DISTRIBUCE
Prodejní cesty


Souhrn prostředníků a zprostředkovatelských
článků, jejichž prostřednictvím přechází zboží
od výrobce ke kupujícímu
Umožňují plynulý fyzický tok zboží, jeho
vlastnických práv, informací, stimulování
prodeje a plateb za zboží
Hlavní funkce



Obchodní
Logistická
Podpůrné






Optimální výrobce
Dodává včas
V požadovaném
množství
Stimuluje poptávku
Využívá nástrojů
podpory prodeje
Respektuje záruční
lhůty
Poskytuje opravy
Optimální prostředník
 Má přístup k tržnímu
segmentu
 Udržuje optimální
zásoby produktů
 Poskytuje služby na
úrovni
 Platí včas
 Uskutečňuje vlastní
efektivní program
Volba distribuční cesty závisí na:







Druhu zboží
Segmentu trhu
Konkrétním spotřebiteli
Velikosti zásilky
Čekací době
Prostorové dostupnosti
Rozmanitosti výrobků
Spotřební trh
Výrobce
Výrobce
Výrobce
Výrobce
Agent
Velkoobchod
Maloobchod
Spotřebitel
VO
MO
MO
Spotřebitel Spotřebitel
Spotřebitel
Příčiny konfliktů v distribuci




Neslučitelnost cílů
Neujasněnost úloh a práv
Závislost zprostředkovatele na výrobci
Nestejné vnímání
Typy konfliktů



Vertikální
Horizontální
Vícecestný
Typy distribuce

Intenzivní distribuce

Selektivní distribuce

Exkluzivní distribuce
Velkoobchod

Zahrnuje všechny činnosti, které souvisí s
prodejem zboží nebo služeb těm, kdo je
prodávají dále, nebo těm, kteří je potřebují
pro obchodní účely
Proč se využívají VO?




Malí výrobci mají omezené fin.zdroje a
nemohou si dovolit vybudovat vlastní organizaci
pro prodej
Vykonávají obch.činnosti efektivněji v důsledku
velikosti svých operací
Mají zkušenosti s obchodováním
Mají širší sortiment
Hlavní činnosti VO





Přetváří úzký sortiment výrobní na široký
obchodní
Překlenuje časový nesoulad mezi výrobou
a spotřebou
Přebírá riziko spojené s nákupem,
dopravou a skladováním
Podílí se na dohotovení zboží
Skladuje, dopravuje, financuje, dělení
celkového množství, poradenská služba
Třídění VO
1)Klasické VO
 A)VO poskytující plné služby - široký sortiment
- úzký sortiment
 B)VO s omezenými službami
- Cash and Carry
- přepravní VO
- zásilkové VO
- zajišťovatelé zásilek
2) Dohodci a zástupci (agenti a makléři)
3) Pobočky a kanceláře
Maloobchod

Činnosti spojené s prodejem zboží a
poskytováním služeb konečnému spotřebiteli
pro jeho osobní spotřebu
Dělení maloobchodu

1) podle rozsahu služeb
- minimální rozsah služeb
- střední rozsah služeb
- plné služby

2) podle formy prodeje
a) s vlastní prodejní plochou
b) bez vlastní prodejní plochy:
- katalogový prodej
- přímý marketing
- prodej prostřednictvím automatů
- prodej prostřednictvím obchodních
cestujících (podomní prodej)
- online marketing
3) podle skladby sortimentu
a) specializované
b) nespecializované
- obchodní dům
- supermarket – 400-2500m2
- hypermarket – 2500-5000m2
4) podle cenové úrovně
- vysoké ceny
- běžné ceny
- nízké ceny
5) podle formy vlastnictví
- nezávislé prodejny
- řetězcové podniky
- spotřebitelská družstva
- smluvní řetězce
Atmosféra prodeje






Umístění prodejny
Velikost, dispoziční vybavení, výloha
Personál
Cenová hladina
Sortiment
Služby
Download

DISTRIBUCE