T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı ! 82418910/3594576/<.. >
K onu: İTEC Öğrenm e Aktiviteleri
28/08/2014
Eğitimi Kursu.
TELEFON ZİNCİRİ
........................................KAYM AKAM LIĞINA
(İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü)
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel M üdürlüğüne bağlı olarak, 2014 Eylül
Seminer Dönemi içerisinde müdürlüğümüz tarafından "İTEC Öğrenme Aktiviteleri Eğitimi
Kursu” düzenlenecektir.
Söz konusu kurs; yolluk-yevmiye gerektirmeyecek şekilde il veya ilçe merkezlerinde
yapılabilecektir. ITEC Öğrenme Aktiviteleri Eğitimi Kursuna müdürlüğümüze bağlı
okul/kurumlarda istekli öğretm enler başvuracaklardır.
İlçeniz okul/kunım larm dagörevli öğretmenlere gerekli duyurunun yapılması ve istekli
katılımcı bilgilerinin ekli forma işlenerek 2 Eylül 2014 Salı günü mesai bitimine kadar
m üdürlüğümüz hizm etici33@ m eb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
M ustafa ÇONGAR
Vali a.
Şube Müdürü
DAĞITIM
:
- Tüm İlçe Kaymakamlıkları
(İlçe Milli Eğitim M üdürlüklerine)
EKLER
:
-İTEC Öğrenme Akitiviteleri Eğitimi Kursu başvuru listesi (1 adet)
-Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel M üdürlüğü yazısı (1 adet)
-Mesleki G elişim Programı (1 adet)
-Eğitim Görevli Listesi (1 adet)
-Ödenek Talp Formu (1 adet)
Bu belge, 5070 sayılı E lektronik İm za K anununun 5 inci m addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
Mersin İl M illi E ğitim M üdürlüğü D uınlupınar M ahallesi GM K. Bulvarı Y enişehir / M E R SİN Bilgi İçin A .G Ü Z SE L Ş e f
Hizm etiçi E ğitim Birim i T elefon: 0 (3 2 4 ) 329 14 Si Ç,A ~
,1161:250 E ak s:0 (324) 327 35 18 - 19
E-Posta: hizm etici3 3 @ m eb .gov.tr Elektronik
nup;//m ersin.m eb.gov.tr.
Download

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü