BITL:S EREN UNIVERS:TESI SAGLIK H:ZMETLERI MESLEK YUKS[KOKULU
YASL:BAKIMHLKE VE UYGULAMALAR‖ ‖ ROTASYON PLAN:
17092014 : 01102014
TARIH
LLヒ
K GUNDOGDU
ULYA ILBAN
1
2
3
4
KBB
OZEL D:DEBAN REH MER
BDH― GENEL CERRAH:
BDH‐ D:YAL:Z―
BDH― F:Z:K TEDAV:UN:T
5
6
BDH‐ EKG― SFT― YOGUN BAK:M AC:L SERVIS
7
8
OZEL D:DEBAN REH.MER‖
EVDE HASTA BAKIMI
HAZ!RLAYAN
ёttr.G6r.Selma
D:LMEN KALi
BiTLis EREN UNivERsiTEsi
SAGTIK HizMETLERi MESTEK YUKSEKoKULU
GEusiMiPROGRAM:
COCUK BAKIMI VE CENELiK HiZMETLERi B6tUMU/
l Hafta
憮
25 Eyl
2 Hafta
02 Eki
3 Hafta
4 Hafta
09 Ekl
16 Eki
5 Hafta
23 Ekl
6 Hafta
7 Hafta
30 Eki
13 Kas
8 Hafta
9 Hafta
20 Ka`
10 Hafta
1l Hafta
04 Ara
27 Ka`
1l Ara
12 Hafta
18 Ara
13 Hafta
25 Ara
AySe KURT
Bahar KARA
Canan BOZ
Ceren TANER
YIL ANAOKULU
75。
DiDEBAN REHABiLiTASYON MERKEZi
Ceylan TuRAN
Demet ALADEMIR
Didem 51MSEK
V:LAYETLER B:RLiG:ANAOKULU
BEU UYGULAMA ANAOKULU VE KRE5i
DiDEBAN REHABiLiTASYON MERKEZi
ViLAYETLER BiRL:G:ANAOKULU
BEU UYGULAMA ANAOKULU VE KRE5i
75.YIL ANAOKULU
AHMET EREN Eこ iT.UYG.OKULU VEi5 MERKEZi
SEVGIL!OGRETMEN:M ANAOKULU
Esmer ERCEL
Fatma ACAR
Gし lay
KOCATEPE
ARlTURK
G口 lstan
Kubra ONDA5
Merve lRIMES:
Mervem 80Z
Fatma GIDER
MOzeyven YILMAZ
Necmive KARDA5
Nermln AVUNc
Nurgol AKTA5
Sa me OZMEN
Sbe DEM
GOzde KU506LU
Songul DURGUN
Ferya OzTuRK
Sibel SACLAM
sEvGiLi
o16
nrrnneruiu ANAoKULU
HAZIRLAYAN
Ogr Gbr Emire ULUG
COCuk Bak ve Gen91lk Hiz B610m Baskanl
AHMET EREN[G:丁 .UYG.OKULU VEi5 MERKEZi
│■
llヽ
・
Okt.191d19り
│
lrk
SHMYO.MOduru
・ ―→
'
丁AR:H
AD!SOYAD:
ERKAN YE5!L
B∪ 5RA
GOKB∪ LAK
3EYLAN GUZELTA5
3Eヽ lRE G∪
LM EZ
B:TL!S EREN UN:VERS:TESiSAGLIK HIZMETLERI MESLEK YUKSEKOKULU
ANETEZi:│.s:N:F KLiNiK ANESTEZi l DERSi KLiNiK UYGULAMA ROttASYON PLAN:
03.12.2U■ 4
1り .1l ZU■ 4
lb lU Z∪ ■3
ZU■ 4
24.0り 。
10.122U14
26.11.2014
22.■ 0.2U■ 5
01.10.20■ 4
08.10.2014
1
SUMEYE ZENGIN
DILERYA cAKlR
EDA ESK!N
EVIN GUNEN
MEHMET ALI KANSU
5EHRIBAN∪ R∪ N
FATMA TATAR
FATMA UZEN
H∪ LYA
KARDA5
lSHAK TATAR
YAS[MIN BOZARSLAN
H∪
2
3
■Z.■ 上.∠ U上 4
2
3
3
4
4
1
2
1/.12.201
2412.2014
3
M[YRA ALKAN
M∪ HLISE DULKADIR
SEVDA K∪ SE卜 И
SEZEN KAYMi5
MEHM[T ZEYBEK
*NOT:KL:N:K UYGULAMA cAR5AMBA GONLERiYAR:M GON(saat08-12}OLACAK sEKiLDE AYARLANMi5T:R
l―
BDH― AMEL:YATHANE
﹂
拝一
い
HAZ!RLAYAru:6ER.CON. KENAN XTruOi
イ孝
2-BDH― ACiLve YOGUN BAKIM
3-BDH― GENEL CERRAH:SERV:S:
4-BDH― GOGUS HASTAL:KLAR:SERVi
ONAYLAYAN:OKT,
orul
‐
il轟 ク
ruUoUnU)
TARIH
AD:SOYAD!
BITLIS EREN UN:VERSittES:SAGLIK H:ZMETLERI MESLEK YUKSEKOKULU
ROTASYON PLANI
ANETEzi II. sINIF ANEsTEziTEKNiKLER| uveuurun II orNSi rIiruir UYGULAMA
1611201
4
02.12.ZU■
18.11.2014
21.10.2013
23 09.2U■ 4
2.2U■ 4
23.■
09■ 2.2U14
25.11.2014
28 1U ZU■ 5
30.09.2014
■■.■ ■.∠ U■ 4
14102014
4
三RKAN
YE51L
GOKB∪ LAK
EEYLAN G∪ Z[LTA5
3∪ 5RA
EEMR[GULM EZ
5
DlLERYA cAKIR
EDA ESKIN
EVIN GUNEN
MEHMET AL!KANS∪
=ATMA TATAR
=ATMA∪ ZEN
I∪ LYA
KARDA5
SHAK TATAR
H∪ A/1EYRA
ⅥUHLiSE
4
3
5
1
ALKAN
DULKADIR
SEVDA KUSEM
SEZEN KAYM15
5UMEYE ZENGIN
5[HRIBAN UR∪ N
YASEMIN BOZARSLAN
MEHMET ZEYBEK
*NOT:KL:N:K UYGULAMA SALI GUNLER: TAM GON{saat:08-16)OLACAK 5EKiLDE AYARLANMiSTIR
1-BDH― AMELiYATHANE
YOGUN BAK:M
3-TDH― AMEL:YATHANE
2‐
BDH― AC:Lve
+-TOU-ACiL VC YOGUN BAKIM
s-TATVAN oo6uuevi - RTUTUvRTHANE
HAZIRLAYAru:6CR.C6R. KENAN
KE
■
ONAYLAYAN:OKT.HAi
´
,│
B:TLiS EREN UN:VERS:TES:SAGLiK HiZMETLER:MESLEK YUKSEKOKULU
PATOLOJ:LABORATUVAR TEKNIKLER:PROGRAM:
PATOLOJ:LABORATUAR TEKN:KLER:UYGULAMAS:‖ :ROTASYON PLAN:PAZARTES:08:00-16:00 CUMA 08:00-12:00
TARIH
15-19.09.2014
10.102014
27-31.10.2014
17-21.11.2014
08-12.12.2014
22-26.09.2014
13-17.10.2014
03-07.11.2014
24-28.11.2014
15-19.12.2014
2909-0310.2014
20-24.10.2014
10-14.11.2014
01-05.12.2014
22-26.12.2014
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Adr Soyadr
Bari§
ASLAN
Cansu AK!N
Rabia SUBAsl
Sakine GULTEKIN
[lif Zehra Y:LD!RIM
Mrinewer DONERTA$
Siimeyye BUT
Nurgin TEK
$erife BARUT
Senem ARSU
Velat TUGRA
Berma:clFTK∪ 5
UmmOgO!sum AsAR
Sezer TUFEKcl
runus KAYA
F:rat KAcMAZ
Faruk SEV:Nc
Leyla EBINc
Enes!NCE
Sercan OZDEM!R
Pen YOLDA5
GOlendanl KARAKEclL!
Mehmet Salih KAYA
1
BDH―
B:YOK:MYA
2
BDH― PATOLOJ!
3
4
M:KROB:YOLOJ:
HALK SAGL:G:LABORATUAR:
BDH―
HAZ:RLAYAN
OGR.GOR.EJDANE C05KUN
BiTLis EREN
UN
ivERsiTESi sAG u K
H
izM ETLER| ru eslrr
vUrssroru lu
eruceui BAKTMT ve ReHRailirasvotrt 2 RorAsYoN PIANI
Uり .12.2U■ 4
U4.■ ■.∠ U■ 4
2∪ ■4
■4.■ U.ZU■ 4
■6.Uり 。
■b.■ Z.∠ U■ 4
■8.■ ■.ZU■ 4
∠■ ■U∠ U■ 4
Z5.Uり .ZU上 4
TARIH
Ad:bOvad:
5U.Uり
.∠
U上 4
∠0.■ U.∠ U■ 4
∠D.■ ■ ∠U■ 4
Z5.■ ∠.∠ U■ 4
∠.∠ U■ 年
5U.上 ∠.∠ U■ 4
U∠
.■
DILAN DAYAN
EMiNE TOPRAK
N!DA ASLAN
FERHAT A5KAN
EZG!ZELIHA D[M!RD[R[
EROL OK∪
MU5
1
2
3
4
2
3
4
1
3
4
1
2
4
1
2
3
EDA AK:N
3ULBAHAR AKCAN
へYNUR DAYAN
3ULBAHAR DELID[R[
RAMAZAN ORHAN
M SALIH KAcMAZ
КAHIM bULU:
MET!N TARHAN
│じ
S[DA KARA
rlLDiZ D!Nc
へY5EGUL
KAYMAK
ISHAK D[M!R
,UKRAN AKTA5
へHM[T
NAS
ЭSMAN
cAKAN
50NGUL ORN[K
へYKUT
ORAK
ЭZL[A/1 ACAR
1
2
3
4
AHⅣ lET EREN EG:T:M UYG.OKULU
OZEL D:DEBAN REHoMER.
BDH― DAH:L:YE′ FiZ:K TEDAV:′
HAZ:RLAYAN
EVDE BAK:Ⅳ l MERKEZ:
OGR.GORoFERDi OZTURK
B:TL:S EREN UNIVERS:TES:SAGLIK H:ZMETLERI MESLEK YUKSEKOKULU
TARIH
PATOLOJ:LABORATUVAR TEKNIKLER:PROGRAM:
PATOLOJ:LABORATUAR TEKN IKLERI UYGULAMAS::ROTASYON PLAN:
19112014
17092014
08102014
22102014
24092014
15102014
12112014
26112014
01102014
13:00-17:00
03122014
10122014
17122014
24122014
Adr Soyadr
SERAP GENE
BARIS GUZELCiN
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
BARIS ARSLAN
SERiFE BARUT
BERNA OZGEC
BUSRA
GUNDo6DU
MERVE YILMAZ
NURIYE OZDEMIR
RUMEYSA AKYOL
SELMA TOREN
SEVCAN OKUCUtAR
sEHRIBAN BIRLIK
siMAN ENこ IN
ZEHRA ATAs
ZEYNEPINAN
OZCAN cELEBI
GUL8EN AYSAL
SELAMI ALTUN
YuSUF NARIN
YAKUP BUYRUK
HASAN UNAL
IPEK OGUZ
BU5RA SOYLER
YAsAR GUZEL
EVIN lMIR
YUNUS ERASLAN
FATMA NUR YIGEN
MELEK KULAK
1
2
3
MYA
3DH― KAN ALMA
BDH― M:KROBiYOLOJ:
BDH―
HAZIRLAYAN
4
BDH― PATOLOJ:
5
HALK SAGL:G:LAB.
OGR 60R FATMA SOYLEMEZ
sirLis enrru Uruivensiresi sR6ur xizrueruni ruesler vUrserorulu
rl sei LASoRATUAR TEKN iKLERi pRoeRarut
lBBiLABORATUAR TEKN.UYGULAMAS::卜 KLiNiK BiYOKiMYA ROTASYON PLANl
丁ARIH
Adr Soyadt
14-15.10.2014
21-22.10.2014
25-26.11.2014
02-03.12.2014
4
5
6
4
5
6
1
5
6
1
2
5
6
1
2
3
5
6
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
16-17.09.2014
23-24.09.2014
28-29.10.2014
04-05.11.2014
09-10.12.2014
16-1712.2014
30.09-01.10.2014
11-12.11.2014
23-24.2014
1
2
3
2
3
3
4
4
07-08.10.2014
18-19.11.2014
30-31.2014
EBRU ALTINAY
LEYLA OZALP
SAKIN 5!NIK
SIBEL BAR丁 lK
MEHMET OZHAN BAYRAI
H∪ SE YI N SANCAR
LEYLA YILDIZ
MEHA/1ET BESIM TEPE
AH MET DOGAN
FATMA[KINC!
HAYRiYE BAsEGMEZ
HASAN K05UN
ZEHRA SEYKAN
AY5EG∪ L ENGEZ
AY5EGUL EK!N
5ABAN AKBA5
HUSEYIN ERDEM
NURHAN AKcA
AYNUR OZCELIK
5ENAY G∪ NAY
」
ZEYNEP GUR
SE∨ G15ENGUL
MAZLUM GORGUN
CEYDA ELL[K
BEttUL ciFTci
YUSUF OZOGLU
GURBET KAYA
ERHAN sAHAN
BRA KAYA
BERNA BAKIR
K∪
SAHiN
リ
ualil
〓↓
”
5
6
HALK SAGL:G:LAB.
6r5n.cdn. isnnHilvl
.
一
・
﹂・︲
・
,
4
TATVAN DOGUMEVi
BDH KAN ALMA.
AYAN
HAZIRLAYAN
,
Qu
・
3
EMRAH GEcER
1 BDH.B|YOKiMYA
2 BDH-MiKROBiYOLOJ|
TDH― BiYOKiMYA LAB.
B:TLiS EREN UNiVERS:TES:SACL:K HiZMETLER:MESLEK YUKSEKOKULU
:LK VE AC:LYARDIM PROGRAMi
RESUSiTASYON l VE ACIL YARDo VE KUR丁 .cAL5.3 UYGULAMAS:ROTASYON PLAN!
15-19.092014
13-17.10.2014
17-2110.2014
15-19.12.2014
22-26.09.2014
20-24.10.2014
24-28.10.2014
22-26.12.2014
29.09-03.10.2014
27-31.10.2014
01-05.12.2014
10.10.2014
10-14.10.2014
08-12.12.2014
1
2
3
3
1
1
1
2
2
3
TAR:H
Hasan Emre YE丁 15K!N
Meryem TAN[R
Eylem YE51LDAこ
Sevgl GUNDOGD∪
Bahar HEZER
Damla BALKAN
EIif ERYILMAZ
2
3
Ktibra AYTIG
(i.ibra BOZDAG
-eyla BA$ARAN
Vlevltide YILDIZ
02:em AKKOYUN
Serhat AKBUDAK
Sibel cELiK
50 meyye DALK!RAN
Y!LDIZCAN
「 ugba
NOT:UYGULAMALAR PAZARTESi GUNLER:12‐ 16,CUMA GUNLER:08‐ 16 SAATLER:ARAS:NDA OLACAKT:R
I
2
3
BDH-
roxi
Acir
sERVis
israsYorrr
HAZ:RLAYAN
OGR.GOR.ALi GUZEL
KoMUTA KoNTRoL rueRrezi
一■ 一 ヽ
一一 ・
﹂
﹁
一 一
一
B:TLiS EREN UNIVERStTES:SACLiK HiZMETLERI MESLEK YUKSEK OKULU
SOSYAL HiZMET VE DANl,MANLiK B010MO SOSYAL HiZMET UYGULAMALARl(il)
24.09.2014… 30。 11.2014 cAR5AMBA GON0 09:00‐ 16:00 TARiHLERi ARASi ROTASYON PLAN:
(A) cRUBU
66nrnci lisresi
sirLis sosyaL
ffi
1.
3.
HACER OLCAV
NURAN sOvUrcU
4.
SEMRA GOKALP
5。
GULSEN ASLAN
6.
SEREN SELCUK
2.
(B) GRUBU 66neruci
YARD! M LA$MA
vl !4y4t{Eru4J4II!
ilsrrsi
TAn/At,t
SOSYAT
niZUrr urRrrzi
CiCEK YESiLCAY
2.
3.
TURKAN EAY
4.
6.
CENNFT AYDIN
ZEYNEP CANSiZOGLU
ruixnisaN salct
7.
SEHRiBAN POLATLl
8.
srorra
9.
N:LAY EROL
10.
OZGUR YALCiN
5。
ilres
ilsrrsi
(c) GRUBU 66neruci
siTlis
1.
BiRTANE Y:LMAZ
2.
ELiF YALCIN
nitr
sosYAt
poliriraun il
ruUoUnlU6U
ESMA BAYAR
BAHAR AVSAR
LEVLA GOKALP
3.
4.
5。
D:LEK EREZ
6。
TANSU 5AH
TULAY INAN
7.
8.
9.
BAHAR ARZl
10.
YFFER A田「AS
11.
LEVLA TOREN
(D)GRUBU
R
SHMYO UYGULAMA KRE5ve ANAOKULU
1.
2.
rixar resvUnrr
D:LAN S:MSEK
HAZ:RLAYAN
J
Download

rotasyon plan: 4 17092014 : 01102014