T.C.
KILISVALILIGI
IIMilliEgitimM組d血1時n
25/02/2015
Sayl:31878094/611・03/2094502
Konu:Okulkurumdenetlemesi
MUDURLUGUNE
ilimizmerkezebagl10kulvekurumlar…nekteg6nderilendenetimfbrmunagOre;
geneldurumlarlileilgilibirincisiMart2015sonu・ikincisideegidm6gretimsonuolmak
uzere,ikiayda bir Mudur璃gumuz y鵬tic鵬taranndan denetleme yapllmasI
PlanlanmlStlr・
Bilgilerinizivebe皿lendenetimler時hazlrllkllOlunmaslnlricaederim“
AbdurrahmanSEVGiLi
ilMilliEgitimMuduru
/一 一 〇〇㌔
Ekler:1−Denetimfbrmu
こ主事
DAGITIM
Merkezebagl10kulvekurummudtirlukle加e
AkplnarCad・ValilikBinaslkat:179100−KILis
Ayrlntlllbilgi19inirtibat:
℡:(0348)8132828−123(壷:(0348)8131264
で亜):kilismem@meb.gov.trElektronikAg‥h叫://kilis・meb・gOV・tr
T7..へ..__1,._….〈−1.AlAL+_へ…し,青、。,。.1.),m701.、nm−C111・h什n//L)VrヂItQnrOII m(・h onv
(,ad,eSmden8953_298C−3eba−b9bc−a93dkodulleteyltedlleblIlr
!坦埋L坦辿坦_哩吐出吐出堕遡旦
oKUL/KURUM BiLGiLERi(Oku一/KurumM柵r航araflndandoIduruIacak)
OKUL/KURUM ADl
哩SON軋DURUMU 一一
Kadrolu Gerevlendirme
KadroIu Gerevlendirme
Memur .・…・・……・・ ・・・…・・……・
Miidur ・・……・・・…
Hizmetli
MudurBai.Yard・
D噌erPerSoneI
MiidiirYard.
66R[TM剛SN−Si:(Oku一/KurumMudurutaraf一ndandoIdurulacak)
Ka吐出_∴⊆迦由ehd虹♀∴唾辿担迫撃
OkuIOncesi
SInifOgretmeni
BraniOgretmeni
RehberOgretmen
TOPLAM: ・・………‥・●●● ・・・・・・・・・・・・・・・・・
66RENCisAYISl:KIZ:…………ERKEK:……・.....To農場M品・・…・・・・・・・…・
DEN[TLEMEKONULARl
1.0kuIBahCeSininGenelDurumu(TemizIik.0vuh
AlanIarl,SporTesisIeri,AgaeIandlrma,Bahce
Duvari)
2.0kulBinasImnGenelDurumu(BoyaBadana
Durumu,TuvaletIerinTemiz圃Bak…,BinaMn
TertipDuzeni)
3.SuDeposu,Arsiv,Ambar,SporodasIVediger
depolarlntertipddzeni,temizligi
4.OkuIKant面nDurumu(Temiz旧,Tertip−Duzenl.
CalISanIarlnSa釦kRaporIar一,FiyatListesi)
5.KutuphaneDurumu(TemizIigi,Duzeni,KuIIanlm
Durumu,G6reviiDurumu)
1
牌U$
4ネ羊
6.BTSInIfiarI,Laboratuarlar,AtOlyeIer(Tertip
Duzeni,Kul−anImDurumu′Ara9−GerecinBak一m一′
CaIIimaDurumu
7日dareOdalarI,6gretmenlerOdasl,Memur
Odalar…nTertipDuzeni
8.AtatdrkK6ieSi,OkulBayraglVeD高砂nin
durumu
9.S川IflarInDonanlmVeTertipDuzen
Durumu,Temiz圃
10.Y6netici,6gretmen,6grenciN6betleri
11.GeneIGuveniikTedbirleri
12.各軸m一〇gretimFa Iiyetleri〈DersAktivitesi′ SinIfHakimiyeti,OgrencilerinDerseKatIl ml′ Sin両iDis印nDurumu′MudurOgretmenin dersinegirmi mi?)
13.0kuIdaSosyalveK航urelEtkinIikIer・(YapI an DersDlSiCaI Smalar,SportifCaIlimalar′Kulup CaI imaiarl)
14.0kuldakiKuruIveKomisyonCal一Smalarl (DisipiinKuruIu,OnurKurulu′6grenCi Meclisi,OGYE)
15.0kuIAileBirIigiCaiISmalar一(ToplantIKararlarl′ HarcamaBelgeIeri,KararlarI,FaaIiyetleri)
16.DersKitaplarI…OgrencilereDa宮中m,Kul am veAtikKagltOiaraktopianmaDurumu,Bdt航 atIkiar−nayrIayrl〈pIastik,Cam,yag,PiIgibi) degerIend湘mesi
17.0kuITabeIasl,SInlfveBOlumAdiarl′Okul YerIeSimPanosu
18.0kulWebSayfas−nIng…CeItutulmasl′IIM冊
Eg時mMudurI蝉nunWEBsavfas−n−ngunluk
takibi
m
19.YatiIIVePansiyonluOkuIIardaYatakhaneve
D庫rBirimierinTertipDuzeni,TemizlB
20.0kuiyeneticileri,6gretmenIer,OgrenCiveveli
iletiSimi,VeIiz−yaretlerininyapiImas一
21.0kuluneIektrikprojesivarml,eIektrik
panoiar一…nyanIndaa5−1−ml?EIektrik
pan0larInlnkontr018
〈sigortaiarlnumaraIandlrlimlSmI?〉
22.Kurumun/okuiun ariividuzenIimi?
23.Okul/kurumunkaloriferkazaniVebaca
temizl蘭 yapIIarak,kaIorifer,ISlnma Ve
digertesisatIarInkorunmas−icinbakimVe
onarlmIyaPIImiiml?KonuiIe 廟Ii
duzenienecekbeigeierdosyalanmlSm一?
24.KaIoriferiyakang6revlinin′kaloriferyakma
yetkibelgesivarml?
25.0kuIveyakurumun;
a)SporSalonu
b)Kutuphane
C)Cokama函Saionu
d〉Diger…………………‥Varml?
Okuiungue巾VeZaylfyenIeri・・…・……・……・…・……
Tarih∴…./…‥/20...
DenetiemeyapanGOrevIinin
AdiVeSoyadi−Gerevi
3
Download

T.c. KİLİS VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü