Bülten No. 1
Konu:
Tarih:
Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Hakkında 14 20 Mart 2014
Mart 2014 tarihli Resmi Gazete ile Yayımlanan
Bakanlar Kurulu Kararı
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olacak sermaye şirketlerinin
kapsamı Bakanlar Kurulu’nun 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan
2014/5973 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar” (“Karar”) ile genişletilmiştir.
İlk olarak, bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin sınırlar düşürülmüştür. Buna göre; tek
başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki şartların en az ikisini taşıyan şirketler,
bağımsız denetime tabi olacaktır1:
a)
Aktif toplamı, 75.000.000 (yetmiş beş milyon) ve üstü Türk Lirası olan,
b)
Yıllık net satış hasılatı, 150.000.000 (yüz elli milyon) ve üstü Türk Lirası olan; ve/veya
c)
Çalışan sayısı 250 (iki yüz elli) ve üstü olan şirketler.
Şirketler, 2012 ve 2013 yılı faaliyet dönemlerinde bu Karar’da belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarını
aştıkları takdirde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır.
Buna ek olarak, Karar’da ekli iki liste halinde sayılan ve belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler,
yukarıda bahsi geçen ölçütler göz önüne alınmaksızın bağımsız denetime tabi olacaklardır. İşbu
listelerde yer alan şirketlere ilişkin yapılan değişiklikler şu şekildedir:

(I) Sayılı Liste’de, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme
ve denetimine tabi şirketlere, “nitelikli yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası
aracı ihraç eden anonim şirketler” eklenmiş ve “İstanbul Altın Borsasında üye olarak” ibaresi
“Borsa İstanbul piyasalarında” ibaresi ile değiştirilmiştir.

(II) Sayılı Liste’de ise, gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal
edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz
gerçekleşmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve
Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler açısından
bağımsız denetime tabi olmaları için sağlamaları gereken ölçütler indirilmiştir. Buna göre;
aşağıdaki 3 ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır:
1
İşbu şartların 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız
Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’da düzenlenen önceki halleri aşağıdaki şekildedir:
a) Aktif toplamı 150.000.000 (yüz elli milyon) ve üstü Türk Lirası,
b) Yıllık net satış hasılatı 200.000.000 (iki yüz milyon) ve üstü Türk Lirası,
c) Çalışan sayısı 500 (beş yüz) ve üstü olan şirketler.
1
Bülten No. 1
a) Aktif toplamı 75.000.000 (yetmiş beş milyon) ve üstü Türk Lirası olan;
b) Yıllık net satış hasılatı 150.000.000 (yüz elli milyon) ve üstü Türk Lirası olan; ve/veya
c) Çalışan sayısı 250 (iki yüz elli) ve üstü olan şirketler.
2
Download

Hukuk Bülteni 20.03.2014