T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
*
EXP02016
ANTALYA
^ / l 1/2014
Sayı : 90852262-301.03^ 'S '
Konu: Kepez 28524 ada 3 parsel NİP İtiraz.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B-06-A nolu imar paftasında yer alan
Altmova Orta Mahalle, 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere
Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve
Uygun görüşle arz ederim.
flfc/11/2014
M ^ ffle tA V c r
Genel Sekreter Yardımcısı V.
arz ederim.
EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE
Mesut
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. Değ. fot.
-İtirazlar örneği.
A dres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -p o sta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
NAZIM İMAR PLANt DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
GÖSTERİM
ADA/PARSEL NO: 28524 / 3
PAFTA NO: 025-B-06-A
ÖLÇEK: 1/5000
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SİNERİ
MEVCUT PLAN
AKARYAKIT LPG SATIŞ, BAKİM ve SERVİS İSTASYONU
ÖNERİ PLAN
--------------------------------- -------------- -------
rX Z .k S .Z o \L 1
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
(İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığıma)
İLGİ:a) 03.12.2013 tarih ve 48698 kayıt sayılı NİP. değişikliği talebimiz.
b) 17.09.2014 tarih ve 41759 kayıt sayılı talebimiz.
c) 01.10.2014 tarih ve 44601 kayıt sayılı itirazımız.
d) 10.10.2014 tarih ve 27468 sayılı yazınız ve ekleri 11.09.2014 tarih ve 442 sayılı
Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
e) 11.09.2014 tarih ve 441 sayılı Belediye Meclis Kararı.
İlgi
sayılı NİP. değişikliği talebimiz, Belediyeniz Meclisinin 11.09.2014 tarih ve 442
sayılı kararıyla REDDEDİLMİŞTİR.
Bunun üzerine, ilgi “b” sayılı dilekçemizde gerekçeleri de açık ve net bir şekilde yazılmış
olan talebimiz ile ilgili her hangi bir işlemin yapılmadığı, ilgi “e” sayılı Meclis Karan ile
Onanan plan tadilatının belediyeniz ilan panosuna 27.09.2014 ila 27.10.2014 tarihleri arasında
bir ay süreyle ilan edildiğinin görülmesi üzerine anlaşılmıştır.
İlgi “ c” sayılı talebimizde de konu ile itirazlarımızı açıkça belirtmiş olduğumuz gibi;
“ 11.EYLÜL.2014 Perşem be/10.00 tarihli, Belediye Meclisi Eylül
görüşülen, Gündemin 22. Maddesinin ilgilisiyim.
Ayı Toplantısında
Aynı Meclis Gündeminin 21. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,
“................ Altmova 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin
(04.12.2013), alana ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.” Denilmektedir.
Aynı Meclis Gündeminin 22. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,
“ ................ Altmova 28533 ada 2 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Servis
İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (03.12.2013), alana
ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun olmadığı
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.” Denilmektedir.
Anılan Meclis Gündeminin 21 ve 22. maddelerinde taleplere ait İmar ve Bayındırlık
Komisyonu (İhtisas Komisyonu) raporlarının gerekçelerinin aynı olmasına karşın,
Meclis Gündemleri görüşülürken komisyon raporlarına, hukuka, hak ve adalete, insan
haklarına, yasalara, eşitlik ilkesine aykırı olduğu açık ve kesin olarak alman Büyükşehir
Belediyesi Eylül-2014 Olağan Toplantısının sözü edilen 21.ve 22. Gündem Maddeleri, ne
yazık ki, M akam’mızca Onaylanm ıştır.
Daha sonra ilgi “d” sayılı yazınızla, ilgi
REDDEDİLDİĞİ tarafımıza tebliğ edilmiştir.
“a”
sayılı
NİP.
tadilatı
talebimizin
Bu nedenle, belediyeniz ilan panosunda 27.09.2014 ila 27.10.2014 tarihleri arasında bir
ay süreyle ilan edilen 11.09.2014 tarih ve 441 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan
plan tadilatına (Kepez İlçesi, Altınova Mahallesi, 28524 ada 03 parselde hazırlanan plan
tadilatı işlemine) yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı bir kez daha itiraz etme
zorunluluğu doğmuştur.
Anılan plan tadilatının kabulü yönünde verilen meclis kararma, İtiraz Ediyoruz.
İtirazımızın Belediye Meclisinde görüşülerek, 11.09.2014 tarih ve 441 sayılı Meclis
Kararıyla onanan plan tadilatının İPTAL EDİLMESİNİ,
Arz ve Talep Ederiz.
EKİ: 12 sayfa (Muhteviyatı)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
03.12.2013 tari,h ve 48698 sayılı müracaatımız
17.09.2014 tarih ve 41759 sayılı müracaatımız
01.10.2014 tarih ve 44601 sayılı müracaatımız
01.10.2014 tarih ve 44601 sayılı müracaat ikinci sayfası
Gazete haberleri
“
7)
“
8) 10.10.2014 tarih ve 27468 sayılı yazınız
9) 11.09.2014 tarih ve 442 sayılı BMK.
10) 29.08.2014 tarihli Komisyon Raporu
11) 11.09.2014 tarih ve 441 sayılı BMK.
12) 11.09.2014 tarih ve 441 sayılı BMK. İkinci sayfası
KARABAYIRLAR
PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.
ADRES: Sedir Mh. Zambak Sk. No:58/l
Muratpaşa/ANT AL Y A
E k - lL&!"a "
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Çbm w Şehircilik Dairesi Başkanlıgı'na)
ANTALYA
Maliki bulunduğumuz, Antalya İH, Kepez İlçe Belediyesi, Afhnova O rta Mahalle
sınırları içinde 28533 ada 02 parsel mımarasmckı kayıtlı parselimizin 0,25 ha
büyüklüğündeki kısmı üzerinde, 025-B-06-A numaralı paftaya giren 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı Değişikliği dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.
Serenini;
Arz Ederiz.
E K İ: 1 Âdet dosya
I ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE*
|Tarih
: o m o .
sn
'■
®kelediye.antalya.bel.tr
.........
[
t
—
Web
: ebelediye.antalya.bel.tr
-----------------B a ŞKANi SAVIN,
VFİK TÜREL
11.EYLÜL.2014 Perşembe/l 0.00 tarihli, Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısında görüşülen,
Gündemin 22. Maddesinin ilgilisiynn.
Aynı Meclis Gündeminin 21. Maddesine ait İm ar Komisyonu Raporunda özetle, “...............
Altmova 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis
İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazını İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (04.12.2013), alana
ilişkin tapu-iescil tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.” Denilmektedir.
Aynı Meclis Gündeminin 22. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,
“............... Altmova 28533 ada 2 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Servis
İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (03.12.2013), alana
ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.” Denilmektedir.
Anılan Meclis Gündeminin 21 ve 22. maddelerinde talebe ait İmar ve Bayındırlık
Komisyonu (İhtisas Komisyonu) raporlarının gerekçelerinin aynı olmasına karşm, Meclis
Gündemleri görüşülürken komisyon raporlarına, hukuka, hak ve adalete, insan
haklarına, yasalara, eşitlik ilkesine aykırı olduğu açık ve kesin olarak alınan Büyükşehir
Belediyesi Eylül-2014 Olağan Toplantısının sözü edilen 21 .ve 22. Gündem Maddelerinin,
Makam’ınızca Onaylanmayarak;
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği- Meclis Kararlarının Kesinleşmesi (17. Madde) 1.
Fıkrasında iş bu Kanunun size tanıdığı yetkinizin kullanılarak, gerekçesiyle birlikte verilen süre
içerisinde Bayındırlık ve İmar Komisyonunun vermiş olduğu rapor doğrultusunda tekrar
görüşülmek üzere;
Belediye Meclisine havalesi hususunda gereğini;
Yasal haklarımız saklı kalmak üzere, İhtar Ederiz.
e
k
-
i l ö
İ
O J( , \ 0 . ^ a 'W
.
.
.
.
.
.
-
BUYUKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIGI’NA
(İm ar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na)
^ iıo ji-f-
------~ ~ J ~
°
‘
İLGİ:a) 47h'..QS,2£fyarih ve ^i/hS3. kayıt sayılı dilekçem ile Sayın Büyükşehir Belediye
Başkam ’na hitaben yazmış olduğumuz yasal talebimiz,
b) Antalya Gazetesinin 29.09.2014 tarihli sayısında “GÜNCEL HABER” olarak
Konu edilen haber.
İlgi “a” sayılı talebimi, Yüksek Makam’a Arz Etmeme rağmen, Kabul görmediğini; Eylül ayı
olağan meclisinde görüşülen 21. maddenin, Belediyeniz İmar Dairesi Başkanlığı, İlan
panosunda 27.09.2014 ila 27.10.2014 tarihleri arasında bir ay süreyle ilan edildiğini bizzat
görmemden ve belediye internet sitesinden de ayrıca yayınlandığının ilan edilmesi üzerine,
talebimin kabul görmeyerek anılan 21. ve 22. gündem maddelerinin M akam ’mızca
ONAY’lanmış olduğu hukuken açık ve kesindir.
İlgi “a” sayılı talebimde de belirttiğim üzere;
“ 11.EYLÜL.2014 Perşem be/l0.00 tarihli, Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısında
görüşülen, Gündemin 22. Maddesinin ilgilisiyim.
Aynı Meclis Gündeminin 21. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,
“ ................ Altınova 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Plaııı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin
(04.12.2013), alana ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.” Denilmektedir.
Aynı Meclis Gündeminin 22. M addesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,
“ ................ Altınova 28533 ada 2 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Servis
İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (03.12.2013), alana
ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun olmadığı
görüşüne varılımştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.” Denilmektedir.
Anılan Meclis Gündeminin 21 ve 22. maddelerinde talebe ait İmar ve Bayındırlık
Komisyonu (ihtisas Komisyonu) raporlarının gerekçelerinin aynı olmasına karşın,
Meclis Gündemleri görüşülürken komisyon raporlarına, hukuka, hak ve adalete, insan
haklarına, yasalara, eşitlik ilkesine aykırı olduğu açık ve kesin olarak alınan Büyükşehir
Belediyesi EyIül-2014 O lağan T oplantısının sözü edilen 2Lve 22. G ündem M addelerinin,
Mr k' m ’m szo O n a y la n m a y a ak;
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği- Meclis Kararlarının Kesinleşmesi (17. Madde) 1.
Fıkrasında iş bu Kanunun size tanıdığı yetkinizin kullanılarak, gerekçesiyle birlikte verilen
sûre içerisinde Bayındırlık ve imar Komisyonunun vermiş olduğu rapor doğrultusunda tekr.rr
Ljörüşü'mek üzere;
Belediye M eclisine havalesi hususunda gereğini;
Yasal hak larım ız saklı kalm ak üzere, İh ta r E deriz.”
Şeklinde talebimiz olmuş idi.
Yukarıda da arz ettiğimiz üzere, Meclisin 21. gündem maddesi olarak görüşülen plan
tadilatının askıya çıkarılması nedeniyle, Makamca Onaylanmış olarak kabul görmektedir.
Hak ve Hukukun gözetilmediği, özellikle karar vericilerin, teknik koşulların yamnda
verdikleri kararların hukuka uygunluğunun da gözetilmesinin zorunlu olduğu, telafisi
imkânsız zararlara meydan verecek kararların alınmaması gerektiği, kişi hak ve
menfaatlerinin gözetilmesi ve özellikle “Eşitlik İlkesine” uyulmadığı, böyle aykırı bir fiilin,
kasten ve siyaseten yaratıldığı düşüncesi şiddetle oluşmuştur.
Bu nedenle, şu an için askıda bulunan Eylül-2014 ayı olağan meclisinde görüşülen gündemin
21. Maddesinin (Kepez İlçesi, Altmova Mahallesi, 28524 ada 03 parselde hazırlanan plan
tadilatı işleminin) İmar Komisyonu Raporuna aykırı olarak alman “Plan Tadilatının
Kabulüne” şeklindeki Meclis Kararma;
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve ileride sunulması muhtemel gerekçeler sebepleriyle;
A nılan plan tad ilatın ın kabulüne ve bu yönde verilen meclis k a ra rm a ;
İtira z E diyoruz.
G ereğini, A rz ve Talep Ederiz.
EKİ: 2 adet ilgi yazılar
KAJRABAYIMLAR
PA ZARLAM A VE TİC. A.Ş.
ADRES: Sedir Mh. Zambak Sk. N o:58/l
Muratpaşa/ANTALYA
Pazarlama ve
SadirMah
Tel,0.2-
Kayırma siyaseti hortladı
Tarih :29-09-20İ4 10:50:33
Okunma :106
Aynı imar adasında mülkiyeti farklı kişilere ait iki parsel için benzin istasyonu talebiyle Büyükşehir’e
imar plan değişikliği başvurusu yapıldı.
ÖZEL HABER
İmar Komisyonu her iki parselle ilgili olumsuz görüş bildirmesine rağmen Büyükşehir Meclisi’nden AKP’nin oy çokluğu ile
iki farklı karar çıktı. Kabul edilen imar değişikliğine konu parselin bir süre önce MHP’den A K P’ye geçen Kepez Belediye
Meclis Üyesi Osman Kepez’in akrabası Zafer Kepez’e; reddedilen değişiklik talebine konu parselin ise CHP’li eski meclis
üyesi Gürsel Karabayır’a ait olması kafalarda soru işareti bıraktı
**
Altmova1da planlaması yapılan 60’lık cadde üzerinde bulunan iki komşu parselin imar plan tadilatıyla toptan ticaret
alanından akaryakıt istasyonuna çevrilmesi için mülk sahiplen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Aralık 2013’te birer gün
arayla başvurdu. Konusu aynı olan iki başvuruyu inceleyen İmar Komisyonu 29 Ağustos 2014’teki toplantısmda başvuru
tarihi itibariyle ilgili parsellerin tapu tescilinin yapılmamış olması gerekçesiyle taleplerin reddini istedi. Eylül ayı olağan
meclis toplantı gündeminin 21. maddesinde görüşülen, kısa bir süre önce AKP’ye katılan Osman Kepez’in akrabası Zafer
Kepez’e ait olan 28 bin 524 Ada 3 No’lu parsel için istenen plan değişikliği AKP grubunun oy çokluğu ile komisyonun aksi
yöndeki raporuna rağmen kabul edildi. Başvurusu daha önce olmasına rağmen, gündemin 22. Maddesine atılan önceki dönem
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP’li Haşan Gürsel Karabayır’a ait 28 bin 524 Ada 2 N o’lu parsel için ise 3 No’lu
parsel için dikkate alınmayan komisyon raporu dikkate alınarak AKP grubunun oy çokluğu ile reddedildi. Bir çifte standarda
imza atan AKP grubunun karannda Osman Kepez’in transferinin etkili olduğu yönündeki iddialar ayyuka çıktı.
AKARYAKIT İSTASYONU İSTEDİLER
Kepez ilçe sınırlarındaki Altıııova'yı planlayan 1/5000 ölçekli Nazım İıııar Planı kapsamında 60’lık cadde üzerinde bulunan
25 bin 524 Ada 2 N o’lu parsel için mülk sahibi önceki dönem Muratpaşa ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan CHP’li
Haşan Gürsel Karabayır. 3 Aralık 2013’te Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak plan tadilatı istedi. 4 Aralık 2013’te ise 6
farklı parselin satın alınarak imar uygulaması ile 60’lık cadde üzerine kaydırılan 25 bin 524 Ada 3 N o’lu parsel için mülk
Sülıilv Zafer Kepez plan tadilatı talebinde bulundu. Her iki talep de Toptan Tt:..!et Alam'ndan Akaryakıt İ,P(: Salış Hakim ve
Servis îstasyonu’na dönüştürülmesine ilişkindi.
İLĞ f "c u
ÎMAR KOMİSYONU İKİSİNİN DE REDDİNİ İSTEDİ
10 Aralık 2013’te toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi verilen bir önerge ile Hasaıı Gürsel Karabayır'a ait olan 25 bin 524
Ada 2 N o’lu parsel için istenen plan değişikliği talebim incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale etti.
Kepez Belediyesi’nin 2 N o’lu parsele 60 metre kare hisse koyması nedeniyle muvafakat yazısının alınması gecikince istenen
imar plan tadilatının sonuçlanması 30 Mart yerel seçimleriyle birlikte AKP’nin çoğunluğu ele geçirdiği yeni Büyükşehir
Belediye Meclisi’ne kaldı. Bu arada 30 Haziran 2014’de plan tadilatı istenen 2 ve 3 N o’lu parsellerin parselasyon çalışmalar
ve tapu tescil işlemleri sonuçlandı. 2 N o’lu parselle ilgili talebi bekleten İmar Komisyonu, 8 Ağustos 2014’de toplanan
Büyükşehir Meclisi’nden havalesi gelen 3 No’lu parselle ilgili talebi de gündemine alarak 29 Ağustos 2014’te toplandı. Her
iki parselle ilgili de plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (03.12.2013), alana ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014)
önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varıldı.
MECLİS ÜYESİ TORPİLİ Mİ VAR?
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Eylül 2014 tarihli toplantısının 21. Maddesi’nde görüşülen 28 bin 524 Ada 3 No’lu parsel
için komisyon raporu aksi yönde olmasına rağmen AKP’nin oy çokluğu ile benzin istasyonuna onay verildi. Başvurusu ve
komisyona havalesi daha önce olmasına rağmen gündemde bir madde geri bırakılan aynı durumdaki 2 No’lu parsel için ise
AKP oylarıyla benzin istasyonuna red karan çıktı. Şimdi kamuoyu, konumu aym olan, komisyon raporunda aynı red
gerekçesi yazılan iki parselle ilgili Büyükşehir Belediye M eclisi’nde AKP grubunun neden iki farklı karara imza attığım
soruyor? Üstelik 2 No Tu parsel için istenen plan tadilatı talebinin ve komisyona havalesinin 3 No Tu parselden önce olmasına
rağmen ortaya çıkan iki farklı sonuç skandalin boyutlarım büyütüyor. Antalya kamuoyu, alınan kararlarda, benzin
istasyonuna izin verilen 3 No’lu parselin sahibi Zafer Kepez’in birkaç ay önce MHP’den AKP’ye transfer olan Osman
Kepez’in akrabası olmasının etkili olup olmadığım merak ediyor?
13 EYLÜL 2014
CUMARTESİ
postaakdenizQposts.com, tr
http//www. facebook. comfposta.akdeniz
POSTA GAZETESİ'NİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR
-i
Burdur’da bir mermer ocağı şirketinin ardıç: ağaçlarını kestiği
üzerine Valilik bünyesinde oluşturulan ekip, bölgede incele*' •
bulundu. Burdur Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özçodek l.
köyü yakınlarındaki Arirtaş Mevkisı'rtde özel bir mermer ocağ' "•
■ ..
ardıç ağaçlarım kestiği iddia edilen bölgeye geldi. Burada ince! •;
bulunan Özgödek, yaptığı açıklamada Antalya, İsparta, Burdur, d •'
Kaş Platformu sözcüsü Hediye Gündüz ve kov ha!kırın s/aii!'
Qİı ■'j
»r-
W.Pf-
&î,
‘t
:4;uZGV,üia r
;ier 'r ’üdur atanılan ve
iJem'cnni protesto
\>-r 'izonlcdi. G-; adına
v ,•'>••'n Türk EçM-vSen
• -.nisar Şube H,.ç',3nı
: . ı Şenol, ;*cr; i
.n
.rc :-.ıyım y a p t . t ' b e l i r t t i
T?
ı
r
fi
o
m n v ı ir n a 7 a r a
nünrlomo notirHini ir ramacım/la
T .C
ANT Ai iYA BÜYÜ KŞlCHİK BELEDİYESİ
İm aj v.' hvh-rcilik Dairesi B aşkanlığı Planlama Şube M ü d ü rlü ğ ü
Say» : 90852262-310.01.U4.0I- f
Konu; 28533 ada 2 parsel hak.
S
fJC
fjKoıe
A s TA :
4 O. /10/2014
fCarabayırlar Pazarlama ve Ticaret A,Ş*
(Sedir Mah. Zambak Cad. No:58/t ANTALYA)
İlgi: 03.12.2013 tarih ve 48698 kayıt sayılı dilekçe.
İlgi dilekçe île iletilen, Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, O25-B-06-A nolu imar
paftasında yer alan Aitmova Orta Mahalle, 28533 ada 2 parselin 2500 in2 lik kısmının, Toptan
Ticaret Alanından, ;Akaryakıt ve LPG Serv'is İstasyonuna dönüştürülmesi ilişkin 1/5000
ölçekli Nazmı İmar Plam değişikliği; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.b
maddesine göre işlem yapmıştır.
Söz konusu, I/5ÖÖG ölçekli Nazım. İmar Planı değişikliği* Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin İli 09; 2014 tarih ve 442 sayılı kararı İle reddedilmiş olup meclis karan
yazımız ekinde gönderilmektedir.
^-^v-Bû-ğilraıriiiöiıci^^eraîh:'
EK: 11.09.2014 gün ve 442 sayılı BBMK.
DAĞITIM:
-Kepez Belediye Baş kafliı;|p
(İmar ve Şchircilik Müdürlüğü)
-Karabayırlar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
(Sedir Mah. Zambak C u i No:5o/l ANTALYA)
-i:
T .C .
İU..YA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
KargLlaryhj
11-09-2014
ÇâlseNo
Meclis Başkan V.
Divan Katibi
Divan Katibi
Ahmet BÜYÜ Ka k ç a
Halil ÖZTÜRK
Muhammet URAL
1
KararNo
442
İM
özü :
K epez, 025B-06AirtjbTtJ im ar paftasm da yer âlân Altınova Orta Mahalle, 28533 a d a 2 parserın 2500 m s’Nk
kısmtmr», T o p ta n Ticar-ot A lahm dan/ Akaryakıt v& LPĞ Servis İstasyonuna d ö n ü ştü rü lm e sin e ilişkin 1/5000
aiçekii Nazım İmar PSanı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 a d e t rapor)
______
Dairesi: İM AR V E ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evrak Ta.ve No :
. Meclisin 11-09-2014 Perşembe günü saat 10:00 'da yaptığı 2014 dönemi 8. Toplantısının
1. Birleşiminin 1. Oturumunda alman 2014-442 sayılı kararıdır._______ _________________
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12,2013 tarihli toplantısında gündemin 86.
maddesinde görüşülerekim ar ve. Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez
Belediyesi sınırlan içerisinde, 025Br06A nolu imar paftasında yer alan Altmova Orta
Mahalle*- 28533 .ada.Iv^ârseliri 25ÖÖ m25lİk kısmının, Toptan. Ticaret iUanmdan^.A.ka^akıt
ve':3^G;:'Servfs:^'îstsisj'öfliffiria 'dönöştürujiıriesme İlişkin 1/5000* ölçekli '^âzim 'fmar ’Hüm
değişikliği hakkındaki;
İmar vc Baymaırİîk Komisyonunun 29.08.2014 tarihlî raporunda;
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-06A nolu imar paftasında yer alan
Altmova Orta Mahafe, 28533 ada 2 parselin 2500 m2 İzk kısmının* Toptan Ticaret
Alanından, Akaryakıt-ve LP© Servis istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk
başvuru tarihinin (03.12:2013), ajana ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014) önce olması
nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Kâfim B AŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur,
Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda İm ar ve Bayındırlık
komisyonu raporu.doğr^İtasunda.oylamaya sunulmuştur.
KARAR:
ı
Kepez, O25B-06.A roiu imar paftasında yer alan A’tınova Orta Mahalle, 28533 acL 2
parselin 2500 n v ’lil, kısmînin, Toptan Ticaret Alanı.ulan. Akaryakıt ve LPG Servü
İstasyonuna d ö n ü ş t ü r n c ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliğinin
REDDİNE oyçokluğu 51c karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
A [■İ i’A.L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İ
■„ .... . .
E BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:29,08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
...........
. . .
TALEP SAHİBİ
f
| öze! Şahıs
MECLÎS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
BüyüRşehir
Belediye
Meclisinin
10.12.2013
tarihli
toplantısında gündemin 86. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Kepez. Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B-06-A nolu imar
paftasında yer alan Aitınova Orta Mahalle, 28533 ada 2
parselin 2500 m2’lik kısmının, Toptan Ticaret Alanından,
Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
,
'KOMİSYON RAPORU: '
^
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-06A nolu imar
paftasında yer alan Altınova Orta Mahalle, 28533 ada 2
parselin 2500 m2 İlk kısmının, Toptan Ticaret Alanından,
Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine
ilişkin . 1/5000 ölçekli Kasım İm âr, PlanLdeğ-işıî|liği:
Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait 'ilk
başvuru tarihinin (03.12.2013), alana ilişkin tapu tescil
tarihinden (30.06,2014) önce olması nedeniyle uygun
olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞ KAPTAN
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başk
Möşrafa Reşat OKTAY
/ İrfthr Kom. Üyesi
l/P İA
v/ 7
.
Oyîun EylşnjpO G M U ^
İmâr Kom. Üyesi
Aii Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Katılmadı)
Selçuk SENİRLİ
lmsar Kom. Üyesi
1
yiecııs sararı uuitumu
nırp://eDeıeaıye.anıaıya.oei.tr/weöponaı/weoponaı/KararQOK.pnp
% Y ~ -\L ( d \ u e y
T.C,
ÂMTALYÂ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS 5CARÂR1
Karar Tarihi
11-09-2014
Ceise No
Meclis 1. Başkan V.
Divan Katibi
Divan Katibi
Ahmet 8ÜYÜKAKÇA
Halil ÖZTÜRK
Muhammet URAL
Karar No
441
Eki
1
Kepez, 21K (0258-06A,06B) nolu imar paftasında yer alan Altınova
28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış
Özü : Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜME oyçokluğu ile karar verildi,
____ (EKİ: 1 adet rapor)
Dairesi: İM A R V E Ş E H İR C İL İK D A İR E S İ B A Ş K A N L IK
Evrak Ta.ve No :
Meclisin 11-09-2014 Perşembe günü saat 10:00 'da yaptığı 2014 dönemi 8. Toplantısının
1. Birleşiminin 1. Oturumunda alınan 2014-441 sayılı kararıdır._______________________
GÜNDEM İN 21. M ADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında gündemin 108.
maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Kepez Belediyesi
sınırlan içerisinde, 21K (025B~06A,06B) nolu imar paftasında yer alan Altmova 28524 ada 3
parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis istasyonuna
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım îmar Planı değişikliği hakkındaki;
İm ar ve B ayındırlık Komisyonunun 29 J8.2Ö İ4 ta rih li rap o ru n d a;
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21K (025B-06A,06B) nolu imar paftasında yer alan
Altınova 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis
İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (04.12.2013) alana
ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu Kerim BAŞKAPTAN ve Ali Baki SARICA Toplantıya Katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda oylamaya sunulmuştur.
KARAR:
Kepez, 21K (025B-06A,06B) nolu imar paftasında yer alan Altmova 28524 ada 3
parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonuna
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım îmar Plam değişikliğinin KABULÜNE
. -> 2
16.10.2014 12:51
Jittp://eDeieciıye.antaiya.bel.tr/webportal/weöportai/Kararaoic.pftp
vaeci.ıs K ararı UöKümü
K
s? f H ^
Etd_ıLĞı e
oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Ahmet BÜ YÜ K A KÇ A
Meclis 1. Başkan V.
Halil Ö Z T Ü R K
Divan Katibi
Muhammet URAL
Divan Katibi
Bilgi Amaçlıdır. Resmi evrak olarak kullanılamaz.
-> 2
16.10.2014 12:51
cM r\ o ,x»\ W
İL G İ:a) 4 3 v .6 S ,2 £ /^ a rih ve
kayıt sayılı dilekçem ile Sayın B üyükşehir Belediye
B aşkanı’na hitaben yazmış olduğum uz yasal talebim iz,
b) A ntalya Gazetesinin 29.09.2014 tarih li sayısında “ G Ü N CEL H A B E R ” olarak
K onu edilen haber.
Îİgi “ a” sayılı talebimi, Yüksek Makam’a Arz Etmeme rağmen, Kabul görmediğini; Eylül ayı
olağan meclisinde görüşülen 21. maddenin, Belediyeniz İmar Dairesi Başkanlığı, İlan
panosunda 27.09.2014 ila 27.10.2014 tarihleri arasında bir ay süreyle ilan edildiğini bizzat
görmemden ve belediye internet sitesinden de ayrıca yayınlandığının ilan edilmesi üzerine,
talebimin kabul görmeyerek anılan 21. ve 22. gündem maddelerinin M akam ’ınızca
ONAY’lanmış olduğu hukuken açık ve kesindir.
İlgi “a” sayılı talebimde de belirttiğim üzere;
“ 11.EYLÜL.2014 Perşem be/l0.00 tarihli, Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısında
görüşülen, Gündemin 22. Maddesinin ilgilisiyim.
Aynı Meclis Gündeminin 21. M addesine ait İm a r K om isyonu R ap o ru n d a özetle,
“ ................ Altmova 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin
(04.12.2013), alana ilişkin tap u tescil tariflinden (30.06.2014) önce olmasa nedeniyle
uygun olm adığı görüşüne varılm ıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.” Denilmektedir.
Aym Meclis Gündeminin 22. M addesine ait îm a r K om isyonu R ap o ru n d a özetle,
“ ................ Altmova 28533 ada 2 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Servis
İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (03.12.2013), alana
ilişkin ta p u tescil tarih in d en (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun olmadığı
görüşüne varılm ıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.” Denilmektedir.
A nılan M ecîis G ündem inin 21 ve 22. m addelerinde talebe ait İm a r ve B ayındırlık
K om isyonu (İhtisas K om isyonu) rap o rların ın gerekçelerinin ayna olm asına karşın,
Meclis G ündem leri görüşülürken komisyon rap o rların a, h u k u k a, h ak ve adalete, insan
h ak ların a, yasalara, eşitlik ilkesine aykırı olduğu açık ve kesin o larak alm an B üyükşehir
Belediyesi Eylül-2014 O lağan Toplantısının sözü edilen 21.ve 22. G ündem M addelerinin,
M akam ’mızca O n a y la n m a y a ra k ;
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği- Meclis Kararlarının Kesinleşmesi (17. Madde) 1.
Fıkrasında iş bu Kanunun size tanıdığı yetkinizin kullanılarak, gerekçesiyle birlikte verilen
süre içerisinde Bayındırlık ve İmar Komisyonunun vermiş olduğu rapor doğrultusunda tekrar
görüşülmek üzere;
Belediye M eclisine havalesi hususunda gereğini;
Yasal haklarım ız saklı kalm ak üzere, İh ta r E deriz.”
Şeklinde talebimiz olmuş idi.
Yukarıda da arz ettiğimiz üzere, Meclisin 21. gündem maddesi olarak görüşülen plan
tadilatının askıya çıkarılması nedeniyle, Makamca Onaylanmış olarak kabul görmektedir.
Hak ve Hukukun gözetilmediği, özellikle karar vericilerin, teknik koşulların yanında
verdikleri kararların hukuka uygunluğunun da gözetilmesinin zorunlu olduğu, telafisi
imkânsız zararlara meydan verecek kararların alınmaması gerektiği, kişi hak ve
menfaatlerinin gözetilmesi ve özellikle “Eşitlik îlkesine” uyulmadığı, böyle aykırı bir fiilin,
kasten ve siyaseten yaratıldığı düşüncesi şiddetle oluşmuştur.
Bu nedenle, şu an için askıda bulunan Eylül-2014 ayı olağan meclisinde görüşülen gündemin
21. Maddesinin (Kepez îlçesi, Altınova Mahallesi, 28524 ada 03 parselde hazırlanan plan
tadilatı işleminin) îmar Komisyonu Raporuna aykırı olarak alman “Plan Tadilatımn
Kabulüne” şeklindeki Meclis Kararma;
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve ileride sunulması muhtemel gerekçeler sebepleriyle;
A nılan plan tadilatının kabulüne ve bu yönde verilen meclis k a ra rm a ;
İtiraz E diyoruz.
Gereğini, A rz ve Talep Ederiz.
EKİ: 2 adet ilgi yazılar
KARABA Y IR LA R
PAZARLAM A VE TİC. A.Ş.
ADRES: Sedir Mh. Zambak Sk. No: 58/1
Muratpaşa/ANT AL Y A
^ r ih
:
No
iV V C K S C ,
\L 6 f
■
Telefon
=
Web
: ebelediye.antalya.bel.tr
R A
O O 'U
BAŞKANI SAYIN,
VFİK TÜREL
11.EYLUL.2014 Perşembe/l 0.00 tarihli, Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısında görüşülen,
Gündemin 22. Maddesinin ilgilisiyim.
Aynı Meclis Gündeminin 21. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle, “...............
Altmova 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis
İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (04.12.2013), alana
ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.” Denilmektedir.
Aynı Meclis Gündeminin 22. Maddesine ait İmar Komisyonu Raporunda özetle,
“............... Altmova 28533 ada 2 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Servis
İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (03.12.2013), alana
ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.” Denilmektedir.
Anılan Meclis Gündeminin 21 ve 22. maddelerinde talebe ait İmar ve Bayındırlık
Komisyonu (İhtisas Komisyonu) raporlarının gerekçelerinin aynı olmasına karşın, Meclis
Gündemleri görüşülürken komisyon raporlarma, hukuka, hak ve adalete, insan
haklarına, yasalara, eşitlik ilkesine aykırı olduğu açık ve kesin olarak alman Büyükşehir
Belediyesi Eylül-2014 Olağan Toplantısının sözü edilen 21 .ve 22. Gündem Maddelerinin,
Makam’ımzca Onaylanmayarak;
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği- Meclis Kararlarının Kesinleşmesi (17. Madde) 1.
Fıkrasında iş bu Kanunun size tanıdığı yetkinizin kullanılarak, gerekçesiyle birlikte verilen süre
içerisinde Bayındırlık ve İmar Komisyonunun vermiş olduğu rapor doğrultusunda tekrar
görüşülmek üzere;
Belediye Meclisine havalesi hususunda gereğini;
Yasal haklarımız saklı kalmak üzere, İhtar Ederiz.
R .0 9 ,Z o lV
Pazarlama vs Ticaret A.Ş-
Kayırma siyaseti hortladı
Tnriiı £ '-09-201 i 1Ö:?:):33
Okunma :10fi
Aynı imar adasında mülkiyeti farklı kişilere ait iki parsel için benzin istasyonu talebiyle Büyökşehir’e
imar plan değişikliği başvurusu yapıldı.
ÖZEL HABER
İmar Komisyonu her iki parselle ilgili olumsuz görüş bildirmesine rağmen Büyükşehir Meclisi’nden AKP’nin oy çokluğu ile
iki farklı karar çıktı. Kabul edilen imar değişikliğine konu parselin bir süre önce M HP’den AKP’ye geçen Kepez Belediye
Meclis Üyesi Osman Kepez’m akrabası Zafer Kepez’e; reddedilen değişiklik talebine konu parselin ise CHP’li eski meclis
üyesi Gürsel Karabayır’a ait olması kafalarda soru işareti bıraktı
Altınova’da planlaması yapılan 60’lık cadde üzerinde bulunan iki komşu parselm imar plan tadilatıyla toptan ticaret
alanından akaryakıt istasyonuna çevrilmesi için mülk sahipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi ’ne Aralık 2013 ’te birer gün
arayla baş-, urdu. Konusu aynı olan iki başvuru)!! inceleyen îmar Komisyonu 29 Ağustos 2014’teki toplantısında başvuru
tarihi itibariyle ilgili parsellerin tapu tescilinin yapılmamış olması gerekçesiyle taleplerin reddini istedi. Eylül ayı olağan
meclis toplantı gündeminin 21. maddesinde görüşülen, kısa bir süre önce AKP’ye katılan Osman Kepez’m akrabası Zafer
Kepez’e ait olan 28 bin 524 Ada 3 N o’lu parsel için istenen plan değişikliği AKP grubunun oy çokluğu ile komisyonun aksi
yöndeki raporuna rağmen kabul edildi. Başvurusu daha önce olmasına rağmen, gündemin 22. Maddesine atılan önceki dönem
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP’li Ilasan Gürsel Karabayır’a ait 28 bin 524 Ada 2 No’lu parsel için ise 3 No’lu
parsel için dikkate alınmayan komisyon raporu dikkate alınarak AKP grubunun oy çokluğu ile reddedildi. Bir çifte standarda
imza atan AKP grubunun kararında Osman Kepez’in transferinin etkili olduğu yönündeki iddialar ayyuka çıktı.
AKARYAKIT İSTASYONU İSTEDİLER
Kepez ilçe sınırlarındaki Altınova’yı planlayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam kapsamnıda 60’lık cadde üzerinde bulunan
25 bin 524 Ada 2 No’lu parsel içııı mülk sahibi önceki dönem Muratpaşa ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan CHP’li
Haşan Gürsel Karabayır, 3 Aralık 2013’te Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak plan tadilatı istedi. 4 Aralık 2013’te ise 6
farklı parselm satın alınarak imar uygulaması ile 60’lık cadde üzerine kaydırılan 25 bin 524 Ada 3 NoTu parsel için mülk
sahibi Zafer Kepez, plan tadilatı talebinde bulundu. Her iki talep de Toptan Ticaret Alanı’ndan Akaryakıt LPG Satış Bakım ve
Servis İstasyonu’ııa dönüştürülmesine ilişkindi.
İMAR KOMİSYONU İKİSİNİN DE REDDİNİ İSTEDİ
10 Aralık 2013’te toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi verilen bir önerge ile Haşan Gürsel Karabayır a ait olan 25 bin 524
Ada 2 No’lu parsel için istenen plan değişikliği talebini incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale etti.
Kepez Belediyesinin 2 No’lu parsele 60 metre kare hisse koyması nedeniyle muvafakat yazısının alınması gecikince istenen
imar plan tadilatınm sonuçlanması 30 Mart yerel seçimleriyle birlikte AKP’nin çoğunluğu ele geçirdiği yeni Büyükşehir
Belediye Meclisi'ne kaldı. Bu arada 30 Haziran 2014’de plan tadilatı istenen 2 ve 3 No’lu parsellerin parselasyon çalışmaları
ve tapu tescil işlemleri sonuçlandı. 2 N o’lu parselle ilgili talebi bekleten İmar Komisyonu, 8 Ağustos 2014’de toplanan
Büyükşehir Meclisimden havalesi gelen 3 No’lu parselle ilgili talebi de gündemine alarak 29 Ağustos 2014’te toplandı. Her
iki parselle ilgili de plan değişikliğine ait ilk başvuru tarihinin (03.12.2013), alana ilişkin tapu tescil tarihinden (30.06.2014)
önce olması nedeniyle uygun olmadığı görüşüne varıldı.
MECLİS ÜYESİ TORPİLİ M î VAR?
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Eylül 2014 tarihli toplantısının 21. Maddesi’nde görüşülen 28 bin 524 Ada 3 No’lu parsel
için komisyon raporu aksi yönde olmasına rağmen AKP’nin oy çokluğu ile benzin istasyonuna onay verildi. Başvurusu ve
komisyona havalesi daha önce olmasına rağmen gündemde bir madde geri bırakılan avnı durumdaki 2 No’lu parsel için ise
AKP oylarıyla benzin istasyonuna red karan çıktı. Şimdi kamuoyu, konumu aynı olan, komisyon raporunda aynı red
gerekçesi yazılan iki parselle ilgili Büyükşehir Belediye M eclisinde AKP grubunun neden iki farklı karara imza attığım
soruyor? Üstelik 2 N o'lu parsel için istenen plan tadilatı talebinin ve komisyona havalesinin 3 No’lu parselden önce olmasına
rağmen ortaya çıkan iki farklı sonuç skandalin boyutlarını büyütüyor. Antalya kamuoyu, alınan kararlarda, benzin
istasyonuna izin verilen 3 No’lu parselin sahibi Zafer Kepez’in birkaç ay önce MHP’den AKP’ye transfer olan Osman
Kepez’in akrabası olmasmm etkili olup olmadığım merak ediyor?
Türkiye'yi
insanları çok seviyoruz
1 13 EYLÜL 2014
CUMARTESİ
[email protected] com.tr
htt0/www,facebook.com/posta.akdeniz
1POSTA GAZETESİNİN
OBURLARINA ARMAĞANIDIR
Burdur'da bîr mermer ocağı şirketinin ardıç ağaçlarını kestiği iddiaları
üzerine Valilik bünyesinde oluşturulan ekip, bölgede incelemelerde
bulundu. Burdur Vali Yardımcısı.Hamdullah Suphi Özgödek Bağsaray
köyü yakınlarındaki Arlıtaş Mevkisi'nde özel bir mermer ocağı firmasının
ardıç ağaçlarını kestiği iddia edilen bölgeye geldi. Burada incelemelerde
bulunan Özgödek, yaptığı açıklamada Antalya, İsparta, Burdur, Denizli
Kaş Platformu sözcüsü Hediye Gündüz ve köy halkının Vali Haşan
Kürklü'yü ziyaretinin ardından konuyla ilgili görevlendirildiğini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde,
İmar ve Şehircilik Kom isyonu'nun aynı
gerekçeyle reddettiği Kepez Altmova
bölgesinde iki ayrı imar değişiklik
talebinden biri Ak Parti'nin 'aykırı'
önergesiyle kabul edildi. Ak Parti'nin
kabulünü sağladığı plan değişiklik
talebinin sahibi MHP'den istifa ederek Ak
Parti'ye katılan Meclis Üyesi Osman
Kepez'in amcaoğlu çıkarken, reddedilen
plan ise CHP'li Haşan Gürsel Karabayır'ın
Ciktı. Aynı gerekçeyle komisyonun
reddettiği plan değişiklik talebinin ilkine
Ak Parti grup sözcüsü Bahattin Bayraktar,
aykırı görüş sundu. Bayraktar, "Komisyon
uygun bulmamış ama biz plan
değişikliğini uygun buluyoruz" dedi.
Eğitimciler'müdür atamaları ve
rotasyon' işlemlerini protesto
yürüyüşü düzenledi. Grup adına
açıklama yapan Türk Eğitim-Sen
Afyonkarahisar Şube Başkanı
Nizamettin Şenol, iktidarın
öğretmenlere kıyım yaptığını belirtti
tnrum rıuiif mıarh
r n o n o + irrlln ! ir M m ^ r ı n ı ı U
Belediyemiz, İmar Dairesi Başkanlığı ilan panosunda 27.09.2014 ila 27.10.2014
tarihleri arasında ilan edilen, Kepez İlçesi, Altınova Mahallesi 28524 ada 03 parselin
Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt ve LPG. Satış İstasyonuna çevrilmesine ait,
11.09.2014 tarih ve 441 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı
tadilatına;
Yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına,
alınan plan kararlarının diğer parseller üzerinde ne denli olumsuz koşulların
yaratacağının dikkate alınmaması, hak ve eşitlik ilkelerine uyulmaması nedeniyle;
İtiraz eder, anılan meclis kararıyla onanan planın ve dayanağı meclis kararının
İPTAL EDİLMESİNİ;
Arz Ederim.
Tc
%
f
ADRES:
u/i>~
ANTALYA
A karyakıt ve LPG. S ervis ve S atış İstasy o n la rı ile ilgiii planlama
kararları
alınırken
koşulları, sta n d a rtla rı,
bölgenin ihtiyacının
bulunup
bulunmadığının araştırılm ası, özellikle alt ve ü s t plan uyumu yönünden n e re le re
yapılabileceği konusunda, Yargı Kararlarının da d ik k ate alınması e s a stır.
Bu bağlamda;
Kepez îlç e s i, Altınova Mahallesi 2 8 5 2 4 ada 03 parselin
Toptan T ic a re t Alanından, Akaryakıt ve LPG. S a tış istasyonuna çevrilmesine ait,
11.09.2014 ta r ih ve 441 sayılı kararıyla onanan 1 /5 0 0 0 ölçekli Nazım î m a r Planı
tadilatına;
y \jQ V ^
Askı süresi içerisinde itiraz ediyorum.
Gereğini, a r z ederim.
O JH 2 -k
A D RES:
0 0 I4 ,
Download

Tam sayfa faks yazdırma