SAL!K HIZMETLERJ GENEL MUDURLUU SAcLIK BAKANL1L ORGANDOKU NAKLr yE
DhLiZ H17METI.R1 D.AIRE BANAN! IGI
04'03'2015 04: )6'33i6 449
I
T.C.
SALIK BAKANL11
Sa g i ik Hizmetleri Genet M udurlugu
CCCCS663 567
Sayi56733164/200.99
:
Konu : Uzman 1-lekim Egitirni
De g erlendirme Toplantisi
Saglik Bakanligirniz y e Avrupa Birligi tarafindan ortak1aa yurutiiIen Organ Bagiinda
Uyurn !ciii Teknik Yardii'n" isimli projenin egitim aktiviteleri kapsaniinda, toplam 1500 uzman
hekime egitimler verilrnektedir. Egitirnierin degerlendirilmesi aniaciyla planlanan
degerlendirme toplantiiarindan uçuncüsU 9 Mart 201 5 tarihinde Ankara iii City 1-lotel'de
düzenenecektjr.
Bahse konu toplantiya katilmasi planlanan katilimcilarin listesi, egitini program ye
makam onayl ekte sunulrnutur. tlinizde gorevli adi gecen personellerin söz konusu toplantiya
katilimlarinin sa1anmasi hususunda;
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Dr. Murat OZTURK
Bakan a.
Daire Bakani V.
Ekier Makam Onayi
(1 Sayfa)
Katilimci Liste
(2 Sayfa)
Egitim Program ( 2 Sayfa)
Dagitini
: 8 it Valiligine
- Ankara II Valilii
- Antalya 11 Valiliöi
- Bursa it Valilioi
- Diyarbakir II Vali1i0
- Erzurum Valiliói
- Istanbul Valilioi
- Izmir Valilioi
- Samsun Valiligi
Organ, Doku Nakli ye Diyaliz i-lizinetkri Daire Bakanii
Adres: R0garIi Cad. Plcvne Sok. No:7 Kai:4 Oda No:21 Ulus- ANKARA
'l1clOn: (0312) 324 634
8 Faks:324 5515
Bu beige 5070 sayik elcktronik Iza
m kanuna gore guvcnli elektronik Irnza ik imzalanmistir.
Evrakin ekktronik inizali suretine hup:!ie-belge.saglik.gov.tr adresinden 8c850944-78d2-4525-b413-0c2e1206d led kodu He eriebi1irsiniz.
S
SAOLU( R12EflERl QENE. M0DLRLUGC SA&IK BAXANLIt'JI ORGAKDOKUNAXLI yE
DtYALIZ 11iZMETLEi DAME BAKANL1I
2702'2015 15:17 - 6733164i424
1
Irl Qv(
""N",
T.C.
SACiLIK BAKANLJCII
SaIik llizrnetleri Genel MudUrlügU
I*,l
Oer Uik,It)
OOO6716
Sayz :56733164/200.99
Konu : Uzrnan Hekirn Eitirni
Degerlendirme Toplantisi
GENEL MUDURLUK MAKAMINA
Saglik UakanIiimiz y e Avrupa Birligi tarafindan ortaklaa yUrLitLiIen "Organ Bagiinda
Uyum 19m Teknik Yardim" isiinli projenin egitmni aktiviteleri kapsaininda, toplam 1500 uzman
hekirne egitimler verilrnektedir. Egitirnierin degerlendirilmesi arnaciyla planlanan
degerlendirme toplantilarinin tictlncUsU 9 Mart 2015 tarihinde Ankara iii City Hotel'de
dflzenlenecektir.
Makam inizca da uygun goruldugu takdirde, ekte isirn led bulunan kati I imci Ian n
dUzenlenecek olan toplantiya katilimlannin saglanmasi; katilirneilarin 8-10 Mart 2015 tarihleri
arasinda görevlendiriLinc1eri egitim, konakiama, iac ye uIairn gidcrlerinin söz konusu
projenin organizasyon bUtçesinden, yevmiyelerinin ise kururniarinca kari lanmasi hususlarmi,
Tensiplerinize arz ederirn.
Dr. Mu rat OZTORK
Daire Bakani V.
Uygun goruIe arz ederim
/2015
Uzrn. Dr. ArifKAPUAGASI
Gene[ Müdlir Yrd. V.
OLUR
I... /2015
Prof. Dr. Dogan (JNAL
Bakan a.
Genel MUdtlr V.
Bu bdge 5070 sayiti ciektronik imza kanuna gOre guvcnii elekironik irnza He inzaianniisnr.
Lrakn eIezo
im7.aisurline http:/iç-bci.e.sajk.gov.tr adreindcn.c5d22-Q4-4a93-9S08-7be6i7bic8 koUu tie erisbiiirsmiz.
Bu leige
uiu sayiti elektromk uTiza ianuna gore guvenhi eteKtronIK irnza He imzaianmisir.
EiTiM DEERLENDiRME TOPLANTISI / 9 MART 2015 ANKARA
KURUMU
ADI . SOYADI
SIRA
BRANI
ARIF KAPUAASI
SAUK SAKANUI
2 ANKARA
MEHMET ALl AYDIN
SALIK 6AKANLI61
Anetezi Uzmani
3 ANKARA
cETiN KAYMAK
ANKARA E.A.H.
Anestezi Uzmani
4 ADANA 3KM
UYGAR UTKU
KAHRAMANMARA suTcU IMAM O.T.F.
Nöroloji
1 ANKARA
5ANLIURFAMEHMETAKiFiNAN E.A.H. NOroloji
0 ADANA 8KM
ZIHRILBEN YILDIZ
AQANA 8KM
HemireIik
S ADANA 8KM
EYDA OZAL OZTORK
7 ADANA3KM
NEZAHATB1NGbL
ADANABKM
Doktor
S ADANA 3KM
NURAN DORUX
MERSkJ U.T F
Anestezi Uzmani
9 ADANA 3KM
ALl SUHA BINGOL
10 ADANA 3KM
YASEMIN BERKANT
ADANA 8KM
11 ANKARA 3KM
DENIZ BALCI
ANKARA UNiVERSITES TIP FAKULTESI
(eneI Cerrah
Anestezi Uzmari
UKLRDVA DR. AKIM TuFEKcI D.H.
Doktor
Hemire
ENDER GEDIK
8AKENT ONiVERSiTESI TIP FAKULffSI 13 ANKARA 3KM
HATICE AYAZ
ANKARA 6KM
Doktor
14 ANKARA 3KM
ETHEM MURAT ARSAVA
HACETTEPE UNIVERSITESI TIP FAKULTESI NorO!oji
15 ANKARA 3KM
MENEKE OZcELIK
ANKARA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI Anestezi Uzmarii
16 ANKARA 8KM - AHMET COAR
GUIHANE ASKEMI TIP AKADEMISI Anestezi Uzmani
17 ANKARA 8KM
EM!NE ARIK
ONDOKUZ MAY15 U.T.F.
Anestezi UznaII
18 ANKARA 8KM
HATICE AKKoç
BAKENT UT.F,
HemireIik
19 ANKARA 8KM
ZULEYHA
ANKARA 8KM
HemireIii
20 ANTALYA BKM
MELIH AZAP
KONVA NUMUNE HASTANESI
Doktor
21 IANTALYA 8KM
FERHAT SARIBEK
ANTALYA 8KM
Coktor
22 ANTALYA 8KM
REMZ1YE GUL SIVACI
AFYON KOCATEPE UT.F
Anestezi Uzmani
12 ANKARA 3KM
23 ANTA(YA 8KM
NURETTiN ONUR KUTLU
ISTANBUL BEZMI ALEM U.T.F.
Antezi Uzmani
24 ANTALYA 8KM
SEVAL KOKcEN
ANTALYA BXM
HemlreIik
25 ANTALYA 3KM
GULEN KURT BULUT
ANTALVA 8KM
Hem1ireli
26 BURSA BKM
OZLEM TAKAPILIOLU
BURSA ULUDA6 U.T.F
NOroloji
27 BURSA 8KM
NERM1N KELE3EK GIRGIN BURSA ULUDA6 U.T.F
Anestezi
28 BURSA BKM
HAFIZE FISUN DEMIR
BALIKESIR UNIVERSITESI HASTANESI
Anestezi
29 BURSA BKM
YAVUZ SELIM QNAR
BURSA 8KM-
Doktor
30 BURSA 8KM
TURKAN YILMAZ ULUSOY - BURSA 8KM
HemreIik
31 BURSA 8KM
ASLI DUBEK
BURSA 8KM
Hemre1ik
32 DIYARBAK:R 8KM
HATICE GUNDUZ
0IYARBAKIR 8KM
Hemirelik
33 DiYARBAKR 8KM
YUSUF INANc
GAZIANTEP U.T.F.
Noroloji
34 DiYARBAKR 3KM
SEDAT KAYA
DIYARBAKIR GAZ1 YAARGIL E.A.H. Anestezi Uzman
35 DIYAR8AKiR 8KM
AHMET K(JcUK
HARRAN U.T.F.
Anestezi Uzmani
36 DJYARBAKIR 8KM
ISMAIL CEM OZCAN
ELAZId FIRAT UTF
Doktor
37 DYARBAKIR BKM
MUSTAFA KEMAL 8AYAR
ANKARA U T.F 18N-i SINA HASTANESI Anestezi Uzmani
38
EDIP GONULLU
VAN E.A.H.
Anestez Uzmani
GOKHAN OZDEMiR
ERZURUM E.A,H.
Nöroloji
YARBAKrR 8KM
39 ERZURUM 3KM
40 ERZURUM 3KM
FATIH KACIROLU
ERZURUM 8KM
Doktor
41 ERZURUM 3KM
NAZIM DOAN
ATATURK U.T.F.
Anestezi Uzmani
42 ERZURUM 3KM
FATMA EREN
ERZURUM ATATURK U..F. -
HemireIIk
43 ERZURUM 8KM
YAVUZ cAKIRoLu
GUMU$HANE DEVLET HASTANESI Doktor
44 ISTANBUL 8KM
AHMET AKIROLU
ISTANBUL ACIBADEM
Doktor
45 ISTANBUL 8KM
AYNUR HOROZ
OKMEYDANI EAH
HemireIik
46 ISTANBUL 8KM
ULKU AYGEN TURKMEN
GIRESUN O.T.F.
Anestezi Uzmani
47 PSTANBUL BKM
ALl DEMIREL
ISTANBUL 8KM
Doktor
48 ISTANBUL 8KM
TUHAN UTKU
ISTANBUL U.T.F.
lAnestezi Uzmani
-
Bu beige 5070 sayiii eiektronik imza kanuna gore guvenli eiektronik irnza ile imzalanrnistir.
Bu beige 5070 sayili eicklsonik imza kanuna gore güvenii cickironik imza iie irnzalanmistir.
49 ISTANBUL BKM
AlA BOZOKLAR
ISTANBUL BILIM UNIVERSITESI Genel Cerrah
50 iSTANBUL 8KM
VASE MIN TEKOOS
BAKIRKOY OR. SAQI KONUK E.A.H. Anestezi Uzmanu
51 ISTANBUL 9KM
MUMIN UZUNALAN
b.MEMDRIAL 515LI HAST.
Biyolog
52 IZMIR BKM
ERSAN CENGIHAN
SALIRLI OZEL CAN HASTANESI
Nbroloji
53 IZMIR B(M
RAHMI BAVKAN
IZMiR KATIP çELEBI UNI. ATATURK EAH $4 1ZM1R BKM
AY$E GULER
EGE UNIVERSITESI TIP FAKULTESI HAST. 55 iZMIR 5KM
cILER ZINCIRCIOLU
56 IZMIR 9KM
NURSEN ALTUt
1ZMIR TEPECIK E.A.H.
- EC'E ONiVERSiTESi TIP FAKULTESI HAST. Ooktor
- Nbroloji
Anestezi Uzmani
HernireIik
HemireIk
WREN OZBEK
iZM1RTEPECIK E.A.H.
58 IZMR 3KM
PAKiZE ISTAN
DOKUZ EYLUL U.T.F.
HemireIik
59 SAMSUN 3KM
AHMET DILEK
ONDOKUZ MAY15 U.T,F.
Anestezi Uzman
60 SAMSLJN BKM
EBRU KIlIç
SAMSUN 3KM
HemireIik
61 SAMSUN BKM
ABDULLAH KULA
SAMSUN BKM
SaIik Memuru
LEVENT GUNGR
ONDOKUZ MAYIS U.T.F.
NäroIoJi
63 SAMSUN 8KM
MEHMET KAZAK
SAMSUN BKM
Doktor
64 SAMSUN 5KM
SELUK YOCESAN
ORDU DEVLET HAST.
57 IZMIR SKIM
62 I SAMSUN BKM
Doktor
Dr. MuratULlURK
tiygun göruIe arz ederim
Daire Ba^kani V.
Uzrn. Dr. Arif KAPUAASI
Gene] MüdürYrd. V.
OLUR
Prof. Dr, Dogan UNAL
Bakan a.
Gene] MUdUrV.
Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- EuropeAid/131052/D/SER/TR
Contract No: TR2009/0328.01-01/001
Faaliyet B2
SaIuk Personeli Eitimi
Alt-Faaliyet B2-3
Beige Versiyonu
Etkinlik Lideri
Takum Lideri
3. Eitim Deerlendirme çalitayu
Taslak I
Danica Avsec- Anahtar Uzman
Lajos Kovacs
3. Eitim DeerIendirme çaIitayi
Toplanti tarihi:
9 Mart 2015
Toplantinin baIangiçi:
10:00
Toplantinin süresi
1 gun
Toplantl yen:
Toplanti ana hedefleri:
City Hotel Ankara,
Turan Güne Bulvari No: 19, cankaya, Ankara,
http://www.cityhotelankara.com
Uzman Eitimi etkinIiininin ye kalitesininin
de erIendiriImesi,
..
Egitim programinin, metodolojisinin, ye egitim
materyallerinin incelelenmesidir.
Toplantiyi düzenleyen:
Teknik Yardim Ekibi (lYE)
Katilimlar:
Aaiya bakin
50 (TYE, EiticiIeri, Monitörler, SB, Proje Koordinasyon
Ekibi, BKMIer)
Katilimci sayisi:
0
AlmavivA
LJ
Trk project is co-financed by the European Union and tie Repb!ic of Turkey
Bu beige
5070 sayili elektronik imza kanuna gore guvenli elektronik imza He imzalanmistir.
Gündem
Saat
I Sunum
10:00-10:10
AciIi KonumaIaru
Proje temsilci/eri
Sa/ik Bakanlii temsilcileri
10:10-10:20
Proje Eitim BiIeene Genel Baku - AamaIari ye Faaliyetleri
Dr. Lajos Kovacs Takim Lideri
10:20-11:30
Eitim Programunin, Metodolojisinin ye Eitim Materyallerinin
Incelenmesi - Uzman Eitim Faaliyetlerinin EtkinIiinin
DeerIendiriImesi
Dr. Danica Avsec (Eitim Uzmani) sunumu! Tartima
11:30-12:00 1 KahveArasi
12:00-14:00
Uzmanlar EitimIeri DeerIendiriImesi
Moderator/er: Dr. Lajos Kovacs, Takim Lideri ye Dr. Dan/ca Avsec, K/lit
Uzman
Antalya (ANT2), 6-8 Kasim 2014
Levent Gun gOr, Deniz Ba/c,, Ahmet çakiro/u
Erzurum (ERZ2) 13-15 Kasim 2014
Murat Arsava, Ahmet cakiro/u, Mel/h Azap
Bursa (BUR2) 11-13Ara/ik 2014
Menek.e Ozçe//k, Ahmet cakiro/u, Mel/h Azap
Samsun (SAM2), 15-17 Ocak 2015
Levent Gun gor, Ahmet çakirolu
Izmir (IZM2), 15-17 Ocak 2015
Ata Bozoklar, Ender Gedik, Melih Azap
Diyarbakir (DIR1), 12-14 ?ubat 2015
Levent Güngör, Ender Gedik, Melih Azap
Adana (ADA2), 19-21 ubat 2015
Menek.e Ozçel/k, Ahmet cakiro/u, Me//h Azap
Istanbul (IST3), 19-21 ubat 2015
Levent GungOr,Den/z Balci, Ata Bozokiar
Diyarbakir (D/R2), 26-28 ubat 2015
Menek.e Ozçelik, Ahmet çakiro/u, Melih Azap
14:00-15:00
Ankara (ANK3), 5-7 Mart 2014
Murat Arsava, Mel/h Azap
Mon/tOrlerin ye Kisa Dönem Uzmanlarin sun um/ari/Tarti
OIe Yemei
Download

Uzman 1-lekim Egitirni Degerlendirme Topla