T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Sayı: 10395726-&>UOQ>
Konu: Kırcami 1/5000 ölçekli NİP hk.
EXP02016
A MT A L Y A
Û^.06.2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova,
Yeşilova,Kırcami, ve Alan mahallerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallerinin bir kısmını
içeren alanda hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içinde gelen 37
adet itiraz Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek
yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanlığına gönderilmiş olup Daire Başkanlığı raporu ekte sunulmuştur. Konunun karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Ant
.
Adres: Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. 1293 Sok. No:39/4
Tel: 0 242 247 07 84-89
Fax: 0 242 247 07 79
E lektronik Ağ : www.antalya.bel.tr
07 100/ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: A. Özlem ALPASLAN
E-Posta:[email protected] bel.tr
DEPREM RİSK YÖNETİMİ ve KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İNCELEME RAPORU
Belediye
: Muratpaşa Belediyesi
Mahalle
: Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami,
Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmı
Pafta
Ada/ P a r sel: -
Antalya
İli,
Muratpaşa
İlçesi;
Doğuyaka,
Topçular,
Mehmetçik,
Güzeloluk,
Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan
Mahallelerinin bir kısmını içeren alanda hazırlanmış olan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
13.01.2014 tarih 36 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanmıştır. Askı süresi
içinde gelen 37 adet itiraz 11.03.2014 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonun, 37 adet itirazın 4 adedinin plan onama sınırı dışında
olması, 33 adedinin ise plan ana kararlarını bozucu nitelikte olması ve/veya 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı konusu olması nedeni ile itirazların uygun bulunmadığına dair
25.03.2014 tarihli raporu bulunmaktadır.
Konu 08.05.2014 tarihli Belediyemiz Meclis gündemine alınmış 248 sayılı karar ile
yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanlığına gönderilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda 37 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
30.05.2014
ğ§h
«
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR ¥E BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
BİRİM
Tarih: 25.03.2014
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Şahıs
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye
Meclisinin
11.03.2014
tarihli
toplantısında
görüşülerek
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka, Topçular,
Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami ve
Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan
Mahallelerinin bir kısmını kapsayan bölgede yapılan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 37
adet itiraz
KOMİSYON RAPORU:
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.03.2014
tarihii
toplantısında
görüşülerek
İmar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka, Topçular,
Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami ve
Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan
Mahallelerinin bir kısmını kapsayan bölgede yapılan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde
gelen 37 adet itiraz Komisyonumuzca incelenmiş olup,
-4 adedinin plan onama sınırı dışında olması,
-33 adedinin ise plan ana kararlarını bozucu nitelikte
olması ve/veya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile
Parselasyon
Planı
konusu
olması
nedenleri
ile
Komisyonumuzca uygun bulunmamış olup;
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Turgay GENÇ
İmar Kom. Başkanı
k a ^ A L k lİ
İmar Kom. Üyesi
/
7 '
Erdem' AfJMJEN
İmar Kom. Üyesi
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom. Üyesi
\Zeki ÇİVİK
/
İmar Kom. Üyesi
i
/Yaşar TABUR
İmar Kom. Üyesi
/
ıTA'-'CA»®
EH\R BÇrh
S5
# k 9 L $ V
\ ıd \
j/ - l
^3rHIB§5I
11®®
KM1 f
İL yfeAİİ -I
1'^^^55^İİbb^ !
jKr""’
19
nT^Hnı
t* # .» * * * *
« » * ***■
» « s» » """
»T C P U O f ^ ^ 1
^LANKT™
KIRCAMİ 1/5000 NAZIM İMAR PLANI İTİRAZ LİSTESİ
1
İtira z S a h ib i
A d a / p a rse l
İtira z ko n u su
Hüseyin YÜKSEL - ismet YÜKSEL - Mevlüt YÜKSEL
724/71 - 74 - 81
*MGK10.000m2 ifraz koşulunun kaldırılması
Yaşar ANİK - Durmuş NALE - Haşan DOĞAN
*Bodrum katların emsale dahil edilmemesi
*Adanın tamamının MGK olması ve çevreyolundan cephe alması
2
3
Halil KAHYALAR
735/8 - 9 -10
Arif TOPCALI - Fetiye KIROĞLU - Şaban TOPCALI
683/7
*Zaiyatın %35'i geçmemesi
*Parselin tamamının ticaret alanı olarak planlanması
Aysun TOPCALI - Mustafa TOPCALI
*Yeşil alan ve yolda kalan parselin ticaret alanı olarak planlanması
*İfraz koşulunun 1000m2 olması
*Ticaret alanlarında 1.7 katsayısının uygulanması
Nida Bilal KURT
12743/1
*Karma kullanımın MGK'ya dönüştürülmesi
*kamuya terki yapılan alanın yine kamu alanı olarak bırakılması
4
*MGK10.000m2 ifraz koşulunun kaldırılması
*Bodrum katlara yönelik ayrıcalıklı hüküm getirilmesi
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Muharrem PINARBAŞI
438/6
^Ruhsatlı binanın korunması
Mehmet KÜHNE
557/4
*Parselin güney kısmında bir kısım alanın plansız kalması
Mümtaz ZERENDEROĞLU
577/6
*Karma kullanımın MGK'ya dönüştürülmesi
Ömer SALDIRAYCAN
577/8
*Yolun kaldırılması ve karma kullanımın MGK'ya dönüştürülmesi
Fikri MERT
577/32
*Pazar yerinin değiştirilmesi yada yan adadan yer verilmesi
Süeda AYBAK
558/61
*Parselin imar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)
Enver ÜSTÜNDAĞ
559/3
*Karma İd e 7500m2 ifraz koşulunun 5000m2 olması
Abdulkerim Yağcı
559/3
*Karma İd e 7500m2 ifraz koşulunun 5000m2 olması
Erdem A.Ş
559/38
*Parselin imar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)
Metin YAPICILAR
560/18
*Parselin İmar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)
Durmuş ÖZEN
564/10
*Parselin İmar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)*
Ayşe ÜLKER
564/31
*Parselin İmar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)*
Dilek ULU TÜRKAY
564/31
*Parselin İmar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)*
Durmuş ÖZEN
564/52
*Zaiyatın fazla olması ve emsal 0.80'e itiraz ediyor
Ayşen ÖZEN
564/15
*Parselin imar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)*
Dilek ULU TÜRKAY
564/15
*Parselin İmar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)*
Ayşe ÜLKER
564/15
*Parselin İmar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)*
479/35-41
*Parselin İmar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)**
479/23-25-27-29-37
*Parselin İmar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)**
479/11-12-13
*Parselin İmar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)**
479/11-12-13
*Parselin İmar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)**
Bayram BARUT
479/14
*Parselin İmar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)**
Mahmut TALAY
479/15
*Parselin imar planı sınırlarına dahil edilmesi (SİT ALANI)**
Kerim PEÇEN
502/90
*Donatı alanlarının kaydırılması
Nuray, Mustafa, Ata SARGIN - Gülsüm ARISOY
771/55
*zaiyatın %40dan fazla olması, ifraz koşulunun 1000yada2000m2 olması
Adnan GÜLTEKİN
799/48-49
*E:1.5, 20M'lik yolun kaldırılması yada parseli sıfırlayacak şekilde
Gülser BASIM - Ümmühan ÇETİN - Ayşe KARAZOR
22 Gülten ŞAM - İnci KÜSKEN-Duran ULU
Ayten ATEŞ-Güray ULU
23 Zeynep ŞAHİN
24
Bayram BARUT - Zeliha MEŞE- Yaşar SARAÇ
Nurten MEŞE
Ali PINAR - Nefise KARTAL - Süleyman PINAR
25 İbrahim PINAR - Bayram PINAR - Ramazan PINAR
Sultan MUSLUK
26
27
28
29
geçirilmesi
30
31 Turan MEÇİKOĞLU
Cansel ÇEVİKOLTUNCER
*Parselden geçen yol kadar yeni yer verilmesi
*Yükseklik sınırının kaldırılması
745/5
738/3
32
*Parsel büyüklüğünün eksik gözükmesi
Eser ÖZTÜRK
33
34
35
36
37
*Donatı alanında kalan parselin ticari alana dönüştürülmesi
*Yol ve yeşil alanda kalan parselin yerinde korunması
762/39
*K2de 5000m2 ifraz koşulunun 2000-2500m2'ye düşürülmesi
*Yol ve yapı yaklaşma sınırları gözetilerek mevcut ruhsatlı binanın korunması
Feyzi KAÇAN
762/3-23-52-57-58
*Zaiyatın fazla olması ve emsal 0.80'e itiraz ediyor
Durmuş ÖZEN
763/30
Durmuş ÖZEN
Mehmet NUR
535/10
753/61
*Zaiyatın fazla olması ve emsal 0.80'e itiraz ediyor
*Zaiyatın fazla olması ve emsal 0.80'e itiraz ediyor
*Yapılacak düzenlemenin kendi mahalinde yapılması
Download

Gündemin 49.Maddesi - Antalya Belediyesi