&r«N Ltrf
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
"K
EXP02016
ANTALYA
ef,
tf/12/2014
Sayı : 90852262-301.03-a U & U Konu: Kumluca 287 ve 290 adalar NİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, 19P nolu imar paftasında yer alan Mavikent
Mahallesi, 287 ve 290 adalar ve etrafındaki alanın “İbadet Yeri” alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Hüsameı
İmar ve Şehircili
şkanı V.
Uygun görüşle arz ederim, j,
/
■ _/12/2014
û f
Bedrullah ER',
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
)İYE MECLİSİNE
./.... /2014
TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP değişikliği
-Plan açıklama raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serdar PALLAVUŞ
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
Dİanlama@.antalva.hel.tr
KUMLUCA BELEDİYESİ
MA¥İKENT MAHALLESİ
28? VE 290 ADALAR
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖLÇEK: 1/5000
GÖSTERİM
DEĞİŞİKLİK ONAMA SINIRI
İBADET YERİ
PARK ALANI
PLAN NOTU:
KUMLUCA MAVİKENT NAZIM İMAR PLANI
PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
JtM
s» A9o AJUW
4ÂF90O yst/p
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KUMLUCA)
MAVİ KENT MAHALLESİ 287 VE 290 ADALAR
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
KASIM/2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KUMLUCA)
MAVİKENT MAHALLESİ 287 VE 290 ADALAR
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Kumluca İlçesi Mavikent mahallesi 287 ada 1,2 parsel ve 290 ada
1,2 parseller yerleşmenin kryı kesiminde II. Konut kullanımları içerisinde yer
almaktadır. Sahile 300 metre uzaklıkta yer alan parseller mevcut ulaşım
aksına mücavirdir.
287 ve 290 adalar hava fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Hazırlanan plan değişikliği ile yöredeki mevcut nüfusun ihtiyaçlarının
karşılanması amaçlanmıştır. Yöre insanlarının talepleri, mülkiyeti Kumluca
Belediyesine ait parseller üzerinde karşılanmakta olup, mevcut yönetmelik
hükümleri esas alınarak düzenleme yapılmaktadır. Planlama alanının kapsamı
287 ada 1,2 parseller ile 290 ada 1,2 parseller ile sınırlıdır.
3. MEVCUT PLAN KARARLARI
Yürürlükteki 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planında konaklama tesis alanı içerisinde kalmaktadır. Plan değişikliğine konu
parseller “Turizm Alanı ve Merkezi” dışında olup, Uygulama İmar Planında
konut alanı olarak planlanmış olup, imar uygulaması bu amaçla tamamlanarak
tapu tescilleri tamamlanmıştır.
Mevcut 1/25000 plan
ÖNERİ PLAN KARARLARI
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik önerisi ile konut alanı parselleri
“İbadet Yeri” olarak önerilmektedir. Planlamaya konu parseller birleştirilerek
yönetmelik gereği 1000 m2 (Küçük İbadet Yeri) standardı sağlanmış, kapatılan
yeşil aks (232m2) parselin kuzeyine konularak (331 m2) eşdeğerlik ilkesi
korunmuştur. Hazırlanan plan değişiklik talebi ile ilave bir nüfus
oluşturulmamakta olup, yeni fonksiyon mevcut kentsel altyapı sistemini
kullanacağından alt yapıya da bir yük getirmemektedir.
Plan 1/5000
S
1
•>. 0 ' .r.’i
p A ita v C d
r’?0 S.S .B . Tescil M •:
8 /1 3 -1 4
14^5
Te!. 0 ( 2 4 2 ) 3 1 2 74 6 8
Kalekapı V.D. 3456 179 5662
ANTALYA
Download

Gündemin 115.Maddesi - Antalya Belediyesi