A D IY A M A N V A L İL İĞ İ
İl M illî E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
Sayı
: 9 5 3 6 0 5 5 5 /6 0 2 .0 4 / 2 8 5 3 2 7 0
1 6 /0 3 /2 0 1 5
Konu ¡Stratejik Plan T a m am lam a
Bilgilendirme Toplantısı.
V A L İL İK M A K A M IN A
A D IY A M A N
İlgi: MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 nolu Genelgesi.
2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi
Planı İl A R-G E Birimi koordinesinde tamamlanmıştır.
ile başlatılan
M ü dü rlüğ üm ü z
2015-2019 Stratejik
İlgi G enelgeye uygun olarak il, ilçe/okul-kurum (Birleştirilmiş sınıflı okullar hariç) stratejik planlam a
çalışmaları çerçevesinde M üdürlü ğüm ü ze bağlı kurum-kuruluş müdürlüklerince hazırlanması gereken stratejik
planların tam am lanm ası konularını içeren bilgilendirme toplantıları ekli program doğrultusunda yapılacaktır.
Bu bağlamda; bilgilendirme toplantılarının detaylı ekli program doğrultusunda yapılması,
katılımcıların görevli izinli sayılması, yapılacak bilgilendirme toplantısına katılımların eksiksiz sağlanarak
gerçekleştirilmesi, M üd ürlüğ üm ü zce uygun görülmüştür.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.
K azım Ç O BA N
M illi Eğitim M üdürü V.
O LU R
1 6 /0 3 /2 0 1 5
M urat SÜ ZEN
Vali a.
Vali Y ardım cısı
T.C.
A D IY A M A N V A L İL İĞ İ
'
İl M illî Eğitim M üdürlüğü
Sayı
: 95360555/<...>/<.„>
<...>
Konu:Stratejik Plan T am am lam a
Bilgilendirme Toplantısı.
................................K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü)
................................................................ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
A D IY A M A N
Stratejik plan tam a m la m a bilgilendirme toplantısına ilişkin onay yukarıya çıkarılmıştır.Katılımlarm
eksiksiz ve zam anında sağlanması, tereddüt edilen hususlarda 2161021-139 nolu telefondan bilgi edinilmesi,
hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim.
K azım ÇO BAN
EKİ: Eğitim P rogram ı
■
b
..
M illi Eğitim M uduru V.
D A Ğ IT IM :
İlçe K ay m ak am lık ları (İlç e M E M )
M erkez ¡İçe M ü stak il K u ru m M ü d ü rlü k le rin e
il M illi E ğitim M ü d ü rlü ğ ü A D IY A M A N
A y rın tılı B ilgi: M u z affe r Ü N S A L T elefon: (0 4 1 6 ) 2 1 6 11 81 (D ah ili 139)
B u e v r a k a ü v e n li e l e k t r o n i k i m z a ile i m z a la n m ış t ır . h t tt > :/ /e v r a k s o r e u .m e b . s o v .t r a d r e s i n d e n
b d 3 1-b845-3878-973c-1041 k o d u
ile t e v i t e d il e b il ir .
Download

onay - Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü