T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Kururcu
yayı :
Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/156)
Kurumumuz ihtiyacı olan 7 Kalem hizmet 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi
doğrudan temin alım usulüne göre satın alınacaktır.
Alım yapılacak 7 kalem hizmet için firmamzca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat
teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 31/03/2015 tarih saat 15:00 kadar
kadar Kurumumuz satmalma doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
S.No
M alzem enin A dı
M iktarı
1
FA P A S -R 0334 ((Treated W ater)NITR
AT-NITR İT - AMONYAK-KLORÜRTOPLAM FOSFAT-SÜLFAT-AZOT)
1 Adet
2
3
4
5
6
7
FA P A S -R 0335((Treated Water)NİTRATNÎTRİT- AMONYAK-KLORÜR-TOPLAM FOSFATSÜLFAT- AZOT)
FA P A S -R 1217({Water)BROMÜR-KLORÜRFLORÜR-SÜLFAT)
FA P A S -R 1218({Water)BROMÜR-KLORÜRFLORÜR-SÜLFAT)
FAPAS-C 0435 ({Water)BARYUM-BORARSENİK- SELENYUM-ANTİMON-CİVA)
FAPAS-C 0293((Treated Water)pHİLETKENLİK- NİTRAT-TOPLAM ORGANİK
KARBON-NİTRİT)
AQ U A C H E C K -A Q 496 (Ciean Waters
)TEMIZ SU- PAH
Birim Fiyatı
Toplam Fiyat
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
GENEL TOPLAM
DİK K A T ED İLECEK H U SU SL A R VE ALIM ŞARTLARI
1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi
veya faks çekilerek iletilmesi
2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir.
3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarını mutlaka belirtilecektir.
4-Firma alımı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt
edecektir.
5-Zamanmıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir.
6-Silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirme dışı bnakılacaktır.
7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır.
8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır.
Satm alına Ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Sağlık M ah.A dnan Saygım Cad. No:55 A blok O da No: 117 Sılılıiye / ANKARA 06100
Telefon:(312) 565 51 10-11 F ak s:(3 1 2 )5 6 5 50 91
Ayrıntılı Bilgi :(D oğrudan T em in B irim i)
E Posta:.....................@ saglik.gov.tr
1
]
JML
'T' /"'<
:
:
I
J
T
: s
4
:
;
\
L
Î
1
S IR A
NO
-T \
v ir ^
.
\ \
TAŞINIR
KAYIT KODU*
1
i r - .y
#
|
!
TALEP
MİKTARI
FA P A S -R 0334 ( ( Treated W ater)NİTRAT-NİTR İT-
1
ı
2
3
4
5
6
7
AMONYAK-KLORÜR-TOPLAM FOSFAT-SÜLFATAZOT)
F A P A S -R 0335((Treated Water)NİTRAT-NİTRİTAMONYAK-KLORÜR-TOPLAM FOSFAT-SÜLFATAZOT)
F A P A S -R 1217((Water)BROMÜR-KLORÜRFLORÜR-SÜLFAT)
F A P A S -R 1218((Water)BROMÜR-KLORÜRFLORÜR-SÜLFAT)
FAPAS-C 0435 ((Water)BARYUM-BOR-ARSENİKSELENYUM-ANTİMON-CİVA)
F A P A S -C 0293((Treated Water)pH-İLETKENLİKNİTRAT-TOPLAM ORGANİK KARBON-NİTRİT)
AQUACHECK-AQ 496 (Clean Waters )TEMİZ SUPAH
8
9
10
11
12
*Taşınır K ayıt K ontrol Y etkilisi tarafından doldurulacaktır.
OT.TT*^
FO1/S İİD B-SÖH/01
/
1
1
1
1
1
1
1
BİRİMİ
DIŞ KALİTE K O NTRO L PR O G RA M I H İZM ETİ TEKNİK ŞAR TN AM ESİ
1. KONU:
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tüketici Ürünleri Kimyasal
Araştırma Laboratuvarları bünyesinde yer alan Su Kimyası Laboratuvarı’nın ihtiyacı için Dış
Kalite Kontrol Programlar hizmeti satın alınacaktır.
2. GENEL ŞARTLAR:
2.1
İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemini
tamamlamış olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T.C.
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış bulunan
ürün numarasını ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte
vereceklerdir. TITUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
Ancak Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için
TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.
2.2
Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
2.3
Teklif verecek firmaların teklif öncesi Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire
Başkanlığı Tüketici Ürünleri Kimyasal Araştırma Laboratuvarları ile teknik detaylar
konusunda görüşmesi gereklidir.
3.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
3.1
Kalite kontrol panelleri/programları üretici firması yeterlik testleri (proficency
testing-PT) alanında “ISO/IEC 17043, UKAS gibi” Uluslararası Akreditasyona sahip
olmalı ve bunu belgelendirmelidir.
3.2
Kalite kontrol firmasının çalışan kalite kontrol sonuçlarının girileceği online bir
düzeneği (web sitesi) olmalıdır.
3.2.2.1 Bu siteye giriş kuruma özel olmalı ve sonuçların güvenliği sağlanmalıdır.
3.2.2.2 Değerlendirilen
dış
kalite
kontrol
(DKK)
panellerinin/programlarının
değerlendirilmiş sonuçlarına da bu siteden ulaşılabilmelidir.
3.2.2.3 Kullanıcı sonuçları göndermek ve raporları almak için herhangi bir bilgisayar
üzerinden işlem yapabilmeli, bilgisayar kısıtlaması olmamalıdır.
3.2.2.4 Web üzerindeki eski sonuçlar/raporlar en az 1 yıl süre ile saklanmalıdır.
3.1
Gönderilen DKK örneklerinin hangi tarih de çalışılacağı yazılı olarak paket
içerisinde bildirilmelidir.
3.2
Gönderilen örneklerle beraber malzeme ve panel/program özellikleri ile ilgili bilgi
mutlaka olmalıdır.
3.3
Kontrol materyalinin özelliği ve çalışma zamanlaması aşağıdaki gibi olmalıdır.
Su Analizleri:
FAPAS
KODU
R 0334-
TARİH
03.08.2015
FAPAS
R 0335
02.12.2015
FAPAS
R 1217
18.06.2015
(Water) BROM ÜR-KLORÜR-FLORÜ RSÜLFAT
FAPAS
R 1218
01.10.2015
(Water) BROM Ü R-KLORÜR-FLORÜ RSÜLFAT
FAPAS
C 0435
17.11.2015
FAPAS
C 0293
15.09.2015
(Water) BARYU M-BOR-ARSEN İKSELENYUM-ANTİMON-CİVA
(Treated Water)pH-İLETKENLİKNİTRAT-TOPLAM ORGANİK KARBONNİTRİT
AQUACHECK
2015-16
AQ 496
26 EKİM-23 KASIM /7C
(Clean Waters )TEMİZ SU-PAH
İÇERİĞİ
(Treated W ater)NİTRAT-NİTRİTAMONYAK-KLOR.ÜR-TOPLAM FOSFATSÜLFAT-AZOT
(Treated Water)NİTRAT-NİTRİTAMONYAK-KLORÜR-TOPLAM FOSFATSÜLFAT-AZOT
Download

Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/156)