T.C.
HACETTEPE
IINIVERSiTESI
SOSYALBILIMLERENSTITUSUIT,TUPUNTUCU
.i$i^$-t il ' ,.i i.ii iJt
Sayr: 12908312-010.991470
Konu: 2014-2015
BaharDdnemiprogramkayrtlanhakkrnda.
0510212015
Di.r.
i.....*r*.....
eDF,Ai.
v.S"Tt
T na.K.....
Anabilim Dah Bagkanhfr'na,
2014-2015 Opretim Yrh Bahar yanyrhnda Birinci Ofretim Lisanstistti programlara kayrth
dprencilerimizin program kayrtlanna iligkin du1uru Enstitiimtiziin web sayfasrndayer almakta olup,
kayrtlarda izlenecek adrmlar agafrda verilmigtir.
-O[rencilerimizin kayrt yaptrracaklandersleridamgmanlangdzetimindesegmesi,
-Ug niisha olarak dtizenlenecekprogram kayrt figteri <ifrenci, danrgmanve Anabilim Dah Bagkam
tarafindan imzalanmasr,
-imzalanankopyalann 6[renci, daruEmanve Anabilim dah Sekreterlili tarafindansaklanmasr,
-Programhaftasmmbitiminde, Sekreterliktarafindantoplananprogramkayrt fiqlerinin ve dekontlann
Bagkanltfrruzcabir yazr ekinde 18 $ubat 2015 tarihine kadar Enstitiimtize gonderilmesihususunda
gerelini cinemlerica ederim.
Saygrlanmla,
+
,/2
Dog.Dr.HAVVA KOK ARSLAN
EnstitiiMiidiir Yrd.
EKLER:
(lj sayfaprogramkayrtlan hakkrndabilgi
(!) sayfaOzel ve Misafir O!'rencilik programkayrtlan hakkrndabilgi
Enstitti Sekreteri: 0. AY (Paraf)y\
q
-
Haccttepe 0nivenitcsi Sosyal Bilimlcr EDstituso 06800 Beytep€-ANXARA E-ag: w.sosyalbilimler,hacencp.
Telefon: (0 I | 2) 29? 68 60-6 t Faks: ( 0 3 I 2 ) 299 2 I 47 E-posb: [email protected]'cdu.tt
['
edu.h
ililtilililtf
4637458508
Download

buraya