Штампарске грешке у првом издању помоћног уџбеника Збирка задатака из
Основа електротехнике, 1. део, Електростатика
Q
Страна 26, решење задатка 32. У четвртом реду решења треба да пише E =
реда изнад једначине (32.1) стоји p - a , а требало би да пише
Q æ1 1
ç Страна 38, једначина (48.1) треба да гласи: VP =
4pe 0 çè rP rR
Задатак
Er = -
69,
страна
57,
поред
слике
69.2
у
4pe 0 R 2
cos a i z . Такође, два
p-a.
ö
÷.
÷
ø
тексту
пише
Er = -
dV
-Q1 d
=
,
dr
2pe 0 r 2
а
треба
dV
-Q1 d
=
.
dr
2pe 0 r 3
2
2
æRö
æRö
Задатак 79, страна 67. У тексту пише r(r ) = r(a )ç ÷ , а треба r(R ) = r(a )ç ÷ .
èaø
èaø
Задатак 115, страна 98. Последњи ред текста задатка пише „тачка“, а треба „тачака“.
Задатак
h-a
= E0 z 0
121,
страна
104.
Последњи
ред
формуле
(121.2)
треба
да
гласи
да
гласи
h-a
+
Qind æ 1
1 ö
ç
÷
4pe 0 è h - z h + z ø 0
= 0.
Задатак
143,
страна
125.
æ æ
ö
ç ç
÷
ç
÷
Q 2 ç 1 çç
1
÷ ix + 1
F=1
2
3
/
2
16pe 0 ç a ç æ b 2 ö ÷
b2
ç ç ç1 +
÷ ÷
ç ç çè a 2 ÷ø ÷
ø
è è
Последња
формула
æ
ö ö
ç
÷ ÷
ç
÷ ÷
1
ç1 ÷ iy ÷ .
ç æ a 2 ö3 / 2 ÷ ÷
ç ç1 +
÷ ÷ ÷
ç ç b2 ÷ ÷ ÷
ø ø ø
è è
под
(б)
треба
Задатак 167, страна 149. Последњи ред текста задатка пише „тачка“, а треба „тачака“.
Задатак 171, страна 152. У тексту задатка треба да стоји c = 4 cm . Последња реченица решења треба да
гласи
„Како
је
напон
између
електрода
кондензатора
сталан,
то
је
æ
ö
æ
ö
Q1
1 b-a 1 c-b
Q
b-a 1 c-b
4
ç
÷= 2 ç
÷ , одакле се добија e r2 = “.
+
+
4pe 0 çè e r1 ab
e r2 bc ÷ø 4pe 0 çè ab
e r2 bc ÷ø
3
Задатак 172, страна 154. У четвртом пасусу пише rs(12) = D1 (b ) =
а треба да пише r(s12) = - D1 (b ) = -
Q
2p(e r + 1) b
2
и rs(22) = - D2 (b ) = -
Q
2p(e r + 1) b
2
erQ
2p(e r + 1) b 2
и r(s22) = D2 (b ) =
erQ
2p(e r + 1) b 2
,
.
¢(1) = 2pe r1e 0 aEkr1 .
Задатак 178, страна 157. У решењу задатка треба да пише Qkr
Задатак 182, страна 160. У решењу задатка треба да пише D =
Q'
, r>a.
2pr
¢ = 2pe 0 akEkr .
Задатак 189, страна 168. У последњем реду првог пасуса решења под (а) треба да пише Qmax
b
Задатак 193, страна 171. У претпоследњем реду треба да пише U12 = Er (r ) dr =
ò
a
Q
4pe 0
b
dr
ò e (r ) r
a
r
2
.
Текст задатка 204, страна 180. Последња реченица текста „…подужна густина електростатичка енергија
вода буде k пута мања од подужне густине електростатичке енергије вода без подметача.“ би требало да
гласи „…подужна густина електростатичке енергије вода буде k пута подужна густина електростатичке
енергије вода без подметача.“
У штампаном издању недостаје део стране са задатком 27.
27. Кружна контура полупречника a равномерно је наелектрисана наелектрисањем подужне
густине Q'> 0 и налази се у ваздуху. Одредити: (а) вектор електричног поља на оси контуре управној на
раван контуре и (б) положај тачака на оси у којима је електрично поље најјаче.
РЕШЕЊЕ
1 Q ' dl
R0 и
4pe 0 R 2
dE = dE h + dE z . Због симетрије, векторски збир хоризонталних компоненти dE h елементарних вектора
(а) Применом принципа суперпозиције, према слици 27.1, добија се dE =
dE за целу кружну контуру једнак је нули,
ò dE
l
dE z = dE cos a =
Према слици 27.1 је
h
ò
= 0 , па је E = dE z .
l
Q' adf z
, те је
4pe 0 R 2 R
Ez =
2p
Q' az
4pe 0 R
3
Q ' az
ò df = 2e R
0
0
3
. Вектор
електричног поља на оси контуре је
E( z ) =
(
Q' az
2
2e 0 a + z
iz
2 3/ 2
)
.
(27.1)
Из израза (27.1) може се закључити да је на великим одстојањима од контуре, када је z >> 2a ,
E»
Q ' az
2e 0 z
i
3 z
=
Q '2pa z
Q
i z , односно E »
sgn (z ) i z , z >> 2a , што одговара изразу за електрично
2
4pe 0 z z
4pe 0 z 2
поље тачкастог наелектрисања Q = 2paQ' постављеног у центру кружне контуре.
Слика 27.1.
Слика 27.2.
(б) На слици 27.2 приказан је график функције E (z ) = E(z ) , где је E(z ) дато изразом (27.1).
Положаји максимума јачине електричног поља добијају се из услова
æ
a 2 ö÷ Q ' 3
Највећа јачина електричног поља је E max = Eç z = ±
=
.
ç
2 ÷ø 9e 0 a
è
dE ( z )
a 2
= 0 , одакле је z max = ±
.
dz
2
Штампарске грешке у другом издању помоћног уџбеника Збирка задатака из
Основа електротехнике, 1. део, Електростатика
Задатак 20, страна 18. Израз (20.10) треба да гласи E =
Задатак 33, страна 17. Израз (33.1) треба да гласи dE =
Q'
iy .
2pe 0 y0
r s dS
4pe 0 R 2
cos a i z = dE z i z , а слика 33.1 је
Слика 33.1.
Задатак 96, страна 80. У решењу под (а) треба да пише „…док су V0 и V1 произвољни.“
r(s2)
sgn (x - d ) .
2e 0
Задатак 186, страна 164. У тексту задатка треба да пише „слика 186.1“. У решењу, на страни 165, треба
да пише rps1 ( y ) = -rps2 ( y ) = - P( y ) .
Задатак 111, страна 94. У реду изнад израза (111.1) треба да пише E2 x =
b
Задатак 187, страна 166. Уместо
ò
a
c
b
dr
dr
e r (r )dr =
+
треба да пише
e r1r
e r1r
ò
a
ò
c
b
ò
a
c
b
dr
dr
dr
=
+
.
e r (r ) dr
e r1r
e r2 r
ò
a
ò
c
Задатак 194, страна 173, у тексту задатка уместо „релативне пермитивности“ треба да пише
„пермитивности“.
Штампарске грешке у првом издању помоћног уџбеника Збирка задатака из
Основа електротехнике, 2. део, Сталне струје
Задатак 20, страна 16. У решењу под (б) би требало да пише I max =
¢
PJmax
= 10,5 A .
R2¢
Задатак 32, страна 24. У пасусу изнад слике 32.3 пише rp211 = - P1 = r ps11 = - P1 = -
(e1 - e 0 ) I
s1
S
(e1 - e0 ) I
s1
S
, а требало би да пише
.
Задатак 125, страна 100, последња једначина треба да гласи G31V1 + G32V2 + G33V3 = I III .
Задатак 248, страна 207, у последњој реченици решења треба да пише h =
Pp
PE
=
1
.
2
Задатак 269, страна 226, слика 269.2, референтни смер електромоторне силе E са десне стране треба да
је на доле.
Задатак 345, страна 296, два реда изнад слике 345.2 треба да пише W2 =
Задатак 355, страна 306. Изразу у решењу под (г) треба да гласи C AF
1 Q12 1 Q22 1 Q32
+
+
= 0,5 mJ .
2 C1 2 C 2 2 C3
C1C7 æ
C (C + C6 ) ö
çç C2 + 4 5
÷
C1 + C7 è
C4 + C5 + C6 ÷ø
=
.
C1C7
C (C + C6 )
+ C2 + 4 5
C1 + C7
C4 + C5 + C6
Задатак 361, страна 310. У последњем реду решења треба да пише Ce = ... » 57,3 nF .
Задатак 365, страна 314, отпорник означен као R5 на слици 365.2 треба да има ознаку R6 . У последњем
пасусу на страни 314, друга једначина треба да гласи U12 = R2 I 2 - E2 - R1 I1 = 9 V .
Задатак 368, страна 319, у другом реду испод слике 368.3 треба да пише U 34 = -U 21 ( I 34 ) .
Задатак 369, страна 321, у решењу под (а) треба да пише E5 = U 21 - R5 I = -1 V .
Задатак 373, страна 327, слика 373.1 је слика 373.2.
Задатак 376, страна 329, у тексту задатка отпорност R7 треба изоставити.
Задатак 377, страна 331,
- R1I1 - U I g
I R2 =
= -50 mA .
R2
друга
формула
у
четвртом
реду
решења
треба
да
гласи
Задатак 381, страна 336, у првом реду решења треба да пише q = -6 mC .
Задатак 390, страна 343, у првом пасусу решења треба да пише "После трансфигурације мреже
R6 - R10 - E3 - R13 - R11 - R12 добија се коло као на слици 390.3, у коме је E4 = 10 V и R14 = 23 W ."
Штампарске грешке у првом издању помоћног уџбеника Збирка задатака из
Основа електротехнике, 3. део, Електромагнетизам
Задатак 47, страна 35, трећа реченица у трећем пасусу, у заградама треба да гласи „Моменат у односу на
задату осу може да се израчуна и као M mPP ' × r0 = (r ´ F ) × r0 , где је r вектор нормалног растојања нападне
тачке силе у односу на осу ротације.“
Исти задатак, трећа реченица од краја задатка треба да гласи „Остаје само интеграл дуж десне странице,
ò (i
L2
z
´ r ) × dFm = - ai x × dFm = ai x × Fm2 јер је i z ´ r = -ai x исто за све елементе dl 2 .“
ò
L2
Задатак 56, страна 42, текст треба да гласи „Одредити циркулацију вектора магнетске индукције дуж
контуре C (а) рачунајући циркулацију по дефиницији и (б) на основу Амперовог закона.“
Задатак 74, страна 59, последња реченица у решењу под (а) треба да гласи „На левој страни коцке је
x
x
J sA3 = M 0 i x , а на десној страни је J sA4 = -M 0 i x .“
a
a
Задатак 100, страна 81, решење поред слике 100.4 треба да гласи H » 19,41 A/cm .
Задатак 116, страна 96, слике 116.1, 116.2 и 116.3 су овде јасније приказане:
Задатак 125, страна 102, слика 125.2 је овде јасније приказана:
Задатак 136, страна 112, у трећем реду решења, треба да пише F (t ) = Bm pa 2 cos 2pft sin wt .
Задатак 151, страна 121, у трећем пасусу решења треба да пише u 22' = L21
Задатак 169, страна 134, у трећем реду решења треба да пише L12 =
di1
= -2pfL21I 2 sin 2pft .
dt
m 0 m r N1 N 2
a
h2 ln 3 » 693,1 mH .
2p
a2
Задатак 170, страна 134, решење треба да гласи u 22' (t ) = L21
di1
= -200 cos wt V .
dt
Задатак 204, страна 161, у шестом реду решења треба да пише I =
реду решења треба да гласи q = -F / R2 » -603 mC .
E
= 100 mA . Формула у последњем
R1
Штампарске грешке у другом издању помоћног уџбеника Збирка задатака из
Основа електротехнике, 3. део, Електромагнетизам
Задатак 36, страна 27, у решењу задатка треба да пише dB =
m 0 I a dx
pa
2
Задатак 53, страна 40, у другом пасусу решења треба да пише B =
и B=-
m0 I
pa
2
0
a
ò arctg 2 x dx = ...
-a
m 0 I1
2 cos f .
2pa
d
d
< x0 < , референтни смер
2
2
вектора dB листова за које је x < x0 поклапа се са смером y-осе, док се за x > x0 референтни смер
вектора dB супротан.“
Задатак 60, страна 46, у пасусу изнад слике 60.3 треба да пише „Ако је -
Задатак 88, страна 69, последња ставка у тексту задатка је (в).
B
Задатак 89, страна 70, на слици 89.1 стрелица за
спољашњи полупречник, c, треба да буде дужа.
H
M
b
a
r
c O
I
Слика 89.1.
Задатак 145, страна 118, у трећем реду решења под (б) треба да пише eind21 = ... = - L21
Задатак 177, страна 138, решење под (в) је Le =
L(1 + k )
= 95 mH .
2
di1
= ...
dt
Штампарске грешке у првом издању помоћног уџбеника Збирка задатака из
Основа електротехнике, 4. део, Кола променљивих струја
Задатак
4,
страна 4. Последња формула у првом пасусу решења треба
7p p
+
y -y
Dt = 1
= 6 3 = 15 ms . У трећем реду другог пасуса решења треба да пише T =
w
100p
Последња реченица решења треба да гласи „Решење Dt = -5 ms (за k = -1 ) је по модулу
свих решења.“
Задатак
62,
страна
42,
у
трећем
1
U 2
pö
æ
iL (t ) =
u (t ) d t + I 0 =
cosç wt + q - ÷ + I 0 ,
L
wL
2ø
è
du (t )
pö
æ
iC (t ) = C
= wCU 2 cosç wt + q + ÷ .
dt
2ø
è
ò
а
реду
у
решења
четвртом
треба
реду
треба
wL
R
Задатак 78, страна 54. Други израз на почетку стране треба да гласи ... =
æ wL ö
1+ ç
÷
è R ø
Задатак 95, страна 64, решење под (б) треба да гласи „Из
I12 = I 2 + I 22 - 2 I I 2 cos Ð(I , I 2 ) . Како је
Ð(I , I 2 ) = f , то је
2
да
гласи
2p
= 20 ms .
w
најмање од
да
пише
да
пише
= ...
I = I 1 + I 2 је I 1 = I - I 2 , па је
cos f =
I 2 + I 22 - I12 2 7
=
. Одавде је
2I I 2
7
2 7
» ±40,9° . Мрежа је капацитивна, што се види са фазорског дијаграма, те је f < 0 , па у
7
обзир долази само решење f » -40,9o .“
f = arccos
Задатак 98, страна 66. Крајње решење је Da = a(C max ) - a(C min ) = -
p
.
3
Задатак 129, страна 93. У четвртом пасусу решења треба да пише U = I g / Ye = Rp I g . Последњи пасус
решења треба да гласи „Задатак се може решити и применом комплексног рачуна. Струја калема у колу
1
jwC
I , где је
са слике 129.1 може се добити на основу једначине струјног разделника, I =
1 g
Z+
jwC
Z = R + j wL .
I=
Узимајући
да
је
wL -
1
=0,
wC
следи
да
је
I=
1
I ,
jwCR g
одакле
је
1
wL
I
Ig =
I g = QL I g , па је I g max = max .“
QL
wCR
R
(1)
(1)
Задатак 134, страна 96. У претпоследњем реду треба да пише X 14
= 2wL + X 23
-
1
16,5
=
kW .
2wC
65
Задатак 136, страна 98. У тексту задатка треба да пише I R1 = 2 A , I C = I R1 / 3 .
Задатак
U L( 2)
137,
= UC - U
страна
2
- U R2
99.
= 60 V .
У
последњем
реду
првог
пасуса
решења
треба
да
пише
Задатак 152, страна 113. У трећем реду решења треба да пише k r1 = 1 - k12 = 0,6 . На крају
претпоследњег пасуса решења недостаје реченица „Фактор снаге паралелне везе је k = P / S = 1 .“.
Задатак 182, страна 132. Струје I1 и I 2 су у гранама са импедансама Z1 и Z 2 , редом.
Задатак 185, страна 134. Струје I1 и I 2 су у гранама са импедансама Z1 и Z 2 , редом.
Задатак 222, страна 165. Осми ред решења треба да гласи (25 - j50 )I I + (125 - j100 )I II + (25 + j50 )I III = 0 .
Задатак 231, страна 172. У тексту задатка треба да пише C4 =
10
mF .
7
Задатак 259, страна 198, изрази у последњем пасусу решења треба да гласе I =
Ig = I g =
25 I
- 3 + j4
ET
-3 + j4
=
Ig и
ZT + Z
25
= 20 mA . На слици 259.3 уместо ознаке Z 6 треба да стоји ознака Z .
Задатак 287, страна 227. Последња формула у првом пасусу решења треба да гласи X p = - X g . Прва
E 2 cos f p
( )
формула у последњем реду на страни 227 треба да гласи Pp Z p =
(
)
Z p + 2 Z g cos f g - f p +
Z g2
.
Zp
Задатак 291, страна 233. У тексту задатка треба да пише „…а електромоторна сила E2 фазно заостаје за
p
електромоторном силом E1 за Dq = .“
2
Задатак 355, страна 280, у тексту задатка недостаје да је познато и w .
Задатак 389, страна 311, решење под (б) се односи на случај када је пријемник везан у звезду.
Задатак 405, у другом реду на страни 329 треба да пише jwkL I 64 + 2 jwL I = 0 .
Задатак 407, у трећем реду на страни 332 треба да пише I C =
E2 -V B
Zg + Z
» (203,91 + j12,27) A .
Задатак 414, страна 339. На слици 414.1 круг и квадрат који означавају спреге калема са струјом I1
треба да стоје са супротне стране калема.
Задатак 416, страна 342. У другом реду решења треба да пише P2 = U CB I C cos(qCB - y C ) = UI cos b .
Задатак 418, страна 344. У претпоследњем реду треба да пише f = -arctg
3
» -36,9° .
4
Штампарске грешке у другом издању помоћног уџбеника Збирка задатака из
Основа електротехнике, 4. део, Кола променљивих струја
æ pt
ö
Задатак 28, страна 15. Формула за струју би требало да гласи i (t ) = I max cos 2 ç + q ÷ .
èT
ø
Задатак 55, страна 34. У трећем реду решења би требало да пише Wm (t ) =
1 2
1
Li (t ) = L(I 0 + I m cos wt )2 .
2
2
Задатак
би
107,
страна
76.
У
решењу
под
(б)
3p ö
3p ö
æ
æ
-j
-j
q 2 = argç 25 2 3 + j e 2 ÷ = arg 25 2 + arg 3 + j + argç e 2 ÷ .
ç
÷
ç
÷
è
ø
è
ø
(
)
(
)
(
требало
да
пише
да
пише
)
Задатак 129, страна 92. У првом пасусу би требало да пише B = ... = -
wL
Z
2
» -10 mS = -
Задатак 154, страна 114. У трећем пасусу решења би требало да пише y =
Задатак
184,
страна
132.
У
трећем
I12 = I 2 + I 22 - 2 I I 2 (cos f cos f 2 + sin f sin f 2 ) .
реду
решења
(
1
.
wL
p
.
6
би
требало
)
Задатак 191, страна 138. У последњој реченици би требало да пише f p < 0 .
Задатак 197, страна 143. У другом пасусу решења би требало да пише Y 23 = G2 + G3 + j(B2 + B3 ) =
Задатак
S E1 =
232,
- E1 I 1*
страна
171.
= (240 - j40 ) mVA .
У
првом
пасусу
решења
под
(в)
би
требало
Ig
U 23
да
.
пише
Задатак 267, страна 199. У последњем пасусу на страни би требало да пише I ks = I 1 - I 2 = ...
Задатак 279, страна 213. На сликама 279.2 и 279.3 би требало да пише Z уместо Z 5 .
Задатак 280, страна 213. Ставка (б) у тексту би требало да гласи "Израчунати комплексну снагу
пријемника импедансе Z 5 ".
Задатак 407, страна 326. У последњем пасусу решења под (а) би требало да пише
E
3
.
Задатак 419, страна 341. У другом пасусу испод слике 419.2 требало би да пише P2 = U13 I B 2 cos b .
Download

OET errata zbirke