclisi,Belediye Başkanı Av. Ümit ÖZTEKİN,Halil ÖZTURK, İsmail LÖK, Halit AKAR,
Erdal Ramazan ALTACA, Mehmet ÇETİN, Osman DURBEMİR, Salih ARI, Ramazan ADIGÜZEL,
Ahmet Fatih KAPLAN, Süleyman GEZEYİŞ,Mıdır AYHAN, Raüp ARIKAN, İsmail DEMİR, Kamuran
ÜNAL, Fatih ÖZGÜR ‘ün iştirakleriyle,
Gündemin bu maddesini teşkil eden konunun, Belediye Meclisinin daha önceki gündemlerinde
Belediye Meclisince îmar Komisyonuna havale edilen İlçenin Karyağdı Mahallesi mevkiinde bulunan
138 ada 27 parsel nolu taşınmazda imar planı tadilatı yapılması konusu Belediye Meclisinin 05/06/2014
tarihinde saat 10.00’ da ki oturumunda gündeme gelmiş olup,
- İlçe halkından Sadık SÜLÜK ve hissedarlarının İlçenin Karyağdı Mahallesi mevkiinde bulunan
138 ada 27 parsel nolu taşınmazlan için hazırlatmış oldukları imar planı tadilatının onaylanması talepleri
incelenerek,şehir plancısının hazırlamış olduğu 20L-IVA pafta nolu YATAY=28 900-29 100, DİKEY=29
300-29 500 koordinatları arasında yer alan taşınmazın parsel içerisinde yapmış olduğu yol kaydırılması
işleminde yolun ve kaydırılan alanda bulunan parkın miktarı değişmediğinden dolayı imar planı
tadilatımn 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
Bu hususla ilgili işlemlerin uygulanması ve kararın bu açıklam alar doğrultusunda uygun
olduğunun oy birliği ile kesinleşmesinin kabulüne,K ararın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.
Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Mülkiye Amirliğine
sunulmasına ve ayrıca Belediye Meclisinin Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oy birliği ile k arar verildi.
Ahmet Fa
Meclis Tıka
ELMAL! BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 138/27
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PAFTA NO: 20L-4A
YÜZÖLÇÜMÜ: 0.1 Ha
M EVC UT PLAN
!
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
ANTALYA - ELMALI BELEDİYESİ
138 ÂDA 27 PARSEL
1/1000 ÖLÇESCLİ UYGULAMA İMAR PLÂMİ DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya
ili, Elmalı ilçesi Elmalı Belediyesi sinirisin içerisinde 138 ada 27 parsel
numarasında kayıtlı v& 1/1000 ölçekli 2ÖL-4A numaralı İmar Planı paftasına giren yaklaşık 0,1
Ha alanda İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN ABffAÇ ¥E KAPSAMI
Planlama alanında mevcut imar planında yer alan 7 m genişliğindeki yaya yolunun
batıya kaydınlarak halen mevcutta da yer alan ruhsatlı yapı ile yol arasındaki mesafenin
yeniden düzenlenmesi yapılmıştır.
3.PLANLAMA ARARLAR!
Planlama alanında mevcut imar planmda da yer alan 7 m genişliğindeki yaya yolu batıya
doğru kaydinlmtştır.
Plan degişHdiği rie önerilen çalışmada konut alanları ile yeşil alanların büyüklükleri
değişmemiştir.
Saygılarımla arz ederim.
rj
Download

Gündemin 43.Maddesi - Antalya Belediyesi