Název stavby: Rožnov p.R.' VS_5320 - úprava tech. pro KD
Název PS: zděná TS
Zak:31-1097-l
Příloha: G
TECHNICKÁ ZPRÁVA DTs
Název a číslotransformovny
Číslonapájecího vedení VN
Rožnov pod Radhoštěm - Zdra.střed.
z
ll2
5380
VN 22kV č' 64
Typ transformovny
zděná budova
Transformátor
transform., 2x400
Rozváděč VN
VS
-
List/poč. listů
kVA - stavající
výměna rozvaděčových polí -za nové RMó QI Schneider Electric
výměna rozvaděčových polí-za nové dle specifikace níže.
Rozváděč NN
ochrana před přepětim
nové omezovače přepětí M! na kab.koncovkách ve vsfupních polích
CEZ,
omezovače přepětí NN _ součástí nové skříně NN
Jištění:
na straně
Mtl
na Straně
NN
- l x sada jednopólových ýkon. pojistek
- lxdeion BH630 , 500V, In = 630 A
Trafol
Trafo
2
:
Svody NN
viz projekt ČpZ e islo stavby IE-l2-8O032gI
l. vývod - k Rl l6
2x2
x (3
Vývody NN
u čp' l t 83
Poliklinika
x24O + 120 mm2 ) AYKY opět.mont.
Trafo
l
řeší projekt
Trafo
2
1.
3
2.
3 x240 + 120 mm2
Uzemnění
ýpu PoJ24kV,25 A
ČEZ
x 240+
120 mm2
AYKY
AyKy
(nadstavit cca 3m)
(nadstavit cca 3m)
zemnícípásek FeZn 30x4 mm nové propojení rozvaděčůna
suívajícízemni rozvod
ochrana před úrazem el.proudem
:
NeživÝch částí:
vedení VN - polohou a zemněním v sítích,kdenení přímo uzemněný střed zdroje (uzel)
dle PNE 33 0000l
'čl.3.4.3.
l
.
vedení NN - polohou a samočinn]ým odpojením od zdroje -dle PNE 33 0000-
l
'
čl.3.3.3. l.
Živých částí:
vedení VN a NN - polohou, krytem, izolací - dle PNE 33 0000_l, čl.3.2.l.
Zpracovatelprojektové dokumentace
:
ENPRo Energo,
'.'.o.
,
p.u*iště Val.Meziříčí
Název stavby: RoŽnov p.R., VS_5320 _ úpraYa t€ch. pro
Název PS: zděná TS
KD
Zak :31-1091-l
TECHNICKÁ ZPRÁVA DTs
Příloha: G List/poč. listů :2/2
Popis DTS:
odstávku trafostanice po dobu rekonstrukce řešísouvisejíci projekt pro CEZ'
Stávající kobky \'|'l - 4 po]e i NN skříně budou v rálnci souvisejícího projektu
ČEz, eislo stavb1, lE-l2800329t, demontovány a místo nich instalována nová technologie' Technologie KDR
se bude siládat
rozvaděče RM6 QI nerozŠiřitelný od schneider E]€ctlic
a
z
technologie NN'
VN
Kabelového propojení VN kabelem 3x AXEKVCE (lxl50) nezi VN rozvaděči
ČEZu a KDR včetně
kabelových koncovek bude vlastnictvím Kom€Ičních domů RoŽnov.
Technologie NN se bude skládat ze tří rozvaděčových poli, kaŽdé o rozměrech
800x600rnrn přívodní
pole, odvodové pole a pole kompenzace a elektroměrového rozvaděče
sM ] '
' Přivodni poleje osazeno hla'nÍn v)'pínačen] BH 63o S nasta'itellou proudor'ou ochramou. Nad
hlavnÍl v1'pínačentbudou na odvodových měděných sběrnicich urnístěn),6 x MTP. kd,,3
MTP
úředně ověřené budou pro.hlavni rl ěieni el.energie a 3 MTP pro kornpenzaci.
kd5' analolov1'
regulátor pro kompenzacije připojen pouze na ] MTP a to podle zjištěného
zatíiení fáz]. Ni
dveřich přivodního pole bude Í]]ěř€ní fázoyétlo a tlezifázového napětí a proudu
Propojovací
sběInice budou insta]o\'ány na ] - 63oA
' Druhé pole se bude skládat ze tří jističů,kde na clva jističe budou připojen}' odvodové kabel' NN
0'4 kV pro polikJiniku. kdy kaŽdj'kabel
bj1 salnostatne 1istcn are'ČsŇ a třetijiýič
''''usí
rezerva pro osazení daIšího přivodního kabeIu
do po1ikliniky.
' Do třetího pole bude osazena centrální kon'tpenzace' kdy kornperrzace bude přemistěna do';d;
trafostanice z důvodu kompenzování odvodových kabelú NN'
Kompenzace bude osazena hlavnim v5'pínačenl.reeuIatorenl NoVAR se l.1
stupni a bude
instalován kondenZátoreci'] kon'penzační výkon le výŠi62 kVAr pro kornpeniovánÍ
]50 kW. kd'
v rozvaděči' bude rezerva pro osazení dalších kondenzátorů. Přesné nastavení
a veikost
kondenzátorů vjednotlivých stupnich bude iešeno zhotoviteIen] na základě provedeného
měřeni
el'sitě. kd]'bude určen počet osazenÝch regulačních5tupňú a ve]ikost kondenzátorů'
Účiník Co; Fi
bude nastaven po vykompenzováni na hodnotu Cos FI 0.95 l'
. Na stěně bude osazena nová skříň něi.eni a to pro.jeden elektroněr t1,p sM l od výrobce
Energetické stlojímy Bmo. Na propojení eiektroněrového roz'aděče s MTP
nrěření bude pouŽir
kabeI CYKY 7ox4.0 (Žíl1'se n]usi přeznačit na hnědé) a propo.jení napěťových
úrovni kate)erl
CYKY 5Ox2.5.
o
Výodní kabely 2x AYKY 3x240+l20
budou dle potřeby prodlouženy naspojkováním nových kabe]ů.
Vzniknuvší díry do kabelových kanálů montáŽí menších rozvaděčoriich skříní budou kryt1'
ŽebrovanýIn
pJechem a dopIněn kryci dielektrický pás v rámci projektu ČEZ'
obě technologie (ČEZ a KDR) budou odděleny v lámci pIojektu ČEz od zbyku trafostanice pletivo\dmi
zábranami s uzamykatelnjmi brankami. Z jekl profilů 40i:0x3 budou svařen},nové
pletivové ábraný' Tyo
ábrany budou kotven;'šrouby k L profilům upevněných přes hmoŽdinky na zed'. Jůnotlivé
dil1,
pletivových zábran budou k sobě zeŠrobovánl'' ab)'byla umoŽněna případná
snadnějši montrížaiernontáž
do budoucna.
Všechn) nové kovové svařované konstrukce budou natřen1,dvěma ákladními
Datum;
duben 2013
Zpracoval:
lng.Vynětalík Pavel
Místo:
Valašské Meziříčí
Zpracovatel projektové dokumentace : ENPRO Energo,
'.''o.
,
a dvělna
p.u"ouište Val.Meziříči
vrchními nátěn,'
materiál- sestavá
Rozváděče vn
č' Vs
přesné lypové
strana č' &
(celkem 65)
označení
NÁVRH TECHNlcKÉ sPEclFlKAcE
Výrobce:
Typové označen í:
Schneider
RM6-.ITRAFO-T,VIP3O
RM6-1TRAFO.T,VIP35
[]
RM6-KT
RM6-KKT
RM6-KKKT
o
[]
RM6-KKTT
RM6-KKKTT
RM6.KKK
Podstavec pod RM6
-
v.
260mm
Podstavec pod RM6 - v. 520mm
Motor.pohon+přísl'k
odpín.RM6 22kV
D
E
E
tl
E
tl
n
tl
E
1
poli
ČíslosAP:
í 0002'19610
'Í002934650
'1000303870
10002 1 5490
1000219620
'1000219630
í 000219640
1000327310
1000280140
100278/.700
1002838850
Provozované napětí:
6kv
a
1okv
22kV
Kabelové vývody:
E
PouŽití omezovačůpřepětí v po|ích kabelů:
ANO
VeÍikost transformátoru:
NElx]
iToo I *un
Pojislky VN jmenoviý proud:
Píl n
Název stavby:
Rohol p.R.,l'S-5320 - úpnrr trcb. pm
xournČHimltr nozlov
lÚ
stsl. s.r'o', l'rnáje lÚfi.
]5óól Ro'mr p&
't.
,l
9' sKŘíŇ nnĚŘení sM _
určenÍ
skříň m ěiení SM
piípaone
*
1
]e zmenšeno u
"'196"g_6variaod'alU'V'
m od
'
ílkacískiln é U Slý a ]e
V/h'coen L ."r*ouy"
!ll]:!íi:i":|i#:"J:l'"]'J:TTř'#Jirn
Ul
čená pl'o
U
m
'o'"'iJ.-.Jr'nu ,.
ístěn í měřicích a Íeq isi ÍačníchpřistÍo]ů,
uu",ouuno s ooLržitlm něklelť' o 2 t"pj
pon ocnýmr přistro1' a pi|ravizápo1"ni ntauni
.!rlJfi'.ti"i.'"."ai
"
.p",,
Technický popis
SkřÍň šiřky 550rnm hloubky g2arnn, a výšky 650rrrn
1e q/robena z ocelcvého plechu tloušťky 2nlm' ČeinísItana
opalřena proskieným] dveřm] s uzamyi<áteúýrn a plombovatelny;.
,e
uzáverem. Uvniti skiÍně 26 6u.1.,
|e Umístěn
plomb-ovlle]1Ý \r'/kJopný panel p,o
mcícich přrsiro1ů1 poá íi' p"řy.pun.l pornocných přístroiú' PřioJiení
je tno7're oél olvoíJ Ve dne' opa|;enÝrnr
'oniáž
j;;';'H ;:;:J;" skříně
ticť ' ýoo"am Pb i o
pé li'i #;;í;;
,,,"."
" ""c.i" p'"r.,o!o.]
-7a\řeným' V\ircko/ym ŽáILdn ' Povl-r]o-,,a..rpra.a s(irna1" p'o""J":
le(nnolog'í v ods:'nU RA| 7o32 šedá' skilňJe apove Vy'abeni' \
"
54/2o a |e u,čenl o;."';;;" vni'ini olovedeni Ě,o uenkou]i p,on"o""iie
'nalna i]pla\.' oln_ neo'oskle'e ^ty1í|P
dvP!e a slilsr.a SoUčást v/ba'}
l]""r" záóř
ib]];:,n'";J; iil;" |'"'J'o","rr"
j]stičem na pevném panelu,
zkušební svorkovnic". u"tupni .uá,*y,'prip"l-n"; a"ts, po,no.na'pl'"t,op'
ori'."j i" o"'."oa
se zákazníken' Skříň se upevňuje přímo na zec{ přes
rtyr owoýu '."ini.tane,
na hmoŽdlnky'
osAzENí vÝKroPNÉHo PANELU;
UniVerzá|ní eJektrolněr' doplňkor)' registrační přístrq
nebo Vyhodnocovací
aparalJra
osAzENÍ PEVNÉHo PANELU:
oBsAzENí svoRKoVNlcE sM - 1 :
svorkovnjce, zkušebni svorkovnice, zásuvka a osialní pomocné
přistíoje
přivod pomocoého napěií - svorky 1 až 4' přivod
ZMTP a MTN je zapc,en
přimo na zkušební svorkovrrrcl
_
ío' Roa'ĚRo\rý NÁčRT A FŘÍIGAD vYBAvENl 5M
r
PourEo Bn BWni
t
iffr
ho.\g
lil \c
F
j i-eg +
'Í)
',[]
'
BlE-lits
Polllt0 Btz t)WŘÍ^vÝlLoPilÉH(]RillU
ia
A-Á,
]'
2
P.oskl.nÓ dýoj.
l]rá!ěr s ÚplavoL) plc zary]ek
3
4
Vyk]oPný pant
Pel]ce píc plolnL'L
5.
6'
?.
Fevný ]ac. !
UniÝel?áltrí e]ekll]nrěl
R€alslračn'nebo
ti.
a
rC
ll
,iivodtl' poi 5lkoi oa!Íjaa
Jls1lč zás!\&,
zkU šeb ni svoÍ!\.! .'.e
ÚKloirl)é\' 12 zás'Jýka 23c'J
\yhodnocovacÍ aParaluía
r3
svoíkor'nrc€
Eávěsná ol2
r,1
'í.
zKoUŠENÍA PRŮvoDNÍ DoKUMENTACE
Kazda s\řli |e pool obena pcv\j'' oon' \.]5ovi
7koLš( F v Ío7sa1J odnovíoaiic'rn norr ě CSN t N
604 39- la po teto zkoJšce
je rysLavenr-r Prr't'1;3"n' o shodě' 7ihlnUJlc,prorokot
o
zkoi'i."i"r" prohlášenjspolu s oooacim irste* a
(zapo1ení' pohiect na rozvátjěč) ve
^usove
ýLresy
dvo]ím vyho1ovení tvoří průvocnítechnickou
dokumenlaci
skříně.
12' BALENi, DoPRAVA A
sKLADovÁNí
Pro přepravu a skladovánijsoU 5křínetal::l^1:
T:-'ež j€ pil
a skladování nutno dbál zra7šenéopatrno51l,
aL1 redušlo k ]eJ'cr
:!ne7bylné
]:|":
_dopíaVě
'rlechanrclém. poškozeni Ž'
je oiovádět doota't,l^Á,ýyml dopravnim' prostřeoky'
skiině Je
n 'ino s|^ladoýai v sUc|^ých oe7pÍašnýclr ptostorácn
pi-,"proie]ló;c Jj *35"C a_,crar'uj,"rnr.osti jo'sďrŽ pi'
zr.c'
Je nepřipUs1ne skladovat skřlně v nevysušených a
slavebni n"oot one"iyct' objektech'
í3. DoDAcÍ, ZÁRUčNíA PLATEBNI PoDMíNKY
Dohoda o dodací ]hÚté a zpúsobu dodávky VčetíěnákladŮ
na n musí b;4 provedena písemně. Zákaznik přebÍrá
zbožípo
1ím potvailje
::ífi;.ťxxil;".'J.€
Í:,::::,ir:":;"r,i:"rnéslcú,
:jffil:,'a".iliiJ je
ip,áunosl množsrui a o'"t'"
l'i":i .iá;'iJ';;
il"')ř"lií"ii]i -u'u,
pol..ud nen'uvedeno
]inak' Tato doba začínádnem dodání zboži a prodlužuje
slanuvu]Í podle charakteru obchodního piípadu
od plalby předem po
T)4o i dalšípodmÍnky prode]e se řÍdi piíslUšným
Ustanovením obchodniho zákonÍku.
se o
dobtr
posklnutí sianovené nebo
]
P"ozriámky'
iI
t
i
7
a
Download

Příloha č.4