2000 kg Taşım a Kapasiteli
2500 kg Taşım a Kapasiteli
Tam A külü Transpalet
4>
*c3
Oh
Tam A külü Transpalet
</)
9
£
cö
P Û
cö
u
<
CÖ
s
ıH
<jy
CÖ
H
2500 kg Taşım a Kapasiteli
Tam A külü Sipariş Toplayıcı Transpalet
cö
S
240 cm
-
m
M
cö
•
■
<u
<Z5
M
S
ao
<ZJ
u
0>
a.
d
d
a
<K
»H
o
Ph
1
Ü rü n K odu
W P-LPL 20
PT25P
O PL 25
2
Güç Sağlayıcı
Akü
Akü
Akü
3
K ullanım Şekli
Tam A külü
Tam A külü
Tam A külü
4
Yürüyüş K ontrol Tipi
Fet
AC
AC
5
Fren
Elektrom anyetik
Elektrom anyetik
Elektrom anyetik
6
Teker Tipi
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
7
Yük M erkezi Mesafesi
mm.
600
240
1200
8
Yükleme Mesafesi
mm.
965
965
1600
9
D ingiller A rasındaki Mesafe
mm.
1310
1595
2655
10
Ö n Teker Ö lçüsü
mm.
230x75
82x82
254x82
11
A rka Teker Ö lçüsü
mm.
80x70
250x82
84x93
12
K aldırm a Yüksekliği
mm.
120
120
130
13
Ç atalların Yerden Yüksekliği
( İnm iş H alde )
mm.
85
85
85
14
Ç atal Ö lçüleri
( Kalınlık x En x U zunluk )
mm.
60x160x1150
60x173x1150
60x180x2400
15
Ç atalların D ıştan D ışa Genişliği
mm.
540
540
560
16
Ç atal H ariç U zunluk
mm.
557
665
1310
17
Toplam U zunluk
mm.
1707
2667
3716
18
Toplam Genişlik
m m.
730
790
810
19
K oridor Ç alışm a Genişiliği ( 800x1200 için )
m m.
2233
2945
4010
20
D önüş Yarı Çapı
m m.
1572
2479
2916
21
Taşıma Kapasitesi
kg-
2000
2500
2500
22
A kü D ahil Ü rü n ü n Ağırlığı
kg-
508
1085
1244
23
A kü Ağırlığı
kg-
185
300
377
24
Yürüyüş Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
km /saat
4.7/5.1
9/12
7.5/9.0
25
K aldırm a Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
m m /saniye
18/22
30/35
34/45
26
în d irm e Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
m m /saniye
35/40
45/30
35/20
27
Yürüyüş M otoru
kw.
1.4
2.5
2.5
28
K aldırm a M otoru
kw.
0.8
2.2
1.2
29
Akü Voltaj Kapasitesi
V /A h.
24/210
24/375
24/465
30
T ırm anm a Kapasitesi
%
10/16
8/10
6/12
( Yüklü/Yüksüz )
2000 kg Taşıma Kapasiteli
Tam A kü lü T ran spalet
2200 kg Taşıma Kapasiteli
Tam A külü T ra n s p a le t
1500 kg Taşıma Kapasiteli
Tam A kü lü T ra n s p a le t
1
Ü rün Kodu
PT 20
LPT 22 AC
EPT 15
2
Güç Sağlayıcı
Akü
Akü
Akü
3
Kullanım Şekli
Tam Akülü
Tam Akülü
Tam Akülü
4
Yürüyüş Kontrol Tipi
Mosfet AC
Mosfet AC
DC
5
Fren
Elektromanyetik
Elektromanyetik
Elektromanyetik
6
Teker Tipi
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
7
Yük Merkezi Mesafesi
mm.
600
600
600
8
Yükleme Mesafesi
mm.
965
963
946
9
Dingiller Arasındaki Mesafe
mm.
1271
1368
1293
10
Ön Teker Ölçüsü
mm.
230x75
230x75
220x70
11
Arka Teker Ölçüsü
mm.
84x84
84x70
80x70
12
Kaldırma Yüksekliği
mm.
120
120
115
13
Çatalların Yerden Yüksekliği
( İnmiş Halde )
mm.
85
85
85
14
Çatal Ölçüleri
( Kalınlık x En x Uzunluk )
mm.
60x173x1150
60x160x1150
48x160x1150
15
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
mm.
540
540
540
16
Çatal Hariç Uzunluk
mm.
612
665
498
17
Toplam Uzunluk
mm.
1762
1815
1648
18
Toplam Genişlik
mm.
729
726
560
19
Koridor Çalışma Genişiliği ( 800x1200 için )
mm.
2250
2305
1950
20
Dönüş Yarı Çapı
mm.
1585
1640
1445
21
Taşıma Kapasitesi
kg-
2000
2200
1500
22
Akü Dahil Ü rünün Ağırlığı
kg-
638
512
190
23
Akü Ağırlığı
kg-
223
185
48
24
Yürüyüş Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
km/sa
5.5/6.0
5.215.5
4.2/4.6
25
Kaldırma Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
m m /sn
27/35
19/35
30/53
26
İndirm e Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
m m /sn
40/27
30/27
49/36
27
Yürüyüş M otoru
kw.
1.3
1.5
0.45
28
Kaldırma M otoru
kw.
0.8
0.8
0.8
29
Akü Voltaj Kapasitesi
V/Ah.
24/200
24/210
2x12/60
30
Tırmanma Kapasitesi
%
6/12
9/15
4/10
( Yüklü/Yüksüz )
C sS
5000 kg Taşıma Kapasiteli
Platformlar
Taşıma Arabaları
Manuel Transpalet
A
C
3 0 ^ |
2600 kg Ta şıma Kapasiteli
M a n u el Tr a ns pa le t
M a nu el Tr a n sp a le t
Forklift Grubu
Personel Yükseltici
İstif Makinalan
3000 kg Taşıma Ka pasiteli
N o t : Transpalet resimlerinde yer alan teker tipleri temsilidir.Lütfen sipariş verirken teker tipini ayrıca belirtiniz.
1
Ü rün K odu
2
Güç Sağlayıcı
W B 50
BF 35
AC 30
GİGA 26
O p eratö r
O p eratö r
O peratör
O peratör
M anuel
M anuel
M anuel
M anuel
N ylon
Nylon
Poliürethan/N ylon
K auçuk
3
K ullanım Şekli
4
Teker Tipi
5
Yön Teker Ö lçüsü
mm.
200x50
200x50
200x50
200x50
6
Çatal Teker Ö lçüsü
mm.
85x80
85x80
85x80
85x80
7
K aldırm a Yüksekliği
mm.
205
205
205
205
8
Ç atalların Yerden Yüksekliği
mm.
85
85
85
85
60x160x1150
( İnm iş H alde )
9
Ç atal Ö lçüleri
mm.
60x160x1150
60x160x1150
60x160x1150
10
Çatalların D ıştan Dışa Genişliği
( K alınlık x En x U zunluk )
mm.
550
520
540
540
11
Çatal H ariç U zunluk
mm.
394
394
394
394
12
Toplam U zunluk
mm.
1544
1544
1544
1544
13
Toplam G enişlik
mm.
600
600
600
600
14
K oridor Çalışma Genişiliği
mm.
1794
1794
1794
1794
( 800x1200 için )
15
D önüş Yarı Çapı
mm.
1300
1300
1300
1335
16
Taşıma Kapasitesi
kg-
5000
3500
3000
2600
17
Ağırlığı
kg-
103
100
80
80
♦
DELTA 25
2500kg Taşıma Kapasiteli
M a n ue l Tr a ns pa le t
2500kg Taşıma Kapasiteli
M a n ue l Tr a ns pa le t
N o t: Transpalet resimlerinde yer alan teker tipleri temsilidir.Lütfen sipariş verirken teker tipini ayrıca belirtiniz...
1
| 2
Ü rün Kodu
G üç Sağlayıcı
3
Kullanım Şekli
4
Teker Tipi
| 5
BF 25
AC 25
SYP-IIK
O peratör
O p eratö r
O p eratö r
O peratör
M anuel
M anuel
M anuel
M anuel
Poliürethan/N ylon
P oliürethan/N ylon
N ylon
Poliürethan/ N ylon
mm .
200x50
200x50
200x50
200x50
6
Çatal Teker Ö lçüsü
mm .
85x80
85x80
85x80
85x80
7
K aldırm a Yüksekliği
mm .
205
205
205
205
8
Çatalların Yerden Yüksekliği
mm .
85
85
85
85
mm .
60x160x1150
60x160x1150
60x160x1150
60x160x1150
mm .
540
520
540
540
11 1 Çatal H ariç U zunluk
mm .
394
394
394
394
12
Toplam U zunluk
mm .
1544
1544
1544
1544
13 | Toplam G enişlik
mm .
600
600
600
600
mm .
1794
1794
1794
1794
| 9
10
14
| Yön Teker Ö lçüsü
DELTA 25
| Çatal Ö lçüleri
( K alınlık x En x U zunluk )
Çatalların D ıştan Dışa Genişliği
K oridor Çalışm a G enişiliği
15 | D önüş Yarı Çapı
16
( İnm iş Halde )
Taşıma Kapasitesi
17 | Ağırlığı
( 800x1200 için )
mm .
1300
1300
1300
1300
kg-
2500
2500
2500
2500
kg-
80
75
75
68
N55SSÎSÎ!5SS5SΫ!S!5SÎ!SS«!SS!S5SS!^^
M
" " - M
2000 kg Taşıma Kapasiteli
Platformlar
Taşıma Arabaları
M a n u e l Tr a n sp a le t
WF MINI
500 kg Taşıma Kapasiteli
Forklift Grubu
Personel Yükseltici
İstif Makinalan
M a n u e l Tr a n sp a le t
N o t : Transpalet resimlerinde yer alan teker tipleri temsilidir.Lütfen sipariş verirken teker tipini ayrıca belirtiniz...
1
2
SYP-I
DB 20
SYP-III
WF MINI
Güç Sağlayıcı
Ürün Kodu
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
3
Kullanım Şekli
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
4
Teker Tipi
Poliürethan/Nylo n
Nylon
Poliürethan/Nylon
Poliürethan
5 | Yön Teker Ölçüsü
mm.
180x50
160x50
160x50
127x50
6
Çatal Teker Ölçüsü
mm.
70x60
70x60
70x60
58x35
7
Kaldırma Yüksekliği
mm.
180
180
180
150
8
Çatalların Yerden Yüksekliği
mm.
85
75
75
65
( İnmiş Halde )
9
Çatal Ölçüleri
mm.
60x160x1150
60x160x1150
60x160x1150
60x160x800
10
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
mm.
520
520
520
380
11
Çatal Hariç Uzunluk
mm.
374
374
374
394
12
Toplam Uzunluk
mm.
1520
1520
1520
1126
13
Toplam Genişlik
14
Koridor Çalışma Genişiliği
15
Dönüş Yarı Çapı
mm.
1300
16
Taşıma Kapasitesi
kg-
2500
17
Ağırlığı
kg-
60
55
♦
( KalınlıkxEnx Uzunluk )
( 800x1200 için )
mm.
580
580
580
450
mm.
1794
1770
1770
1484
1265
1265
990
2000
2000
500
55
35
S5SΫ!S«!SS!S5SS!SS!S5SS!SS!SS5SÎ!^^
AC TWO
1500 kg Taşıma Kapasiteli
D ö r t Yönlü Ku llanılabi len
M a n u e l Tr a n sp a le t
ACG 25
ACFR 25
2500 kg Taşıma Kapasiteli
2500 kg Taşıma Kapasiteli
Geniş Çatallı
Frenli
M a n u e l Tr a ns pa le t
M a n u e l Tr a n sp a le t
e
N o t: Transpalet resimlerinde yer alan teker tipleri temsilidir. Lütfen sipariş verirken teker tipini ayrıca belirtiniz...
1
Ürün Kodu
ACF20H
AC TWO
ACG 25
ACFR 25
2
Güç Sağlayıcı
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
3
Kullanım Şekli
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
4
Teker Tipi
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan/Nylon
Poliürethan/Nylo n
5
Yön Teker Ölçüsü
mm.
180x50
180x50
180x50
180x50
6
Çatal Teker Ölçüsü
mm.
70x60
70x60
70x60
70x60
7
Kaldırma Yüksekliği
mm.
180
180
180
180
8
Çatalların Yerden Yüksekliği
mm.
85
85
85
85
( İnmiş Halde )
9
Çatal Ölçüleri
mm.
60x160x1150
60x160x1150
60x160x1150
60x160x1150
10
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
( KalınlıkxEnx Uzunluk )
mm.
540
540
685
540
11
Çatal Hariç Uzunluk
mm.
374
374
374
374
12
Toplam Uzunluk
mm.
1544
1544
1544
1544
13
Toplam Genişlik
14
Koridor Çalışma Genişiliği
15
Dönüş Yarı Çapı
mm.
1300
1265
1265
1300
16
Taşıma Kapasitesi
kg-
2000
1500
2500
2500
17
Ağırlığı
kg-
80
75
75
75
( 800x1200 için )
mm.
580
580
725
580
mm.
1794
1770
1770
1770
♦
| A C LOW 35
AC LOW 51
1000 kg Taşıma Kapasiteli
3 5 m m Alça k Şaseli
Taşıma Arabaları
M an ue l T r a ns pa le t
RTT
1200 kg Taşıma Kapasiteli
Platformlar
ACR 20
Arazi K u l l a n ı m ı n a Uy g u n
2000 kg Taşıma Kapasiteli
M a n u el T r a n sp a le t
Bobin Taşıma İçin
Forklift Grubu
Personel Yükseltici
İstif Makinaları
M a nu el T r a ns pa le t
N o t : Transpalet resimlerinde yer alan teker tipleri temsilidir.Lütfen sipariş verirken teker tipini ayrıca belirtiniz...
1
Ü rün K odu
2
Güç Sağlayıcı
AC LOW35
AC LOW 51
ACR 20
RTT
O p eratö r
O p eratö r
O peratör
O peratör
M anuel
3
Kullanım Şekli
M anuel
M anuel
M anuel
4
Teker Tipi
D em ir
Poliürethan
Poliürethan/N ylon
Havalı
5
Yön Teker Ö lçüsü
mm.
160x50
180x50
180x50
265x80
6
Çatal Teker Ö lçüsü
mm.
34x58
50x70
80x70
550x132
7
K aldırm a Yüksekliği
mm.
90
165
200
223
8
Çatalların Yerden Yüksekliği
mm.
35
51
85
53
( İnm iş H alde )
9
Çatal Ö lçüleri
mm.
30x160x1150
37x160x1150
60x160x1150
40x100x860
10
Çatalların D ıştan D ışa Genişliği
mm.
530
540
800-1200
212-735
11
Çatal H ariç U zunluk
mm.
374
374
374
374
12
Toplam U zunluk
mm .
1544
1544
1544
1544
13
Toplam G enişlik
14
K oridor Çalışm a G enişiliği
15
D önüş Yarı Çapı
16
Taşıma Kapasitesi
17
Ağırlığı
/ // // // // / // // // / // // // // / // // // / // // // ^ ^ ^ ^
( K alınlık x En x U zunluk )
( 800x1200 için )
mm .
580
580
725
580
mm .
1794
1770
1770
2350
mm .
1300
1265
1265
1800
kg-
1000
1500
2000
1200
kg-
80
75
185
235
DF 25
ACL 1220
2500 kg Taşıma Kapasiteli
1220 mm U z u n l u ğ u n d a Uz un Çatallı
M a nue l Tr a n sp a le t
N o t: Transpalet resimlerinde yer alan teker tipleri temsilidir.Lütfen sipariş verirken teker tipini ayrıca belirtiniz...
1
| Ü rün K odu
ACZ 20H
ACS 20H
D F 25
ACL1220
2
| Güç Sağlayıcı
O peratör
O p eratö r
O peratör
O peratör
M anuel
M anuel
M anuel
M anuel
Nylon
Nylon
Poliürethan/N ylon
Poliürethan/N ylon
| 3
| K ullanım Şekli
4
Teker Tipi
5
Yön Teker Ö lçüsü
mm.
200x50
200x50
180x50
180x50
6
Çatal Teker Ö lçüsü
mm.
80x70
80x70
80x70
80x70
7
| K aldırm a Yüksekliği
mm.
200
200
180
180
mm.
85
85
85
85
8
9
Ç atalların Yerden Yüksekliği
| Çatal Ö lçüleri
( İnm iş H alde )
mm.
60x160x1150
60x160x1150
60x160x800
60x160x1220
10
Ç atalların D ıştan D ışa Genişliği
( Kalınlık x En x U zunluk )
mm.
540
540
540
540
11
Çatal H ariç U zunluk
mm.
374
374
374
374
12
Toplam U zunluk
mm.
1544
1544
1194
1614
| 13 | Toplam G enişlik
14
K oridor Çalışm a G enişiliği
15
D önüş Yarı Çapı
16
Taşıma Kapasitesi
17 | Ağırlığı
( 800x1200 için )
mm.
580
580
580
580
mm.
1794
1794
1444
1864
mm.
1300
1300
950
1335
kg-
2000
2000
2500
2500
kg-
80
80
70
80
N55SSÎSÎ!5SS5SΫ!S!5SÎ!SS«!SS!S5SS!^^
■
ACL 1500
2000 kg Taşıma Kapasiteli
15 0 0 m m U z u n l u ğ u n d a U z u n Çatallı
f
Taşıma Arabaları
M a n u e l Tr a ns pa le t
ACL 1800
2000 kg Taşıma Kapasiteli
18 00 m m U z u n l u ğ u n d a U z u n Çatallı
M a n u e l Tr a n sp a le t
Platformlar
ACL 2000
2000 kg Taşıma Kapasiteli
I
2 0 0 0 m m U z u n l u ğ u n d a U z un Çatallı
2000 kg Taşıma Kapasiteli
Personel Yükseltici
İstif Makinaları
M a n u el Tr a ns pa le t
Forklift Grubu
ACL 2500
2 5 0 0 m m U z u n l u ğ u n d a U z u n Çatallı
M a n u el Tr a n sp a le t
N o t : Transpalet resimlerinde yer alan teker tipleri temsilidir.Lütfen sipariş verirken teker tipini ayrıca belirtiniz...
1
2
Ürün Kodu
ACL 1500
ACL 1800
ACL2000
ACL2500
Güç Sağlayıcı
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
3
Kullanım Şekli
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
4
Teker Tipi
Poliürethan/Nylo n
Poliürethan/Nylo n
Poliürethan/Nylo n
Poliürethan/Nylon
5
Yön Teker Ölçüsü
mm.
200x50
200x50
200x50
200x50
6
Çatal Teker Ölçüsü
mm.
80x70
80x70
80x70
80x70
7
Kaldırma Yüksekliği
mm.
200
200
200
200
8
Çatalların Yerden Yüksekliği
mm.
85
85
85
85
( İnmiş Halde )
9
Çatal Ölçüleri
mm.
60x160x1500
60x160x1800
60x160x2000
60x160x2500
10
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
( KalınlıkxEnxUzunluk )
mm.
540
540
540
540
11
Çatal Hariç Uzunluk
mm.
374
374
374
374
12
Toplam Uzunluk
mm.
1894
2194
2394
2894
13
Toplam Genişlik
14
Koridor Çalışma Genişiliği
15
Dönüş Yarı Çapı
mm.
16
Taşıma Kapasitesi
kg-
17
Ağırlığı
kg-
85
( 800x1200 için )
mm.
580
580
580
580
mm.
2120
2420
2620
3120
1615
1915
2115
2615
2000
2000
2000
2000
87
92
98
HPESE 20
HPESR 20L
2000 kg Taşıma Kapasiteli
2000 kg Taşıma Kapasiteli
Terazili
Terazili
M a n u e l Tr a n sp a le t
M a n u e l Tr a n sp a le t
HPESR-P 20
TPW-SS
2000 kg Taşıma Kapasiteli
2000 kg Taşıma Kapasiteli
Terazili Yazıcılı
Pa s la n m a z Terazili
M a n u e l Tr a ns pa le t
M a n u e l Tr a n sp a le t
N o t : Transpalet resimlerinde yer alan teker tipleri temsilidir.Lütfen sipariş verirken teker tipini ayrıca belirtiniz...
1
Ürün Kodu
HPESE 20
HPESR 20L
HPESR P20
TPW-SS
2
Güç Sağlayıcı
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
3
Kullanım Şekli
4
Teker Tipi
5
Yön Teker Ölçüsü
6
Çatal Teker Ölçüsü
7
Kaldırma Yüksekliği
8
Çatalların Yerden Yüksekliği
9
Çatal Ölçüleri
( İnmiş Halde )
( KalınlıkxEnx Uzunluk )
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Poliürethan/Nylo n
Poliürethan/Nylon
Poliürethan/Nylon
Poliürethan/Nylo n
mm.
200x50
200x50
200x50
200x50
mm.
80x70
80x70
80x70
80x70
mm.
180
180
180
180
mm.
85
85
85
85
mm.
60x160x1150
60x160x1150
60x160x1150
60x160x1150
540
10
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
mm.
540
540
540
11
Çatal Hariç Uzunluk
mm.
374
374
374
374
12
Toplam Uzunluk
mm.
1544
1544
1544
1544
13
Toplam Genişlik
14
Koridor Çalışma Genişiliği
15
Dönüş Yarı Çapı
mm.
1300
1300
1300
1335
16
Taşıma Kapasitesi
kg-
2000
2000
2000
2000
17
Ağırlığı
kg-
80
80
70
85
( 800x1200 için )
mm.
580
580
580
580
mm.
1794
1794
1794
1794
♦
■
TPV-P
tpvH
2000 kg Taşıma Kapasiteli
2000 kg Taşıma Kapasiteli
Terazili
Terazili Yazıcılı
M a nu el Tr a ns p a le t
M a n u e l Tr a n sp a le t
2000 kg Taşıma Kapasiteli
TPV-WB
Terazili Ba rk od Yazıcılı
2000 kg Taşıma Kapasiteli
M a n u e l Tr a ns pa le t
Terazili Bobin Taşıma
M a n u e l Tr a n sp a le t
N o t: Transpalet resimlerinde yer alan teker tipleri temsilidir.Lütfen sipariş verirken teker tipini ayrıca belirtiniz...
1 | Ürün Kodu
TPV
TPV-P
TPV-BB
TPV-WB
2
Güç Sağlayıcı
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
3
Kullanım Şekli
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
4
Teker Tipi
Poliürethan/Nylo n
Poliürethan/Nylon
Poliürethan/Nylon
Poliürethan/Nylo n
5
Yön Teker Ölçüsü
mm.
200x50
200x50
200x50
200x50
6
Çatal Teker Ölçüsü
mm.
80x70
80x70
80x70
80x70
7
Kaldırma Yüksekliği
mm.
180
180
180
180
8
Çatalların Yerden Yüksekliği
mm.
85
85
85
85
9
Çatal Ölçüleri
mm.
60x160x1150
60x160x1150
60x160x1150
60x160x1150
540
( İnmiş Halde )
( KalınlıkxEnxUzunluk )
10
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
mm.
540
540
540
11
Çatal Hariç Uzunluk
mm.
374
374
374
374
12
Toplam Uzunluk
mm.
1544
1544
1544
1544
13
Toplam Genişlik
14
Koridor Çalışma Genişiliği
15
Dönüş Yarı Çapı
mm.
1300
1300
1300
1300
16
Taşıma Kapasitesi
kg-
2000
2000
2000
2000
17
Ağırlığı
kg-
80
80
70
190
( 800x1200 için )
mm.
580
580
580
580
mm.
1794
1794
1794
1794
ASM2441
SM 8357
Taşıma A ra ba sı
Beş Ç ek m ece li Taşıma A ra ba sı
PH300 / PH 150
J Z S 150 N
300/150 kg Taşıma Kapasiteli
150 kg Taşıma Kapasiteli
Paket Taşıma A ra ba sı >
ASM 2101
90 kg Taşıma Kapasiteli
Paket Taşıma A ra ba sı
250 kg Taşıma Kapasiteli
Paket Taşıma Ara ba sı
Paket Taşıma A ra b ası
300 kg Taşıma Kapasiteli
Paket Taşıma Ar ab ası
♦
NBF 35
Varil Ç e v i rm e Aracı
HD80A
Varil Taşıma Aracı
DP30
Varil Taşıma Transp al eti
1
Ürün Kodu
NBF 35
HD 80A
DP 30
2
Güç Sağlayıcı
Operatör
Operatör
Operatör
Manuel
Manuel
Manuel
Nylon
Nylon
Nylon
3
Kullanım Şekli
4
Teker Tipi
5
Yön Teker Ölçüsü
mm.
200x50
200x50
200x50
6
Varil Çapı
mm.
572
572
572
7
Varil Genişliği
mm.
915
915
915
8
Kaldırma Yüksekliği
mm.
1425
364
280
9
Toplam Uzunluk
mm.
1190
800
800
10
Toplam Genişlik
mm.
890
915
890
11
Koridor Çalışma Genişiliği
mm.
1540
1300
1300
12
Dönüş Yarı Çapı
mm.
1000
915
915
13
Taşıma Kapasitesi
kg-
350
364
300
14
Ağırlığı
kg-
155
50
40
♦
( 800x1200 için )
____________ y
.
TF
,
1 5 0/ 30 0/5 00/ 100 0 kg. Kapasiteli
TF 15
TF 30
TF 50
Tek Makaslı Tekerlekli P l a tf or m
TF 100
•
TFD35
>
TFD 70
1
f
a;simatn.
TG100
1000 kg. Kapasiteli
Tek Makaslı Tekerlekli Pl a tfo rm
350/700 kg. Kapasiteli
Çift Makaslı
Tekerlekli P l a tf or m
1
Ü rün K odu
2
Güç Sağlayıcı
3
Kullanım Şekli
4
Teker Tipi
TFD 35
TFD70
O peratör
O peratör
M anuel
M anuel
Poliürethan
Poliürethan
5
P latform Teker Ö lçüsü
mm .
125x40
125x40
6
M aksim um Tabla Yüksekliği
mm .
1300
1500
7
Platform un Yerden Yüksekliği
( İnm iş H alde )
mm .
355
445
8
P latform Ö lçüleri
( K alınlık x En x U zunluk )
mm .
55x500x910
55x610x1220
1015
9
Kol Yüksekliği
mm .
975
10
M aksim um Yüksekliklikte Ayak Basma Sayısı
adet
53
97
11
Taşıma Kapasitesi
kg-
350
700
12
Ağırlığı
kg-
105
195
1
Ü rün K odu
2
Güç Sağlayıcı
3
Kullanım Şekli
4
Teker Tipi
TF 15
O p eratö r
1
TF 30
TF 50
TF 100
TG 100
O p eratö r
O p eratö r
O p eratö r
O peratör
M anuel
M anuel
M anuel
M anuel
M anuel
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
5
P latform Teker Ö lçüsü
mm.
100x25
125x40
125x40
125x50
180x50
6
M aksim um Tabla Yüksekliği
mm.
720
880
880
990
1360
7
Platform un Yerden Yüksekliği
( İnm iş H alde )
mm.
220
285
285
380
360
8
P latform Ö lçüleri
( K alınlık x En x U zunluk )
mm.
36x450x700
55x500x815
55x500x815
55x510x1016
55x750x2035
1000
9
Kol Yüksekliği
mm.
950
990
990
990
10
M aksim um Yüksekliklikte Ayak Basma Sayısı
adet
28
32
32
43
142
11
Taşıma Kapasitesi
kg-
150
300
500
1000
1000
12
Ağırlığı
kg-
46
77
81
140
198
♦
m
MH-M 80
800 kg Kapasiteli
Tek Makaslı
Tekerlekli Pl a tf o rm
SP200
200 kg Kapasiteli
Tek Makaslı
Tekerlekli Pl a tf o rm
SP1500
1500 kg Kapasiteli
Tek Makaslı
Tekerlekli Pl a tf o rm
1
Ürün Kodu
M H -M 80
SP200
SP1500
2
Güç Sağlayıcı
Operatör
Operatör
Operatör
3
Kullanım Şekli
4
Teker Tipi
5
Platform Teker Ölçüsü
6
Maksimum Tabla Yüksekliği
7
Platformun Yerden Yüksekliği
( İnmiş Halde )
8
Platform Ölçüleri
( KalınlıkxEnxUzunluk )
Manuel
Manuel
Manuel
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
mm.
150x50
200x50
150x50
mm.
1000
1000
1000
mm.
440
330
420
mm.
55x520x830
35x500x1000
60x610x1220
1000
9
Kol Yüksekliği
mm.
1130
1000
10
Maksimum Yüksekliklikte Ayak Basma Sayısı
adet
80
25
97
11
Taşıma Kapasitesi
kg-
800
200
1500
12
Ağırlığı
kg-
145
71
135
asim ato.
500/700 kg Kapasiteli
350 kg Kapasiteli
Ak ül ü Tek Makaslı
A kü lü Çift Makaslı
Tekerlekli Pl atf or m
Tekerlekli P la tf o rm
MR-W80
800 kg Kapasiteli
Akül ü Tek Makaslı
Tekerlekli P la tf o rm
1
| Ü rün K odu
E T F50
ETF 70
ETFD35
2
| Güç Sağlayıcı
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
3
| K ullanım Şekli
Yarı M anuel
Yarı M anuel
Yarı M anuel
Tam Akülü
4
5
Teker Tipi
M R-W 80
P oliürethan
Poliürethan
P oliürethan
Poliürethan
mm.
150x48
147x50
125x40
200x50
mm.
1025
970
1300
1850
( İnm iş H alde )
mm.
440
420
370
520
( Kalınlık x En x U zunluk )
mm.
55x520x1010
55x510x1000
55x500x910
55x610x1380
| P latform Teker Ö lçüsü
6
M aksim um Tabla Yüksekliği
7
Platform un Yerden Yüksekliği
8
P latform Ö lçüleri
9
Kol Yüksekliği
mm.
970
935
920
1165
10
K aldırm a Hızı
( Y üklü/Y üksüz)
m m /s.
65/94
70/80
90/110
70/80
11
İndirm e H ızı
( Y üklü/Y üksüz)
m m /s.
98/74
50/35
110/90
50/35
12
Akü
V /Ah.
2x12/24
2x12/24
2x12/15
2x12/24
24/3
13 | Şarj Cihazı
V /Ah.
24/3
24/3
24/3
14
K aldırm a M otoru
kW
0.8
0.8
0.8
0.8
15
Taşıma Kapasitesi
kg-
500
700
350
800
16
Ağırlığı
kg-
157
160
142
293
Elektrik
H IW 2.0EU
Elektrik
H IW 4.0EU
Elektrik
H IW 3.0EU
Elektrik
H TF-G
Elektrik
760
250
235
061
0.75
320
0.75
0.75
280
2000
0.75
220
OZZ
'M^t
55x1140x1450
Kumanda B utonu
82
760
55x1140x1450
48
Kumanda B utonu
42
1020
55x800x1300
48
Kumanda B utonu
30
Kumanda Butonu
55x800x1300
40
Kumanda B utonu
55x800x1300
33
22
|
1 kg.
0001
Ürün Kodu
f?
Tabla Yüksekliği
Şekli
Güç Sağlayıcı
Kullanım
Maksimum
C
2
P
T3
r-h
p
Platform Ölçüleri ( Kalınlık x En x Uzunluk )
35
40
00
o
£i
| Platformun Yerden Yüksekliği ( İnmiş Halde )
m m /s.
K>
o
o
o
p
•-t
3
p
O
P
O'
CfQ
>
( Yüklü )
O
o
P
o
o
o
on
( Y üksüz)
H
T1
C
E
V£> O
O O
o
o
o
Kaldırma Hızı
| Kaldırma M otoru
3
3
3 3 3
3 3 3
o->
o
o
o Ln
| Kaldırma Hızı
Taşıma Kapasitesi
1 Ağırlığı
❖
$
o,
VO
00 "O o\
O
-
İstif Makinaları
Personel Yükseltici .
1
Ü rün K odu
H W -1004
HW -2004
H W -4002
2
Güç Sağlayıcı
Elektrik
Elektrik
Elektrik
HW -4004
Elektrik
3
K ullanım Şekli
K um anda B utonu
K um anda B utonu
K um anda B utonu
K um anda B utonu
1300
4
M aksim um Tabla Yüksekliği
mm.
1300
1300
1050
5
P latform un Yerden Yüksekliği ( İnm iş H alde )
mm.
240
250
240
300
6
P latform Ö lçüleri ( Kalınlık x En x U zunluk )
mm.
55x1000x1700
55x1000x1700
55x1200x2000
55x1200x2000
7
K aldırm a H ızı
( Yüklü )
m m /s.
20
25
30
45
8
K aldırm a H ızı
( Yüksüz )
m m /s.
25
35
40
55
9
K aldırm a M otoru
kW.
1.1
2.2
2.2
2.2
10
Taşıma Kapasitesi
kg-
1000
2000
4000
4000
11
Ağırlığı
kg-
210
300
405
490
H D -1000
H D -2000
H D -4000
Elektrik
Elektrik
Elektrik
K um anda B utonu
K um anda B utonu
K um anda B utonu
2057
1
Ü rün K odu
2
Güç Sağlayıcı
3
K ullanım Şekli
4
M aksim um Tabla Yüksekliği
mm.
1780
1780
5
P latform un Yerden Yüksekliği ( İnm iş H alde )
mm.
310
360
400
6
P latform Ö lçüleri ( Kalınlık x En x U zunluk )
mm.
55x820x1300
55x850x1300
55x1200x1700
7
K aldırm a H ızı
( Yüklü )
m m /s.
35
35
55
8
K aldırm a H ızı
T ( Yüksüz )
m m /s.
45
45
65
9
K aldırm a M otoru
kW.
2.2
2.2
2.2
10
Taşıma Kapasitesi
kg-
1000
2000
4000
11
Ağırlığı
kg-
210
295
520
400/800 kg Kapasiteli
A kü lü D ö r t Makaslı
1000/2000 kg Kapasiteli
Sabit Pl a tf o rm
HT 1000
A kü lü Üç Makaslı
HT 2000
HF-Q401
Sabit Pl a tf o rm
HF-Q801
d
jd
d
u
O
*^H
1
Ürün Kodu
HT 1000
HT 2000
HF-Q401
2
Güç Sağlayıcı
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
3
Kullanım Şekli
Kumanda Butonu
Kumanda Butonu
Kumanda Butonu
Kumanda Butonu
4
Maksimum Tabla Yüksekliği
mm.
3000
3000
4140
4210
5
Platformun Yerden Yüksekliği ( İnmiş Halde )
mm.
470
560
600
706
6
Platform Ölçüleri
mm.
55x1000x1700
55x1000x1700
55x1000x1700
55x1000x1700
7
Kaldırma Hızı
( Yüklü)
mm/s.
35
50
30
70
8
Kaldırma Hızı
( Yüksüz)
mm/s.
45
60
40
80
( KalınlıkxEnx Uzunluk )
HF-Q801
O
Ph
9
Kaldırma Motoru
kW.
2.2
2.2
2.2
2.2
10
Taşıma Kapasitesi
kg-
1000
2000
400
800
11
Ağırlığı
kg-
450
750
548
858
♦
1
Ü rün K odu
2
G üç Sağlayıcı
3
K ullanım Şekli
4
M aksim um Tabla Yüksekliği
5
Platform un Yerden Yüksekliği
6
Platform Ö lçüleri
7
K aldırm a H ızı
8
İndirm e H ızı
M J-C2000
M J-C4000
Elektrik
Elektrik
MJ-J503
Elektrik
K um anda B utonu
K um anda B utonu
K um anda Butonu
1000
mm .
1000
1000
( İnm iş H alde )
mm .
205
230
205
( K alınlık x En x U zunluk )
mm .
55x820x2500
55x850x2500
55x820x2500
( Yüklü )
m m /s.
40
30
40
( Yüklü )
m m /s.
45
40
45
9
K aldırm a M otoru
kW.
1.1
2.2
1.1
10
Taşıma Kapasitesi
kg-
2000
4000
500
11
Ağırlığı
kg-
265
360
265
ASM 1461
7000 kg Kapasiteli
M obil Tır Ra m pa sı
1
Ü rün Kodu
2
Maksimum Tabla Yüksekliği
mm.
ASM-1461
1600
3
Minimum Tabla Yüksekliği
mm.
1000
4
Toplam Rampa Uzunluğu
mm.
9200
5
Eğimli Rampa Uzunluğu
mm.
5000
6
Eğimli Rampa Genişliği
mm.
2100
7
Teker Boyu
mm.
260x70
8
Kapasite
kg-
7000
MJ-E2500
m
2500 kg Kapasiteli Yükleme P l a tf o rm u
MJ-K5000
5000 kg Kapasiteli Yükleme P l a tf o rm u
1
Ürün Kodu
2
Güç Sağlayıcı
Elektrik
Elektrik
3
Kullanım Şekli
Kumanda Butonu
Kumanda Butonu
4
Maksimum Tabla Yüksekliği
2630
5
Platformun Yerden Yüksekliği
6
Platform Ölçüleri
7
Kaldırma Hızı
8
İndirme Hızı
9
Kaldırma Motoru
kW .
2.2
2.2
10
Taşıma Kapasitesi
kg-
2500
5000
kg-
1700
1750
11 Ağırlığı
MJ-E2500
MJ-K5000
mm.
1700
mm.
130
600
mm.
55x2000x2600
55x2000x3000
( Y ü k lü )
m m /s .
60
60
( Y ü k lü )
m m /s .
70
70
( İnmiş H a l d e )
( Kalınlık x En x Uzunluk )
SYN 2404
T u r u n c u Ni tri l Eldiven
SYN 3306
Kı rm ız ı Lateks Eldiven
10 Ton Vinç Baskülü
T VW
5 Ton Vinç Baskülü
T VW
3 Ton Vinç Baskülü
■
c y
B
Forklift Grubu
Personel Yükseltici
İstif M akinalan
Platformlar
Taşıma Arabaları
Transpalet
1300 kg.Taş ıma Kapasiteli
1
Ürün Kodu
CY 1330
CY 1345
2
Güç Sağlayıcı
Akü
Akü
CS1555T
Akü
3
Kullanım Şekli
Tam Akülü
Tam Akülü
Tam Akülü
4
Yürüyüş Kontrol Tipi
5
Fren
6
Teker Tipi
7
Yük Merkezi Mesafesi
mm.
8
Yükleme Mesafesi
mm.
Mosfet
Mosfet
Mosfet
Elektromanyetik
Elektro manyetik
Elektromanyetik
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
600
600
600
388
378
765
9
Dingiller Arasındaki Mesafe
mm.
1255
1345
1514
10
Ön Teker Ölçüsü
mm.
230x75
230x75
230x75
11
Arka Teker Ölçüsü
mm.
210x85
210x85
80x70
12
Kaldırma Yüksekliği
mm.
2950
4450
5415
13
Çatalların Yerden Yüksekliği ( İnmiş Halde )
mm.
50
50
85
14
Çatal Ölçüleri
mm.
35x100x1150
35x100x1150
60x180x1150
15
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
mm.
200-720
200-720
575
16
Çatal Hariç Uzunluk
mm.
1140
1250
1020
17
Toplam Uzunluk
mm.
2290
2400
2170
18
Toplam Genişlik
mm.
1104
1104
1040
19
Koridor Çalışma Genişiliği ( 800x1200 için )
mm.
2698
2803
2592
20
Dönüş Yarı Çapı
mm.
1593
1689
1800
21
Asansör İnmiş Yüksekliği
mm.
2101
2098
2480
22
Serbest Kaldırma Yüksekliği
mm.
1520
1520
1875
23
Asansör Açık Halde Yüksekliği
mm.
3863
5395
6060
( Kalınlık x En x Boy )
24
Uzanma Mesafesi
mm.
560
580
-
25
Taşıma Kapasitesi
kg.
1300
1300
1500
26
Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
2460
1548
Yürüyüş Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
kgkm/saat
2020
27
5.0/5.5
5.0/5.5
5.0/5.5
28
Kaldırma Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
mm/sn
85/122
110/165
106/170
29
İndirme Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
mm/sn
125/80
100/95
96/80
30
Yürüyüş Motoru
kw.
1.8
1.8
1.8
31
Kaldırma Motoru
kw.
2.2
3.0
3.0
32
Akü Voltaj Kapasitesi
V/Ah.
24/270
24/400
24/350
33
Tırmanma Kapasitesi
%
5/8
5/8
6/12
( Yüklü/Yüksüz )
CG1646
1600 kg.Taşıma Kapasiteli
Tam A k ü l ü İstif M a k in a s ı
CL1534FFL
1500 kg.Taşıma Kapasiteli
Tam A k ü l ü İstif M a k in a s ı
1
Ürün Kodu
2
Güç Sağlayıcı
CG 1646
Akü
CL 1534FFL
Akü
3
Kullanım Şekli
Tam Akülü
Tam Akülü
4
Yürüyüş Kontrol Tipi
5
Fren
6
Teker Tipi
7
Yük Merkezi Mesafesi
mm.
8
Yükleme Mesafesi
mm.
785
678
9
Dingiller Arasındaki Mesafe
mm.
1310
1168
Mosfet
Mosfet
Elektromanyetik
Elektromanyetik
Poliürethan
Poliürethan
600
600
10
Ön Teker Ölçüsü
mm.
250x78
250x78
11
Arka Teker Ölçüsü
mm.
80x70
80x70
12
Kaldırma Yüksekliği
mm.
4514
3314
13
Çatalların Yerden Yüksekliği ( İnmiş Halde )
mm.
86
86
14
Çatal Ölçüleri
mm.
60x180x1150
60x180x1150
( KalınlıkxEnx Boy )
15
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
mm.
570
570
16
Çatal Hariç Uzunluk
mm.
800
775
17
Toplam Uzunluk
mm.
1950
1925
18
Toplam Genişlik
mm.
1050
805
19
Koridor Çalışma Genişiliği ( 800x1200 için )
mm.
2398
2323
20
Dönüş Yarı Çapı
mm.
1620
1465
21
Asansör İnmiş Yüksekliği
mm.
2098
1695
22
Serbest Kaldırma Yüksekliği
mm.
-
1104
23
Asansör Açık Halde Yüksekliği
mm.
5100
3943
kg-
1600
1500
1365
1140
( Yüklü/Yüksüz )
kgkm/sa
5.1/5.5
5.1/5.4
24
Taşıma Kapasitesi
25
Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
26
Yürüyüş Hızı
27
Kaldırma Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
mm/saniye
113/160
105/170
28
İndirme Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
mm/sn
95/100
100/95
29
Yürüyüş Motoru
kw.
1.2
1.2
30
Kaldırma Motoru
kw.
3.0
3.0
31
Akü Voltaj Kapasitesi
V/Ah.
24/280
24/210
32
Tırmanma Kapasitesi
%
6/12
6/12
( Yüklü/Yüksüz )
PS 16 W
Transpalet
1600 kg .Taşıma Kapasiteli
Tam Ak ü lü İstif M a k in a s ı
PSB 1534FFL
Taşıma Arabaları
1500 kg .Taşıma Kapasiteli
İstif M akinalan
Platformlar
Tam A k ü lü İstif M a k in a s ı
1
Ürün Kodu
2
Güç Sağlayıcı
Akü
Akü
3
Kullanım Şekli
Tam Akülü
Tam Akülü
4
Yürüyüş Kontrol Tipi
5
Fren
PS 16W
Personel Yükseltici
Mosfet AC
Mosfet AC
Elektromanyetik
Elektromanyetik
6
Teker Tipi
Poliürethan
Poliürethan
7
Yük Merkezi Mesafesi
mm.
600
600
8
Yükleme Mesafesi
mm.
785
678
9
Dingiller Arasındaki Mesafe
mm.
1336
1200
10 Ön Teker Ölçüsü
mm.
252x88
252x88
11
mm.
80x70
80x70
mm.
4600
3400
mm.
85
81
mm.
60x180x1150
60x180x1150
570
Arka Teker Ölçüsü
12 Kaldırma Yüksekliği
Forklift Grubu
PS B1534FFL
13
Çatalların Yerden Yüksekliği
( İnmiş Halde )
14
Çatal Ölçüleri
15
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
( Kalınlık x En x Boy )
mm.
570
16 Çatal Hariç Uzunluk
mm.
846
775
17 Toplam Uzunluk
mm.
1975
1995
18 Toplam Genişlik
mm.
1050
910
19 Koridor Çalışma Genişiliği ( 800x1200 için )
mm.
2414
2376
20
Dönüş Yarı Çapı
mm.
1640
1490
21
Asansör înmiş Yüksekliği
mm.
2105
1695
22
Serbest Kaldırma Yüksekliği
mm.
-
1104
23
Asansör Açık Halde Yüksekliği
mm.
5112
3943
24
Taşıma Kapasitesi
kg-
1600
1500
25
Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
kgkm/sa
1450
1175
6.0/6.0
6.0/6.0
26 Yürüyüş Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
27
Kaldırma Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
mm/sn
100/160
105/150
28
İndirme Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
mm/sn
95/120
130/110
29 Yürüyüş Motoru
kw.
1.3
1.3
30
Kaldırma Motoru
kw.
3.0
3.0
31
Akü Voltaj Kapasitesi
V/Ah.
24/280
24/210
32
Tırmanma Kapasitesi
%
6/12
6/12
( Yüklü/Yüksüz )
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////m
1
2
3
PSB
1200 kg.Taşıma Kapasiteli
1200 kg.Taşıma Kapasiteli
Tam A k ü l ü İstif M a k in a s ı
Tam A k ü l ü İstif M a k in a s ı
CLB 1229
CLB 1232
CLB 1236
PSB 1229
PSB1232
Güç Sağlayıcı
Ürün Kodu
Akü
Akü
Akü
Akü
Akü
Akü
Kullanım Şekli
Tam Akülü
Tam Akülü
Tam Akülü
Tam Akülü
Tam Akülü
Tam Akülü
4
Yürüyüş Kontrol Tipi
5
6
Fren
7
8
CLB
Teker Tipi
PSB1236
Mosfet
Mosfet
Mosfet
Mosfet AC
Mosfet AC
Mosfet AC
Elektromanyetik
Elektromanyetik
Elektromanyetik
Elektromanyetik
Elektro manyetik
Elektromanyetik
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
Yük Merkezi Mesafesi
mm.
600
600
600
600
600
600
Yükleme Mesafesi
mm.
796
796
796
684
684
684
9
Dingiller Arasındaki Mesafe
mm.
1278
1278
1278
1196
1196
1196
10 Ön Teker Ölçüsü
mm.
252x89
252x89
252x89
252x88
252x88
252x88
n
Arka Teker Ölçüsü
mm.
80x70
80x70
80x70
80x70
80x70
80x70
12 Kaldırma Yüksekliği
mm.
2820
3120
3520
2820
3120
3520
13
mm.
81
81
81
81
81
81
mm.
60x180x1150
60x180x1150
60x180x1150
60x180x1150
60x180x1150
60x180x1150
570
Çatalların Yerden Yüksekliği ( İnmiş Halde )
14 Çatal Ölçüleri
15
( Kalınlık x En x Boy )
mm.
570
570
570
570
570
16 Çatal Hariç Uzunluk
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
mm.
758
758
758
758
758
758
17 Toplam Uzunluk
mm.
1908
1908
1908
1944
1944
1944
18 Toplam Genişlik
mm.
890
890
890
910
910
910
19
mm.
2358
2358
2358
2356
2356
2356
mm.
1590
1590
1590
1485
1485
1485
mm.
1946
2096
2296
1946
2096
2296
Koridor Çalışma Genişiliği ( 800x1200 için )
20 Dönüş Yarı Çapı
2
1
22
Asansör İnmiş Yüksekliği
Serbest Kaldırma Yüksekliği
23 Asansör Açık Halde Yüksekliği
24 Taşıma Kapasitesi
2
5
26
Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
Yürüyüş Hızı ( Yüklü/Yüksüz )
mm.
158
158
158
158
158
158
mm.
3276
3576
3976
3276
3576
3976
1200
kg-
1200
1200
1200
1200
1200
kgkm/sa
890
910
930
900
920
940
5.2/5.5
5.2/5.5
5.2/5.5
6.0/6.0
6.0/6.0
6.016.0
27 Kaldırma Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
mm/sn
110/170
110/170
110/170
105/150
105/150
105/150
28 İndirme Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
mm/sn
120/130
120/130
120/130
130/110
130/110
130/110
29 Yürüyüş Motoru
kw.
1.5
1.5
1.5
1.3
1.3
1.3
30 Kaldırma Motoru
kw.
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
V/Ah.
24/210
24/210
24/210
24/210
24/210
24/210
%
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
6/12
31 Akü Voltaj Kapasitesi
32 Tırmanma Kapasitesi ( Yüklü/Yüksüz )
♦
Personel Yükseltici
İstif M akinalan
Platformlar
Taşıma Arabaları
Transpalet
C D DR 15-II
1
Ürün Kodu
CDDR15-II 1525
CDDR15-II1530
CDDR15-II1545
CDDR15-II1556
2
Güç Sağlayıcı
Akü
Akü
Akü
Akü
Akü
3
Kullanım Şekli
Tam Akülü
Tam Akülü
Tam Akülü
Tam Akülü
Tam Akülü
4
Yürüyüş Kontrol Tipi
5
Fren
6
Teker Tipi
7
Yük Merkezi Mesafesi
mm.
8
Yükleme Mesafesi
9
Dingiller Arasındaki Mesafe
Mosfet AC
Mosfet AC
Mosfet AC
Mosfet AC
DC
Elektromanyetik
Elektromanyetik
Elektromanyetik
Elektromanyetik
Elektro manyetik
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
600
600
600
600
600
mm.
697
697
697
697
809
mm.
1383
1383
1383
1383
1281
10 Ön Teker Ölçüsü
mm.
250x70
250x70
250x70
250x70
220x70
11 Arka Teker Ölçüsü
mm.
80x84
80x84
80x84
80x84
80x93
12 Kaldırma Yüksekliği
mm.
2500
3000
4500
5600
2900
13 Çatalların Yerden Yüksekliği ( İnmiş Halde )
mm.
90
90
90
90
90
14 Çatal Ölçüleri ( Kalınlık x En x Boy )
mm.
60x180x1150
60x180x1150
60x180x1150
60x180x1150
60x150x1150
15 Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
mm.
570
570
570
570
570
16 Çatal Hariç Uzunluk
mm.
878
878
878
878
650
17 Toplam Uzunluk
mm.
1950
1950
1950
1950
1800
18 Toplam Genişlik
mm.
820
820
820
820
800
19 Koridor Çalışma Genişiliği ( 800x1200 için )
mm.
2420
2420
2420
2420
2245
20 Dönüş Yarı Çapı
mm.
1575
1575
1575
1575
1485
21 Asansör İnmiş Yüksekliği
mm.
1785
1985
2050
2410
1950
22
mm.
-
-
-
-
70
mm.
2955
3455
5070
6150
3325
kg-
1500
1500
1500
1500
1000
kgkm/sa
1480
1505
1580
1620
560
5.8/6.0
5.8/6.0
5.8/6.0
5.8/6.0
4.3/4.5
Serbest Kaldırma Yüksekliği
23 Asansör Açık Halde Yüksekliği
24 Taşıma Kapasitesi
Forklift Grubu
ECL1029
25 Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
26 Yürüyüş Hızı
( Yüklü/Yüksüz )
27 Kaldırma Hızı ( Yüklü/Yüksüz )
mm/sn
120/190
120/190
110/150
110/150
110/160
28 İndirme Hızı ( Yüklü/Yüksüz )
mm/sn
350/120
350/120
350/130
350/130
130/110
0.45
29 Yürüyüş Motoru
kw.
1.2
1.2
1.2
1.2
30 Kaldırma Motoru
kw.
3.0
3.0
3.0
3.0
2.2
V/Ah.
24/240
24/240
24/240
24/240
2x12/85
%
8/15
8/15
8/15
8/15
5/10
31 Akü Voltaj Kapasitesi
32 Tırmanma Kapasitesi ( Yüklü/Yüksüz )
C DDB-III
SPM
1000/1500 kg Taşıma Kapasiteli
1000/1500 kg .Taşım a Kapasiteli
Yarı Ak ü lü İstif M a k in a s ı
Yarı A k ü l ü İstif M a k in a s ı
SPM/ CDD 1025
SPM / CDD 1030
SPM / CDD 1525
SPM / CDD 1530
SPM 1529FFL
1
Ürün Kodu
SPM1016
SPM 1025
CDD 1025
SPM 1030
CDD 1030
SPM1525
CDD 1525
SPM 1530
CDD 1530
SPM1535
SPM1529FFL
2
Güç Sağlayıcı
Akü
Akü
Akü
Akü
Akü
Akü
Akü
3
Kullanım Şekli
Yarı Akülü
Yarı Akülü
Yarı Akülü
Yarı Akülü
Yarı Akülü
Yarı Akülü
Yarı Akülü
4
Yürüyüş Kontrol Tipi
mm.
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
5
Fren
mm.
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
6
Teker Tipi
mm.
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
7 | Yük Merkezi Mesafesi
mm.
600
600
600
600
600
600
600
8
mm.
800
800
800
800
800
800
800
9 1Dingiller Arasındaki Mesafe
mm.
1210
1210
1210
1180
1180
1180
1180
10
Ön Teker Ölçüsü
mm.
180x50
180x50
180x50
180x50
180x50
180x50
11
Arka Teker Ölçüsü
mm.
74x70
74x70
74x70
74x70
74x70
74x70
12
Kaldırma Yüksekliği
mm.
1600
2500
3000
2500
3000
3500
13
Çatalların Yerden Yüksekliği ( İnmiş Halde )
mm.
85
85
85
85
85
85
85
14
Çatal Ölçüleri ( KalınlıkxEnx Boy )
mm.
60x180x1100
60x180x1100
60x180x1100
60x180x1100
60x180x1100
60x180x1100
60x180x1100
15
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
mm.
570
570
570
570
570
570
570
16
Çatal Hariç Uzunluk
mm.
610
610
610
610
610
610
610
17
Toplam Uzunluk
mm.
1580
1580
1580
1580
1580
1580
1580
18
Toplam Genişlik
mm.
777
777
777
777
777
777
777
19
Koridor Çalışma Genişiliği ( 800x1200)
mm.
2166
2166
2166
2212
2212
2212
2212
20
Dönüş Yarı Çapı
mm.
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
21
Asansörİnmiş Yüksekliği
mm
1980
1830
2080
1780
2030
2280
2030
22
Serbest Kaldırma Yüksekliği
mm
-
-
-
-
-
-
1490
23
Asansör Açık Halde Yüksekliği
mm
3220
3070
3570
3020
3520
4020
3520
24
Taşıma Kapasitesi
Kg
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500
25
Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
395
460
480
570
595
620
605
26
Kaldırma Hızı
Kg
mm/sn
120/100
120/100
120/100
85/70
85/70
85/70
96/80
27
Kaldırma Motoru
28
Akü Voltaj Kapasitesi
Yükleme Mesafesi
( Yüklü/Yüksüz )
180x50
|
74x70
2900
Kw.
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
V/Ah.
12/150
12/150
12/150
12/150
12/150
12/150
12/150
SFH1016
Transpalet
SFH 1516
SFH 1025
SYG1016
SYG1516
SYG1025
SFH 1.0W
SFH 1.2 WV
Taşıma Arabaları
SDJ1030
SYG
SFH
000/1500 kg .Taşıma Kapasiteli
1000/1500 kg. Ta şı ma Kapasiteli
Platformlar
Ayarlı Çatallı
Sabit Çatallı
M a n u el İstif M a k in a s ı
M a n u e l İs tif M a k in a s ı
İstif Makinaları
SFH 1 .0W /1.2W
1000/1200 kg. Taşıma Kapasiteli
Geni ş Denge Ayaklı
M a n u e l İstif M a k in a s ı
Ürün Kodu
SFH1016
SFH1516
SFH1025
SYG1016
SYG1516
SYG1025 /
SDJ1030
SFH1.0W / 1.2
WV
2
Güç Sağlayıcı
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
3
Kullanım Şekli
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
4
Yürüyüş Kontrol Tipi
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
Operatör
5
Fren
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
6
Teker Tipi
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
7
Ön Teker Ölçüsü
mm.
180x50
180x50
180x50
180x50
180x50
180x50
180x50
8
Arka Teker Ölçüsü
mm.
74x70
74x70
74x70
74x70
74x70
74x70
74x70
9
Kaldırma Yüksekliği
mm.
1600
1600
2500
1600
1600
2500 / 3000
1600
10
Çatalların Yerden Yüksekliği ( İnmiş Halde )
mm.
85
85
85
85
85
85
85
11
Çatal Ölçüleri
mm.
60x160x1000
60x160x1000
60x160x1000
60x160x1000
60x160x1000
60x160x1000
30x100x800
12
Çatalların Dıştan Dışa Genişliği
mm.
550
550
550
220-720
220-720
220-720
220-720
13
Toplam Uzunluk
mm.
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1560
14
Toplam Genişlik
mm.
777
777
777
777
777
777
1450
15
Koridor Çalışma Genişiliği ( 800x1200 )
mm.
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1975
16
Dönüş Yarı Çapı
mm.
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1400
17
Asansör İnmiş Yüksekliği
mm.
2085
2085
1840
2085
2085
1840
2050
18
Taşıma Kapasitesi
kg-
1000
1500
1000
1000
1500
1000
1000 / 1200
19
Ağırlığı
kg-
250
260
316
240
250
300
336
Forklift Grubu
Personel Yükseltici
1
♦
( Kalınlık x En x Boy )
PS0415
FP0415
400 kg. Taşıma Kapasiteli
400 kg. Taşıma Kapasiteli
M a n u e l İstif M a k in a s ı
M a n u e l İstif M a k in a s ı
ASM 1014
1000 kg Taşıma Kapasiteli
İskele Kalıp Taşıma
Ara ba sı
PS0415
FP0415
ASM1014
2
1 1 Ürün Kodu
Güç Sağlayıcı
Operatör
Operatör
Operatör
3
Kullanım Şekli
Manuel
Manuel
Manuel
4
Yürüyüş Kontrol Tipi
Operatör
Operatör
Operatör
5
Fren
Manuel
Manuel
Manuel
6
Teker Tipi
Nylon
Nylon
Nylon
7 | Ön Teker Ölçüsü
mm.
127x40
127x40
200x50
8
Arka Teker Ölçüsü
mm.
75x40
75x40
150x50
9
Kaldırma Yüksekliği
mm.
1415
1415
1000
10
Çatalların Yerden Yüksekliği ( İnmiş Halde )
mm.
85
85
100
11
Çatal Ölçüleri
mm.
55x110x650
55x110x650
60x160x350
12
1150
( Kalınlık x En x Boy )
Toplam Uzunluk
mm.
900
900
13 1Toplam Genişlik
mm.
600
600
650
14
mm.
1725
1725
1400
15 1Taşıma Kapasitesi
kg-
400
400
1000
16
kg-
91
91
98
Asansör İnmiş Yüksekliği
Ağırlığı
Forklift Grubu
Personel Yükseltici
İstif M akinalan
>
ı*r
Ei
£••
o
re
l*r
h-*«
O
1000 kg. Taşıma Kapasiteli
❖
Taşıma Arabaları
Transpalet
Ln
O
O
ı*r
ÜQ
H
p
H
-*
3
p
K
p
"Ö
P
<Si
re
0>
o
o
o
ı*r
ÜQ
H
p
<n
P
P
"Ö
P
QDD20
2 0 0 0 / 3 0 0 0 / 5 0 00/ 600 0kg .Ta şım a Kapasiteli
QDD30
QDD50
Ak ü lü Çekici
QDD60
200 0/2 5 0 0 /3 0 0 0 kg. Taşıma Kapasiteli
Ak ü lü Çekici
1000 kg. Taşıma Kapasiteli
A k ü lü Çekici
1
Ü rün Kodu
2
G üç Sağlayıcı
3
Kullanım Şekli
4
Yürüyüş K ontrol Tipi
5
Fren
6
Teker Tipi
7
D ingiller A rasındaki Mesafe
mm .
8
Ö n Teker Ö lçüsü
QDD20
QDD30
Q DD 50
QDD 60
BD20
BD25
BD30
Akü
Akü
Akü
Akü
Akü
Akü
Akü
DC500
Akü
O turarak
O tu rarak
O tu rarak
O tu rarak
O tu rarak
O tu rarak
O tu rarak
O tu rarak
M osfet
M osfet
M osfet
M osfet
-
-
-
-
M ekanik/H idrolik
M ekanik/H idrolik
M ekanik/H idrolik
M ekanik/H idrolik
H idrolik
H idrolik
H idrolik
H idrolik
D olgu
D olgu
D olgu
D olgu
Havalı
D olgu
Havalı
Havalı
1170
1170
1280
1280
1600
1500
1850
2675
mm .
15x4,5-8
15x4,5-8
15x4,5-8
15x4,5-8
6.00-9-10
16x5x10,5
6.00-9-10
380x114
9
A rka Teker Ö lçüsü
mm .
15x4,5-8
15x4,5-8
4-8
4-8
6.50-10-10
18x5x10,5
6.50-10-10
380x114
10
Toplam U zunluk
mm .
1720
1720
1940
1940
3200
3150
3440
4026
11
Toplam G enişlik
mm .
970
970
1100
1100
1250
1100
1400
1800
12
D önüş Yarı Çapı
mm .
1390
1390
1650
1650
3200
3000
3400
3170
13
Taşıma Kapasitesi
kg-
2000
3000
5000
6000
2000
2500
3000
2000
14
A kü D ahil Ü rü n ü n Ağırlığı
kg-
1280
1380
1690
1890
1450
1300
1750
1700
15
A kü Ağırlığı
kg-
350
400
530
610
662
430
774
400
16
Yürüyüş H ızı ( Yüklü/Yüksüz )
km /sa
8.0/13.0
7.0/13.0
8.0/14.0
7.0/14.0
11/13
9/12
11/13
12/13
17
A kü Voltaj Kapasitesi
V /A h.
48/240
48/270
48/360
48/400
48/330
48/250
48/395
48/270
18
T ırm anm a Eğimi
%
6/15
6/15
6/15
6/15
10/12
10/12
10/12
10/15
1
Ürün Kodu
2
Güç Sağlayıcı
DAWP16SA
3
Dizel Motor Tipi
4
Teker Tipi
5
Teker Ölçüsü
mm.
33x12-20
6
Dingil Mesafesi
mm.
2050
7
Makinanın Yerden Yüksekliği ( İnmiş Halde )
mt.
0.33
8
Maksimum Platform Yüksekliği
mt.
14
Dizel Motor
Perkins 404D-22
Dolgu
9
Maksimum Çalışma Yüksekliği
mt.
16
10
Makinanın Yatay Uzatılmış Uzunluğu
mt.
7.77
11
Platform Yüksekliği
mt.
7.71
12
Çalışma Platformu Ölçüleri
mt.
1.83x0.76
13
Toplam Platform Uzunluğu
mt.
6.88
14
Toplam Platform Genişliği
mt.
2.15
15
Toplam Platform Yüksekliği
mt.
2.27
16
Minimum Dönüş açısı
( İç Teker )
mt.
2.15
17
Minimum Dönüş açısı
( Dış Teker )
mt.
4.83
18
Masa Dönüş Açısı
Derece
180
19
Platform Dönüş açısı
Derece
360
20
Taşıma Kapasitesi
kg-
230
21
Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
kg-
7800
22
Yürüyüş Hızı ( Genişletilmemiş Durumda )
km/sa
6
23
Yürüyüş Hızı
km/sa
1.1
24
Dizel Motor
kw.
35.7
25
Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi
Lt
119
26
Dizel Yakıt Tankı Kapasitesi
Lt
76
27
Tırmanma Kapasitesi
%
40
( Genişletilmiş Durumda )
( Yüklü/Yüksüz )
AWPS 36.12
Arazi Tipi Maka slı Pe r so ne l Yükseltici
1
Ürün Kodu
2
Güç Sağlayıcı
3
Yürüyüş Kontrol Tipi
4
Fren
5
6
7
8
’
10
AWPS 36.12
Akü
AC
Hidrolik
Iz Bırakmaz
Fîeker Tipi
Maksimum Platform Yüksekliği
mt.
12
Maksimum Çalışma Yüksekliği
mt.
13.9
1.75
Makinanın Kapalı Yüksekliği
mt.
Makinanın Korkuluk Yüksekliği
mt.
1.1
Çalışma Platformu Ölçüleri
mt.
2.95x1.65
Ek Çalışma Platformu Ölçüsü
mt.
0.9
12
Toplam Platform Uzunluğu
mt.
3.1
13
Toplam Platform Genişliği
mt.
1.75
14
Minimum Dönüş açısı
( İç Teker)
mt.
2.3
15
Minimum Dönüş açısı
( Dış Teker)
mt.
4.9
16
Makinanın Yerden Yüksekliği
cm.
20
17
Dingil Mesafesi
mm.
2320
18
Taşıma Kapasitesi
19
Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
20
Yürüyüş Hızı
21
Yürüyüş Hızı
22
23
kg-
360
kgkm/sa
4650
km/sa
0.8
Kaldırma Hızı
km/sa
54
İndirme Hızı
km/sa
50
24
Akü Kapasitesi
V /A h.
8x6 / 420
25
Tırmanma Kapasitesi
%
35
( İnmiş Durumda)
( Yükseltilmiş Durumda)
5
AWPS 46.96
Tam A k ü l ü M akaslı Perso ne l Yükseltici
AWPS 46.79
Tam Ak ül ü M akaslı Pe rso ne l Yükseltici
1
Ürün Kodu
AWPS 46.79
AWPS 46.96
2
Güç Sağlayıcı
Akü
Akü
3
Yürüyüş Kontrol Tipi
DC
DC
4
Teker Tipi
İz Bırakmaz
İz Bırakmaz
5
Maksimum Platform Yüksekliği
mt.
7.9
9.6
6
Maksimum Çalışma Yüksekliği
mt.
9.9
11.6
7
Makinanın Kapalı Yüksekliği
mt.
2.41
2.41
8
Makinanın Korkuluk Yüksekliği
mt.
1.14
1.14
9
Çalışma Platformu Ölçüleri
mt.
1.12x2.51
1.12x2.51
( EnXBoy)
10 Ek Çalışma Platformu Ölçüsü
mt.
1.25
1.25
11 Toplam Platform Uzunluğu
mt.
3.75
3.75
12 Toplam Platform Genişliği
mt.
1.17
1.17
13 Dönüş açısı
mt.
3.5
3.5
mm.
127
127
14 Makinanın Yerden Yüksekliği ( Güvenlik Kapalı Halde )
15 Makinanın Yerden Yüksekliği ( Güvenlik Açık Halde )
mm.
19
19
16 Dingil Mesafesi
mm.
2090
2090
17 Teker Ölçüleri
mm.
405x125
405x125
18 Taşıma Kapasitesi
kg-
460
460
kgkm /sa.
2706
2730
0-4.0
0-4.0
21 Yürüyüş Hızı ( Makaslar Yükseltilmiş D urum da)
km /sa.
0-0.8
0-0.8
22 Akü Kapasitesi
V/Ah.
4x6/210
4x6/210
%
25
25
19 Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
20 Yürüyüş Hızı
( Makaslar İnmiş D urum da)
23 Tırmanma Kapasitesi
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// m
1
Ü rün Kodu
2
G üç Sağlayıcı
3
Yürüyüş K ontrol Tipi
4
Teker Tipi
AWPS 23.56
A kü
DC
İz Bırakm az
5
M aksim um Platform Yüksekliği
mt.
6
M aksim um Çalışm a Yüksekliği
mt.
7.6
7
M akinanın Kapalı Yüksekliği
mt.
2.1
8
M akinanın K orkuluk Yüksekliği
9
Çalışm a Platform u Ö lçüleri
10
11
12
5.6
mt.
1.14
mt.
0.76x2.78
Ek Çalışm a Platform u U zunluğu
mt.
0.9
Toplam Platform U zunluğu
mt.
2.8
Toplam Platform Genişliği
mt.
0.76
(E n X B o y )
13
D önüş açısı
mt.
2.5
14
M akinanın Yerden Yüksekliği ( G üvenlik Kapalı Halde )
mm .
98
15
M akinanın Yerden Yüksekliği
mm .
19
16
D ingil Mesafesi
mm .
1580
17
Teker Ö lçüleri
mm .
305x100
( G üvenlik Açık H alde )
18
Taşıma Kapasitesi
kg-
230
19
A kü D ahil Ü rü n ü n Ağırlığı
kg-
1390
20
Yürüyüş H ızı
( M akaslar İnm iş D u rum da )
km /sa
0-4.0
21
Yürüyüş H ızı ( M akaslar Yükseltilmiş D urum da )
k m /sa
0.0.8
22
A kü Kapasitesi
V /A h.
4x6/210
23
T ırm anm a Kapasitesi
%
25
■ B U
Eu
JCPT 3.9 (MINI)
Tam A k ü l ü M akaslı P er son el Y ü k s e l t i c i
Yarı A k ü lü M akaslı Perso ne l Yükseltici
1
Ürün Kodu
2
Güç Sağlayıcı
JCPT 3.0 III
Akü
Akü
3
Yürüyüş Kontrol Tipi
DC
Operatör
4
Teker Tipi
İz Bırakmaz
İz Bırakmaz
5
Maksimum Platform Yüksekliği
mt.
3.0
3.9
6
Maksimum Çalışma Yüksekliği
mt.
5.0
5.9
7
Makinanın Kapalı Yüksekliği
mt.
1.65
1.89
8
Makinanın Korkuluk Yüksekliği
mt.
1.14
1.15
( EnXBoy)
JCPT 3.9 ( MINI)
9
Çalışma Platformu Ölçüleri
mt.
0.70x1.14
0.76x1.15
10
Ek Çalışma Platformu Uzunluğu
mt.
0.55
0.55
11
Toplam Platform Uzunluğu
mt.
1.14
1.14
12
Toplam Platform Genişliği
mt.
0.76
0.76
13
Dönüş açısı
mt.
0
0
14
Makinanın Yerden Yüksekliği ( Güvenlik Kapalı Halde )
mm.
98
60
15
Makinanın Yerden Yüksekliği
mm.
19
19
16
Dingil Mesafesi
mm.
1030
990
17
Teker Ölçüleri
mm.
230x80
6 / inç
18
Taşıma Kapasitesi
kg-
240
240
19
Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
615
396
20
Yürüyüş Hızı
( Makaslar İnmiş Durumda )
kgkm/saat
0-4.0
-
21
Yürüyüş Hızı
( Makaslar Yükseltilmiş Durumda)
km/saat
0.0.8
-
22
Akü Kapasitesi
V/Ah.
2x12/95
12/120
23
Tırmanma Kapasitesi
%
25
25
24
Kaldırma Motoru
Kw
0.8
0.8
25
İndirme Hızı
km /dk
21
21
26
Kaldırma Hızı
km / dk
34
34
♦
( Güvenlik Açık Halde )
S5SΫ!S«!SS!S5SS!SS!S5SS!SS!SS5SÎ!^^
AMWP 9-2000S
Tam A k ü l ü Çift D i r ek A l u m i n y u m
Perso ne l Yükseltici
AWPDM 11
Tam A k ü lü Çift Di rek A l u m i n y u m
Pe rso n el Yükseltici
1 | Ürün Kodu
AMWP 9-2000S/AWPDMl 1
2
Güç Sağlayıcı
3
Yürüyü ş Kontro 1Tipi
Akü
Yürüyüş Motoru
4
Teker Tipi
5
Maksimum Platform Yüksekliği
mt.
9.00
6
Maksimum Çalışma Yüksekliği
mt.
11.00
7
Makinanın Kapalı Yüksekliği
mt.
2.00
8
Makinanın Toplam Uzunluğu
mt.
1.54
9
Makinanın Toplam Genişliği
mt.
1.05
10
Çalışma Platformu Ölçüleri ( EnXBoy)
mt.
0.74x1.00
11 1 Dönüş Yarıçapı
12
Dönüş Yarıçapı
İz Bırakmaz
( İç Teker)
(Dış Teker)
mt.
0
mt.
1.75
13
Makinanın Yerden Yüksekliği
mm.
70
14
Dingil Mesafesi
mm.
1230
mm.
305x100
kg-
150
kg-
1400
15 | Teker Ölçüleri
16
Taşıma Kapasitesi
17
Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
18
Yürüyüş Hızı ( Platform İnmiş Halde )
km/sa
4
19
Yürüyüş Hızı ( Platform Yükseltilmiş Halde )
km/dk
1.1
20
Akü Kapasitesi
V/Ah.
2x12/120
21
Hidrolik Yakıt Tankı
Litre
8
22
Tırmanma Kapasitesi
%
25
♦
■
AWPM95
Tam A k ü lü Tek D i r ek A l u m in y u m
Perso ne l Yükseltici
■
AWPM80
Tam Ak ü lü Tek Di rek A l u m i n y u m
P er son el Yükseltici
1
Ürün Kodu
2
Güç Sağlayıcı
AWPM95
AWPM80
3
Yürüyüş Kontrol Tipi
4
Teker Tipi
5
Maksimum Platform Yüksekliği
mt.
6
Maksimum Çalışma Yüksekliği
mt.
9.5
8.0
7
Makinanın Kapalı Yüksekliği
mt.
2.00
2.00
8
Makinanın Toplam Uzunluğu
mt.
1.47
1.47
Akü
Akü
Yürüyüş Motoru
Yürüyüş Motoru
İz Bırakmaz
İz Bırakmaz
7.5
6.0
9
Makinanın Toplam Genişliği
mt.
0.76
0.76
10
Çalışma Platformu Ölçüleri ( EnXBoy)
mt.
0.74x0.73
0.74x0.73
11
Dönüş Yarıçapı ( İç Teker )
mt.
0
0
12
Dönüş Yarıçapı (Dış Teker)
mt.
1.52
1.52
13
Makinanın Yerden Yüksekliği
mm.
70
70
14
Dingil Mesafesi
mm.
1160
1160
15
Teker Ölçüleri
mm.
305x100
305x100
16
Taşıma Kapasitesi
kg-
125
150
17
Akü Dahil Ürünün Ağırlığı
kg-
1100
1080
18
Yürüyüş Hızı ( Platform İnmiş Halde )
km/sa
4.00
4.00
19
Yürüyüş Hızı ( Platform Yükseltilmiş Halde )
km/sa
1.10
1.10
20
Akü Kapasitesi
V/Ah.
2x12/120
2x12/120
21
Hidrolik Yakıt Tankı
Litre
5
5
22
Tırmanma Kapasitesi
%
25
25
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////^ ^
EGTWY 8-1000
GTWY 12-2000
Yarı A kü lü Tek D i r ek A l u m i n y u m
Yarı A k ü lü Çift D i r ek A l u m i n y u m
P er so ne l Yükseltici
Pe rso n e l Yükseltici
GTWY 3.6-1000
Mobil Tek D ir ek A l u m i n y u m
Pe rso n e l Yükseltici
1
Ü rün Kodu
2
Güç Sağlayıcı
3
Yürüyüş K ontrol Tipi
4
Teker Tipi
5
M aksim um P latform Yüksekliği
mt.
6
M aksim um Çalışma Yüksekliği
mt.
7
M akinanın Kapalı Yüksekliği
8
M akinanın Toplam U zunluğu
9
M akinanın Toplam Genişliği
10
Çalışma Platform u Ö lçüleri
11
M akinanın Yerden Yüksekliği
12
Taşıma Kapasitesi
13
A kü D ahil Ü rünün Ağırlığı
14
K aldırm a H ızı
15
İndirm e H ızı
16
A kü Kapasitesi
( E nX B oy)
EG TW Y 8-1000
G TW Y 12-2000
A kü
A kü
GTW V Y 3.6-1000
A kü
O peratör
O peratör
O peratör
Poliürethan
Poliürethan
Poliürethan
8.00
12.00
1.6
10.00
14.00
3.6
mt.
1.92
2.08
2.0
mt.
1.42
1.81
1.5
mt.
0.78
0.81
0.63
mt.
0.66x0.69
0.6x1.44
0 .6 0 x 0 .6 0
mm.
50
70
40
kg-
125
200
200
kg-
401
844
162
m m /sn
36
76
15
m m /sn
33
47
11
V /A h.
2x12/150
2x12/150
1 2 /9 5
♦
Download

Forklift ve Depo Ekipmanlari