21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
KATILIM KILAVUZU
http://marble.izfas.com.tr
KATILIM KILAVUZU
21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar›m›z,
Marble 2015 tahsislerine bafllayaca¤›m›z bu günlerde sizlerin tahsis ifllemleri hakk›nda bilgi edinmeniz, fleffaf ve etik
bir tahsis yap›labilmesi için haz›rlanan bu k›lavuzda nas›l yer tahsisi yapaca¤›m›za dair bilgileri bulacaks›n›z.
YEN‹ FUAR ALANI / FUAR ‹ZM‹R
MARBLE 2015 - 21. Do¤altafl ve Teknolojileri Fuar› 25 - 28 Mart 2015 tarihlerinde FUAR ‹ZM‹R’de sizlerin de¤erli
kat›l›mlar› ile kap›lar›n› tüm dünyaya açacakt›r.
• 330.000 m2 Aç›k ve Kapal› Alan
• 110.000 m2 Sergi Alan›
• 2600 Araçl›k kapal› otopark›
• 16.000 m2 Kafe ve Restoran
alanlar›
ÜRÜN GRUPLAMASI
Kat›l›mc›lar›m›z›n daha verimli bir fuar geçirmesi, ziyaretçilerimizin istedi¤i firmalara daha rahat ulaflabilmesi için
MARBLE 2015 ’de ürün gruplamas› yap›lacakt›r.
A
HOLÜ
Do¤altafl Firmalar›
B
HOLÜ
Do¤altafl Firmalar›
C
HOLÜ
Do¤altafl Firmalar›
D
HOLÜ
Makine, Sarf Malzeme ve di¤er ürün gruplar› (info stant 20 m2 – 60 m2
AÇIK ALAN
Makine, Sarf Malzeme ve di¤er ürün gruplar›
fiEH‹R MERKEZ‹
ÇEfiME OTOYOLU
FUAR
‹ZM‹R
ANKARA
‹STANBUL
OTOYOLU
EGE SERBEST BÖLGES‹
‹ZM‹R ADNAN MENDERES
HAVAL‹MANI
1
KATILIM KILAVUZU
21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
DO⁄ALTAfi F‹RMALARININ TAHS‹S‹
Kat›l›m flartlar›;
• MARBLE 2015 Fuar›’nda kat›l›mc› olmak.
• Do¤altafl sektöründe faaliyet göstermek.
1) KATILIM YILLARI
MARBLE 2015 Fuar› stant tahsislerinde her kat›l›mc›n›n eflit temsili ad›na adaletli bir sistem ve ahde vefay› dikkate
alarak KATILIM YILI esas›na göre yer tahsisi yap›lmas›na karar verilmifltir. Bu sebeple fuar›m›z›n ilk düzenlendi¤i
1995 y›l›ndan bu yana fuar›m›za kat›lan firmalar›m›z›n kaç defa kat›ld›klar›n› belirleyip sonras›nda bu y›llar› firmalar›m›za
mail ve kargo yoluyla duyurup onaylar› al›nm›flt›r.
MARBLE 2015 Tahsisleri için kat›l›m y›llar›na göre
• 16 – 20 Y›ll›k
• 11 – 15 Y›ll›k
• 06 – 10 Y›ll›k
• 01 – 05 Y›ll›k
olmak üzere 4 ayr› tahsis grubu belirlenmifltir.
Firmalar›m›z›n kat›l›m y›llar› listesi http://marble.izfas.com.tr/ adresinde yay›nlanmaktad›r.
2) KATILIM YILLARI ARASI METRAJ GRUPLAMASI
Stant tahsislerinde haks›zl›¤› önlemek, büyüme talebi olan firmalar›m›z›n isteklerini belli bir oradan karfl›lamak ve her
isteyene büyüme olana¤› tan›mak ad›na MARBLE 2015 Fuar›’nda kat›l›mc›lar›m›z kat›l›m y›l› gruplar› içerisinde
MARBLE 2014 Fuar›’ndaki stant metrajlar›na göre ayr›ca grupland›r›lm›flt›r. Afla¤›daki tabloda bu gruplanmay›
görebilirsiniz.
16 – 20 Y›ll›k firmalar kendi aralar›nda;
11 – 15 Y›ll›k firmalar kendi aralar›nda;
• 120 m2 ve üstü
• 95 m2 - 119 m2 aras›
• 50 m2 - 94 m2 aras›
• 12 m2 - 49 m2 aras›
• 120 m2 ve üstü
• 95 m2 - 119 m2 aras›
• 60 m2 - 94 m2 aras›
• 40 m2 - 59 m2 aras›
• 20 m2 - 39 m2 aras›
06 – 10 Y›ll›k firmalar kendi aralar›nda;
01 – 05 Y›ll›k firmalar kendi aralar›nda;
• 120 m2 ve üstü
• 95 m2 - 119 m2 aras›
• 60 m2 - 94 m2 aras›
• 40 m2 - 59 m2 aras›
• 30 m2 - 39 m2 aras›
• 12 m2 - 29 m2 aras›
• 120 m2 ve üstü
• 61 m2 - 80 m2 aras›
• 50 m2 - 60 m2 aras›
• 40 m2 - 49 m2 aras›
• 30 m2 - 39 m2 aras›
• 20 m2 - 29 m2 aras›
• 12 m2 - 19 m2 aras›
3) KURA S‹STEM‹
Kat›l›mc›lar›m›z, kat›l›m y›llar› ve metrajlar›na göre gruplar›na ayr›ld›ktan sonra yer tahsisi için en adaletli ve d›fl
etkenlere tamamen kapal› tahsis sistemi olan kura sistemi ile MARBLE 2015 Fuar›’m›zda yerlerini alacaklard›r. Kura
çekimleri noter huzurunda ve görsel kay›t alt›nda yap›lacakt›r.
Her firmaya 2 seçenek sunulacakt›r. MARBLE 2014 Fuar›’nda 120 m2 ve üstü metrajla kat›lan firmalara en üst
baremde (120 m2 – 150 m2) kalma flans› veya 70 m2 ile 90 m2 aras›nda küçülme, 120 m2 alt›ndaki di¤er tüm
kat›l›mc›lar›m›za ya kendi metraj gruplar›nda kalma yada ‹ZFAfi taraf›ndan belirlenen bir üst bareme büyüme flans›
tan›nacakt›r. Bu sistemi daha net aç›klamak ad›na bir sonraki sayfadaki örnekleri incelemenizi öneririz.
2
KATILIM KILAVUZU
21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
ÖRNEK 1: (X Mermer firmas› - Kat›l›m Y›l› 3 – 2014 Metraj› 20 m2)
X Mermer firmam›z 1 – 5 Y›ll›k firmalar grubunda olup bu gruptaki ayn› kendisi gibi 20 m2 - 29 m2 aras› olan firmalar
ile ayn› kuraya girecektir. Firmam›za iki alternatif sunaca¤›z; Firma ayn› metrajda kalmak isterse A – B – C hollerinde
muhtelif yerlerde 20 m2 - 29 m2 aras› yani kendi metraj grubunda yer alan stantlar›n oldu¤u birinci alternatif. Firman›n
büyüme talebi olmas› durumunda ise yine A – B – C hollerinde muhtelif yerlerde 30 m2 - 59 m2 aras› stantlar›n oldu¤u
ve metraj›n› büyütmesine olanak sa¤layacak ikinci alternatif.
X F‹RMASI
(3 YILLIK KATILIMCI – MARBLE 2014 METRAJI 20 m2)
KATILIM FORMU ONAYI
Firman›n ‹ZFAfi taraf›ndan kendisine kargo yolu ile
gönderilen ve üzerinde firman›n hangi metraj
alternatifinden kuraya girmek istedi¤ini belirtece¤i
KATILIM FORMU’nu onaylay›p ‹ZFAfi’a geri yollam›fl
olmas› gerekir.
KATILIM FORMU GÖNDER‹LD‹
KATILIM FORMU GÖNDER‹LMED‹
‹ZFAfi taraf›ndan firmaya bildirilen yer ve saatte kura
çekimi için firmadan bir yetkilinin gelmesi gerekmektedir.
Firma MARBLE 2015 FUARI’na kat›lmaktan vazgeçti
say›l›r. Daha sonra tekrar kat›l›m için baflvuru yapsa bile
kat›l›m y›llar›ndan do¤an haklar›ndan yararlanamaz.
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹ND‹
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹NMED‹
Firma yetkilisi daha önce ‹ZFAfi’a bildirmifl oldu¤u metraj
grubundaki di¤er 1-5 Y›ll›k firmalar aras›ndan Noter’in
belirledi¤i s›raya göre kuras›n› çekip stant alan›n›
belirleyecek ve sözleflmesini yapacakt›r.
E¤er firma gelememe mazeretini bildirmifl ise Noter firma
yetkilisi yerine firman›n daha önce ‹ZFAfi’a bildirmifl
oldu¤u metraj grubundaki di¤er 1-5 Y›ll›k firmalar kura
çekimini tamamlad›ktan sonra kalan yerler içinden kuray›
çeker ve firman›n stant alan›n› belirler. ‹ZFAfi firmaya
Noter’in kura ile belirledi¤i stant alan›n› faks ve e-mail
yoluyla ayn› gün bildirecek ve 3 gün içinde stant alan›
sözleflmesinin yap›lmas›n› isteyecektir. Firma 3 gün
içinde belirlenen stant alan›n sözleflmesini yapmazsa
kat›l›m› iptal edilecektir. E¤er firma mazeret bildirmeden
kura çekimine kat›lmaz ise firma MARBLE 2015 FUARI’na
kat›lmaktan vazgeçti say›l›r. Daha sonra tekrar kat›l›m
için baflvuru yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan do¤an
haklar›ndan yararlanamaz.
SÖZLEfiME YAPILDI
SÖZLEfiME YAPILMADI
Firma kurada çekti¤i stant
alan›n kirac›s› olmaya ve
ödeme koflullar›n› yerine
getirdi¤inde o stant alan›nda
MARBLE 2015 FUARI’na
kat›lmaya hak kazan›r.
Firma kurada çekti¤i yer üzerinde
bir hak iddia edemez ve
MARBLE 2015 FUARI’na
kat›lmaktan vazgeçti say›l›r. Daha
sonra tekrar kat›l›m için baflvuru
yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan
do¤an haklar›ndan yararlanamaz.
3
KATILIM KILAVUZU
21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
ÖRNEK 2: (Y Mermer firmas› - Kat›l›m Y›l› 19 - 2014 Metraj› 200 m2)
Y do¤altafl firmas› 16 - 20 y›ll›k kat›l›m y›l› grubunda olup 120 m2 ve üstü firmalar›n kuras›na girecektir. Firmam›za
120 m2 lik stantlardan (FUAR ‹zmir’de planlanan en büyük stant metraj› 150 m2 dir.) veya küçülmek isteyen firmalar›m›za
70 m2 ile 90 m2 aras› stantlardan oluflan iki alternatif sunulacakt›r. Firma kendi iste¤i do¤rultusunda hangi stant
aral›¤›ndan kuraya girece¤ine karar verecektir.
Y F‹RMASI
(19 YILLIK KATILIMCI – MARBLE 2014 METRAJI 200 m2)
KATILIM FORMU ONAYI
Firman›n ‹ZFAfi taraf›ndan kendisine kargo yolu ile
gönderilen ve üzerinde firman›n hangi metraj
alternatifinden kuraya girmek istedi¤ini belirtece¤i
KATILIM FORMU’nu onaylay›p ‹ZFAfi’a geri yollam›fl
olmas› gerekir.
KATILIM FORMU GÖNDER‹LD‹
KATILIM FORMU GÖNDER‹LMED‹
‹ZFAfi taraf›ndan firmaya bildirilen yer ve saatte kura
çekimi için firmadan bir yetkilinin gelmesi gerekmektedir.
Firma MARBLE 2015 FUARI’na kat›lmaktan vazgeçti
say›l›r. Daha sonra tekrar kat›l›m için baflvuru yapsa bile
kat›l›m y›llar›ndan do¤an haklar›ndan yararlanamaz.
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹ND‹
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹NMED‹
Firma yetkilisi daha önce ‹ZFAfi’a bildirmifl oldu¤u metraj
grubundaki di¤er 16 – 20 y›ll›k firmalar aras›ndan Noter’in
belirledi¤i s›raya göre kuras›n› çekip stant alan›n›
belirleyecek ve sözleflmesini yapacakt›r.
E¤er firma gelememe mazeretini bildirmifl ise Noter firma
yetkilisi yerine firman›n daha önce ‹ZFAfi’a bildirmifl
oldu¤u metraj grubundaki di¤er 16 - 20 y›ll›k firmalar kura
çekimini tamamlad›ktan sonra kalan yerler içinden kuras›n›
çeker ve firman›n stant alan›n› belirler. ‹ZFAfi firmaya
Noter’in kura ile belirledi¤i stant alan›n› faks ve e-mail
yoluyla ayn› gün bildirecek ve 3 gün içinde stant alan›
sözleflmesinin yap›lmas›n› isteyecektir. Firma 3 gün içinde
belirlenen stant alan›n sözleflmesini yapmazsa kat›l›m›
iptal edilecektir. E¤er firma mazeret bildirmeden kura
çekimine kat›lmaz ise firma MARBLE 2015 FUARI’na
kat›lmaktan vazgeçti say›l›r. Daha sonra tekrar kat›l›m
için baflvuru yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan do¤an
haklar›ndan yararlanamaz.
SÖZLEfiME YAPILDI
SÖZLEfiME YAPILMADI
Firma kurada çekti¤i stant
alan›n kirac›s› olmaya ve
ödeme koflullar›n› yerine
getirdi¤inde o stant alan›nda
MARBLE 2015 FUARI’na
kat›lmaya hak kazan›r.
Firma kurada çekti¤i yer üzerinde
bir hak iddia edemez ve
MARBLE 2015 FUARI’na
kat›lmaktan vazgeçti say›l›r. Daha
sonra tekrar kat›l›m için baflvuru
yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan
do¤an haklar›ndan yararlanamaz.
4
KATILIM KILAVUZU
21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
MAK‹NA, SARF MALZEME VE D‹⁄ER F‹RMALARIN TAHS‹S‹
Kat›l›m flartlar›;
• MARBLE 2014 Fuar›’nda kat›l›mc› olmak.
• ‹ZFAfi’›n belirleyece¤i metrekare/tonaj s›n›r›na uymak.
1) KATILIM YILLARI
MARBLE 2015 Fuar› stant tahsislerinde her kat›l›mc›n›n eflit temsili ad›na adaletli bir sistem ve ahde vefay› dikkate
alarak KATILIM YILI esas›na göre yer tahsisi yap›lmas›na karar verilmifltir. Bu sebeple fuar›m›z›n ilk düzenlendi¤i
1995 y›l›ndan bu yana fuar›m›za kat›lan firmalar›m›z›n kaç defa kat›ld›klar›n› belirleyip sonras›nda bu y›llar› firmalar›m›za
mail ve kargo yoluyla duyurup onaylar› al›nm›flt›r.
MARBLE 2015 Tahsisleri için kat›l›m y›llar›na göre;
• 16 – 20 Y›ll›k
• 11 – 15 Y›ll›k
• 06 – 10 Y›ll›k
• 01 – 05 Y›ll›k
olmak üzere 4 ayr› tahsis grubu belirlenmifltir..
Firmalar›m›z›n kat›l›m y›llar› listesi http://marble.izfas.com.tr/ adresinde yay›nlanmaktad›r.
2) KATILIM YILLARI ARASI METRAJ GRUPLAMASI
Stant tahsislerinde haks›zl›¤› önlemek, büyüme talebi olan firmalar›m›z›n isteklerini belli bir orandan karfl›lamak ve
her isteyene büyüme olana¤› tan›mak ad›na MARBLE 2015 Fuar›’nda kat›l›mc›lar›m›z kat›l›m y›l› gruplar› içerisinde
MARBLE 2014 Fuar›’ndaki stant metrajlar›na göre ayr›ca grupland›r›lm›flt›r. Afla¤›daki tabloda bu gruplanmay›
görebilirsiniz.
16 - 20 Y›ll›k firmalar kendi aralar›nda;
11 - 15 Y›ll›k firmalar kendi aralar›nda;
• 150 m2ve üstü
• 100 m2 - 149 m2 aras›
• 50 m2 - 99 m2 aras›
• 24 m2 - 49 m2 aras›
• 150 m2 ve üstü
• 100 m2 - 149 m2 aras›
• 50 m2 - 99 m2 aras›
• 12 m2 - 49 m2 aras›
06 - 10 Y›ll›k firmalar kendi aralar›nda;
01 - 05 Y›ll›k firmalar kendi aralar›nda;
• 150 m2 ve üstü
• 100 m2 - 149 m2 aras›
• 50 m2 - 99 m2 aras›
• 12 m2 - 49 m2 aras›
• 150 m2 ve üstü
• 100 m2 - 149 m2 aras›
• 50 m2 - 99 m2 aras›
• 4 m2 - 49 m2 aras›
3) YER TAH‹S‹LER‹
3.1 AÇIK ALAN VE / VEYA ‹NFO STANT TAH‹SLER
3.1.1 KAPALI ALAN (‹NFO STANT) YER TAHS‹SLER‹
D holü s›n›rl› say›da info stant alan›na sahiptir. Bu info stantlar kat›l›m y›llar›na göre kura yoluyla tahsis edilecektir.
D holündeki tahsislere 20 y›ll›k firmalardan bafllanacakt›r. Kalan stant durumuna göre tahsisler bir alt y›llara geçecektir.
D holünde info stant isteyen firmalara 20 m2 ile 60 m2 aras›nda stant verilecektir.
D holünde yer alan firmalar ayn› zamanda aç›k alanda da stant alabilecektir. Sadece D holünde kat›lacak firmalar
daha sonra ki y›llarda aç›k alanda yer alabilecek fakat sonra ki y›llarda aç›k alana geçmek istediklerinde kat›l›m
y›llar›ndan do¤an haklar›n› kaybetmifl say›lacaklard›r.
3.1.2 KAPALI ALAN KURA S‹STEM‹
20 y›ll›k kat›l›mc›lardan bafllayarak MARBLE 2014 metraj›100 m2 ve üstü firmalar›m›z 40 m2 ile 60 m2 aras› info stant
alanlar›n›n çekilifline girecektir. ‹nfo stant metrajlar› kura çekimi ilerledikçe de¤ifliklik gösterecektir. MARBLE 2014
metraj› 4 m2 ile 99 m2 aras› firmalar ise 20 m2 ile 39 m2 aras› info stant alanlar›n›n çekilifline girecektir. ‹nfo stant
metrajlar› kura çekimi ilerledikçe de¤ifliklik gösterecektir. Bu sistemi daha net aç›klamak ad›na bir sonraki sayfadaki
örnekleri incelemenizi öneririz.
5
KATILIM KILAVUZU
21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
ÖRNEK 1: (T Mermer Makinas› firmas› - Kat›l›m Y›l› 20 – 2014 Metraj› 150 m2)
T Mermer makinas› firmam›z 100 m2 üstü metraja sahip oldu¤undan dolay› D holünde muhtelif
yerlerde 40 m2 - 60 m2 stant alanlar›n›n bulundu¤u kura torbas›ndan kuras›n› çekecektir.
T F‹RMASI
(20 YILLIK KATILIMCI – MARBLE 2014 METRAJI 150 m2)
KATILIM FORMU ONAYI
Firman›n ‹ZFAfi taraf›ndan kendisine kargo yolu ile
gönderilen kapal› alan (info stant) kuras›na girmek
istedi¤ini belirtece¤i KATILIM FORMU’nu onaylay›p
‹ZFAfi’a geri yollam›fl olmas› gerekir.
KATILIM FORMU GÖNDER‹LD‹
KATILIM FORMU GÖNDER‹LMED‹
‹ZFAfi taraf›ndan firmaya bildirilen yer ve saatte kura
çekimi için firmadan bir yetkilinin gelmesi gerekmektedir.
Firma MARBLE 2015 FUARI’nda kendisine tan›nan
kapal› alan (info stant) hakk›ndan vazgeçti say›l›r. Daha
sonra tekrar bu alan için kat›l›m baflvuru yapsa bile kapal›
alan (info stant) tahsisi yap›lmaz.
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹ND‹
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹NMED‹
Firma yetkilisi 20 y›ll›k - 100 m2 ve üzeri firmalar aras›ndan
E¤er firma gelememe mazeretini bildirmifl ise Noter firma
yetkilisi yerine 20 y›ll›k - 100 m2 ve üzeri firmalar›n kura
çekimini tamamlad›ktan sonra kalan yerler içinden kuray›
çeker ve firman›n stant alan›n› belirler. ‹ZFAfi firmaya
Noter’in kura ile belirledi¤i stant alan›n› faks ve e-mail
yoluyla ayn› gün bildirecek ve 3 gün içinde stant alan›
sözleflmesinin yap›lmas›n› isteyecektir. Firma 3 gün içinde
belirlenen stant alan›n sözleflmesini yapmazsa kat›l›m›
iptal edilecektir. E¤er firma mazeret bildirmeden kura
çekimine kat›lmaz ise firma MARBLE 2015 FUARI’na
kat›lmaktan vazgeçti say›l›r. Daha sonra tekrar kat›l›m
için baflvuru yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan do¤an
haklar›ndan yararlanamaz.
Noter’in belirledi¤i s›raya göre kuras›n› çekip stant alan›n›
belirleyecek ve sözleflmesini yapacakt›r.
SÖZLEfiME YAPILDI
SÖZLEfiME YAPILMADI
Firma kurada çekti¤i stant
alan›n kirac›s› olmaya ve
ödeme koflullar›n› yerine
getirdi¤inde o stant alan›nda
MARBLE 2015 FUARI’na D
Holü’nde info stant alan›nda
kat›lmaya hak kazan›r.
Firma kurada çekti¤i yer üzerinde
bir hak iddia edemez ve
MARBLE 2015 FUARI’nda
kendisine tan›nan kapal› alan (info
stant) hakk›ndan vazgeçti say›l›r.
Daha sonra tekrar bu alan için
kat›l›m baflvuru yapsa bile kapal›
alan (info stant) tahsisi yap›lmaz..
6
KATILIM KILAVUZU
21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
ÖRNEK 1: (Z Abrasiv firmas› - Kat›l›m Y›l› 20 – 2014 Metraj› 36 m2)
Z Abrasiv firmam›z 4 m2 ile 99 m2 aras› metraj aral›¤›nda oldu¤undan dolay› D holünde muhtelif
yerlerde 20 m2 - 39 m2 aras› stant alanlar›n›n bulundu¤u kura torbas›ndan kuras›n› çekecektir.
Z F‹RMASI
(20 YILLIK KATILIMCI – MARBLE 2014 METRAJI 36 m2)
KATILIM FORMU ONAYI
Firman›n ‹ZFAfi taraf›ndan kendisine kargo yolu ile
gönderilen kapal› alan (info stant) kuras›na girmek
istedi¤ini belirtece¤i KATILIM FORMU’ nu onaylay›p
‹ZFAfi’a geri yollam›fl olmas› gerekir
KATILIM FORMU GÖNDER‹LD‹
KATILIM FORMU GÖNDER‹LMED‹
‹ZFAfi taraf›ndan firmaya bildirilen yer ve saatte kura
çekimi için firmadan bir yetkilinin gelmesi gerekmektedir.
Firma MARBLE 2015 Fuar›’nda kendisine tan›nan kapal›
alan (info stant) hakk›ndan vazgeçti say›l›r. Daha sonra
tekrar bu alan için kat›l›m baflvuru yapsa bile kapal› alan
(info stant) tahsisi yap›lmaz.
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹ND‹
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹NMED‹
Firma yetkilisi daha di¤er 20 y›ll›k - 4 m2 ile 99 m2 aras›
firmalar aras›ndan Noter’in belirledi¤i s›raya göre kuras›n›
çekip stant alan›n› belirleyecek ve sözleflmesine
yapacakt›r.
E¤er firma gelememe mazeretini bildirmifl ise Noter firma
yetkilisi yerine 20 Y›ll›k - 4 m2 ile 99 m2 aras› firmalar›n
kura çekimini tamamlad›ktan sonra kalan yerler içinden
kuray› çeker ve firman›n stant alan›n› belirler. ‹ZFAfi
firmaya Noter’in kura ile belirledi¤i stant alan›n› faks ve
e-mail yoluyla ayn› gün bildirecek ve 3 gün içinde stant
alan› sözleflmesinin yap›lmas›n› isteyecektir. Firma 3
gün içinde belirlenen stant alan›n sözleflmesini yapmazsa
kat›l›m› iptal edilecektir.E¤er firma mazeret bildirmeden
kura çekimine kat›lmaz ise firma MARBLE 2015 FUARI’na
kat›lmaktan vazgeçti say›l›r. Daha sonra tekrar kat›l›m
için baflvuru yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan do¤an
haklar›ndan yararlanamaz.
SÖZLEfiME YAPILDI
SÖZLEfiME YAPILMADI
Firma kurada çekti¤i stant
alan›n kirac›s› olmaya ve
ödeme koflullar›n› yerine
getirdi¤inde o stant alan›nda
MARBLE 2015 Fuar›’na D
Holü’nde info stant alan›nda
kat›lmaya hak kazan›r.
Firma kurada çekti¤i yer üzerinde
bir hak iddaa edemez ve
MARBLE 2015 FUARI’nda
kendisine tan›nan kapal› alan (info
stant) hakk›ndan vazgeçti say›l›r.
Daha sonra tekrar bu alan için
kat›l›m baflvuru yapsa bile kapal›
alan (info stant) tahsisi yap›lmaz..
7
KATILIM KILAVUZU
21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
3.3.3 AÇIK ALAN YER TAHS‹SLER‹
Firmalar›m›z yine kat›l›m y›llar›na göre grupland›r›lacak, metraj gruplar› ise do¤altafl firmalar›ndan daha yüksek
metrajlara sahip olduklar›ndan dolay› de¤iflkenlik gösterecektir.
Aç›k alanda ki stant tahsisleri de kura sistemiyle yap›lacak olup 16 – 20 y›ll›k firmalar›n kura çekimiyle tahsislere
bafllanacakt›r. Aç›k alanda makine firmalar›n rahat bir flekilde yerleflim göstermeleri için kapal› holdeki metrajdan
daha yüksek olacak flekilde planlanm›flt›r.
Aç›k alanda 100 m2 ve üstü stant alan firmalar›m›za D holünde info stant almam›fl ise kendi stant alanlar› içerisinde
24 m2 (14 m2 kapal› ve klimal›, 10 m2 verandal›) özel stant çal›flmas› ‹ZFAfi taraf›ndan ücretsiz tahsis edilecektir.
3.3.4 AÇIK ALAN KURA S‹STEM‹
Kat›l›mc›lar›m›z kat›l›m y›llar› ve metrajlar›na göre gruplar›na ayr›ld›ktan sonra yer tahsisi için en adaletli ve d›fl
etkenlere tamamen kapal› tahsis sistemi olan kura sistemi ile MARBLE 2015 Fuar›’m›zda yerlerini alacaklard›r. Kura
çekimleri noter huzurunda ve görsel kay›t alt›nda yap›lacakt›r. Her firmaya 2 seçenek sunulacakt›r. MARBLE 2014
Fuar›’nda 150 m2 ve üstü metrajla kat›lan firmalara en üst baremde (150 m2 – 200 m2) kalma flans› veya 50 m2 ile
99 m2 aras›na küçülme flans› tan›nacakt›r. 150 m2 alt›ndaki di¤er tüm kat›l›mc›lar›m›za ya kendi metrajlar›nda kalma
yada bir üst bareme büyüme hakk› verilecektir. Bu sistemi daha net aç›klamak ad›na bir sonraki sayfadaki örnekleri
incelemenizi öneririz.
8
KATILIM KILAVUZU
21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
ÖRNEK 1: (A Abrasiv firmas› - Kat›l›m Y›l› 5 – 2014 Metraj› 36 m2)
A Abrasiv firmam›z 1 - 5 Y›ll›k firmalar grubunda olup bu gruptaki ayn› kendisi gibi 4 m2 - 49 m2
aras› olan firmalar ile ayn› kuraya girecektir. Firmam›za iki alternatif sunaca¤›z birincisi firma ayn›
metrajda kalmak isterse AÇIK ALAN’da muhtelif yerlerde 15 m2 - 49 m2 aras› yani kendi metraj
grubunda yer alan stantlar›n oldu¤u bir alternatif. Firman›n büyüme talebi olmas› durumunda yine
AÇIK ALAN’da muhtelif yerlerde 50 m2 - 75 m2 aras› stantlar›n oldu¤u ve metraj›n› büyütmesine
olanak sa¤layacak ikinci alternatif.
A F‹RMASI
(5 YILLIK KATILIMCI – MARBLE 2014 METRAJI 36 m2)
KATILIM FORMU ONAYI
Firman›n ‹ZFAfi taraf›ndan kendisine kargo yolu ile
gönderilen ve üzerinde firman›n hangi metraj
alternatifinden kuraya girmek istedi¤ini belirtece¤i
KATILIM FORMU’ nu onaylay›p ‹ZFAfi’a geri yollam›fl
olmas› gerekir.
KATILIM FORMU GÖNDER‹LD‹
KATILIM FORMU GÖNDER‹LMED‹
‹ZFAfi taraf›ndan firmaya bildirilen yer ve saatte kura
çekimi için firmadan bir yetkilinin gelmesi gerekmektedir.
Firma MARBLE 2015 Fuar›’nda kendisine tan›nan aç›k
alan hakk›ndan vazgeçti say›l›r. Daha sonra tekrar kat›l›m
için baflvuru yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan do¤an
haklar›ndan yararlanamaz.
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹ND‹
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹NMED‹
Firma yetkilisi daha önce ‹ZFAfi’a bildirmifl oldu¤u metraj
grubundaki di¤er 1-5 Y›ll›k firmalar aras›ndan Noter’in
belirledi¤i s›raya göre kuras›n› çekip stant alan›n›
belirleyecek ve sözleflmesine yapacakt›r.
E¤er firma gelememe mazeretini bildirmifl ise Noter firma
yetkilisi yerine firman›n daha önce ‹ZFAfi’a bildirmifl
oldu¤u metraj grubundaki di¤er 1-5 Y›ll›k firmalar kura
çekimini tamamlad›ktan sonra kalan yerler içinden kuray›
çeker ve firman›n stant alan›n› belirler. ‹ZFAfi firmaya
Noter’ in kura ile belirledi¤i stant alan›n› faks ve e-mail
yoluyla ayn› gün bildirecek ve 3 gün içinde stant alan›
sözleflmesinin yap›lmas›n› isteyecektir. Firma 3 gün
içinde belirlenen stant alan›n sözleflmesini yapmazsa
kat›l›m› iptal edilecektir.E¤er firma mazeret bildirmeden
kura çekimine kat›lmaz ise firma MARBLE 2015 FUARI’na
kat›lmaktan vazgeçti say›l›r. Daha sonra tekrar kat›l›m
için baflvuru yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan do¤an
haklar›ndan yararlanamaz.
SÖZLEfiME YAPILDI
SÖZLEfiME YAPILMADI
Firma kurada çekti¤i stant
alan›n kirac›s› olmaya ve
ödeme koflullar›n› yerine
getirdi¤inde o stant alan›nda
MARBLE 2015 Fuar›’na
kat›lmaya hak kazan›r.
Firma kurada çekti¤i yer üzerinde
bir hak iddia edemez ve
MARBLE 2015 Fuar›’nda
kendisine tan›nan aç›k alan
hakk›ndan vazgeçti say›l›r. Daha
sonra tekrar kat›l›m için baflvuru
yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan
do¤an haklar›ndan yararlanamaz.
9
KATILIM KILAVUZU
21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
ÖRNEK 2: (B Mermer Makina firmas› – Kat›l›m Y›l› 16 – 2014 Metraj› 160 m2)
B Mermer Makinafirmas› 16 - 20 y›ll›k kat›l›m y›l› grubunda olup 150 m2 ve üstü firmalar›n kuras›na
girecektir. Firmam›za 150 m2 ve üstü stantlardan ( FUAR ‹zmir’de aç›k alanda planlanan en büyük
stant metraj› 200 m2 dir.) veya küçülmek isteyen firmalar›m›za 50 m2 ile 99 m2 aras› stantlardan
oluflan iki alternatif sunulacakt›r. Firma kendi iste¤i do¤rultusunda hangi stant aral›¤›ndan kuraya
girece¤ine karar verecektir.
B F‹RMASI
(16 YILLIK KATILIMCI – MARBLE 2014 METRAJI 160 m2)
KATILIM FORMU ONAYI
Firman›n ‹ZFAfi taraf›ndan kendisine kargo yolu ile
gönderilen ve üzerinde firman›n hangi metraj
alternatifinden kuraya girmek istedi¤ini belirtece¤i
KATILIM FORMU’nu onaylay›p ‹ZFAfi’a geri yollam›fl
olmas› gerekir.
KATILIM FORMU GÖNDER‹LD‹
KATILIM FORMU GÖNDER‹LMED‹
‹ZFAfi taraf›ndan firmaya bildirilen yer ve saatte kura
çekimi için firmadan bir yetkilinin gelmesi gerekmektedir.
Firma MARBLE 2015 Fuar›’nda kendisine tan›nan aç›k
alan hakk›ndan vazgeçti say›l›r. Daha sonra tekrar
kat›l›m için baflvuru yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan do¤an
haklar›ndan yararlanamaz.
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹ND‹
KURA ÇEK‹M‹NE GEL‹NMED‹
Firma yetkilisi daha önce ‹ZFAfi’a bildirmifl oldu¤u metraj
grubundaki di¤er 16 - 20 Y›ll›k firmalar aras›ndan Noter’in
belirledi¤i s›raya göre kuras›n› çekip stant alan›n›
belirleyecek ve sözleflmesine yapacakt›r.
E¤er firma gelememe mazeretini bildirmifl ise Noter firma
yetkilisi yerine firman›n daha önce ‹ZFAfi’a bildirmifl
oldu¤u metraj grubundaki di¤er 16 - 20 Y›ll›k firmalar
kura çekimini tamamlad›ktan sonra kalan yerler içinden
kuras›n› çeker ve firman›n stant alan›n› belirler. ‹ZFAfi
firmaya Noter’in kura ile belirledi¤i stant alan›n› faks ve
e-mail yoluyla ayn› gün bildirecek ve 3 gün içinde stant
alan› sözleflmesinin yap›lmas›n› isteyecektir. Firma 3
gün içinde belirlenen stant alan›n sözleflmesini yapmazsa
kat›l›m› iptal edilecektir.E¤er firma mazeret bildirmeden
kura çekimine kat›lmaz ise firma MARBLE 2015 FUARI’na
kat›lmaktan vazgeçti say›l›r. Daha sonra tekrar kat›l›m
için baflvuru yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan do¤an
haklar›ndan yararlanamaz.
SÖZLEfiME YAPILDI
SÖZLEfiME YAPILMADI
Firma kurada çekti¤i stant
alan›n kirac›s› olmaya ve
ödeme koflullar›n› yerine
getirdi¤inde o stant alan›nda
MARBLE 2015 FUARI’na
kat›lmaya hak kazan›r.
Firma kurada çekti¤i yer üzerinde
bir hak iddia edemez ve
MARBLE 2015 Fuar›’nda
kendisine tan›nan aç›k alan
hakk›ndan vazgeçti say›l›r. Daha
sonra tekrar kat›l›m için baflvuru
yapsa bile kat›l›m y›llar›ndan
do¤an haklar›ndan yararlanamaz.
10
KATILIM KILAVUZU
21. ULUSLARARASI DO⁄ALTAfi ve TEKNOLOJ‹LER‹ FUARI • 25-28 MART 2015
GENEL KURALLAR
1
Kura öncesi kuraya girecek firmalar› temsilen kuraya kat›lacak kiflilerin kimlik bilgilerinin noter onayl› vekaletname
ile bildirmesi istenecektir. (Vekaletname örne¤i ektedir.)
2
Kura çekimine mazeret bildirmeden gelmeyen firmalar›m›z fuar alan›ndaki haklar›n› kaybedeceklerdir.
3
Kuraya mazeretsiz gelmeyip daha sonra yer talep eden firmalar›n kat›l›m y›llar› s›f›rlan›p yeni firma say›larak yer
durumuna göre tahsis yap›lacakt›r.
4
Firma kurada çekti¤i stant alan›n› baflkas›na devredemeyecek ve firmalar aras›nda stant de¤iflimine izin verilmeyecektir.
5
Firmalar›m›za kura çekiminden önce çekece¤i stant alanlar›n› gösteren krokiler posta ile yollanacak ayr›ca web
sitesinden incelemelerine olanak verilecektir. Firma planlardan hangi stantlar için kura çekece¤ini görüp karar›n›
yaz›l› ve belirlenen zaman içerisinde ‹ZFAfi’a bildirecektir.
6
Firmalar, kura çekimi için geldi¤inde ‹ZFAfi’a daha önce bildirdi¤i stant aral›¤›n›n bulundu¤u torbadan kendi stant
alan›n› çekecektir. ‹ZFAfi’a karar›n› bildirmeyen firmalar kura sisteminde yer alamayacakt›r.
7
Ayn› kura torbas›ndan çekilifle kat›lacak firmalar aras›nda ki öncelik noterin firma isimleri yaz›l› torbandan çekece¤i
firma s›ras›na göre belirlenecektir.
8
MARBLE 2014’de kat›l›mc›m›z olan firmalar içerisinde var ise, 2013 ‹hracat rakamlar›na göre Türkiye’nin ilk 3 (alt›n,
gümüfl ve bronz) firmas›na 16 - 20 y›ll›k firmalara tan›nan haklar tan›nacakt›r.
9
Çekilifl sonras›, firma ile belirlenen alan›n sözleflmesi yap›lacakt›r. (Firma, kuraya kat›lamam›fl ve Noter taraf›ndan
stant alan› belirlenmifl ise kura çekiminden sonra ki 3 gün içinde sözleflmesini yapmas› gerekmektedir.)
10
Kura çekimine gelecek kifli ya flirket sahibi ya da flirket yönetimi taraf›ndan kuraya kat›lma, kura çekme ve flirket ad›na
sözleflme yapma vekaleti verilen bir kifli olmak zorundad›r.
11
Sözleflmesini imzalamay› reddeden firmalar yerlerinden feragat etmifl say›lacakt›r.
12
Firma kendi stant alanlar›n› baflka bir firmaya satamaz, kiralayamaz ve/veya paylaflamaz.
13
Firmalara ürün gruplamas›na göre belirlenmifl sergileyebilece¤i ürünler d›fl›ndaki ürünlerin stant alan›nda sergilenmesine
izin verilmeyecektir.
14
D holüneki tonaj s›n›r› 1,5 ton/ m2 dir. Bu tonaj›n üstündeki makinalar›n D holünde sergilenmesine izin verilmeyecektir.
15
D holünde sergilenecek makinalar çal›flt›r›lmayacakt›r.
16
Kura çekiminden sonra firma çekti¤i yeri iptal etmek isterse firmaya ayn› haklarda ikinci bir kura flans› verilmeyecektir.
17
MARBLE 2014 Fuar›’nda kat›l›mc› olmay›p 2015 Fuar›na kat›lmak isteyen firmalar aras›nda var ise geçmiflte kat›ld›¤›
y›llar belirlenip hiç kat›lmam›fl firma tahsislerinden ayr› olarak kura çekimi yap›lacakt›r.
18
Kat›l›m y›llar› gruplar›na göre çekilifller bir hafta aral›klarla yap›lacakt›r.
19
Bir Firma geçmifl y›llarda mermer ve makine ürün gruplar› ile ortak kat›l›m yapm›fl ise MARBLE 2015’deki ürün
gruplamas› sebebiyle firman›n karar verece¤i tek ürün grubu üzerinden kat›l›m y›llar› haklar›ndan yararlanacakt›r.
11
Download

high jinx pdf free j2imp By