T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
<O.L /jftfl/2014
Sayı : 90852262-301.03- Y 5 k $ Konu: Muratpaşa 1260 ada 20,28,29 p. UİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün ve 277 sayılı kararı ile uygun
bulunan, 19K-2C nolu imar paftasında yer alan 1260 ada 20, 28, 29 parsellerin konut
alanından Merkezi İş Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğinin askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle ay. ederim.
//
./09/2014
Bedrullah
Genel Sekreter Yardımcısı y .
i
Uygun görjişle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
iy e
m e c l is in e
/2014
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İtiraz dilekçesi
- itiraz edilen 1/1000 Ölçekli UİP değ.
-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
A d res: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TA LY A
A yrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlama@.antalva.bel.tr
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
İTİRAZ EDEN LER
: SAYIM OYA HESAPÇIOĞLU (TC No: 15778501734)
Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Ekim Apt. B Blok
No:48/25 Muratpaşa/ANTALYA
BEGÜM KAMİLE HESAPÇIOĞLU(TC No:58000149298)
Caddebostan Mah. Haşan Ali Yücel Sk. No:26 İç Kapı No:8
Kadıköy/îstanbul
VEKİLİ_________________ : Av. Ammar YILMAZ
Deniz Mah. Konyaaltı Cad. 132.Sk Akdeniz Apt. K:3 D;9
Muratpaşa/A ntalya
KONU___________________:Antalya İli Muratpaşa İlçesiGençlik Mah. 1260 ada 20-28 ve
29 parsel sayılı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itirazlarımızın sunumu ve
neticeten imar planının iptaline karar verilmesi hakkındadır.
AÇIKLAMALAR_________:
Ekli vekaletname uyarınca itiraz eden Sayım Oya Hesapçıoğlu ve Begüm Kamile
Hesapçıoğlu vekiliyim.
Müvekkiller Antalya ili Muratpaşa ilçesi Gençlik Mah. 1260 ada 21 parsel sayılı taşınmazın
hissedar malikleridir.
Kurumunuz 06.09.2013 gün ve 271 sayılı kararıyla uygun bulunan, Gençlik Mah. 1260 ada
20-28 ve 29 parsellerin konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince, komisyon raporu da incelenmek suretiyle
uygun bulunmuştur. Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2013 gün 603
sayılı kararı ile konut alanından merkezi iş alamna (MİA) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır. Kurumunuz 03.01.2014 gün ve 29 sayılı
kararıyla söz konusu taşınmazlara ilişkin, konut alanından MİA dönüştürülmesine ilişkin
1/10000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiştir.
Halbuki; müvekkillerin hissedar maliki olduğu 1260 ada 21 parsel sayılı taşınmazın
bitişiğinde bulunan 20 ve 29 parsel sayılı taşınmazlar, imar planında konut alanında, 28
parsel ise turizm alanında kalmaktadır. Kurumunuzca hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı
uyarınca, mevcut konut alanı ile turizm alanlarının birleştirilerek ticari alana çevrilmesi
hukuka ve kanunlara aykırıdır.
"
1260 ada 20,28,29 parsellerin birleştirilerek yeni imar durumu verilmesine dair 1/1000 ölçekli
imar planı değişikliğine dair kurumunuzca hazırlanan önceki tarihli tadilatı, Antalya 3. İdare
Mahkemesinin 2011/1285 E. sayılı kararı ile iptal edilmiş ancak, yerel mahkeme kararı,
Danıştay 6. Dairesi 2013/3748 E. 2013/6971 K. sayılı kararı ile bozulmuştur.
O halde, Danıştay 6. Dairesi’nin bozma kararı uyarınca önceki plan geçerli bir şekilde
yürürlükte olduğu şüphesizdir. Bu bağlamda, kurumunuzca hazırlanan yeni plan tadilatı da
dikkate alındığında, JL260 ada 20-28-29 parsellere ilişkin olarak halihazırda iki adet plan
mevcuttur. Oysa, bir taşınmaz hakkında iki ayrı planın mevcudiyeti, hukuken olanaklı
değildir.
Üstelik, 1260 ada 28-29 parsellerde bulunan binaların inşaat ruhsatları da 2013 yılında
kurumunuzca iptal edilmiş olduğu göz önüne alındığında, yeni yapılan plan tadilatı ile, kaçak
ve ruhsatsız alanın ruhsatlı hale getirilmesine olanak sağlanmış olacaktır. Bu şekilde,
taşınmazın konut alanından ticari alana çevrilmesine ilişkin olarak hazırlanan plan tadilatı
çalışılması da hukuka aykırıdır.
Bunun Yanı Sıra Yeni Plan Tadilatında, Kurumunuzca, 1260 Ada 20-28-29 Parsellerde,
Kütle Nizamı Getirilerek, Hem Yan Bahçe Mesafeleri Hem De Arka Bahçe Mesafeleri
İhlal Edilmiş Ve Fazladan Emsal Verilmiştir. Üstelik mevcut durumda taşınmazlar
üzerinde bulunan tüm yapılar kaçaktır ve bu yapılar hakkında yıkım kararları vardır.
Öte yandan, 1260 ada 20 parselde konut olan imar planında bitişik nizam, dört kat ve şematik
emsal olmasına rağmen, kurumunuzca yeni hazırlanan planda emsal 1.60’a çıkartılmış,
yaklaşma mesafeleri ihlal edilmiştir. Taşınmazların bulunduğu bölgede en yüksek emsal 1
emsal olmasına karşın, yeni, yapılan plan tadilatı ile 1.60 emsal verilmek suretiyle,
hakkaniyete aykırı bir durum yaratılmaktadır.
■
.
> .
Bir diğer husus, yeni yapılan planlamada 1260 ada 20 parselin kuzeyinde çekme mesafesi sıfır
olarak gösterilmiş, 1260 ada 29 parselin ise güneyinde çekme mesafe çizgisi gösterilmiş
ancak çekme mesafesinin kaç metre olduğu yazılmamıştır. Yine, 1260 ada 20-28-29 parseller
+ 0.00 kotundan dört katlı ve h=14.50 verilmiş ancak + 0.00 -12.00 kotuna kadar olan
kısımlar hiç gösterilmeyerek emsal harici bırakılmıştır.
Üstelik plan tadilatının ada bazında yapılması esas olup, yüksek mahkeme yerleşik içtihatları
uyarınca, parsel bazında plan tadilatı yapılması usul ve yasaya aykırıdır. Bu genel prensipler
dikkate alınmaksızın hazırlanan plan tadilatı bu anlamda yürürlükte bululan mevzuata
tamamen aykırıdır.
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, Kurumunuzca hazırlanan, imar mevzuatına,
şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı yapılan plan tadilatına itiraz
ederiz.
Gereği için bilgilerinize.09.06.2014
İtira^
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 1260 ADA, 20-28-29 PARSELLER
PAFTA NO:19K.2.C
1/1000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
MEVCUT PLAN
ÖL?EK: 1/100°
ÖNERİ PLAN
GÖSTERİM
KENTSEL
■r- r - ı
^
i 1 1 -il
#
'
MERKEZİ i P ^ U ^ M İ A ^
PLAN'NOTU:
;
>v
% m
’ #
^
■ &
^
#
,,v
\ 1
Vl'
•• $
M
\
I
. ^ \V .
M %
1). MERKEZİ 'İŞ > L A N L A R I N D f c . M ^ ^ A f e ^ ; S ^ Y ( ^ ’M
KÜLTÜREL VE TİCARİ AMAÖp lJ^Ll^NlŞt!AR^VE^f'AFîrf!ÎAR'’?/
İÇİN AYRILMIŞ BÖLGEDİR.
gÖRGg:İŞ#iAMti> ,#j: N
GAZİNO, LOKANTA, Ç A R Ş irÇ O K -M lLI MAĞAZA, £ÂNKÂ,' . "',A
OTEL, SİNEMA, TİYATRO 4îBİ/SS$gP$;l f^LTgFRE#- &
'&
TESİSLER, YÖNETİM T E S İS L ^İ, O Z E ^ â t e İ M . ^ g ^ E L ^ ,
>
SAĞLIK TESİSLERİ V-.B. YAPJLAR"rk^nfABrLİR.'^V •
.
^ \
2). UYGULAMADA 3194 SAYıLl İ I ^ R ^ N ^ İ l a #
YÖNETMELİKLERİ VE ANTALYA BUYÜKŞEHlk«£jJİg&|=ffi
İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEgERLİDİR:
# \ ‘i
^
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
01.08.2014 TARİH VE 277 SAYILI KARARI
Gündemin 11.Maddesi
Karar No.277
Özü: Planlama ve İmar Komisyonu Raporu
doğrultusunda, 3667,1 Plan İşlem Numaralı
1260 ada 20, 28, 29 parsellerdeki plan
değişikliğine yapılan itirazın kabulüne oy
çokluğu ile karar verildiği hk.
Gündemin 11. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Belediyemiz
Meclisinin 03.01.2014 tarihli ve 29 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin
11.03.2014 tarihli ve 183 sayılı kararlarına konu 1260 ada 20, 28, 29 parsellerdeki plan
değişikliğine askı süresi içerisinde 09.06.2014 tarihli ve 31415 sayılı dilekçe ile yapılan itiraz
Planlama ve İmar Komisyonunun 04.07.2014 tarihli toplantısında incelenmiş, 3667,1 Plan
İşlem Numaralı 1260 ada 20, 28, 29 parsellere konu itiraz uygun bulunmuştur. Konunun
görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen 24.07.2014 gün ve 3944 sayılı yazısı
okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, komisyon raporuna katılıyoruz Başkanım, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, biz komisyon raporunda çekimser olarak oy
kullanmıştık yine çekimser olarak kalmayı tercih ediyoruz, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım biz de komisyon raporuna katılıyoruz,
dedi.
Başkan, gündemin 11. Maddesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza
sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir, oy çokluğuyla, dedi.
Yapılan oylamada;
CHP grubu ve MHP grubunun kabul,
AKP grubunun çekimser oylarına karşılık,
Planlama ve İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, 3667,1 Plan İşlem Numaralı 1260
ada 20, 28, 29 parsellerdeki plan değişikliğine yapılan itirazın kabulüne oy çokluğu ile karar
verildi.
Ümit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meçlis Başkanı
Ce$ı KOTAN
Divan Katibi
Almfet ÖZTÜRK
Ckf^iei Divan Katibi
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 1260 ADA, 20-28-29 PARSELLER
PAFTA NO:19K.2.C
MEVCUT PLAN
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 1260 ADA, 20-28-29 PARSELLER
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
k
PAFTA NO:19K.2.C
ö l ç e k : 1/1000
ÖNERİ PLAN
GÖSTERİM
P LA N •NO'TU: ^
1). MERKEZİ İŞ ALANLARINDA; PLANDA YÖNETİM, SOSYO
KÜLTÜREL VE TİCARİ AMAÇLI KULLANIŞLAR VE YAPILAR
, İÇİN AYRILMIŞ BÖLGEDİR. BU BÖLGEDE BÜRO, İŞ HANI,
GAZİNO, LOKANTA, ÇARŞI, ÇOK KATLI MAĞAZA, BANKA,
OTEL, SİNEMA, TİYATRO GİBİ SOSYAL KÜLTÜREL
' TESİSLER, YÖNETİM TESİSLERİ, ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL
SAĞLIK TESİSLERİ V B. YAPILAR YAPILABİLİR.
2): UYGULAMADA 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLGİLİ
YÖNETMELİKLERİ VE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
SINIRLAR
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK ONAMA SINIRI
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
MERKEZİ İŞ ALANI (M İA)
£Ş.;
PLAN NOTU:
1). MERKEZİ İŞ ALANLARINDA; PLANDA YÖNETİM, SOSYO
KÜLTÜREL VE TİCARİ AMAÇLI KULLANIŞLAR VE YAPILAR
İÇİN AYRILMIŞ BÖLGEDİR. BU BÖLGEDE BÜRO, İŞ HANİ,
GAZİNO, LOKANTA, ÇARŞI, ÇOK KATLI MAĞAZA, BANKA,
OTEL, SİNEMA, TİYATRO GİBİ SOSYAL KÜLTÜREL
TESİSLER, YÖNETİM TESİSLERİ, ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL
SAĞLIK TESİSLERİ V.B. YAPILAR YAPILABİLİR.
2). UYGULAMADA 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLGİLİ
YÖNETMELİKLERİ VE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
$ ■ ■ '0 '
; # :
&
w
'
n.
£ #
İ&
#
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR)
MURATPAŞA
BELEDİYESİ. .
„
_
__
.
1260 ADA 20,28, 29 PARSELLERE İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
T flH fl ORHAN
PLANLAMA MÜHENDİSLİK
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Uygulama îmar Planı değişikliği önerilen alan Antalya Merkez Muratpaşa Belediyesi sınırları içinde,
19K. 2.C nolu uygulama imar planı paftasında, 1260 ada, 20, 28 ve 29 sayılı parsellerin kapladığı alandır.
Şekil 1: Planlama Alanı Uydu Görüntüsü
2. MEVCUT İMAR PLANI DURUMU
1260 Ada 20,28,29 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Muratpaşa Belediye
Meclisinin 03.01.2014 tarihli 29 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi nin 11.03.2014 tarihli ve
183 sayılı kararı ile E=1.60 H max= 14.50 m olarak onanmıştır. (Bknz: İtiraza Konu Mevcut İmar Planı)
Şekil 2: İtiraza Konu Mevcut İmar Planı
■0
TAHA ORHAN
3. PLANLAMA KARARLARI
M uratpaşa Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarihli 29 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin
11.03.2014 tarihli ve 183 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı
sürecinde itiraz edilmiş, Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 tarih ve 277 sayılı kararı ile 1260 ada
20,28,29 parsellerin söz konusu plan değişikliğinden önce konut alanı iken kullanabilecekleri Toplam
İnşaat Alanının (TÎA) belirlenerek plan üzerine yazılması ve çekme mesafesi belirtilmeyen yerlerde
gerekli ölçülendirmelerin yapılmasına ilişkin itiraz konuları uygun bulunmuştur.
Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 tarih ve 277 sayılı kararına uygun olarak; Merkezi İş Alanı
(MİA) kullanımındaki 1260 ada 20,28,29 parsellerde H=14.50 m ve planda belirtilen 5 m çekme
mesafeleri değiştirilmeden, TİA=3029 M2 ve 1260 ada 20,28,29 parsellerde çekme mesafesi planda
belirtilmemiş güneydoğu ve güneybatı yönlerinden 2 m çekme mesafesi belirtilmesine yönelik plan
değişikliği hazırlanmıştır. (Bknz: Plan Örneği)
Şekil 3: Plan Örneği
5. PLAN NOTLARI
5.1. Merkezi İş Alanlarında; Planda yönetim, sosyo kültürel ve ticari amaçlı kullanışlar ve yapılar için
ayrılmış bölgedir. Bu bölgede büro, iş hanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema,
tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetim tesisleri, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri vb. yapılar
yapılabilir.
5.2. Uygulamada 3194 sayılı İmar Kanunu İlgili Yönetmelikleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar
Planı hükümleri geçerlidir.
TAHA ORHAN
«
«
S
*
Yu<an Ayrancı "ah Şair Naitm Sk
Çankaya Konut Kuleleri D Blok
Çankaya/ANKARA
Tol 0312 433 Z3 8 0 r'a x 0312 « 8 2 S 82
S s a m o n f o r v .D . 8 1 6 0 8 1 S 9 0 2
2
Download

Gündemin 137.Maddesi - Antalya Belediyesi