T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü
f
„. „
\ * V * */
^
EXP02016
A N T A L Y A
Sayı : 20928151-301.01-)^ 2- - £
Konu : Gelir Tarifesi
23 ? -
?/î/09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Elmalı Belediye Meclisinin 05/08/2014 tarih 79,80,81 nolu kararlan ile onaylanan 5393
sayılı Belediye Kanununun 23 .maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17.maddesi
gereğince Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Selahattin ARTUN
Mali Hizmetler Dairesi Başkan V.
‘Uygun görüşle arz ederim.’
£y./09/2014
M t e e t AVCI
Genel Sekreter Yardımcısı
‘Uygun görüşle arz ederim.
Bir öl EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ek : Elmalı Belediyesi Meclis kararı
Adres: A ntalya Büyükşehir Bld. G elir Şb. Md. Karaalioğlu Parkı İçi 07100 / ANTALYA
Tel: 0 242 249 51 00
Fax: 0 242 249 51 15
W e b : w w w .antalva.bel.tr
E-Po3ta:
T.C.
ANTALYA İLİ
Elmalı Belediye Başkanlığı
SAYI
: M.07.6.ELM.01.02-03/1
v
12/08/2014
K O N U : Belediye Meclis Kararları.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
ANTALYA
Belediye Meclisinin 05/08/2014 tarihinde almış olduğu 79,80,81 nolu kararlan 5393
Sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17.
Maddesi gereğince işlem yapılmak üzere ekte sunulmuş olup,
Gereğini arz ederim.
Av. Ümit ÖZTEKİN
Belediye Başkanı
Telefon (242)6186701 Faks :6181278
T.C.
ELMALI İLÇESİ
BELEDİYE MECLİS KARARI
TARİHİ
05/08/2014
YILI:2014
NOSU
79
AYI: AĞUSTOS
MADDE
05/02
KONU
Belediye Kültür Düğün Salonunda uygulanacak
Ücret tarifesinin belirlenmesi.
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER :
Belediye M eclisi,Belediye Başkanı Av. Ümit ÖZTEKİN, İsmail LÖK, Halit AKAR, Erdal Ramazan
ALTACA, M ehmet ÇETİN, Osman DURDEMİR, Salih ARI, Ramazan ADIGÜZEL, Ahmet Fatih
KAPLAN, "Süleyman GEZEYİŞ,Hıdır AYHAN, Ratıp ARIKAN, İsmail DEM İR, Kamuran ÜNAL, Fatih
ÖZGÜR ‘ün iştirakleriyle,( Üye Halil ÖZTÜRK Bulunmadı)
Gündemin bu maddesini teşkil eden konunun,Belediye Kültür Düğün Salonunun kiralama
ücretinin belirlenmesi gerektiği hakkında Belediye Başkanlığınca izahta bulunularak,
Belediyemiz Kültür Düğün Salonu kiralama ücreti tarifesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.
maddesinin f) fıkrasının vermiş olduğu yetkiye istinaden, Üyeler Av. Ümit ÖZTEKİN,Halit
AKAR,İsmail LÖK,Osman DURDEMİR,Ramazan ADIGÜZEL,Ratıp ARIKAN,İsmail DEMİR,Fatih
ÖZGÜR’ ün kabul,Üyeler Salih ARI,Kamuran ÜNAL,Erdal Ramazan ALTACA,Hıdır AYHAN,Ahmet
Fatih KAPLAN,Süleyman GEZEYİŞ in Ret,Üye Mehmet ÇETİN’ in Çekimser oyu vermesi sonucunda
oy çokluğu ile 1500,00 TL olarak tespit edilmesine,karar gereğince uygulamasının yapılmak üzere
kararın Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine,
Bu hususla ilgili işlemlerin uygulanması ve kararın bu açıklamalar doğrultusunda uygun
olduğunun oy çokluğu ile kesinleşmesinin kabulüne,Kararın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.
Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Mülkiye Amirliğine
sunulmasına ve ayrıca Belediye Meclisinin Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
T.C.
ELMALI İLÇESİ
BELEDİYE MECLİS KARARI
TARİHİ
05/08/2014
YILI:2014
NOSU.
80
AYI: AĞUSTOS
MADDE
05/03
KONU
Belediyemizce yürütülmekte olan Elmalı ve Pompaj
sulama suyu hizmetlerinde 2014 yılı sezonunda uygulanacak
ücret tarifesinin belirlenmesi.
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER :
Belediye M eclisi,Belediye Başkanı Av. Ümit ÖZTEKİN, İsmail LÖK, Halit AKAR, Erdal Ramazan
ALTACA, M ehm et ÇETİN, Osman DURDEM İR, Salih ARI, Ramazan ADIGÜZEL, Ahmet Fatih
KAPLAN, Süleyman GEZEYİŞ,Hıdır AYHAN, Ratıp ARIKAN, İsmail DEMİR, Kamuran ÜNAL, Fatih
ÖZGÜR ‘ün iştirakleriyle,( Üye Halil ÖZTURK Bulunmadı)
Gündemin bu maddesini teşkil eden konunun,Belediyemizce yürütülmekte olan Elmalı ve Pompaj
Sulama suyu hizmetlerinde 2014 yılı sezonunda uygulanacak olan Sulama Suyu tarifesinin belirlenmesi
gerektiği hakkında Belediye Başkanlığınca izahta bulunularak,
Konu üzerinde Belediye Meclis üyelerince görüş birliğine varılârak,
Belediyemizce yürütülmekte olan Elmalı ve Pompaj Sulama suyu hizmetlerinde 2014 yılı
sezonunda uygulanacak olan Sulama Suyu tarifesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin f)
fıkrasının vermiş olduğu yetkiye istinaden,
SİFON CİNSİ
BEHER SAAT SULAMA ÜCRETİ
DAMLAMA SİSTEMİ
NORMAL SİSTEM
KDV DAHİL
-4 Lük Sifon
3,80 TL
6,32 TL
KDV DAHİL
-5 Lik Sifon
4,75 TL
8,25 TL
KDV DAHİL
-6 Lık Sifon
5,70 TL
11,38 TL
-7 Lik Sifon
KDV DAHİL
6,42 TL
13,28 TL
-8 Lik Sifon
KDV DAHİL
7,59 TL
15,18 TL
-9 Luk Sifon
8,54 TL
KDV DAHİL
16,50 TL
-100 Lük Sifon
KDV DAHİL
9,49 TL
18,63 TL
-120 Lik Sifon
11,39 TL
KDV DAHİL
22,77 TL
-130 Luk Sifon
12,34 TL
KDV DAHİL
24,67 TL
-140 Lık Sifon
13,29 TL
KDV DAHİL
26,65 TL
-150 Lik Sifon
14,24 TL
KDV DAHİL
27,50 TL
-200 Lük Sifon
18,98 TL
KDV DAHİL
37,40 TL
-250 Lik Sifon
23,72 TL
47,44 TL
KDV DAHİL
Elmalı Sulama Suyu beher dönümü
KDV
D. İL
olarak
20,00 TL
tespitine,2014 yılı Sulama Suyu tarifelerinin tespiti yapılan bu ücretler üzeri ;n tahsilatının
yapılmasına,uygulamanın yapılmak üzere kararın Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine,
Bu hususla ilgili işlemlerin uygulanması ve kararın bu açıklamalar doğrultusunda uygun
olduğunun oy çokluğu ile kesinleşmesinin kabulüne,Kararın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.
Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Mülkiye Amirliğine
sunulmasına ve ayrıca Belediye Meclisinin Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
t OZTEKIN
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı
>1
tınjjZ G Ü I
M€elîs^Tutanak Katibi
Ahmp'
ktiff KAPLAN
Meclis, tutanak Katibi
T.C.
ELMALI İLÇESİ
BELEDİYE MECLİS KARARI
t a r ih i
:05/08/2014
YILI:2014
NOSU
: 81
AYI: AĞUSTOS
MADDE
: 05/04
KONU
: Belediyemize ait Pazar yerlerinde 2014 ydı içerisinde
uygulanacak olan işgaliye ücretlerinin belirlenmesi.
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER :
Belediye M eclisi,Belediye Başkanı Av. Ümit ÖZTEKİN, İsmail LÖK, Halit AKAR, Erdal Ramazan
ALTACA, M ehmet ÇETİN, Osman DURDEMİR, Salih ARI, Ramazan ADIGÜZEL, Ahmet Fatih
KAPLAN, "Süleyman GEZEYİŞ,Hıdır AYHAN, Ratıp ARIKAN, İsmail DEM İR, Kamuran ÜNAL, Fatih
ÖZGÜR ‘ün iştirakleriyle,( Üye Halil ÖZTÜRK Bulunmadı)
Gündemin bu maddesini teşkil eden konunun,Belediyemize ait Pazar yerlerinde dışarıdan ve
ilçede bulunan her türlü pazarcı esnaflarının malzemelerini satmak için Pazar yerlerine sergi açmak
istedikleri ve sergi açacak oldukları alanların her Pazar günü süresince kendilerine tahsis edilmesini
talepte bulunmakta olduklarından,bu yerlerin talepte bulunan esnaflara tahsis edilebilmesi için işgaliye
ücretlerinin belirlenmesi gerektiği konusunda Belediye Başkanlığınca izahta bulunularak,
Konu üzerinde Belediye Meclis üyelerince görüş birliğine varılarak,
5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin a) fıkrasının vermiş olduğu yetkiye
istinaden,İlçede kurulan Pazar yerlerinde haftanın Pazar günleri malzemelerini satmak üzere yer tahsis
talebinde bulunan pazarcı esnaflarının satışlarını yapabilmeleri için yer tahsis edilmesine,Belediye
Zabıtasınca tahsis edilecek Pazar yerlerinin krokilendirilmesine, işgaliye ücretlerinin 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 18. maddesinin f) fıkrasının ve Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 15. maddesinin verdiği yetkiye
istinaden,
1. Bölüm Ücretinin
2. Bölüm Ücretinin
Tuhafiye ve Giyim Esnafları
tespit edilen bu fiyatların 2014 yılında uygulanmasına,
:140,00 TL(Aylık)
:120,00 TL(Aylık)
:375,00TL(yıllık metresi)olarak tespitine,
Bu hususla ilgili işlemlerin uygulanması ve kararın bu açıklamalar doğrultusunda uygun
olduğunun oy çokluğu ile -kesinleşmesinin kabulüne,Kararın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.
Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Mülkiye Amirliğine
sunulmasına ve ayrıca Belediye Meclisinin Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Download

Gündemin 68.Maddesi - Antalya Belediyesi