sı
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Nazım Plan Şube Müdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
ÖQ .0&2014
Konu: Muratpaşa İlçesi
1260 ada 20, 28, 29 parsel ve çevresi hk.
BAŞKANLIK MAKAMINA
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven yeşil alan olarak gösterilmiş olan
Muratpaşa İlçesi, 1260 ada 20, 28 ve 29 nolu parsellerin de yer aldığı bölgeye ilişkin 1/25000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Daire Başkanlığına gönderilmiş olup Daire Başkanlığı raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Antalya B ii/ıikşeh ir Belediye Başkanı
Adres: Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. 1293 Sok. No:39/4
Tel: 0 242 247 07 84-89
Fax: 0 242 247 07 79
Elektronik Ağ : www.antalya.bel.tr
07100/ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: A. Özlem ALPASLAN
E-Posta:[email protected]
m
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
BİRİM
Tarih: 25.03.2014
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarihli
toplantısında
görüşülerek
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesinde 1/25.000
ölçekli Nazım İmar Planında sehven yeşil alan olarak
gösterilmiş olan ve 1260 ada 20,28,29 nolu parsellerinde
içerisinde bulunduğu alanın onaylı 1/5000 ölçekli N.İ.P.’na
uygun olarak “Merkez Potansiyel Gelişme ve Dönüşüm
Alanları’’ ile “Turistik Tesis Alanları”na dönüştürülmesine
yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği
KOMİSYON RAPORU:
Büyükşehir
BelediyeMeclisinin11.03.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesinde 1/25.000
ölçekli Nazım İmar Planında sehven yeşil alan olarak
gösterilmiş olan ve 1260 ada 20,28,29 nolu parsellerin de
içerisinde bulunduğu alanın onaylı 1/5000 ölçekli N.İ.P.’na
uygun olarak “Merkez Potansiyel Gelişme ve Dönüşüm
Alanları", “Turistik Tesis Alanı” ve “Kamu Kurum
Alanlarına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/25000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca
uygun bulunmuş olup,
Komisyon Raporu imza altınaalınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur____________________________________ / /
Turgay GENÇ
İmar Kom. Başkanı
İmar Kom. Üyesi
r
Erdejn ARMEN
İmşr^Köhı. Üyesi
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom. Üyesi
Zeki ÇİVİK
İmar Kom. Üyesi
İ/IvVVAAA/1
Yaşar TABUR
'/İmar Kom. Üyesi
p
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İNCELEME RAPORU
Belediye
: Muratpaşa Belediyesi
Mahalle
:Gençlik
Pafta
: 025A 2
Ada/ P a rsel: 1260 Ada 20-28-29 Parseller
Antalya îli, Muratpaşa İlçesi, Gençlik Mahallesi'nde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Plam'nda sehven yeşil alan olarak gösterilmiş olan 1260 ada 20-28-29 parsellerin bulunduğu
alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam'na uygun olarak "Merkez Potansiyel Gelişme ve
Dönüşüm Alanı", "Turistik Tesis Alanı" ve "Kamu Kurum Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin
hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na
havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 25.03.2014 tarihinde plan değişikliğini uygun
bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu 08.05.2014 tarihli Belediyemiz Meclis gündemine alınmış olup 250 sayılı karar
ile yeniden değerlendirilmek üzere Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanlığı'na gönderilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim. 30.05.2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MURATPAŞA İLÇESİ GENÇLİK MAHALLESİ 1260-68 ADA VE ÇEVRESİNİ
KAPSAYAN ALANA İLİŞKİN
1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Plan değişikliğine konu alan Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan Gençlik
Mahallesi (Haşim İşcan) 1260-68 numaralı adaların bulunduğu bölgeyi kapsamaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAM ANIN AMAÇ VE KAPSAM I
08.10.2013 gün 603 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla Muratpaşa
Belediyesi, Gençlik Mahallesi, 1260 Ada 20, 28, 29 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Plam’nda Konut Alanından Merkezi İş Alanı’na dönüştürülerek plan değişikliği yapılmıştır.
Muratpaşa Belediyesi'nin 03.01.2014 gün 29 sayılı Meclis Kararı ve 11.03.2014 gün
183 sayılı ABB Meclis Kararı ile Gençlik Mahallesi, 1260 Ada 20, 28, 29 parseller 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Plam'nda konut alanından MİA Merkezi İş Alam'na dönüştürülerek
plan değişikliği yapılmıştır.
29.08.2013 gün 496 sayı ile Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla
onaylanmış olup plana yapılan itirazlar sonrası 13.01.2014 gün 35 sayılı Meclis kararıyla plan
değişiklileri gerçekleştirilen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’nda söz konusu
1260 ada 20, 28, 29 parseller sehven Kentsel Bölgesel Yeşil Alan olarak planlanmıştır.
Söz konusu 1/25.000 ölçekli plan değişikliği ANTBİRLİK ANTALYA PAMUK VE
NARENCİYE SATIŞ KOOP. BİRLİĞİ ve KARAKAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. A .Ş.’nin
talebi üzerine maddi hatanın düzeltilmesi ve planlar arasındaki uyuşmazlığın ortadan
kaldırılması amaçlarıyla 1260 Ada 20, 28, 29 parsellerin (MGD) Merkez Potansiyel Gelişim
Dönüşüm Alanı olarak alanın yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır.
Plan değişikliği talebiyle birlikte değerlendirilen Gençlik Mahallesi 1260 ada 20, 28,
29 parsellere ilişkin plan değişikliği yapılırken bölgenin yakın çevresinde yer alan 68 ada 43
parsel ve 20 parselde de değişiklik yapılması uygun görülmüştür. Gençlik Mahallesi 68 Ada
43 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış olup 68 Ada 20 parsel alt ölçekli planlarında Kamu
Kurum Alanı olarak planlanmıştır.
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda Gençlik Mahallesi 68 Ada 43 parselin bir
kısmı sehven Turizm Tesis Alanı bir kısmı Kentsel Bölgesel Yeşil Alan olarak planlanmış 68
Ada 20 parsel de Kentsel Bölgesel Yeşil Alan olarak planlanmıştır. Plan değişikliği
kapsamında bölgenin bütüncül olarak ele alınması ve bölgedeki maddi hataların düzeltilmesi
ile 68 Ada 43 parselin tamamının Turizm Tesis Alanı olarak planlanması ve 68 Ada 20
parselin ise Kamu Kurum Alanı olarak plan değişikliği yapılması uygun görülmüştür.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KABASTRAL DURUM
Plan değişikliğine konu alanda yer yer turistik ticari faaliyetler (acente, oto kiralama),
turistik tesisler, gündelik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ticari birimler ve az miktarda
konut yer almaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
4. PLANLAMA KARARLARI
1/25.000 ölçekli plan değişikliği ANTBİRLİK ANTALYA PAMUK VE
NARENCİYE SATIŞ KOOP. BİRLİĞİ ve KARAKAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.’nin
talebi üzerine maddi hatanın düzeltilmesi ve planlar arasındaki uyuşmazlığın ortadan
kaldırılması amacıyla 1260 Ada 20, 28, 29 parsellerin (MGD) Merkez Potansiyel Gelişim
Dönüşüm Alanı olarak planlanmıştır.
Plan değişikliği kapsamında bölgenin bütüncül olarak ele alınması ve bölgedeki maddi
hataların düzeltilmesi gereği ile 68 Ada 43 parselin tamamı Turizm Tesis Alanı olarak, 68
Ada 20 parsel ise Kamu Kurum Alanı olarak planlanmıştır.
29.08.2013
gün 496 sayı ile Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla
onaylanmış; plana yapılan itirazlar sonrası 13.01.2014 gün 35 sayılı Meclis kararıyla plan
değişiklileri gerçekleştirilen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu plan hükümlerinin
MGD Merkez Potansiyel Gelişim ve Dönüşüm Alanları, Turizm Tesis Alanları ve Kamu
Kurumları Yönetim ve Hizmet Alanlarına ilişkin maddeleri geçerlidir.
G Ö STER İM
ess»=a D e ğ iş ik lik O r a m a S ın ır :
- isPotansiyel Geiişneve
------ - Dcrüşum Alanlar
Kamu Kurunlar V e re ’irr
Hizmet Alanlar;
Şekil 3. Plan Örneği
o
3
ONERS
KONUSU:
M U R A T P A Ş A İLÇ ES İ G E N Ç L İK M A H A L L E S İN D E 1/25000 Ö LÇ E K Lİ NAZIM İMAR P LA N I R E V İZ Y O N U N D A
S E H V E N Y E Ş İL A LA N O L A R A K G Ö S T E R İL M İŞ A L A N L A R D A 1/5000 NİP NA U Y G U N O L A R A K 1/25000 N AZIM İM AR P LA N I D E Ğ İŞ İK LİĞ
G Ö S T E R İS İ
Değişikiik Onama Sanırı
(»
ÎNÖB
T -I !-
Merkez Potansiyel G elişm e ve
Dönüşüm Alanları
lurlzm ıssisAlanları
Kamu Kurumlan Yönetim ve
Hizmet Alanları
Download

Gündemin 51.Maddesi - Antalya Belediyesi