^3
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü
|°
Q
%
EXP02016
Sayı: 10395726/^ G l - 0 3 . ^ 9 3
Konu: 1/25.000 ölçekli N.l.P. değişikliği
^
//&/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Antalya İli, Kepez İlçesi, Kirişçiler Mahallesi sınırları içerisinde Kuzey Çevre Yolu
Toplulaştırma Projesi kapsamında; Hal, Kamu Kurumu, Yönetim ve Hizmet Alanı
planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Belediye
Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
İmar ve
Uygun görüşle arz ederim.
/
/ /
H .jfiJ î
•Â 0 f/(j0
/ • / BfedrüİlamER
Genel Sekreter Yardımcısı V.
[/
/
f
Uygun gö
le arz ederim.
)b
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
....... /..../2014
Menderes
TÜREL
| fl
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
i | | \ ,
2
0>./(ö/2014 Şhr.PIn. : C. PALANCI S E R T B A ^ ”
J./^ /2 0 1 4 Şb. Md. V. : A. ÖZLEM A L P A S L A N ^
A dres: Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. 1293 Sok. N o:39/4
Tel: 0 242 247 07 84-89
Fax: 0 242 247 07 79
E le k tro n ik Ağ : www.antalya.bel.tr
07100 /A N TA LYA
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: A. Özlem ALPASLAN
E -P osta:nazim plan@ antalya.bel.tr
Download

Gündemin 73.Maddesi - Antalya Belediyesi