T.C.
ANTALYA BUYUKŞEHIR BELED İY ESİ
j j ^ ' | İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü
''
EKP02016
’A L Y A
Sayı: 1 0 3 9 5 7 2 6 / 1 *
Konu: 1/25.000 ölçekli Ç.D.P itirazları
^ ^ q 2 //G/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Antalya İli sınırları içerisinde 24.12.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
onaylanan Gazipaşa- Kahyalar 1/25.000 Çevre Düzeni Planına askı süresi içerisinde gelen ve
belediyemize gönderilen 11 adet itirazın, 644 sayılı Kanun Hükmünde Karam ame’nin 7.
Maddesinin 3. Fıkrası ve 6360 sayılı Yasa uyarınca değerlendirilmek üzere Belediye
M eclisine havalesi hususunu arz ederim.
Başkanı V.
Uygun görüşle arz ederim'
//^~v
J
Lİ $i İ l
/ Bedrıü lalı ..BRİÇİN
Genel Sekreterİ'Yardımcısı
y
Uygun af isle arz ederim
îirol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE M EC LİSİN E
....... /..../2014
ÜMenderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkam
I İ - a
s
\
j\ l\ J l/VVU-'
l k / 0 / 2 0 1 4 Şhr.Pln. : C. PALANCI S E R T B A Ş ^ —
^ ./ç ^ /2 0 1 4 Şb. Md. V. : A. ÖZLEM ALPASLAN ^
Adres: Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. 1293 Sok. N o:39/4
Tel: 0 242 247 07 84-89
Fax: 0 242 247 07 79
E lektro n ik A ğ : www.antalya.bel.tr
07100 /A N TA LYA
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: A. Özlem ALPASLAN
E -P osta:nazim plan@ antalya.bel.tr
Download

Gündemin 71.Maddesi - Antalya Belediyesi