T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı .-86555309.
19/09/2014
Konu : Uyuşturucu Kullanımı Ve
Bağımlılık İle Mücadele
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği Î1 Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/09/2014 tarih ve 4044622 sayılı yazıları
ektedir.Yazı gereği İlçemizce 2014/2015 eğitim-öğretim yılı için gerekli çalışmaların
planlanması,hazırlanan programın 28//09/2014 tarihine kadar,yapılan faaliyetleri içeren
raporların I.Dönem
için 25/01/2015 II.Dönemiçin 26/06/2015
tarihine
kadar
Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederi
Mı
N
İlç
e Müdürü
EKSayfa
DAĞITIM: Tüm Okullara
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanlı/HATAY
Tlf
: 326 413 10 56 - 65 75
İrtibat
: E.SİLLE
Fax
http//
reyhanli-meb.gov.tr
e-DOSta
T Pvh ^ nlİ^ I/f^ m o h rrm/ fr
: 326 413 37 02
Dahili No
: 1085
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
15/09/2014
Sayı : 26670320/160.02/3938012
Konu: Uyuşturucu Kullanımı ve
Bağımlılık ile Mücadele
GENELGE
2014/20
İlgi : a) 07/11/1996 tarihli “ Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında
Kanun” ,
b) Sağlık Bakanlığının 05/08/2010 tarihli “ Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan
Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmeliği” ,
c)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 15/02/2013 tarihli “ Okul Kantinlerine Dair
Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ,
ç) İçişleri Bakanlığı ve M illî Eğitim Bakanlığı arasında 20/09/2007 tarihinde imzalanan
"Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici
Tedbirlerin Alınılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü",
d) M illî Eğitim Bakanlığının 06/10/1995 tarihli “ Uçucu Maddeler ve Kırtasiye
Malzemeleri” konulu 1995/75 Nolu Genelgesi,
e) M illî Eğitim Bakanlığının 18/04/2007 tarihli “ Okul Kantinlerinin Denetimi ve
Uyulacak Hijyen Kuralları” konulu 2007/33 Nolu ‘Genelgesi.
Bireylerin doğup büyüdükleri ve sosyalleştikleri aile ve okul ortamları ile sosyal
çevreleri onların sağlıklı, mutlu, başarılı, çevresi ile uyumlu, sosyal becerileri gelişmiş
üretken insanlar olmalarında en hayati unsurlardır. Bu unsurlardan birinde ya da birkaçında
olumsuzluk olması bireyin yaşantısında karşılaştığı risk faktörleriyle mücadele etmede
sorunlara neden olmaktadır. Bu risk faktörleri arasında çağımızın en önemli sorunlarından
biri de uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı olarak gözlenmektedir.
Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapıcı, maddeler;
bedensel, zihinsel ve ruhsal
hastalıklara neden olduğu gibi, toplumsal ahlâka verdiği zarar intihar, cinayet, fuhuş, gasp,
anarşi, aile parçalanması gibi telafisi mümkün olmayan sonuçları ortaya çıkarmaktadır.
Bağımlılık yapan uyuşturucu maddelere başlanmasına neden olan etkenler arasında;
içinde bulunulan çevresel faktörler, eğitim durumu, arkadaş grubu, zararlı maddeye kolay
ulaşılabilirlik, aiie tutumları, ilgisizlik, sevgisizlik, merak vb. yer almaktadır.
Alkol, zararlı madde ve uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığında en önemli risk
MF.B Beşevler Kampüsü A Blok
Beşovler /A N K A R A
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: oer_ram(SJmeb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Büşra Şeyma BİÇ’İİN
M illi Eğitim Uzman Yardımcısı
Tel: (0 312)413 30 36
Faks:(0 312)213 13 56
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9e96-e322-32d7-aa64~7471 kodu ile teyit edilebilir.
grubunu örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki 12-18 yaş arasındaki ergenler oluşturmaktadır.
Bu bakımdan gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması ve onlara sağlıklı yaşama
bilincinin kazandırılmasında en büyük görev eğitim kurumlanna düşmektedir. Bu kapsamda
yürütülecek çalışmalar ve alınacak önlemlerde okul, öğretmen ve ailelerin iş birliği çok
önemlidir.
Açıklanan nedenlerle öğrencileri sağlığa zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla
uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele konusunda aşağıdaki önlemlerin alınması
uygun görülmektedir.
1. İl/İlçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonunda, tütün ve tütün ürünleri, alkol
ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele konusunda ulusal olarak hazırlanan eylem planlarının
diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde uygulanmasına yönelik bir komisyon
oluşturulması ve bu komisyonlarda hayat boyu öğrenmeden sorumlu şube müdürleri ile
rehberlik öğretmenlerinin yer almasının sağlanması, bu komisyonun çalışmalarına yönelik
izleme-değerlendirme sisteminin oluşturulması,
1.1. İl/İlçe millî eğitim komisyonlarınca; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyai
Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, M illî Eğitim Bakanlığı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan madde
bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik strateji ve programlar kapsamında eğitim
ve etkinlik faaliyetlerinin yapılması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması,
1.2. Gençlere yönelik koruyucu-önleyici çalışmaların; üniversiteler, ilgili kurum
ve kuruluşlar ve uzman kişilerle iş birliği yapılarak yürütülmesi,
1.3. İllerde yatılı okul ve pansiyonu olan okullardan başlamak üzere okul
yöneticileri ile öğretmenlere uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda hizmet içi eğitimi kurs
ve seminerlerinin düzenlenmesi,
1.4. Tüm eğitim kurumlarında anne-babaların “ 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı”
kapsamında gelişim dönemleri,
ergenlik döneminin özellikleri, uyuşturucu kullanımı,
bağımlılığı ve önlenmesi konularında bilgilendirilmeleri,
1.5. Ailelerin çocuklarını izlemeleri, arkadaşlarını tanıman, çocukları ile doğru
iletişim kurmaları, onların yanında olduklarımı! göstermeleri, çocukların internet ve
bilgisayar kullanımı konularında seminer, toplantı, afiş, broşür vb. şekilde desteklenmesi,
1.6. Öğrencilerin stresle başa çıkma, çatışma çözme becerileri geliştirme, etkili
reddetme davranışı, "hayır" diyebilme, akran baskısına karşı koyma, öfke yönetimi vb.
konularında eğitimler verilerek yaşam becerilerinin geliştirilmesi,
1.7. 03.01.2014 tarihinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile imzalanan “ Bağımlılıkla
Mücadele Eğitimi Projesi Uygulama Protokolü” kapsamında örgün eğitim alan Öğrenci ve
velileri başta olmak üzere öğretmenlere, yöneticilere, yaygın eğitim alan öğrenci ve
kursiyerlere TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele) Programı adı altında hazırlanan alkol,
tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve bağımlılıkla mücadeleyi içeren bilgilerin verilmesinin
sağlanması,
2. İlgi (d) Genelge hükümlerinin dikkate alınarak eğitim ortamında kullanılan
kırtasiye malzemeleri ile mesleki eğitim ve iş eğitiminde kimyasal maddeler içeren, koku
ihtiva eden eğitim araç gereçlerinin kullanılmaması, su bazlı ürünlerin tercih edilmesinin
sağlanması ve kullanım alanında kısmî veya genel havalandırma sistemi bulunması
zorunluluğunun uygulanması,
3. Öğretmenler tarafından hazırlanan ve eğitim ortamlarında kullandıkları yazılı ve
M E B Beşevler Kampilsii A Blok
Beşevler /A N K A R A
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: oer_ram(3jmeb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Biişra Şeyıııa B İÇ E N
M illi Eğitim Uzman Yardımcısı
Tel: (0 312)413 30 36
Faks: (0 312)213 13 56
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr aclresinden9e96-e322-32d7-aa64-7471 kodu ile ley il edilebilir
görsel araçlarda, sağlığa
maddelerle
maddelerin adi ve resimlerinin bulunmamalı, bu tür
zararlı
karşılaştıklarında
nasıl
davranmaları
gerektiği
konusunda
m eraklandırıcı
ve
o/endirici olmayan eğilim \erilmesi.
4. İlgi (a) Kanun kapsamında eğilim kuramlarında:
4.1. Koridorları dalı ii olmak ü/ere iıcr liirlii eğitim, sağlık, üretim, liearei. sos\ ai.
küHi'ırel. spor, eğlence \e benzeri amaçlı ö/e! hukuk kişilerine ait olan ve birden ç<<k kikinin
girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tiilün \e uüim
ürünlerinin tüketilmesinin engellenmesi.
kurumlanma, dershaneler, özel eğitim ve öüreıim
kurumlanılın, kültür ve sossal lıi/mei
binalarının kanalı ve açık alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin engellenmesi.
4.2.
Okul
öncesi
eğitim
kurumlan dâhil olmak ü/ere ilk
ve ^ria öğrenim
4.3. I ütün ürünleri sektöründe laalivet gösteren lırmaların isimleri, amblemleri
ve\a ürünlerinin marka \ a da işaretleri ve>a bunları çağrıştıracak alametleri ile k:\alel. takı
ve aksesuarların taşınmasının eğitim ortamlarında engellenmesi.
4.4. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen >erlerde tülün
ürü nlcrinin satışının yap?i m am ası.
4.5. İle r türlü sakı/, şeker, çerez, oyuncak, kıvalet. takı, aksesuar \c nen/eri
ürünlerle
tülün
ürünlerine
benzeşecek
\eya
markasını
çağrıştıracak
ürünlerin
eüiıim
ortamlarında dağıtımının ve salısının engellenmesi.
4.6. Başta eğilim kurumlanılın lavaboları olmak üzere diğer olabilecek açık \e
kapalı alanlarda ılıttın ve tütün ürünlerinin kullanımının sıkı denetlenmesi.
4.7. Öğrencilere örnek olmaları bakımından tütün ve tiitiin ürünlerim kullanan
öğretmen ve yöneticilerin öğrencilerin görebileceği okul çevresi gibi dış aianiarda bu ıür
ürünleri kullanmamaları.
4.8." A l. O i 7 1 Sigara Bırakm a i'>amşma I fallı" ve "Sigara Bırakm a P o lik iln ik ic n "
vb. \önlendirmenin vanılması.
s. Risk grubunda olan öğrencilerin tespit edilerek, ailesi ile işbirliği \ apılnıa.M. aile
ilişkilerinin güçlendirilmesi, okula devamlarının .sağlanması ve oku! başarısının arttırılmasına
uiııeiik rehberlik servisi ile işbirliğinin \ apıiması.
5.1
Risk
altında
olan
öğrencilerin
rehberlik
öğretmenleri,
sim i'
rehbeı
öğrenilenleri \e müdür vardmıeısmdan oluşan bir ekiple aile /isarellerinin varolarak
ge! Işı inlerin in değerlendirilmesinin \ apıl ması.
5.2 Risk alımda olan öğrencinin psikolojik ve tıbbi bilgilerinin kişise! \ enlerin
gı/iiiiğı esasına u>gun olarak saklı lutulması ve öğrenci aie>hinde kullanılmaması.
0.
Okul
kantinlerinde,
sağlığa
zararlı
maddeler
ve
öğrencilerin
bcslenmc-dm
olumsuz eıkile\en yivecckierin buhmdurıılmamasımn sağlanması ve satışının engellenmesi
açısından denetlenmesi.
6 .!.
im/akman
Bakanlığım ız
’‘Okullarda
(iiıve n li
\c
İçişleri
Ortamın
Bakanlığı
arasında
Saûianmasma
20
Yönelik
bylüi
20(0
k o ru ) ueıı
u rıl'in d e
ve
i lük-;- ¡v;
Tedbirlerin Alm ılm asina İlişkin İşbirliği Protokolü''ne istinaden okul irtibat görev i ilen 2a
okul yönetim lerinin etkin işbirliği \anması.
6.2,
Okulların
güvenliğinin
güçlendirilmesinde,
özci güvenlik
eüvenlik kameralarının kullanılmasına \oneiik imkânların saflanması.
6. S < )l\ u I v
.'tre çevresindeki bule. kain, cnaın
A_\ riîHii;
\\K\K
■>îV.sUll. OCI i’Liîl'ı il !VlOh.^O\.[]•
Hüşr.ı Ş^ \¡ı;.ı !;H : N
Milli l.şjiliii; I viiüMi ,i ;i; il :
i ;ıks: 10 SI J i
• 1:
man ¡et:
\
yerlerde sigara \e aikoiiü
’nad d eicn a
-.j î i ^ü îip . enaenenm esi için
a k 'H eğilina a k a a a kak
k-akık k u v v e d e n ¡polis. aaKka a:ai. -ere! \o a e tim ie r ve ¡i !k\Lişiur'aoii k o o r d i n a t m ka:v!\ k arın la rla işbirliği \ apda^asa
6.-1 Okulla! m çcva-.'i’.'üK- buUmnn sey\.ir sa ıta lann önierımess. nk\h işSe’>;r,e %
lerk edilm iş \ İrana mekânla: ;a ¡c-.pi; cd ;!mes' amac>' ia acilli eğilim ndidiiıddıja \e k-.»In•
kuvvetleri (polis,
jandarma i. \ erel \ dneonder iic a erekli önlemlerin a hu ma m kema-and
Işhirüğ’ \ apı!ni;'ı>;.
k (h a viK Ü e ria . ders daa /amardannı: -aa ar sanat, kültür, i/.eüik. sos\a; sı.mininin
p a s e k ra aeka>a korama ve aekşaia'ne vi k i ;r :: k ¡eri aibi laa! ¡kederle .«arara k ı s ;: î ; v1
değerieıulırnıcieri için okalaa'n bbn/aoandeik i um aade. araç ve acreçkrden.
¡alaka:
ararlanılmasa k ı: kampana. \aa kanraao. ecrelik n vrk e /le n . d’arkk e izcilik i ede:as' ■.-a:
'¡eşda;-. \ b. sj\d t., j,î; jn; k ; ir-.:' îl-t ana n.an i'a n o ie o de kakrlid1 ' npıkırni. :;d v a ı. 'V ':
>didead:rihne->inin saikan a ao.
k !
O k a! y P iıe n ra k r a s e k>ı konulara önern veriirn csi.
a t iva«J;sş k: i'; -: a " ; em e
o om u ' soa\ a! -.âk akik i a? de haşa ı ¡k deren a ilerin ad a Men d i ¡ak nesi.
ad
Sd/ ¡w ava-aj e n ,ad ak a^ J a iv; a a , -,a^ :da öğrena inin k a u h n 'n n n
o k k a : .a
ka-a-aniua aeiedinı dnenka :sca r d a a a
k a n i A V<. ı
M illî kğidrn Bakan;
i ) \ (d M M
v ıcrefu
k i i a i:
B Piânı
Adalet B a k a n a ğ ın a
İçişleri B ak a n lığ ın a
aağhk B ak an lığ ın .;
( aaıekk ve S p v r kakan d an :;;
k ik ■
. e Sos.', al İ V İ İ ’d kalar B a k a n d a
; ark iv a Y e ş ik o i e n ik enne
’Mânı
Mİ
V- ■>!'!■.
'y-'-k.
! !■.ra .‘i:a
' i; '
■
. ;4a
.¡10!'-.:' ^ 1
\ r'üS: ¡'’I.': ¡Ov i Ş‘ .- , '. •
'
M»:-:^;i:;
: ;.
::
Download

Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele