T.C.
GIDA, TARIM VE HAWANCILIK BAKANLIGI
Grda ve Kontrol Genel Mudiirliigti
Sayr
: 19793230-320.04.02t
Konu
:
RUHSATLANDIRMA
3 st +e
ilI1illililIilililtil
Adengo Sc 465
19.09.20't4 - 35170
GKGM
BAYER TrrRK riuye sAN. LTD. $Ti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
3
47
7
0 UrAnnNiyprisTANBUL
Firmamzca denenerek ruhsat mtiracaatmda bulunulan ADENGO SC 465 isimli ithal
bitki koruma iirtintine ait hazrrlanan ruhsat belgesi ile firmamz tarafindan hazglanan etiketi,
Genel Mudtirliigtfuntizce onaylanarak yazrmrz ekinde gOnderilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim
EKLER:
l- Ruhsat I sayfa
2- Etiket 1 sayfa
Eskiqehir Yolu 9.Km Lodumlu /
Telefon
e-posta
:0(312)2587561
:
A}.{KARA
Aynntrh bilgi igin irtibat : Figen EFfL-MUhendis
:0(312)2587579
ElekronikAS : www.gkgm.gov.tr
Faks
sirri
ffi
ffi
ffi
unriNrpil
RUHSATI
-'X'-
ffi
&_H$
KoRUMA
ITHAL
BAKANLIGI
Ruhsat
No:..
. sB26
Ruhsat
Tarihi:...
.........18.09.2014
Ticari Adr
ADENGO SC 465
Aktif Madde ve Oranr
225 gll lsoxaflutole + 90 g/lThiencarbazone-methyl
+'150 g/l Cyprosulfamide
Grubu
Herbisit.
Fiziki Hali
Beyaz renklisrvr
imalatgrsr
BAYER CROP SCIENCE AG.
Monheim / ALMANYA
Ruhsatname Verilen Ithalatgrsr
BAYER TURK KIMYA SAN. LTD. $Tl. Fatih Sultan
Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
Umraniye/ISTANBUL.
Ruhsatnamenin Gegerli Oldu[u Stire
18.09.2024 (Onsekiz Eylul lkibinyirmid6rt)
Tarihine kadar
Diizenleme Tarihi ve Nedeni
I 8.09.2014 (Denenerek).
5996 Sayrh Veteriner Hizmetleri, Bitki Sagh[r, Grda ve Yem Kanunu ile Bitki
Koruma Urtinlerinin Ruhsatlandmlmast Hakkrnda Ydnetmelik hiiktimleri gere[ince yukanda
rase#BEae
ffi
ff-'gffi'::74:@^
"rffin
Hg
fld#
m{E{
ffi
ffi
ffit
&t
W*
1*#.
.ffi.
sffi{
JM
sliHF'
Miidtir Yardrmcrsr
,B
014056
s*5
o ='q-9
9=6
EA*
F
t'
Z
= :+fi
=Y
:. sEg
E
E.^
w
r
l-
oC
xZ
l-
o
6si
o!6
sii,
=
o
o
3
rc
aot
a
-Jo
@
@ =c
-.9
;o
N
,(
x'q
E
sS
^o
lnD
E
g=
D9
p\
*
=i
iS
=*9 Fr
::
''S
q6
::_is
sx
>:
5
e_i
P
tr
!S
a'
c=
i<
oaS
sN
%
Si
-: :rlS
5 SS
s.:=
;S
v{
a,
o gO
I o:=
lN-.
i=
!o
#$5r=
>7=
Y
A,
!li:
A;X
a-.-.
r
<;'p'
E^:r
<==
>q
R:
i S:;
z
o
i$i$s
S V,S
AN:
-t
-
G
4
;
..-
lrD
!=
nl
fE
ia
Nr
tsq
-i;
sq
i=
PD
ar
a
=B
_'==
!
t..
?e =
o=
I
o
o
cI
a
=
a
J,
a
q3
P
i
i, z=22i
Liie
.'95:j=siri=e[gi==1
q;
+Eiiil=i:ez+;
!=
a
='
E gEgEisigligrl iE
a=
==
=:;
r== 'r5i
=
E*i rEFlp==5c s
iEi )li[;t" E
ruE fi[EEH+ E
r*E Hl:g;a-. F;
=r'=c
lEo.?
C
o atr P
)
=
=1?ri
cE
! -G
:1i!=
14 9
8eE LP
I
\J
EXi
==
==-!bQ f 86E r--t
fYwal.Z
rF
5 A J^
l1
==:= A
:1 'o=.5-A
Et
:.
t
r: ?3 \J
9'=+iia
::EiI.)
o ^', E h
=
nr-I!-A
a/
E=
E3
E!
o>
=-d
,=
Fle
-
;;
a-- o\
BE€ UI
[.rz
a
tr
E
E=
sE
,-.
=
i
FE*++5=:
z?lr
Fu
E;Ess:i+rii;F?
qiEi
. a
;P i
EfF;
i 7'
=
7
3
EErE
-i-t+ ;i ;=
x
++3;_== ,; ,
Z
-
..*
iEH
Q€r
s
7,=F
i rs
1=2
; ?.zZ
+
i
4.
I
iH'..
=iiiE
a
;
=
a
o
=.
ZF
OE
+r.
gr;l
a\
J
E
3)
,a
gaE
)
ggEiE ggE
,'E IEEE [f EIE$IEEjIE
EIgE+IEEil=
E
i+il EE
ztE
P u+=+ ;P F ig[?iE
[a** '$ e==g€ =[
=:
!i
{J
X
>3
B-
ts=iE as[fils aE ilr
g 5;g ;+E5;* 3'ut
4 .EEIr I 93-(, =
a #EF H [q
f,
gerE$*Ao:
: E{E
fr ae;
qs
g
do
*E-v
=
qu,
?
E
'B+
:<
.@
tGE
=
()=
X
*:1
o
o
=
6
N
5'
(D
-=
_e.
3
=
.n
_J
k€$is'
R,P Q \E
::id
Ns
-P 1z<
-tra
Z
dl*
EaS=d,
IXG^*!a
SQ3. I:
ts!'3;:= EEIEEii
i E +94 4z
^-;^:
Ai P,l+ iqE;*iF"
iE
- ?-+gY:ET
a "9
c
:-
D
x
g
jgSEs;3
E;'E sa?
!,io
-F
!l
o +O O zu
o 7u
=>h
til31E=
trr9=ra
>g
E ?s: B F'
;? 5 N. N'5'
o
:
=
E33
.i 5F'
=5c
i6ir
il<
E.t
N
C]C0
D@
-5
=6 7r
;'!
B
AJ:i,
iN_
-r
4
x
I =:
E $ =',2i,
e,g€
=
g5Ei=,O-P
=l:3
: s,E-5{:a
^
='
a
E'E
=
(/)
N
E
x ii'
?x6
_.ar
=
t
i
lQ
=U
A
=.
-.'Ip@ trY
6
z?
= -lo
t' T5=
=-h. Ee *
x' zfE;
5t'
\
x
e
-|.
P:to
l-@
{
o
a
{o
6
o
Download

Adengo SC 465