T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIcI
llceMⅢiEgitimMiid軸1時櫨
Sayl:82499420/200/3393106
30/03/2015
Konu:TUBlTAKSerglSi
…MUDURLUGUNE
AiKALE
Ilgi:Kaymakaml−kMakammdanallnan30/03/2015tar踊ve3379829SaylllOnay・
46 TUBil’AK Sergisi Erzurum Atatnrk Universitesi SurekiiEg両m Merkezinde
Sergilenecekolup・SergiyebugunsaatLD:001da NenehatunMeslekiveT専nikAnadolu
LisesらMeslekive Teknik Anadolu LisesiilelMKB AnadoIu Lisesi Ogrencileri ve
6gretmenleriHnkiimet KonaglOnunde hazlrbulunmaIan31/03/2015Sallgm油日seiMKB
CokProgramIIAnadoIuLises主ImamHatipLisesiveKandillilMKBCokProgramllLisesi
OgrencileriveOgretmenleriiIeb捕kte saatO9‥001daHukumetKonag16nmde(Kand輔
iMKBCokProgramllLisesiOgrcnciveOgretmen−erii−eI)irlikteokuldanalinaCaktlr.)
haz−rbuIunmalar−ileilgiliKaymakamllkMakamlndanallnanOnayiliSikteg6nderilmiitir.
BilgileriniziVegereglniricaederim.
KezzibanBITLISLI
Mudura.
$ubeMtiduru
DAGITlM
ligiliOkuiMuduI・luklerine
YenJMahllukttmetKonagiKa13A$kale
Elektr(mIkAg wwwmebgoVtr
e−pOSta adsoyad@mebgovu
A〉rin1両bligi甲n MusaDELIBA‡lvHKI
Iei(0312)XXXXXXX
トaks(0312)XXXXXXX
Bue、rakgtlveniieieklTOnikimZaiielmZaLfmm蘭rh的//cvmksorgumct・g・一Vtradres…den3267−2833−33e5−97bb−821bkoduIIetcy−tediiebliLr
T.C.
ASKALEKAYMAKAMLJeJ
IiceM皿EgilimMiidHrl噂組
Sayi:82499420/200/3379829
30/03/2015
Konu:TUBITAKSerglSi
KAYMAKAMLIKMAKAMINA
ASKALE
2014 −2015 egitim6gretim yll146・TUBITAK B61ge Serg−Si Erzurum・da
Sergilenecekolup‖19cmizOrta6gretimokuiIarlndanPazaHesig踊NenehatunMeslekive
TeknikAnadoluLisesi・MesIekiveTeknikAnadoluLisesivelMKB AnadoluLisesi3er
6grencivebirOgretmenilekatllcakt−r・Sallgun鉦seCokProgramllAnadoluLises主Kandilli
CokProgramllAnadoluLisesiilejmamHatipLisesi3erogrencivebir6gretmeniieadl
gecenserg−yekatlimaiarlVe beli皿entarihlerdeg6revliiziniisayllma−arImudurl蝉muzce
uygungormmektedir.
MakamlarlnlZCadauygungornlmesihaiindeolurIarlnlZaarZederim
SerhatERDEM
MudurV
OLUR
30/03/2015
M.FlratlAiOLAR
Kaymakam
YenlMah HukumctKonaglKat3Askale
胱ktronikAg wwwmebgovlr
e−POSta adsoyad@mebgoVtr
AyrlntlIIbllgiICln MusaDELIB^STVHKI
Tei(0312)XXXXX XX
Faks(03i2)XXXXXXX
BuevrakgovcnliCieklronlkimZaiielm∠aianm函tr http//cVraksorgumebgovtradrcs…den7464−alec−3deb−8b6a−298ckoduIleteyil.dii.b,1、,
Download

TÜBİTAK Sergisi - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü