Kpt. H. Cahit YALÇIN
UDHB Bakanlık Müşaviri
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
ve Kaza İncelemeleri
IMO Nedir?
IMO, Birleşmiş Milletler Teşkilatının deniz emniyeti ve güvenliği
ile gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi konusunda
çalışan uzman kuruluşudur.
Birleşmiş Milletler (1945)
Uluslararası Denizcilik İstişare Örgütü (IMCO) (1948)
(Birleşmiş Milletler Denizcilik Konferansı - Cenevre)
2
3
IMO Nedir?
1958 Gerekli imza sayısına ulaşıldı
1959 IMCO İlk toplantı
1982 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) olarak değişti
Genel Merkezi İngiltere/Londra'da olup, yürütme organı iki
yılda bir toplanan Genel Kurul'dur.
4
Uluslararası Denizcilik Örgütünün 170 ülke + 3 kısmi üyesi vardır.
Türkiye (1958 yılından beri) IMO kurucu üyesidir.
78 uluslararası hükümet-dışı örgüt ve 63 hükümetlerarası kuruluş
IMO faaliyetlerine katılım sağlamaktadır.
5
“Daha Temiz Okyanuslarda Emniyetli, Güvenli ve Etkin
Denizcilik”
6
7
IMO Nasıl Çalışır?
IMO reaktif bir örgüttür, kazalara tepki verir.
IMO sözleşmeleri kaza incelemeleri sayesinde gelişir ve
güncellenir
8
Hadise
Fikir,
Geliştirme
Taslak Düzenlemelerin,
Yönergelerin, Kodların
ve
Kararların Oluşturulması
IMO Komitesine Öneride
Bulunulması
Görüşülmesi için, Alt Komiteye,
Çalışma Grubuna Gönderilmesi
Yeni Düzenlemenin
Kabulü
9
Titanic (1912)
SOLAS 1914, Su geçirmez, yangına dayanıklı bölmeler, can
kurtarma teçhizatı, telsiz teçhizatı taşınması, Kuzey Atlantik
buz devriyesi...
10
Herald of Free Enterprise (1987)
SOLAS 1993 D, ISM Code
11
Estonia (1994)
SOLAS 1995 D, denge gerekleri geliştirildi, yolcu gemileri
için anons sistemleri ve can kurtarma araçları, STCW 1995 D 12
Derbyshire, 1980
SOLAS 97, 2002 D, dökme yük gemileri için ilave emniyet
önlemleri, BLU Kod, sintine alarmları vs.
13
MARPOL
Deniz kirliliği 1960’lara kadar dünya için pek önemli değildi
1967 – ”Torrey Canyon” İngiltere’de karaya oturdu. 120,000 ton
ham petrol döküldü.
Bu kaza, MARPOL’u doğurdu, ancak MARPOL 1973 yürürlüğe
giremedi
14
MARPOL
1976 – ”Argo Merchant” ABD’de karaya oturdu. 27,000 ton
petrol döküldü. Miktar az ancak turizm + balıkçılık ve kamuoyu
baskısı çok!
1977: IMO Konseyi yeni kurallar kararı aldı
1978 Tanker emniyeti ve kirlilik önleme Konferansı
(MARPOL 78)
15
Amaco Cadiz (1978)
• Sonuç: MARPOL 1978 yürürlüğe girdi
• SOLAS 81 değişiklikleri (yangın, emniyet, makine ve elektrik
ve seyir teçhizatı gerekleri geliştirildi) (IGS, yedek dümen,
ARPA radar), Paris MoU kuruldu
16
MARPOL P 78




Tankerlerle ilgili kurallar genişletildi
Ayrılmış balast tankları (20.000 DWT+)
SBT korumalı yerleştirilecek (yanlar+karine)
1978 protokolleri tanker tasarım ve inşasında standartları
önemli ölçüde yükseltmiştir.
17
Exxon Valdez(1989)
Çift cidar, alternatif tasarım, genişletilmiş sörveyler
(MARPOL
1992
değ.)
PHILIPPINES FSI
Seminar
17-21 January
18
18
Erika (1999)
(MARPOL 2001, CAS, tek cidarlı tankerler kaldırıldı)
19
Prestige (2002) İspanya
MARPOL 03, tek cidarlı tankerlerin takvimi öne alındı
Costa Concordia, Ocak 2012
Mayıs 2012 MSC derhal önlem çalışmalarına başladı. Yolcu
talimleri konusunda tavsiye oluşturuldu. Kaza incelemesini
21
müteakiben kural değişiklikleri değerlendirilecek
Deniz kazalarından sonuç çıkartılması için araştırılmaları
gereklidir!
 Sistemik, ortak kurallara göre
 Zamanında
 Amaca uygun
22
IMO’nun Teknik Komiteleri
Deniz Emniyeti Komitesi (Maritime Safety Committee - MSC)
Deniz Çevresini Koruma Komitesi (Marine Environment
Protection Committee -MEPC)
Hukuk Komitesi (Legal Committee)
Teknik İşbirliği Komitesi (Technical Co-operation Committee TCC)
Kolaylaştırma Komitesi (Facilitation Committee - FAL)
23
Alt Komiteler
 Gemi Tasarım ve İnşa Alt Komitesi (SDC)
 Kirlilik Önleme ve Müdahale Alt Komitesi (PPR)
 İnsan Faktörü, Eğitim ve Vardiya Alt Komitesi (HTW)
 Gemi Sistemleri ve Teçhizatı Alt Komitesi (SSE)
 Seyir Emniyeti, Haberleşme ve Arama Kurtarma alt Komitesi
(NCSR)
 IMO Enstrümanları Uygulama Alt Komitesi (III)
 Yükler ve Konteynerlerin Taşınması Alt komitesi (CCC)
24
Deniz Kazalarının araştırılması konuları III alt komitesinde
görüşülür. (eski adı ile FSI)
• Ülkeler yaptıkları kaza araştırma raporlarını IMO veri
bankasına yüklerler (GISIS)
• Her oluşan kazanın detay bilgilerinin GISIS’e girilmesi gerekir.
• Kazalar ciddiyetine ve cinsine göre arşivlenir.
• IMO’da
kaza
bilgileri
kullanarak
“Resmi
Emniyet
Değerlendirilmesi “ yapılır.
25
UNCLOS/BMDHS Deniz Kazalarının Araştırılması Zorunluğu
Madde 94 “Bayrak Devletinin Görevleri”, paragraf 7
“Her bir Devlet, kendi bayrağını taşıyan gemileri içeren ve deniz
çevresine veya başka devletlerin gemileri ya da varlıklarına ciddi
zarar veren veya vatandaşlarının can kaybına yol açan her bir
deniz kazası veya seyir olayının yeterli bilgi ve beceriye sahip
kişilerce araştırılmasını sağlayacaktır.
Bayrak Devleti ve diğer Devletler, başkaca bir Devlet tarafından
yürütülen bir deniz kazası araştırmasında gerekli işbirliğini
26
yapacaklardır.”
Deniz Kazalarının araştırılma ve rapor edilme zorunluğu
•
•
•
•
SOLAS I/21,
SOLAS XI-1 R6 (expand on SOLAS Regulation I/21),
MARPOL Art 8, 12
LL Art 23
“Her İdare, kendi Bayrağını taşıyan ve sözleşme hükümlerine tabi
olan gemilerin karıştığı kazaları araştırmayı ve böyle bir
araştırmanın mevcut kurallarda hangi değişikliklerin yapılacağına
yardımcı olacağını değerlendirmesi halinde, bu araştırmanın
sonuçlarını Örgüt’e bildirmeyi taahhüt eder.”
27
Kaza araştırmaları ile ilgili tavsiye kararları
Resolution A.203(VII)
Resolution A.442(XI)
Resolution A.849(20)
Resolution A.987(24)
Resolution MSC.257(84)
MSC/Circ.539/Add.2
MSC-MEPC.3/Circ.3:
MSC-MEPC.7/Circ.7:
Resolution A.322(IX):
Resolution A.646(16):
Resolution A.884(21):
Resolution MSC.255(84):
Resolution A.1029(26)
MSC/Circ.753:
MSC-MEPC.6/Circ.6:
28
III Alt Komitesinin kaza araştırma yapısı
• Genel oturum
• Kaza araştırma çalışma grubu
• Kaza analiz yazışma grubu
• Çalışma ve yazışma grupları, IMO’ya rapor edilen kazaları
sistematik şekilde analiz eder, riskleri belirler, dersler çıkartır.
• Sonuçlar III SC tarafından görüşülür, diğer ilgili organlara
29
yollanır.
IMO kaza araştırma bilgilerini nerede kullanır?
•
•
•
•
•
Yeni sözleşme oluşturulması
Sözleşme güncelleme ve değişiklikleri,
Tavsiye kararları oluşturulması, güncellenmesi
Resmi emniyet değerlendirilmesi (FSA)
“Çıkartılan Dersler” başlığı altında umuma yayınlanır.
30
SONUÇ
Deniz emniyetinin geliştirilmesi ve deniz çevresinin daha etkili
korunması için deniz kazalarının bilgili ve eğitimli kişiler
tarafından, sistemli, zamanında ve etkili şekilde araştırmaları ve
sonuçlarının tüm ilgililerle paylaşılması büyük önem
31
taşımaktadır.
Sorular?
TEŞEKKÜRLER
Download

Cahit YALÇIN-IMO Casualty 17012014