SAL1K HIZMETLERI GENEL MUDLRLUOU SAGLIK BAXANLIOI ORGAN.DOKU NAKLI yE
DIYALIZ FflZMETLERI DARE 3ANANLtGI
033.2015 1637 - 5633 164 4-16
0
1 1
T.C.
SAULEK BAKANLR1
Saglik 1-lizmetleri Genel MQdUrlüü
I TI I 111111111
C C-CC S 6 3 2 914
Sayi56733164/200.99
:
Konu : Ankara Uzman Hekini Egitimi
Saglik Bakanligimiz y e Avrupa Birligi tarafindan ortakIaa yurUtulen Organ Bagiinda
Uyum Için Teknik Yardirn" isimli projenin, egitim aktiviteleri kapsarninda, beyin ölurnü
bildirim formuna imza atmasi kanunla betirIenrni olan uzman hekimlere yonelik egitimler
düzenlenrnektedir. Ankara Bolge Koordinasyon Merkezine Bagli illerden katilacak olan uzrnan
hekimlere yönelik olarak, 5-7 Mart 2015 tarihlerinde Ankara iii. Meyra Place Otel'de egitirn
düzenlenecektir.
Katilmasi planlanan uzman hekimlerin listesi, egitici listesi, egitim prograrni y e makam
onayl ekte sunu1mu olup, ilinizde gorevli adi gecen personellerin soz konusu egitime
katilimlarinin salanrnasi hususunda;
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Dr. Murat OZTURK
Bakan a.
Daire Bakani V.
Ekler:
1- Makarn Onayi (1 Sayfa)
2- Katilimci Liste (2 Sayfa)
3- Egitim Progranii (2 Sayfa)
4- Egitici listesi
(1 Sayfa)
Dagitirn: 9 II Valiligine
- Ankara ii Valiligi
- Antalya I! Va1i1ii
- Bursa II Valiligi
- Eskiehir II Valiligi
- Istanbul Ii Valiligi
- Izmir II Valiligi
- Malatya II Valiligi
- Konya Ii Valiligi
- Gaziantep II Valiligi
Organ. Doku Nakii ye Diyaiiz I-iiznietieri Daire Bakanitgi
Adres: Ruzgarii Cad. Pievne Sok. No:7 Kat:4 Oda No:2 I Uius- ANKARA
Telcion: (0312) 324 63 48 Faks:324 5515
Bu beige 5070 saytit eiektronik tmza kanuna gore guvenh elektrontk tm-La He tmzaianmistir.
Evraktn elektronik imzaii suretine http:fie-beige.sagiik.gov.tr adresinden f8486d88-f71 9-4ad3-8cfD-a i fi 79261 bc4 kodu tie eriebihrstntz.
T SAOLIK BAKANLIOI . SAGLtK HIZMErLERI
GENL
URLUCU. SALIK BAKANLIOI
ORGAN.DOKU NAKLi E DIYAUZ HLZMETLERI
DAIRE BAKANLRil
270220151517. 5673iI4 -'M5376425
y
4
G'nf
I
T.C.
SAcILIK BAKANLIdH
Saglik I-Iizmetleri Genel Mudurlugu
I fl.t.ut
Sayi
56733164/020
Konu Ankara Uzrnan Hekim Egitimi
GENEL MUDORLUK MAKAMINA
Saglik Bakanhgirniz ye Avrupa Birligi tarafindan ortak1aa yurutulen "Organ Bagiinda
Uyurn tçin Teknik Yardim" isimli projenin egitirn aktiviteleri kapsarninda, beyin ölümü
bildirim formuna irnza atmasi kanunla belir1enmi olan uzrnan hekimlere yonelik egitimler
düzenlenmektedir. Ankara Bolge Koordinasyon Merkezine bagli illerden katilacak olan uzrnan
hekimlere yonelik olarak, 5-7 Mart 2015 tarihierinde Ankara iii, Meyra Palace OteI'de egitirn
düzenlenecektir.
Makammizca da uygun göruldugu takdirde, ekte isimleri bulunan katihmcilarm
düzenlenecek olan egitirne katilirniarinin saglanmasi, 5-7 Mart 2015 tarihieri arasinda
görevlendirilmcicri; konakiarna ye u1airn gidericrinin soz konusu projenin organizasyon
butcesinden, yevrniyclerinin ise kurumlarinca kari lanmasi hususlarini,
Tensiplerinize arz ederim.
Dr. Murat OZTURK
Daire Bakani V.
Uygun gorulc arz ederirn
Uzrn. Dr. ArifKAPUAOASI
Genel MüdUr Yrd. V.
OLUR
I... /2015
Prof. Dr. Dogan UNAL
Bakan a.
Gene! Müdür V.
I?Oth171I
&aiiI! Aikaiiik
imza lie imzalanrnistir.
F.vrakin cicktronik imzali surelinc htp:!!c-belge.saglikgov.tr adresinden Ibb1e445-888a-469a-bce7-84738td40f48 kodu ile eriebUirsiniz.
II
5-7 MART 2015 ANKARA UZMAN HEKIM EITiMi
SIRA
IL
1 ANKARA
AD[-SOYADI
NIHAN ERDOAN
BRANS
ALITII KURUMU
Anestezi
29 MAYIS DEVLET HASTANESI
2 ANKARA
GOKSEL GUVEN
Dahili YB
A.U. TIP FAKULTESI HASTANESI
3 AKSARAV
HACER VENICE
Arestezi
AKSARAY DEVIET HASTANESI
4 AKSARAV
ONAT OZER
Nbroloji
AKSARAY DEVLET HASTANESI
5 ANKARA
AYSE OZCAN
Ariestezi
ANKARA EITiM ARASTIRMA HASTANESI
6 ANKARA
RAFET VARIMOLU
Anestezi
ANKARA EITIM ARASTIRMA HASTANESI
7 ANKARA
MELTEM BEKTAS Anestezi
IANKARA EiTIM ARASTIRMA HASTANESI
8 ANKARA
ERDEM GURKAS
Nöroloji
ANKARA NUMUNE EAH
9 ANKARA
iSMAiL AYTA
Anestezi
ANKARA NUMUNE EAH
10 ANKARA
MUGE AKIRCA
Anestezi
ANKARA NUMUNE EAH
11 ANKARA
TULAY TUNER PEKER
Anestezi
ANKARA UNIV. TIP FAKULTESI HASTANESI
12 ANKARA
SABA MUKADDES SAYGILI Anestezi
IANKARA UNIV. TIP FAKULTESI HASTANESI
13 ANKARA
FATMA iREM YESILLER
Anestezi
ANKARA UNIV. TIP FAKULTESI HASTANESI
Nbroloji
ATATURK DEVLET HASTANESI
14 ZONGULDAK SEBNEM KARAAY OZKALAYCI 15 ZONGULDAK OLCAY ARICAK Anestezi
ATATURK DEVLET HASTANESI
16 ANKARA
AYSE ZORLUTUNA
Anestezi
ATATURK EAH
17 ANKARA
NISA ASTARCIOtLU
Anestezi
1ATATORK EAH
18 ANKARA
EZGI ERKILI
Anestezi
ATATURK EAH
19 ANKARA
AYA OZCAN
Ariestezi
ATATURK EAH
20 1ANKARA
JALE AKPINAR
Nbroloji
ATATURK EAH
21 BARTIN
FAT1H KARADUMAN
Näroloji
BARTIN DEVLET HASTANESI
22 BARTIN
ARMAAN VAROL
Nöroloji
IBARTIN DEVLET HASTANESI
23 BARTIN
iSMAiL UYSAL
Anestezi
BARTIN DEVLET HASTANESI
24 BARTIN
1BRAHIM MUSTAFA EROL
Anestezi
BARTIN DEVLET HASTANESI
25 YOZGAT
IDEM KANTEKIN UNAL
Anestezi
BOZOK UNiVERSITESI TIP FAKULTESI
26 ANKARA
OVA KALE
Anestezi
DISKAPI VILDIRIM BEYAZIT EAH
27 ANKARA
DEMET EROL
Anestezi
DISKAPI VILDIRIM BEYAZIT EAH
28 ANKARA
OZLEM B1ZPINAR
NOroloji
DISKAPI VILDIRIM BEVAZIT EAH
29 ANKARA
SERDAR AKPINAR
Y.B. Uzmani DISKAPI VILDIRIM BEYAZIT EAH
30 ANKARA
REYHAN POLAT
Anestezi
DISKAPI YILDIRIM BEVAZIT EAH
31 ANKARA
EMINE YESIL
Anestezi
DR. ABDURRAHMAN VURTARSLAN ONKOLOJI EAH
32 ANKARA
TULAY DAL
Anestezi
IDR. ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJI EAH
33 ANKARA
DILEK KALAYCI
Anestezi
DR. ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJI EAH
34 ANKARA
R. NESLIHAN KURU
Anestezi
DR. ABDURRAHMAN VURTARSLAN ONKOLOJI EAH
35 ANKARA
GULDENIZ ARGUN
Anestezi
DR. ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJI EAH
36 ANKARA
FATOS KORKULU
Anestezi
DR. NAF1Z KOREZ SINCAN DEVLET HASTANESI
37 ANKARA
ELMAS KARA
Anestezi
DR. NAF1Z KOREZ SINCAN DEVLET HASTANESI
38 ANKARA
MURAD1YE OZDEMIR
Anestezi
DR. NAFIZ KOREZ SINCAN DEVLET HASTANESI
39 ANKARA
SAFIVE GUL KENAR
Noroloji
DR. NAFIZ KOREZ SINCAN DEVLET HASTANESI
40 ANKARA
KUBRA MEHEL METIN
Nöroloji
DR. NAFIZ KOREZ SINCAN DEVIET HASTANESI
41 ANKARA
SELEN BAYINDIR
Anestezi
ETIMED OZEL HASTANESI
42 ANKARA
SERKAN SENKAL
Anestezi
GATA
43 ANKARA
TARIK PURTULOLU
Anestezi
GATA
44 ANKARA
HAKAN AKGUN
Noroloji
GATA
45 ANKARA
SEMIH ALAY
Nöroloji
GATA
46 ANKARA
MURAT TUMER
Anestezi
GAZI MUSTAFA KEMAL HASTANESI
47 ANKARA
BERR1N 151K
Anestezi
GAZI UTF
Anestezi
GAZI UTF
48 ANKARA
IVOLKAN SIVGIN
Bu beige 5070 sayili eiektronik imza kanuna gore güvenli e!ektronik irnza ile imzalanmistir.
49 ANKARA
GULSUM KAYGUSUZ
Y.B. Uzmanr GAZI UTF
50 ANKARA
NAZLIHAN BOYACI
Y.B. Uzmaru GAZI UTF
51 ANKARA
ERDAL cICEK
Anestezi
GAZi UTE
52 ANKARA
IRFAN KENAN
Nöroloji
KEcIOREN EAH.
53 ANKARA
ERKIN GONCA
Beyin Cer.
KEçIOREN EAH.
54 ANKARA
NECLA DERELI
Anestezi
KEcIOREN EAH.
55 KIRIKKALE
15IN GENAY
Anestezi
KIRIKKALE UNIVERSITESI TIP FAKULTESI
56 KIRSEH1R
ZEYNEL ABIDIN ERBESLER Anestezi
KIRSEHIR DEVLET HASTANESI
57 KIR5EHIR
ZEYNEL ABIDIN ERBESLER
Anestezi
KIRSEHIR DEVIET HASTANESI
58 KONYA
ZUMRUT ELA KA5D0AN
Anestezi
IKONYA EiTIM ARASTIRMA HASTANESI
59 KONYA
ZUMRUT ELA KA5DOAN
Anestezi
KONYA EiTiM ARASTIRMA HASTANESI
60 ANKARA
YUSUF GULHAN
Anestezi
MEMORIAL HASTANESI
61 NEVSEHIR
MEHMET AKIF YAZAR
Anestezi
NEVSEH1R DEVLET HASTANESI
62 ANKARA
NEVZAT MEI-IMET MUTLU Anestezi
NUMUNE EITiM ARASTIRMA HASTANESI
63 ANKARA
ZEYNEP NUR AKABOY
Ariestezi
INUMUNE EcITIM ARASTIRMA HASTANESI
64 ANKARA
PAKIZE OZc1FTC1 YILMAZ
Anestezi
NUMUNE EtITIM ARASTIRMA HASTANESI
65 ANKARA
MARUF BORAN
Anestezi
NUMUNE EITIM ARASTIRMA HASTANESI
66 ANKARA
TURA YANIK
Nöroloji
OZEL GUVEN HASTANESI
67 ANKARA
NEDiM qEKMEN
Anestezi
OZEL GUJVEN HASTANESI
68 ANKARA
A.TOLGASONMEZ
NOroloji
OZELMEDICANAHASTANESI
69 ANKARA
ERCAN ARMAAN
NOroirOrji
OZEL MEDICANA HASTANESI
70 ANKARA
ASIYE ARI DURU
Anestezi
POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESI
71 ANKARA
KEMALEU1N AcIKGOZ
Anestezi
POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESI
72 ANKARA
AYSEGUL CAKIR
Noroloji
IYENIMAHALLE DEVLET HASTANESI
73 ANKARA
DILBER KUMRAL
Anestezi
YENIMAHALLE DEVLET HASTANESI
74 YOZGAT
HATICE OMERCIKOLU OZDEN
Noroloji
YOZGAT DEVLET HASTANESI
75 YOZGAT
OZLEM AKIR GURBUZ
Anestezi
YOZGAT DEVLET HASTANESI
76 YOZGAT
SERHAT COMERT
Nöroirürji
YOZGAT DEVLET HASTANESI
77 ANKARA
ASLI DEMIR
Anestezi
YUKSEK iHTiSAS HASTANESI
78 ANKARA
lUMIT KARADEN1Z
Anestezi
YUKSEK IHT1SAS HASTANESI
Anestezi
ZEKAI TAHIR BURAK HASTANESI
79 ANKARA
NIHAN GUZEY
Uygun goruIe arz ederim
Dr. Murat öZTURK
Daire Bakani V.
Uzm. Dr. Arif KAPUAASI
Genel Müdür Yrd. V.
OLUR
Prof. Dr. Doan UNAL
Bakan a.
Genel Müdür V.
Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- Europe AidIl 31052)0/SER/IR
Contact No: TR200910328.01-0 1001
Faaiiyet B2
Saiik Personeli Eitimi
Alt-Faaliyet 132-3
Uzman Eitimi
Beige Versiyonu
FINAL
Etkinlik Lideri
Danica Avsec- Anahtar Uzman
Proje Lideri
Teknik Yardim Ekibi
Uzman Eitimi
Toplanti Tarihi
5-7 Mart 2015
Toplantinin Süresi
2.5 gun
Toplanti Saati
1.Gun- 13:00-18:00
2.Gun- 9:00-18:00
3.Gun- 9:00-14:00
Toplanti Yeri
Meyra Palace Hotel
Muhsin Yazicioglu Caddesi No: 55 Baigat - cankaya /ANKARA
0 312 266 25 00
Uzman eitiminde kuilantlacak Eitici Eitimi Modülleri:
Dersier
Modül 1 :Bai I- Beyin Oiümü Tanisi
Modüi 2:Bai II- Donor Bakimi
Modül 3:11etiim- Aile Görümesi
Toplantiyi Düzenleyen
Eiticiier
Proje Kisa Dönem
Uzmanlar
Katilimci Sayisi
Teknik Yardim Ekibi
Modüi 1: Uzm.Dr. Aye GULER, Uzm.Dr.Ahmet YILMAZ
Modül 2: Prof. Dr. Ahmet CO$AR, Uzm. Dr. Emine ARIK
Modüi 3: Hatice AKKOç, Züleyha çIçEN
Modül 1: Doc.Dr. Murat ARSAVA
Modül 2: Doc.Dr. Deniz BALCI
ModUI 3: Dr. Melih AZAP
75 kii (beyin ölümü tespiti ye donor bakimi lie ilgili uzman doktoriar)
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kal tnaj1Aelektronik imza He imzalanmistir
L
vt
TUr1ye Cuni uryeti Larafirican ortak1oa Snanse eridmeliludu.
Perembe Günü
13:00-14:00
OOLE YEMEOI
14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-16:00
Genel Oturum:Uzman Eitirnine Giri
Genel Oturum:Konu 1: BAI 1 (Beyin Olümü Tanisi)
Gene] Oturum:Konu 2: BAOI 2 (Donor Bakimi)
16.00-16:30
KAHVE MOLASI
16:30-17:00
Genel Oturum:Konu 2: BAOI 2 (Donor Bakimi) (devami)
17:00-18:00
Genel Oturum:Konu 3: ILETIiM (Aile gOrumesi)
Cuma Günü
9:00-11:00
Grup caIimasi (Iütfen aaidaki gündeme bakin)
11:00-11:30
KAHVE MOLASI
11:30-13:00
Grup caIimasi (Iütfen aaidaki gündeme bakin)
13:00-14:00
OOLE YEMEOI
14:00-16:00
Grup calimasi (Iütfen aaidaki gundeme bakin)
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-18:00
Grup çaIimasi (Iütfen aaidaki gundeme bakin)
Cumartesi GUnü
9:00-11:00
Grup çaIimasi (Iütfen aaidaki gündeme bakin)
11:00-11:30
KAHVE MOLASI
11:30-13:00
13:00-14:00
Grup çaIimasi (Iütfen aaidaki gundeme bakin)
Genel Oturum: GOrüIer,Test,DeerIendirme
14:00-15:00
cAY KAHVE 1KRAMI
Gündem
Günler
Perembe
(öIeden sonra)
Cuma
(sabah)
Cuma (öIeden sonra)
Cumartesi (sabah)
Cumartesi (öIeden
sonra)
Grup I
Grup 2
1 Grup 3
Turn gruplar için ortak oturum (yukari bakiniz)
1
Bai I
Bai II
IIetiim
Bai II
IIetiim
Bai I
jIetiim
Bai I
Bai II
Turn gruplar igin ortak oturum (yukari bakiniz)
ORGAN BAINDA UYUM lqlN TEKN1K YARDIM PROJESI EITIMCI IJSTES1
ANKARA / 5-7 MART 2015
ADI SOYADI
HASTANE AD[
UZMANLII
Doç.Dr. Murat ARSAVA
HACETTEPE UNiVERSTESi TIP FAKULTESI NOroloji
Uzm. Dr. Ahmet YILMAZ
SAMSUN DEVLET HASTANESI Nöroloji
Uzm. Dr. Aye GULER
EGE UNiVERSITESi TIP FAKULTESI HASTANESI
Nöroloji
Doç.Dr. Deniz BALCI
ANKARA UNIVERSITESI TIP FAKULTESi
Gene[ Cerrah
Prof. Dr. Ahmet Coar
GULHANE ASKERI TIP AKADEMISI
Ariestezi Uzmaru
Uzm. Dr. Emine Arik
ANKARA DISKAPI YILDIRIM 8EYAZIT E.A.H
Anestezi Uzmani
Dr. Melih AZAP
KONYA NUMUNE HASTANESI TIP FAKULTESI Doktor
Hatice AKKO
BASKENT UNIVERSITESI TIP FAKULTESI HemireIik
Zuleyha cicEN
ANKARA BKM
HemireIik
BAIS 1
BAIS 2
ILETISIM
Dr. Murat öZTURK
Daire Bakani V.
Uygun görüIe arz ederim
.../"./2015
Uzm. Dr. Arif KAPUAASI
Genel MUdUr Yrd. V.
OLU R
Prof. Dr. Dogan UNAL
Bakan a.
Genel Müdür V.
Bu beige 5070 sayili elektronik imza kanuna gore guvenhi elektronik irnza He imzalanmistir.
Download

Ankara Uzman Hek