T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
1 Ui'Kiyu
Sayı :
Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/153)
Kurumumuz ihtiyacı olan 3 Kalem hizmet 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi
doğrudan temin alım usulüne göre satın alınacaktır.
Alım yapılacak 3 Kalem hizmet için fırmaııızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat
teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 31/03/2015 tarih saat 15:00 kadar
kadar Kurumumuz satınalma doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
S.No
1
2
3
Malzemenin Adı
Gıda Mikrobiyolojisi Dış Kalite Kontrol
Program ına Katılım (FE P A S -B .ce re u sM205e12)
Gıda Mikrobiyolojisi Dış Kalite Kontrol
Programına Katılım (FEPAS-SafmoneEla
spp-M 205d071)
Gıda Mikrobiyolojisi Dış Kalite Kontrol
Program ına Katılımı (FE P A S -K oa g ülaz
pozitif stafi!okok-M207e14)
Birim Fiyatı
Miktarı
Toplam Fiyat
1 Adet
1 Adet
1 Adet
GENEL TOPLAM
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi
veya faks çekilerek iletilmesi
2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir.
3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarını mutlaka belirtilecektir.
4-Firma alımı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt
edecektir.
5-Zamanımda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir.
6-Silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır.
8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır.
Satm alına Ve îdari İşler Daire Başkanlığı
Sağlık M alı.A dnan Saygun Cad. No:55 A blok Oda N o: İ 17 Sıhhiye i ANKARA 06100
Telefon:(312) 565 51 10-11 F aks:(312) 565 50 91
Ayrıntılı Bilgi :{D oğrudan T em in B irim i)
E Posta:.....................@ saglik.gov.tr
p
1
Ta
Sa
__
C
I
!
M.
nır
SIRA
NO
TAŞINIR
KAYIT KODU*
,
2
3
■
•4
TALEP
D ış K alite K o n tro l P ro g ram hizm eti
(F E P A S - B .cereu s-M 2 0 5 e 12)
D ış K alite K o n tro l P ro g ra m hizm eti
(F E P A S - S a lm o n e lla spp -M 205d071)
D ış K alite K o n tro l P ro g ram hizm eti
(F E P A S - K o a g ü laz p o z itif sta filo k o k -M 2 0 7 e l4 )
'
=
■
f
(
¡
?
İ
*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
FO1/S İ İD B -SÖ H /01
MİKTARI
1
1
1
BİRİMİ
DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU:
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Tüketici Ürünleri Mikrobiyolojik
Araştırma Laboratuvarları bünyesinde yer alan Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı’nın
ihtiyacı için Dış Kalite Kontrol Programlar hizmeti satın alınacaktır.
2. GENEL ŞARTLAR:
2.1
İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt/bildirim işlemini
tamamlamış olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen üriinler/cihazlarm
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış
bulunan ürün numarasını ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle
birlikte vereceklerdir. TITUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı
yapılmayacaktır. Ancak Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler
veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.
2.2
Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
2.3
Teklif verecek firmaların teklif öncesi Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire
Başkanlığı Tüketici Ürünleri Mikrobiyolojik Araştırma Laboratuvarı ile teknik
detaylar konusunda görüşmesi gereklidir.
3. TEKNİK ÖZELLİKLER:
3.1
Kalite kontrol panelleri/programları üretici firması yeterlik testleri (proficency
testing-PT) alanında “ISO/IEC 17043, CPA gibi” Uluslararası Akreditasyona
sahip olmalı ve bunu belgelendirmelidir.
3.2
Kalite kontrol firmasının çalışan kalite kontrol sonuçlarının girileceği online bir
düzeneği (web sitesi) olmalıdır.
3.2.2.1 Bu siteye giriş kuruma özel olmalı ve sonuçların güvenliği sağlanmalıdır.
3.2.2.2 Değerlendirilen dış kalite kontrol (DKK) panellerinin/programlarının
değerlendirilmiş sonuçlarına da bu siteden ulaşılabilmelidir.
3.2.2.3 Kullanıcı sonuçları göndermek ve raporları almak için herhangi bir bilgisayar
üzerinden işlem yapabilmeli, bilgisayar kısıtlaması olmamalıdır.
3.2.2.4 Web üzerindeki eski sonuçlar/raporlar en az 1 yıl süre ile saklanmalıdır.
3.3
Gönderilen DKK örneklerinin hangi tarih de çalışılacağı yazılı olarak paket
içerisinde bildirilmelidir.
Gönderilen örneklerle beraber malzeme ve panel/program özellikleri ile ilgili bilgi
mutlaka olmalıdır.
Kontrol materyalinin özelliği ve çalışma zamanlaması aşağıdaki gibi olmalıdır.
3.4
3.5
Gıda Analizleri:
Program adı
FEPAS
FEPAS
FEPAS
Dağıtım tarihi
07.09.2015
07.09.2015
02.11.2015
Omek no
M205el2
M205d071
M207el4
Parametre
B.cereus
Salmonella spp
Koagiilaz pozitif stafilokok
Download

Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/153)