EK.I
ULA $r IRMA
"
*'fsilT
JB
$M E
#dti"lHf
B
AKANLTGT
igletmemiz, tehlikeli madde faaliyetlerinde bulunmaktadrr. Bakanh[rmz
tarafindan yayrmlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tagrnmasr Haklinda
Ydnetmeligin 6 ncr maddesinin tigi.incii fikrasr gerepi alnmasr zorunlu olan
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi'nin, sciz konusu ydnetmeli$e ba$h olarak
Bakanhkga yayrmlanmrg olan "Tehlikeli Madde Faaiiyet Belgesi
Diizenlenmesine iligkin usul ve Esaslar Hakkrnda ycinerge" '9.r9"u.ri-nd,
agagrda igaretli faaliyet konusu/konulanna uygun olarak dtizenlenerek tarafrma
verilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gere$ini arz ederim.
Temsile yetkili kiginin
Adr soyadr
Imza/Kage
Adres: .........
iletigim(tel./faks/e-posta):
EK
: (Ydnergenin 6 ncr maddesinde istenen belseler.
[oo'ouneN
r
DpercerlsveN lyuKLEyEN EcouopnsN
EeogelraN n
n
renr-ToNTEyNER/TA$TNABiLiRTANK tSLETMECisi
alrcr
Download

Ek-1