~~\
....
'~·.'.·.~...·· ··:.'
..·~" ·
_":-:':"::":"
Say:I :
:'.
':::'"
·.···•·•·.·
':,:,i.,.,,,' iI· •....•............
T.e.
ADIYAMAN V ALiLiGi
il Mim Egitim Mudiitliigii
"
,...•....,...;:
'...................•..
12705949n74.03/4669027
20/10/2014
Konu» Temel Egitim kurslan
.................................
KAYMAKAMLIGINA
(il~eMilli E~tim Mudurliigune)
.......
""
'11,."",.
,
".
, ••••••••••••••••••
MUDURLUGlJNE
ADIYAMAN'
MiidUrlugumiize yeni atanan henuz adayhk egitimlerini almaull~ fum aday ogretmen,
rnemur ve diger personele yonelik olarak 15,16-22,23-29,30/11/2014 ile-06,07-13,14/11/l014 tarihleri
arasmda Cumartesi ve Pazar gUnleri Temel Egitim Kurslan yapilacaktrr.
Her kursiyerin gorev yapt~gl ilcede kursa kanlmasr esastir. Ancak ikamet ettikleri
kurs merkezlerinde de katilabilirler. Ikamet ettikleri illilede kursa kaulmak isteyen kursiyerlerin
kurumlarma birer dilekce vermeleri gerekmektedir, Dilekcelerine Ni.i.fusidaresinden alacaklan ikamet
belgelesini de ekleyeceklerdir. Ilce mudUrlGkleri toplanan bu dilekeeleri en gel( 03/11/2014 tarihi
mesai bitimine kadar n MUdilrliigUIDu.z insan KaynaklarL SubeSi (Mesleki Geli~imi Desteldeme vo
izleme Birimine) gonde:rmelerini ve adayltk egitimlerini ahnaml,l) biltGn personele irnza. kar~lhgtnda
duyurulmasl hususunda;
Bilgilerinize geregini onemle rica ederim
SeyfiOZKAN
Vall a.
Milli Egitim Miidiirii
Dagltun:
Kaymakamhklara (ilge M.E. Md.lUklerine).
Mudfuliigumilze bagh tUm birim, kurum ve kurulu,lara.
i1ME
Mutliirlii.gu ADIYAMA..-" - http://adlyolUoaIl.meb.gov.tr- e"po~tl&:[email protected]'
BUgi 1~11I:R.SASMAZ Memur - F.DOGA.."'l Set' -Tel: (tl416)11610Zl Dahill: 173 - Fak.s: (0416)1164570
au 9Vrak gUVGniielolktrooik
10/10
3~\td
im:ia ilGim2ililnml,tIr. http://olvraksorSI.l,m.b,eoV,lt adresill,;!ell 9141-1cdO-34a7·96b3-57281,odu
an~ 1~3
IllHoIJ
0L9t>9,[1::9U0
iii tt~it edilebillf,
6'[: 11
P10Z::/01/01::
Download

Temel Eğitim Kursları