TÜSİAD e-Ticaret Raporunu Tanıttı
TÜSİAD “Dijital Pazarın Odak Noktası e-Ticaret: Dünyada Türkiye’nin Yeri, Mevcut Durum ve Geleceğe
Yönelik Adımlar” başlıklı raporunu 5 Haziran 2014 Perşembe günü Sabancı Center’da düzenlenen bir
toplantı ile tanıttı.
Rapor TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu'nun altında faaliyet
gösteren Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu'nun çalışmaları çerçevesinde,
Markafoni Kurucu Ortağı Sina Afra tarafından hazırlandı. Sina Afra tanıtım toplantısındaki
konuşmasında, Türkiye’de dijital okuryazarlık konusuna dikkat çekerek bu sayının en kısa zamanda
yukarılara çekilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin lojistik açısından güçlü bir konumda olduğunu da
söyleyen Afra, Türkiye’de e-ticaret önündeki en büyük engelin güven problemi olduğunu ve bunun en
kısa zamanda çözülmesi gerektiğini belirtti.
Raporun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz:
http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/eTicaretRaporu-062014.pdf
Raprun Özet Bulguları
Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda e-ticaret potansiyeline erişmek ve gelişmekte olan ülkeler arasında
liderliğe oynayabilmek için yapması gerekenler aşağıdaki başlıklar altında gruplanabilir:
Algı ve Dijital Okuryazarlık



Altyapı






Tüketici, kurum ve KOBİ'lerin, e-ticaretin günlük yaşantılarına ve şirketlerine sağlayacağı katkı
ve sunduğu olanaklar hakkında bilgilendirilmesi
Örgün eğitimde İnternet ve e-ticaret bilincinin yerleştirilmesi
Devlet kurumlarında, özellikle e-devlet üzerinden, İnternet kullanımının artırılması; idari
yapının internet teknolojilerinin ve ekonomisinin gelişmesi için gerekli ekosistem ve mevzuat
değişiklikleri hakkında sektör temsilcilerini bilgilendirmesi
Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların devam etmesi
Alternatif ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması
Mevzuat eksikliklerinin giderilmesi
Sektörel raporlama altyapısının geliştirilmesi
Yatırımcı ve girişimcilere sunulan eğitim olanaklarının iyileştirilmesi
Ekosistem ve finansal altyapının geliştirilmesi, bir girişimcilik / teknoloji borsası kurulması
Sonuç olarak, e-ticaret, ekonomide kayıt dışılığın azalması ve rekabet gücünün artmasının yanı sıra
yaratacağı yeni iş kolları ve uzmanlıklar sayesinde ilgili sektörlere dinamizm kazandıracak ve yeni
istihdam alanları yaratacak, bölgesel gelişimin sağlanmasına, eğitime ve sosyal dayanışmanın
geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Böylece e-ticaret, Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi'nde belirtilen "İstikrar içinde büyüyen, gelirini
daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB'ye üyelik
için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye" vizyonunun hayata geçmesinde pay sahibi olacaktır.
Download

TÜSİAD e-Ticaret Raporu 2014