oběhová teplovodní čerpadla
NIU
Použití
Umístěnía poloha
Čerpad|a NTV jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkot|a.
kých tepIovodnich soustavách Ústředního vytápění. Konstrukce
Čerpad|a NTV mohou být namontována do Iibovo|ně sk|oněného přímého potrubí tak, aby osa e|ektromotoru by|a
vŽdy vodorovná s max' úchy|kou + 5..
Elektrickou instaIaci provést podIe přísIušných norem.
této řady umoŽňuje dvoustupňovou regu|aci výkonu.
Dopravovaná kapaIina
.
O
O
ArlFrXX
čistá, měkká a chemicky neaktivnívoda (pitná) bez mechanických přimísenin
směs vody a g|yko|u v poměru
1:1
so|árnÍ kapalina o maX. hustotě 1050 kg.m
3
Konstrukce
Cerpad|a NTV jsou monobIoková, bezucpávková, s eIektromo.
torem ch|azeným čerpanou kapa|inou
Materiá|ové provedení
H|avní dÍIy čerpad|a jsou z těchto konstrukčnÍch materiá|Ú:
.
. ....
těleso čerpad|a
oběŽné ko|o
hřÍde|, mezistěna a
|oŽiska
oddě|ovacív|oŽka
šedá |itina
Před a za čerpadIo instaIovat venti|y a kontroIní manometry.
Potrubí v b|ízkosti čerpadla by mělo být řádně uchyceno
tak, aby se na čerpadIo nepřenášeIy sí|y vyvozené dilatací
potrubí nebo instaIačnímizávadami.
Cerpad|o nedoporučujeme situoval na nejniŽším a neivyššímmístě topného systému. V nejniŽším místě muŽe docházet k jeho zanášeníka|em a nečistotami, v ne1vyššímpak
k ieho zavzduŠňování.
mosaz
.
korozivzdorná oceI
...
... uh|ík
Přís|ušenstvíma|ých oběhových čer.
padel NTV
...
lnÍormativnířez čerpad!em
Nejmenší typy oběhových čerpade| 20-NTV a 25-NTV je moŽno vybavit kulovými kohouty' které s|ouŽijako uzavíraciorgán
pro sání a výt|ak. Kulové kohouty Ize montovat do potrubÍ
v Iibovolné poIoze. Dodávají se na zvIáŠtnípoŽadavek.
t
20.NTV aŽ 25-NW
40-NTV až 80-NTV
ČÍsIovánípozic podIe DIN 24 250
41?
tě|eso čerpadIa
mezistěna
oběŽné ko|o
opěrný krouŽek
těsnicí krouŽek
502
těsnicí kruh
101
|Ól
230
.1
Á
,J t.+
504
545.1
545-2
685
811
813
di|atačníkrouŽek
|oŽiskovépouzdro
|oŽiskovépouzdro
ochranné oouzdro
p|ášťeIektromotoru
statorelektromotoru
817
818
oddě|ovací v|oŽka
rotor elektromotoru
8'19
hřídeI
922
matice hříde|e
upínacípásek
940
Technické Údaje
šl
(q
Typ čerpad|a
zák|adní
Příkon
Otáčky
snÍŽené
Příkon
@
€|Í)
F
o
N
F
€Ý
F
F
N
N
n
P.
n
Pl
Proud pro jištěnímotoru |
Otáčky
(minj)
6
m
ts
=
o
@
o
(lt
F
F
F
F
6
E
=
o
=
o
š
Ý
at
o
@
=
o
6
tt
=
o
or
F
=
o
=
rt)
2850
28.í0
€
N
N
-E
F
o
(al
=
c,
€
2700
2600
2750
2750
2750
90-1 76
46-55
3B-40
80-1 05
75-93
(min.])
'1650
2200
'1600
2200
2200
2200
2300
(W)
43-54
65-1 40
28-32
23-24
55-80
55-77
70-104
0,s.
08
05
06
07
12
IJ
2
27
(W)
(A)
(nastavenÍ jističe)
2590
=
n
@
80-
1
06
)
3.)
0
0
5.)
2700
90-1
1
6
31
2740
0-420 400-500 560-770
2600
2600
2400
200-290 300-400 420-600
2720
BB0-1
360
2330
720-1 000
(c)
(c)
110
110
110
'110
110
110
1t0
110
110
110
110
50
50
35
50
50
50
50
40
40
40
40
DN
(mm)
20
20
25
40
40
50
50
50
65
65
80
PrÚměr výt|ačného hrd|a
DN
(mm)
20
20
25
40
40
50
50
50
65
65
80
Max. provoznít|ak
P*.,
(MPa)
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
Max. tepIota čerpanékapaIiny
t
Max. teplota okoli
t
Prúměr sacího hrd|a
Elektromotor
NapětÍ
Kmitočet
U
Í
MaX h|adina akustického r4ikonu
Hmotnost
soustrojí
m
(V)
230
230
230
230
230
230
230
400
400
400
400
(Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
(dBA)
40
40
38
40
45
45
45
53
53
53
53
(ks)
4g
47
47
B
10
10 3
tb
to
19
23
26
-) Čerpad|a
20-NTV.73-3, 25-NTV-56-5 a 40-NTV.48-.1 1 nemusí b1it jištěná proti přetrŽení. motor snese trva|é zab|okovánÍ, je nutná pouze ochrana proti zkratu
InÍormativní oblastní diagram čerpadla
HIm]
230 V
8,
1l
6i
5l
l0
9i
8i
3i
5t
4:
I
t:
3;
0,9 l
|
0,6
i
0,7 l
2"
0,5 l
0,4:
0,05
i
7:
6r
2.
0,8
400
15
41
1,5
Hlml
0,4 0,s
0,6 0,70,80,9
1
1,5 2
'1,5,
2,5
1
0! srl
Křivky označenéčísIem1 odpovÍdají poIoze přepínače MAX - čerpadIo pracuje na pIný výkon.
Křivky označenéčísIem2 odpovídajípoIoze přepínače MIN - čerpadIo pracuje na sníŽený výkon.
v
0běh0Vá tepIovodní Čerpad|a NTV
Rozměry
20-NTV-73
20- NTV-76
CerpadIo 20-NTV-73-3 je určeno pro zabudovánÍdo přÍrného
potrubí nebo do tepIovodních agregátŮ etáŽového vytápění
pro zabudování do přímého
Čerpadlo 20-NTV-76-4
',S0LÁR
potrubí je určeno pro nucený oběh nemrznouci antikoroznt
.
so|árni kapaIiny nebo horké vody.
40-NTV aŽ 80-NTV
25-NTV-56
aD,
.A
Adv
'-."_''y:l
F,
T
112
172
Provedení A:
kabel s vid|ici L = 2] 00 mm pro teplotu okolÍ 35'C
Provedení
B:
kabel bez vidlice L = 2000 mm pro tep|otu oko|í 50"C
Hrd a
Typ ČerpadIa
40-NTV-48-1
1
A
B
195
oq
C
E
F
22A
215
40-NTV-60-6
110
K ")
112
2100
60
1
l
50-NTV-74-1 3
6s-NTV-79-1 4
225
AD
OD
AD,
40
128
100
50
138
110
70
158
130
80
188
150
od
n
14
4
|ó
4
64
50-NTV-60-6
50-NTV-60-1
n
71
240
280
265
900
120
80
140
100
150
110
190
\IJ
90
65-NTV-92-1 2
300
80-NTV-1 02-t 6
325
300
2000
i /n
It5
380
n = oočet otvorŮ od
Rozměry přírUb obou hrde| (D) jsou pro PN 6 s hrubou těsnicí |ištou
.C
.C
-)
- kabeI s vidlici pro tep|otu okolÍ 50
- siIikonový kabeI
U čerpadeI typu 25-NTV a 40-NTV-48-1 1 je dvojí ukončeni eIektrického kabeIu' Pro tepIotu oko|í 35
bez vidIice. ostatnítypy čerpadeI jsou dodávány bez vidIice.
SIGMA 1868 spol. s r. o.
Iel'. +420 585 651 302
Jana Sigmunda 79
7B3 50 Lutín
Fax. +420 585 651 339
www.sigmal 868.cz
a-\
Download

Prospekt