[©MTcl¡Ş i u
ek faiz, dolar kuru, Paralel Yapı derken, ekonomi 2014’te % 2.9 büyüdü.
^ c e v neKtıBiMiieCTDÜîSSRvle A B ’nin birçok ülkesini solladık. Büyüme rekoru ise yine faiz lobisinde
¿T?»
B’deki durgunluk, küresel
ve dış talep ilk kez geçen y ıl büyü­
piyasalardaki dalgalanmalar,
m eye birlikte p o z itif katkı sağladı.
Ortadoğu’daki karışıklıklar,
Büyüm enin yü zde 2.6’ya ulaştı­
M erkez Bankası’nın yüksek
ğı y ılın son çeyreğinde, vatandaşın
faiz politikası, kuraklık ve
tüketim inde kısm i canlanma g ö zlen ­
Oktay
Paralel Y a p ı’nın sandıkta püskürtülen
di. Son çeyrekteki büyüm eye vatan­
ÖZDABAK0ĞLU
darbe girişim lerinin gölgesinde geçen
EKONOMİ daşın tüketimi 1.56 puan katkı yapar­
bir y ılı hedefi tutturamasak da bek­
ken, net ihracatın katkısı önceki
lentilerin üzerinde bir büyüm eyle kapattık.
çeyreklerin tersine negatife döndü. İhracatın
Türkiye İstatistik Kurum u’nun (T Ü İK ) v e rile ­
reel olarak gerilem esi v e ithalatın da iki çeyrine göre, ekonom i geçen y ıl yüzde 2.9 büyü­
reklik gerilem enin ardından yen iden artışa
dü. Son çeyrekteki yüzde 2.6’lık rakamla,
geçm esi, son çeyrekte net ihracatın büyüm e­
kesintisiz büyüm eyi 21 çeyreğe taşımış oldu.
ye katkısını eksi 0.4 puana çekti. Son çeyrek­
2014 yılın da içeride ve dışarıda yaşanan
te büyüm eyi yukarı çeken bir diğer değişken
olumsuzluklara rağmen Türkiye, yüzde 1.3
ise stoklar oldu. Stokların büyüm eye katkısı
olan AB-28 ve yü zde 1.3 olan Latin Am erika
1.4 puan olarak gerçekleşti.
büyüme ortalamalarını geçti.
A
M
A
¡GECEN YİV
400 DOLARI ALDILAR
GEÇEN yılın son çeyre­
ğinde, gelişm ekte olan ülke­
lerden çıkışların h ızlanm ası­
nın yanı sıra Türkiye'de kur
üzerinden kriz algısı yaratıl­
m asının faturası tüm T ürki­
ye'ye çıktı.
Doların yılın ikinci yarı­
sında yüzde 8 yükselm esinin
etkisiyle, 2013’te 823 m ilyar
dolar olan gayrisafi yurtiçi
hasıla, geçen yıl 800 milyar
dolara indi. Kişi başı gelir ise
10 bin 822 dolardan, 10 bin
404 dolara geriledi. Kişi başı
gelir TL bazında ise 20 bin
607 liradan 22 bin 753 liraya
çıktı. GSYH de 1 trilyon 567
milyar liradan 1 trilyon 750
milyara ulaştı.
T Ü İK daha önce yüzde 4.1
olarak açıkladığı 2013 verisi­
ni 4.2’ye revize etti. 2014 yılı
ilk çeyrek büyüm esi yüzde
4.8 den 4.9 a, ikinci çeyrek
2.2'den 2.3’e, üçüncü çey­
rek ise 1.7'den 1.9 a revi­
ze edildi.
TARIM KÜÇÜLDÜ, FİNANS BÜYÜDÜ
İC VE DIS TALEP İLK KEZ BİR ARADA
a
! • Tarım
! • İm alat
psaat
i # Ticaret
5 # U la ştırm a
S # F in a n s
£a
i n r n n l
-1.9
3.7
il/
?ı?
1.4
2.6
7.0
7 0
-0.17
0.86
0.13
0.17
0.32
0.86
(*) /^
i
I
î
?
1
&
L
a>
■■
YAPISAL REFORMLAR BÜYÜMEYİ ARTIRACAK
B A ŞB A K A N Yardım cısı Ali Babacan,
küresel piyasalardaki dalgalanm aların
ve jeopolitik gelişm elerin olum suz etki­
siyle 2014’te büyüm enin sınırlandığını
belirterek, önüm üzdeki dönem de yapı­
sa l reform ların büyümeyi artıracağını
söyledi. Maliye Bakanı Mehm et Ş im şe k
ise yılın ikinci yarısında hem siyasi hem
de finansal öngörülebilirliğin artm ası
ile büyüm enin hızlanacağını bildirdi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, Türkiye'nin 2015’in ikinci yarısın ­
da büyüm ede ciddi bir artış yakalayaca­
ğını belirtirken, Ekonom i Bakanı Nihat
Zeybekci, "2015 daha fazla büyüyemiz
gereken bir yıl ve öyle de olacağına inaniyoruz” dedi.
İstanbul Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, kaliteli
büyüme kavram ının ancak sanayiyle bir
anlam ifade ettiğini belirtirken, Ankara
Sanayi Odası B aşkan ı Nurettin Özdebir
de vasat büyüme dönem inden çıkılm a­
sı gerektiğini söyledi. İstanbul Ticaret
Odası B aşkan ı İbrahim Ç ağlar da, "İlle
de yatırım ve üretim demeye devam
edeceğiz" dedi. Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı Mehm et Büyükekşi ise
ihracatın büyüm enin lokomotifi haline
geldiğini söyledi.
i
M erkez Bankası’nın, geçen y ıl ocakta 5.5
puan yükselttiği faizi, 11 ayda sadece 1.75
puan düşürmesi, özel sektörün finansman
m aliyetlerin i artırdığı için yatırım lar büyü­
m eyi eksi 0.3 puan etkiledi. İhracatın 2014
büyüm esine katkısı 1.8 puan oldu. Tüketim
ve yatırım dan oluşan iç talebin 2013’te yü zde
5.1 olan artış h ızı, geçen y ıl yü zde l ’e indi.
N ih ai iç talebin katkısı da 1.1 puan oldu. İç
Ö zellik le olum suz hava koşullarının etki­
siyle, tarım sektörü 7 y ıl sonra ilk kez küçül­
dü. Tarım sektörünü oluşturan faaliyetle­
rin toplam katma değeri, 2014’te bir önceki
yıla göre sabit fiyatlarla yü zde 1.9 azaldı.
Tarım ın büyüm eye katkısı eksi 0.17 puan
oldu. Geçen y ıl en h ızlı büyüm enin m ali ara­
cılık ve finansta olduğu dikkat çekti. Bu iki
sektör yü zde 7 büyürken, inşaatta oran yü zde
2.2’de kaldı.
Download

¡gecen yiv 400 doları aldılar