1
Eğitim Yönetmeliği
Bu yönetmelik Psikodrama Grup Psikoterapisi ‘Hazırlık’, ‘Yardımcı Terapistlik’,
‘Psikodrama Terapistliği’ eğitiminin esaslarını ve gereklerini belirlemektedir.
İstanbul Psikodrama Enstitüsü eğitimlerini 3 aşamada yürütmektedir. Bunlar; 1) Hazırlık Aşa
ması, 2) Temel Aşama, 3) Üst Aşamadır. Bu aşamalar psikodrama yöneticilik belgesine sahip
olunması için izlenmesi gereken aşamalardır.
Bireylerde Aranan Özellikler:
İstanbul Psikodrama Enstitüsünün eğitimlerine katılabilmek için bireyler kendi alanlarında en
az lisans eğitimini tamamlamış olmalıdırlar.
Hazırlık Aşaması’na, Hazırlık grubumuza psikolojik danışma, psikoloji ve ilgili bölümler (
klinik, sosyal gelişim psikolojisi v.s.) psikiyatri, psikiyatri hemsireligi alanlarinda yüksek
lisans mezunları ve doktora yapanlar katılabilirler.
Temel Aşama’ya Hazırlık Aşamasını geçenler devam edebilir
Üst Aşama’ya Temel Aşamayı geçen psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma, psikiyatri
hemşireliği alanı mezunları katılabilir.
Eğitimin Aşamaları ve Gereklilikleri
Hazırlık Aşaması: 24 saat sürmektedir. Bu sürenin 21 saatine girmek zorunludur,
devamsızlığın sadece 3 saati kabul edilebilir. Daha fazla devamsızlık yapan üye Hazırlık
Aşamasını bir sonraki grupla tekrarlamak zorundadır. Bu aşamada giriş semineri verilmekte,
enstitü kontratı okunup, imzalanmakta ve belirtilen süre içinde üyeler psikodrama
yaşantısından geçmektedirler. Kaynakça ve eğitim kontratı bu aşamada her üyeye dağıtılır. Bu
çalışmanın sonunda bireyler İstanbul Psikodrama Enstitüsü tarafından hazırlanan
Değerlendirme formu çerçevesinde kendilerini, gruptaki diğer üyeleri ve liderin tüm üyeleri
değerlendirdikleri bir çalışmaya katılırlar, son kararı Enstitü Başkanlığı verir. Aynı grup
içinde aralarında kan bağı bulunanların veya eş-partner durumunda olanların bulunması
uygun değildir. Aynı iş yerinde çalışanlar mümkünse başka gruplara dağıtılır. Medikal
psikiyatrik tedavi sürecinde olanlar gruba devam edemez. Grup Lideri Hazırlık aşamasından
Temel aşamaya geçerken değişebilir ve bu durum grup üyelerine duyurulur.
Hafta içi veya hafta sonu gruplarına katılım tercihleri olanlar Hazırlık Grubundan beraber
geçerek, aşama sonunda uygun gruplara nakledilirler.
Hazırlık aşamasına kayıt olacak kişi ilk grup ücretinden düşülmek üzere kapora öder ve kesin
kayıdını yaptırır.
Valikonağı Cad. No: 173 YKB Vakıf Apt. 80220 Nişantaşı - Istanbul TURKIYE
Tel: (90) 212 232 1263 - 232 4783GSM:0532 213 63 62 Fax: (90) 212 2314754
e-mail: [email protected] web site: www.istpsikodrama.com.tr
2
Temel Aşama: Bu aşamaya Hazırlık Aşamasını geçen ve Enstitünün kabul ettiği adaylar
katılırlar. Adaylar Eğitim Anlaşması (kontratı) Temel Aşama sürecine göre yeniden imzalarlar
ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederler.
Bu aşamadaki bireyler 350 saat teori ve pratik grup uygulamasından geçerler. 60 saat özel
seminer almak zorundadırlar. Bu aşamada 60 saatlik seminerler toplam saate eklenerek işlem
görürler. Seminer programları ve tarihleri her sene Eğitim programıyla beraber Eylül’de
Enstitü tarafından ilan edilir. Seminere katılacak üye sayısı Enstitü tarafından
sınırlandırılabilir veya bazen bir semineri birden fazla grup aynı zamanda alabilir. Her
aşamada gerekli sayıda seminer alınması zorunludur, üyeler bu seminerleri mutlaka izlemek
yükümlülüğündedirler. Kaçırdıkları semınerleri tekrarlayana kadar mezun olamazlar. Kendi
gruplarıyla bu seminerlere katılamamışlarsa, eğitim programını takip ederek seminerin başka
gruplarla tekrarına katılmalıdırlar.
Temel Aşamadaki bireyler ‘Supervizyon Oluşturma Esaslarını’ imzalarlar. Üyeler
gruplarını çocuk, ergen ve meslekten (Psikoloji, PDR ve ilgili bölüm öğrencileri dahil) olan
kişilerle yapamazlar.
Bu esaslar çerçevesinde kuracakları grupları Danışmanlarının
supervizyonları denetiminde yönetirler. Danışmanlar supervizyon veren psikodramatistlerden
oluşur. Enstitüde olan supervizörler listesinden kişi kendine uygun bir danışman seçer veya
danışman Enstitü tarafından tayin edilir. Danışmanlarla Enstitü arasında yapılan kontrata
uygun olarak Danışman eğer enstitü dışında bir uzman ise sorumlu olduğu grup üyesinin
yönettiği gruplara şahsen katılmak ve üyenin liderliği ile ilgili yazdığı bir raporu
değerlendirerek kullanmak üzere Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir. Gruba şahsen
katılamama durumunda bireysel süpervizyon yapılacaktır. (Hastalık, yurtdışında olma v.s.
gibi çok özel durumlarda süpervizyon telefon ve mail aracılığıyla gerçekleşebilir.)
Üyeler yönettikleri oturumlardan 6 tanesini seçerek bunların protokollerini (raporlarını)
Enstitüye sunarlar. ‘Protokol Yazılım Esasları’ Enstitü tarafından üyelere sunulur. Yeterli
görülen protokoller Enstitü tarafından onaylanır. Protokollerinde eksik bulunanlara raporları
düzeltilmesi için iade edilebilir.
Grup yönetiminde yetersiz görülenlerden yeniden grup yönetmeleri ve supervizyon almaları
talep edilir.
Üyeler eğer gruplarını başka bir üye ile yönetmiş iseler (dönüşümlü liderlik esasında) grup
yönetme sayısı ve düzenini danışmanlarıyla konuşmaları gerekmektedir. Çift liderle yönetilen
grupta üye sadece kendi yönettiği oturumların protokollerini sunmakla yükümlüdür. Bu
raporların tesliminden sonraki süreçte üyeden gerekiyorsa ve yetersiz görülürse tek başına bir
grup daha yönetmesi beklenebilir. Bu grupla ilgili genel tek bir rapor sunması yeterlidir.
Süpervizyon grubunu yöneten üyenin yöneteceği 10 seans esnasında kendi üyesi olduğu
Psikodrama Eğitim grubuna devam ediyor olması şarttır. Eğer kendi grubu mezun olduysa
üyenin saatlerine uygun bir eğitim grubuna devam etmesi enstitü tarafından sağlanacaktır.
Saat, semineri sınav v.s. gibi diğer zorunluluklarını tamamlasa bile kendi sürecinin verimliliği
açısından bu koşul zorunludur.
Adaylar Aşama bitiminde hem protokolleriyle, hem de teori ve kuramsal düzeydeki
bilgileriyle ilgili olarak yazılı veya sözlü sınava girerler. Bu sınavlarda eksik görülenler
Enstitünün belirleyeceği daha ileri tarihlerde tekrar sınava girmek zorundadırlar. (öğrencinin 2
sınav hakkı vardır.)
Valikonağı Cad. No: 173 YKB Vakıf Apt. 80220 Nişantaşı - Istanbul TURKIYE
Tel: (90) 212 232 1263 - 232 4783GSM:0532 213 63 62 Fax: (90) 212 2314754
e-mail: [email protected] web site: www.istpsikodrama.com.tr
3
Grubunuza ait açılmış olan ilk yazılı sınava katılım zorunludur. Mazaretsiz (rapor
göstermeden ) katılmayan veya boş kağıt teslim edenler diğer tüm sınav haklarını
kaybedecektir. Ilk sınava girenlerin ise minimum 100 üzerinden 30 puan alma zorunluluğu
vardır.
Yukarıdaki yükümlülükleri tamamlayan adaylar Temel Aşamayı tamamlayarak Psikodrama
Yardımcı Yöneticilik belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belge sahibi kişiler Psikodrama
Grup Psikoterapileri eğitimin üst aşamasını tamamlayarak Psikodrama yöneticiliği belgesini
almış olan kişilerle beraber yardımcı yönetici olarak grup yönetme yetkisini kazanırlar.
Enstitüden supervizyon almak zorundadırlar. Yanlarında Psikodrama Yöneticisi olmadan grup
yöneten kişilerin sorumlulukları çalıştıkları kuruma ve kendilerine aittir. Enstitü böyle bir
durumdan sorumlu tutulamaz. Bu belgeye sahip bireyler supervizyonsuz olarak hasta grubu
yönetemezler ( Hasta: belirli bir ücret karşılığı belirgin bir sorunla değişim için başvurmuş
kişi ). Resmi olarak kullanacakları ünvan Psikodrama Yardımcı Terapisti ünvanıdır.
Grup yönetme sürecini tamamlamamış olanların üst eğitime geçtiklerinde grubu başlatmış
olmaları şarttır, sınavlarında başarısız olanlara ara sınav hakkı tanınabilir, saatlerini ve
seminerlerini tamamlamamış olanların durumu tekrar değerlendirilir.
Grup saatleri ve seminer saatlerinin tamamlanması, grup yönetimi, protokol yazımı ve yazılı
sınav hem birbirleriyle bağlantılı hem de bağlantısız süreçlerdir. Birindeki başarısızlık
diğerlerini etkilemez ve öğrencinin eğitimini değiştirmez.
Üst Aşama: Bu aşamaya yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirerek Temel Aşamayı geçen
ve Enstitünün onayladığı meslek gruplarından üyeler katılabilirler. Bu aşamadaki üyeler 250
saat pratik grup uygulaması ve 60 saat uzmanlık alanına özgü özel seminerlere katılırlar.
(seminerler programda gruplara duyurulur.)
Bu seminerler grupların ihtiyaçlarına göre planlanır ve enstitü tarafından ilan edilir. Üst
Aşama süreci esnasında üyenin supervizyonsuz bir grup yönetmesi sakıncalıdır. Diğer grup
çalışmaları için Enstitüden izin almak zorunludur.
Bu grupta her üye 1 kez bir psikodrama ısınma oyununu baştan sona götürmek ve 1 kez
liderin danışmanlığında protagonist çalışması yapmakla yükümlüdür. Aşama sonunda
psikodrama ile ilgili uygulama ve teori bölümleri bulunan bir tez yazması ve sınava girmesi
zorunludur.
Valikonağı Cad. No: 173 YKB Vakıf Apt. 80220 Nişantaşı - Istanbul TURKIYE
Tel: (90) 212 232 1263 - 232 4783GSM:0532 213 63 62 Fax: (90) 212 2314754
e-mail: [email protected] web site: www.istpsikodrama.com.tr
4
Tez Sunum Kriterleri
1. Tez önerileri Üst Aşama grubu başlangıcından en geç 3 ay içinde Enstitü Başkanlığına
sunulur. Kabul görmesi durumunda başkanlık danışman tayin eder.
2. Grup üyeleri grup bitim tarihinden 3 ay once tezlerini teslim etmekle yükümlüdürler. Çok
özel durumlarda maksimum 3 ay olmak üzere düzeltme ve ekler için ek süre verilebilir.
3. Grup bitim tarihine kadar üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış olan tezlere ek süre
verilmez.
4. Tez yapmayan öğrenciler haklarını kaybederler ve diploma alamazlar.
5. Tezler betimsel yada araştırmaya yönelik istatistiksel modeller içinde yapılabilir.
6. Tez danışmanı her kim olursa olsun tez kabulunu ve onayını Enstitü Başkanlığı üstlenir.
Tez Değerlendirme Kriterleri:
1. Geçer : Puan Değeri : 70
2. Başarılı : Puan Değeri : 80
3. Yayınlanabilir : Puan değeri : 90
Kriterler:
1.Tez amaca uygun olarak bir yenilik ve yaratıcılık içermelidir.
2. İstatistiksel çalışmalar bilimsel kriterlere uygun olmalıdır.
3. Uygulamalar için yeteri kadar süpervizyon alınmış olmalıdır.
4. Dil ve yazım Kabul edilebilir bir düzeyde olmalıdır.
5. Kaynakça yeteri kadar zengin olmalıdır.
6. Dip notların veriliş sistemi kabul gören bir yapıya uygun olmalıdır.
Yazılı sınav enstitünün tayin ettiği tarihlerde yapılır. Bu sınava her aşama süresince veya
bitiminden sonra en fazla 2 kere girebilir. İki kez de başarısız olanlar eğitime devam
edemezler.
Devam: Üst Aşamada devam zorunludur. Önceden belirlenen tarihlerde üye habersiz üst üste
2 ay gruba katılmama durumunda eğitimden çıkartılır. Enstitü tarafından değiştirilen eğitim
tarihleri için bu durum geçerli değildir.
Bu yükümlülükleri yerine getiren adaylar Psikodrama Yöneticiliği diplomasını almaya hak
kazanırlar. Bu diploma sahipleri tek başlarına bir psikodrama grubu kurmak ve bunu devam
ettirmek yetkisine sahiptirler.
Resmi olarak kullanacakları ünvan Psikodramatist ünvanıdır.
Son iki aşamada üyelerin bir çok kez protagonist olmaları şarttır. Hiç protagonist
çalışması yapmamış üye eğitimini tamamlamış sayılmaz
Valikonağı Cad. No: 173 YKB Vakıf Apt. 80220 Nişantaşı - Istanbul TURKIYE
Tel: (90) 212 232 1263 - 232 4783GSM:0532 213 63 62 Fax: (90) 212 2314754
e-mail: [email protected] web site: www.istpsikodrama.com.tr
5
Psikodrama Eğitimciliği: Üst Eğitim Aşamasından sonra psikodrama eğiticisi olmak
isteyen adayın bir üst eğitime devam etmesi zorunludur. Bu programı enstitü düzenler
kriterleri duyurur ve uygular. Enstitümüzün uyguladığı bu eğitimcinin eğitimi sürecinde
başarısız olan aday en az 1 yıl beklemek suretiyle yeniden yeni bir grupla eğitime
başvurabilir. Önerilen bu 1 yıl adayın gelen geri bildirimleri değerlendirmesi,kendini
geliştirmesi için son hak olarak kullanılır.
Psikodrama Öğrenci Grupları:
Bu grup uygulamalarına Psikoloji, Eğitimde
Psikolojik Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencileri katılabilmektedir.
•
•
30 (Haftada 3 saatlik 10 oturum)saat Teori ve Pratik
2 Eğitim Semineri
Gruba katılanlar mezuniyetlerinden sonra Psikodrama Eğitim grubuna ( mezun oldukları ana
bölümler tekrar incelenir.) devam edebilirler. Hazırlık grubuyla başlar ve eğitim programına
göre devam ederler. Aldıkları saatlerin en fazla 20 saati eğitim saatlerine sayılır. Son kararı
Enstitü Başkanlığı verir.
Üyenin Enstitü ile İlişkisinin Kesilmesi ve İzinler
Eğitime devam eden adayın şu koşullarda enstitü ile ilişkisi kesilir:
- Aday imzaladığı anlaşmalara uymazsa,
- Aday enstitünün ve mesleğin koyduğu etik kurallara uymazsa,
- Aday yazı ile belirtilmediği halde eğitiminin ve uygulamaların anafikrine ters düşen bir
eylemde bulunduğunda enstitü tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarılara uyulmadığı
takdirde,
- Grup çalışmalarını ve seminerleri diğer üyelerin eğitimlerini etkileyecek bir tarzda ihmal
etmesi ve 2 ay ( 24 saat ) Grup liderine ve enstitüye bildirmeden devamsızlık yapması
durumunda ( Hazırlık Aşamasında 24 saatlik eğitimin 21 saatine katılmak zorunludur.
- Aksi halde hazırlık grubu tekrar ettirilir.
- İzin almasına rağmen üyenin devamı sene sonunda eğitim için gereken asgari limite
ulaşımıyorsa gruptan çıkartılır.)
- Sınavdan 1 ay önceki sure içinde eğitime ara verme başvurusu yapılmışsa izin verilmez
- Üye ancak diploma aldıktan sonraki kullanıcağı ünvanları,henüz eğitimi esnasında
kullanmaya başlamış ise ilişiği kesilir.
- Enstitünün belirlediği yönetici, çalışma sistemi ve disiplinini kabul etmediği takdirde.
- Aday her aşama için geçerli olmak kaydıyla enstitünün bilgisi dışında supervizyonsuz
grup yönetirse,Psikodrama eğitim grubu yönetirse,sertifika veya diploma verirse
- Grup çalışmalarının ücretlerini düzenli olarak ödemezse, ( Bkz. Ödeme Kuralları ve
Devamlar)
- Enstitünün belirlediği tarihlerde mazeretsiz olarak ‘ Aşama Sınavları’na ‘ katılmazsa.
Valikonağı Cad. No: 173 YKB Vakıf Apt. 80220 Nişantaşı - Istanbul TURKIYE
Tel: (90) 212 232 1263 - 232 4783GSM:0532 213 63 62 Fax: (90) 212 2314754
e-mail: [email protected] web site: www.istpsikodrama.com.tr
6
Grup İptali
Haftaiçi ve hafta sonu çalışmaları en az 6 kişiyle yapılır. Bu sayının altında olan grup oturumu
iptal edilir, gelenler muaf tutulur, gelmeyenler ücret ödemekle yükümlüdürler. Zorunlu
hallerde liderler grup oturumlarını iptal edebilir ya da erteleyebilirler.
Eğitime Ara Verilmesi- Grup Değişimi veya Birleşimi
- Adayların eğitimi kesintiye uğradığı durumlarda üyeler, enstitünün uygun gördüğü grup ve
çalışma zamanını beklemek zorundadırlar.
- Uzun süreli bir izin ( 6 ay-1 yıl)-doğum, askerlik, hastalık, yer değiştirme, yurt dışında
okuma ve çalışma- tüm eğitim süreci boyunca 1 kere verilir.
- Dilekçe ile başvurduğu ve enstitü tarafından uygun görüldüğü takdirde uzun süreli
uzaklaşmalar kabul edilir ve kişi eğitimine devam etmek istediği zaman eğitim saatlerine
uygun bir gruba ya da eğer çok büyük bir zaman arası yoksa tercihen kendi grubuna
yerleştirilir. Grup lideri ve enstitü başkanlığının yardımıyla beraber aradaki eğitim
saatlerinin telafi edilmesi için çalışır ( yaz çalışmalarına, konulu gruplara, hafta içi
seminerlerine katılmak gibi). Eksik saatler Enstitünün uygun gördüğü bir biçimde
tamamlanır.
- Mesleki etik göz önüne alınarak grup sayısı azaldığında bazen enstitü grup değişimleri
yapmak veya grupları birleştirmek durumunda kalabilir. Hem üye hem de grubun yararına
olabilecek bu değişimlere uyulması gereklidir.
- Özellikle Hazırlık Aşamasında grup sayısı 25’e kadar çıkabilir. Temel Aşamaya geçerken
diğer uygun gruplara dağıtım yapılır. Bu dağılımda bireylerin tercihi ön planda tutulur.
Daha sonra kan bağının olması, aynı iş yerinde çalışma, psikodrama grup tecrübesi
yaşamış olma gibi kriterler doğrultusunda üyeler farklı gruplara geçirilir. Seçim
Enstitünün uygun gördüğü tarzda yapılır. Grup değiştiren üyeler kendilerine uygun
olmadığı takdirde dilekçe ile enstitüye bildirebilirler, enstitü bunu değerlendirir, karara
bağlar ve üyeye bildirir.
- Katılımın belli bir sayının altına indiği durumlarda Hazırlık grubunun başlama tarihi
değiştirilebilir.
- Grup boşluğu yaşanması – üye sayısının bir grupta 12’nin altına düşmesi veya uzun süreli
olarak çok az sayıyla çalışma zorunluluğunun doğması durumunda grup bileşimi veya
yeni üye eklenmesi söz konusu olabilir. Bu değişimlerden grup üyeleri önceden haberdar
edilmeyebilir.
- Üye çeşitli nedenlerle grup değiştirmek istediğinde yazılı bir dilekçeyle başvurmalıdır.
Eğitim saatleri gözönünde tutularak kendisiyle yapılan sözlü görüşme sonrasında uygun
bir gruba yerleşebilir veya beklemeye alınabilir.
- Grup çalışmaları esnasında o günkü katılımcı sayısı 6 kişinin altındaysa oturum iptal
edilir. Gelmeyenler ücret ödemekle yükümlüdürler. Gelenlerin ödeme planı grup ve
liderin kararına bırakılır.
Valikonağı Cad. No: 173 YKB Vakıf Apt. 80220 Nişantaşı - Istanbul TURKIYE
Tel: (90) 212 232 1263 - 232 4783GSM:0532 213 63 62 Fax: (90) 212 2314754
e-mail: [email protected] web site: www.istpsikodrama.com.tr
7
-
Her 2 aşamada da sınavdan 1 ay önceki süreç içinde eğitime ara verme dilekçesi kabul
edilmez.
Aradan Sonra Eğitime Geri Dönülmesi
Enstitü içi Eğitime Ara Verenler
Ara verme durumunda öğrencilerin bilgi ve beceri donanımında kayıplar olmaktadır.Bu
yüzden dönmesinde kalitenin korunması için aşağıdaki kurallar uygulanır.
1 yıldan fazla ara verme durumunda:
-
Aşama içinde alınan saatlerin %80’i sayılacaktır.
2 yıldan fazla ara verme durumunda :
-
Aşama içinde alınan saatlerin %70’ı sayılacaktır.
3 yıl ve üstü ara verme durumunda :
- Aşama içinde alınan saatlerin %50’i sayılacaktır.
Farklı bir Psikodrama Eğitim Grubundan Geçiş Yapmak İsteyenler
-
Diplomasını alıp aşama bitiminde gelmişse yeni aşamaya devam edebilir.
Aşama arasında gelenlerin aldıkları saatlerin %50 ‘si (2/4) enstitü tarafından eğitiminin
devamı için sayılacaktır. Eğitim saatleri dışındaki seminerler, atelye çalışmaları ve kongre
katılımları ayrıca değerlendirmeye alınır.
Yaz Kursları, Yatılı Kurslar, Yurtdışında Yapılan Çalışmalar,Konuk Lider
Çalışmaları
-
-
-
Dünyada tüzel kişilik olarak varolan psikodrama eğitim kurumlarında seminer ve
uygulama çalışmalarında bulunan üyelerin çalışmaları enstitü tarafından şu şartlar altında
kabul edilir: 1) ilgili kurum veya şahıstan alınan resmi belgenin enstitüye sunulması, 2)
ilgili kurum ve kişilerin psikodrama eğitimcisi statüsünde olması, 3) katılınan
çalışmalarda süreç analizi ( processing )’nin yer alması, 4) bu çalışmalarda kazanılan en
fazla 30 saatin ( her aşama içinde ) üyenin eğitim saatlerine eklenmesi mümkündür.
Bunun dışındaki çalışmalar üyenin kendi mesleki gelişimi açısından değerlidir.
Enstitü her yıl yaz kursları, yatılı çalışmalar düzenler ve ilan eder. Bu çalışmalar yalnızca
eğitim görenlere açık olduğu gibi, tüm meslekdaşlara da açık olabilir ( kimlerin
katılabileceği önceden duyurulur).
Yabancı liderle yapılan çalışmalarda öncelik eğitim görenlere verilir. Diğer meslekdaşlar
açık kalan kontenjanlara yerleştirilirler. Yabancı terapistle çalışırken birkaç grubun
Valikonağı Cad. No: 173 YKB Vakıf Apt. 80220 Nişantaşı - Istanbul TURKIYE
Tel: (90) 212 232 1263 - 232 4783GSM:0532 213 63 62 Fax: (90) 212 2314754
e-mail: [email protected] web site: www.istpsikodrama.com.tr
8
-
birlikte çalışması Enstitünün tasarrufundadır. Ücretlerdeki değişiklik yabancı terapistin
talepleri doğrultusunda öğrenciler arasında paylaştırılır.
Enstitünün düzenlediği ve denetlediği bu çalışmalara katılan ve enstitüde eğitim gören
adayların çalışmaları eğitim saatlerine eklenir.
Her üyenin tüm eğitim aşamaları boyunca en az 2 yatılı yaz çalışmasına katılması
zorunludur ( 1 kez Temel Aşamada, 1 kez Üst Aşamada ) . Bu sayı enstitünün isteği (saat
eksiği olanlar v.s.) doğrultusunda daha da artabilir.
Seminerler, Maraton ve Konulu Gruplar
Seminerler: Temel Eğitim ve Üst Eğitim aşamalarında temel olarak alınması gereken
seminerler her yılın Eğitim Proğramında görülür. Grupların geldikleri aşamalara göre
seminerler Enstitü tarafından planlanır ve sene başında belirlenir. Kendi grubuna verilen
semineri kaçıran üye aşama boyunca başka gruplar için açılan seminerleri takip etmeli ve
açığını kapamalıdır. Temel seminerleri tamamlamayan üye sınava kabul edilmez.
Tek seminer eksiği olan üye sınava girme sürecindeyse, o semineri sınavdan sonra başka bir
grupla beraber almak üzere borçlu olarak sınava girmesine izin verilir. Sınavda o seminerlerle
ile ilgili çıkabilecek sorulardan Enstitü sorumlu değildir. Böyle bir durumda sınava
girebilmesi için eksik seminerini – saatini telafi etmek üzere Maraton, Konulu Gruplar ve
Haftaiçi (Bireysel Psik.-Çocuk Psik.) seminerlerine katılmalı ve daha sonra borçlu seminerini
almalıdır. Böylece tek eksik seminer için sınava girememe durumu ortadan kalkmış olur.
Borçlarını tamamlamadan mezun olmuş sayılmaz. Herkesin katıldığı açık grupların saatleri
eğitim saatlerine eklenemez.
Haftaiçi Özel Seminerler: Çocuk Psikodraması, Bireysel Psikodrama v.s. gibi özel
konularda daha derin olarak çalışmak üzere yaşantısal temelde düzenlenir. Genelde 8 oturum
olarak ( 1 oturum=2 saat) haftaiçi saatlerinde planlanır. Sadece psikodrama grup
psikoterapisine devam eden öğrencilerin katılması uygundur. Alınan saatler eğitim veya
seminer satlerine eklenebilir. (üyenin eksiklerine göre hangi sürecini telafi edeceğine Enstitü
karar verir. ) Seminer bitiminde üyelere katılım sertifikası verilir. İstanbul Psikodrama
Enstitüsü öğrencisi olmayanların bu seminere katılımı psikodrama saatlerini ve eğitim
aşamasını gösterir bir belge ile mümkün olabilir.
Maraton ve Konulu Gruplar: Maraton Gruplar ve Konulu Gruplara katılım serbesttir,
psikodrama grup terapisi eğitim sürecinde olmak zorunludur. Mezun olan veya eğitimine
devam eden tüm öğrencilerimize açıktır. Önceden tarihleri duyurulan bu gruplara isim
yazdırarak ve kapora yatırarak ön kayıt yaptırmak gerekir, Grupların konuları ve kabul
edilecek üye sayısı önceden bildirilir. Herhangi bir tarih değişimi internetten veya ön kayıt
yaptırmış olanlara bireysel olarak duyurulur.
Bu gruplarda alınan saatler eksik saatlere ilave edilir. (seminer veya yaşantı olarak) 2 hafta
kala yapılan iptallerde ödenmiş olan ücret geri iade edilemez.
Özel Not: Seminer saatleri 12 saattir. Seminer saatlerinde kaçırılan saatlerin oturumlarının bir
sonraki seminerde tekrar alınarak tamamlanması gerekir. Sadece o oturum tekrar alınacaktır.
Valikonağı Cad. No: 173 YKB Vakıf Apt. 80220 Nişantaşı - Istanbul TURKIYE
Tel: (90) 212 232 1263 - 232 4783GSM:0532 213 63 62 Fax: (90) 212 2314754
e-mail: [email protected] web site: www.istpsikodrama.com.tr
9
Tüm seminerin tekrarlanması gerekmez. Etik semineri hafta içi 3 saatten 2 toplantı halinde 6
saat yapılır. Senede 2 defa açılır ve duyurulur. Öğrencilerin tarihleri takip ederek bireysel
kayıt yaptırması gerekir. Gruplar için ayrı ayrı açılmayacaktır.
Üyelere Verilen Formlar
Eğitim Aşamaları boyunca aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak üyelere dağıtılacaktır:
- Psikodrama Eğitim Anlaşması
- Eğitim Yönetmeliği
- Kaynakça
- Psikodrama süreç analizi değerlendirme formu
- Öğrenci saat takip formu: Eğitim dönemi süresince üyenin tüm çalışmalarını ( grup,
seminer, yaz çalışması, ekstra çalışmalar, v.s. ) bu form üzerinde düzenli olarak tutması ve
gerekli lidere imzalatması gerekir
- Çalışma Takip Formu: Hazırlık aşamasından itibaren üyeler sadece grup çalışmaları (
yabancı psikodramatistle çalışmalarda dahil) içinde yaptıkları protagonist çalışmaları ve
aldıkları yardımcı ego rolleriyle ( bir protagonist çalışmasında alınmış bir rol olması
gerekir) ilgili detayları bu forma doldurmaları ve grup liderlerine imzalatmaları beklenir.
Bu formun üye tarafından saklanması ve Aşama sınavlarına getirilmesi zorunludur.
- Kredilendirme formu: Yurtiçi ve yutdışında katılınan psikodrama saatlerinin gerekli lidere
imzalatılarak kredilendirilmesi
Ödeme Kuralları ve Devamlar
1) Enstitü ödemeleri çalışma esnasında ödenir. Hafta içi grupları her hafta tek oturum, hafta
sonu grupları ise her hafta sonu 3-4 oturum ücretini öderler.
2) Yıl sonunda ödemelerin gecikmesi durumunda % 15 gecikme cezası uygulaması yapılır.
-
-
-
Sene içinde grup veya seminerlerle ilgili borçlanmaların eğitim yılı olan Haziran ayında
ödenmeyen borçlara ceza ilave edilecektir.
Üyeler hiç bir sebeple grup ücretinde muaf tutulmazlar. Hastalık, tatil, başka bir eğitim
programına katılma-görevlendirilme olsa dahi yada ulaşım problemleri gibi tüm sorunlar
muafiyeti gerektirmez.
Yaz konferansı, psikodrama pikniği, psikodrama gezileri, maraton çalışma v.b.
çalışmaların eğitim ve konaklama ödemelerinin geciktirilmesi veya ödenmemesi ilişki
kesme sebebidir.
İzin dilekçesi vermek yalnızca habersiz gelmediğinizin göstergesidir, bu yok
sayılmamanız ya da istediğiniz ölçüde devamsızlık yapacağınız anlamına gelmediği gibi
ücret ödemekle de yükümlü olursunuz. İzin dilekçesi vermeniz durumunda dahi belirtilen
devam sürelerini aştığınızda enstitü ile ilişkiniz kesilir.
Valikonağı Cad. No: 173 YKB Vakıf Apt. 80220 Nişantaşı - Istanbul TURKIYE
Tel: (90) 212 232 1263 - 232 4783GSM:0532 213 63 62 Fax: (90) 212 2314754
e-mail: [email protected] web site: www.istpsikodrama.com.tr
10
3) Yalnızca kendi çıkarlarınız için değil grubunuzun da devamlılığı için gruba düzenli
gelmeniz önemlidir. Devam ve izin koşulları ile ilgili olarak sizlere daha önceden
dağıtılmış olan yönetmeliğimizi dikkatlice okuyunuz. Elinizde yoksa enstitü
sekterterliğine danışarak tedarik ediniz.
4) Şirket veya okulun üyenin çalışma ücretlerini karşılaması durumunda üye sponsoruyla
enstitü arasındaki ödeme sürecinden sorumludur. Enstitünün kuralları ve ödeme sistemine
uymak zorundadır. Toplu – senelik ödemelerde çalışmaya gelinse de gelinmese de ödeme
alınacaktır. Enstitü kuralları ile kendi sponsorunun ödeme kuralları arasındaki farklılıklar
konusunda enstitü kuralları geçerlidir.
5) Enstitü öğrencisi olmuş kişi yukarıdaki tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.
6) 'Üye eğitim ücretleriyle ilgili bir ödeme zorluğu çekerse ancak 1 yıl içindeki eğitimlerde 3 aylık
borç yapabilir. Her yeni yıl bir önceki yılın borçlarının ödenmesi devam için şarttır.'
7) Eğitim yılı sonu olan haziran ayındaki son oturumda tüm üyelerin eğitimdeki durumları
,devamları incelenir.Özellikle devamsızlık durumlarında üye haber versed 2 ay (üstüste)
devamsızlık yapmış ise eğitime devam edip etmiyeceği gözden geçirilir.
I.P.I tüm diğer şirketlerde olduğu gibi kendi kurallarını kendisi yaratmış özel bir kuruluştur.
Bu konudaki hassasiyetiniz bizim için önemlidir.
Diploma ve Sertifikalar
‘Psikodrama Yardımcı Yöneticilik Diploması ve ‘Psikodrama Yöneticilik Diploması’ gibitüm
belgeleri verme ve düzenleme yetkisi Enstitü Başkanlığının gözetiminde Enstitüye aittir.
Eğitim esnasında “Bireysel Psikodrama”, “Çocuk Psikodraması” vs. gibi alt uzmanlık
alanlarında yukarıda adı geçen Diplomalarla beraber geçerli sayılan “Sertifika”lar
verilir.Üyeler aşamalarıyla ilgili tüm kriterleri tamamlamadan diploma alamazve ünvanlarını
kullanamazlar.
-Her 2 aşamanında diploması uluslararası geçerliliktedir. Fepto (Avrupa Psikodrama Eğitim
Organizasyonları Federasyonu) ya üye olan IPI Diplomaları ve Eğitimleri bu federasyonun
standartlarına gore belirlenmiştir.
ASGPP (Association of Sociodrama, Grup Psychotherapy and Psychodrama) ve BPA (British
Psychodrama Association) bireysel üyeliğindeki eğitimciler tarafından yönetilen IPI’dan
başka yabancı eğitimi enstitülerine geçen üyeler geçtikleri ülkenin ve Psikodrama
enstitüsünün iç kriterlerine gore eğitimlerine devam ederler.IPI eğitimcilerinden eğer istenirse
geçilen enstitü yönetimine referans mektubu veya üyenin eğitim saatlerini gösteren belge
sunulabilir.
Valikonağı Cad. No: 173 YKB Vakıf Apt. 80220 Nişantaşı - Istanbul TURKIYE
Tel: (90) 212 232 1263 - 232 4783GSM:0532 213 63 62 Fax: (90) 212 2314754
e-mail: [email protected] web site: www.istpsikodrama.com.tr
11
Temel ve Üst Aşama için toplam Çalışma Saatleri Dökümü
600 saat teori ve pratik-grup yaşantı süreci.
120 saat temel seminerler
80 saat süpervizyon – danışmanlık (grup yönetme: 40 saat olarak hesaplanır.)
( bireysel süpervizyon alma: 40 saat olarak hesaplanır.)
30 saat yabancı liderle büyük grup deneyimi ( yatılı yaz çalışması)
20 saat yabancı liderle kapalı küçük grup deneyimi
50 saat tezlerle ilgili teori ve metod çalışmaları
-----
900 saat toplam çalışma süresi
Valikonağı Cad. No: 173 YKB Vakıf Apt. 80220 Nişantaşı - Istanbul TURKIYE
Tel: (90) 212 232 1263 - 232 4783GSM:0532 213 63 62 Fax: (90) 212 2314754
e-mail: [email protected] web site: www.istpsikodrama.com.tr
Download

psikodrama eğitimi