SA(LIK HLZMETLERI GENEL MUDURLU SAGLIK BAKAXLIGI ORGANDOKU NAKL! yE
DLYALIZ HiZEUER1 DAIRE BAKANL!L
02-03 201516,59 633 161 133
,
I
6., Q
T.C.
SAL1K BAKANLIcII
Sagi ik 1-1 iziietleri Genel Mudurlugu
IJ
G*,.4
Sayt
: 56733164/200.99
Konu : Organ y e Doku Nakli Koordinatöriuü
Sertifikasyon Egitimi
Bakanligimiz, organ ye doku nakli hizmetlerinin istenilen duzeye u1amasi amaciyla
Ulke genelinde egitimli organ nakii koordinatörU sayisini arttlrmayi hedeflemektedir. Bu
baglamda, Ankara Universitesi Tip Fakültesi 1-lastanesi ev sahipliginde Ankara ilinde 23 - 27
Mart 2015 tarihleri arasinda Organ y e Doku Nakli KoordinatorlugU Egitimi pIanlanmitir.
ilinizde faaliyet gösteren ventilatörlU yogun bakim yatagi bulunan hastanelerde organ
nakli koordinatörü olarak ça1irnak isteyen. Makaniin 21.08.20 10 tarih y e 27679 sayili Onayi
He yururiuge girmi Organ y e Doku Nakii KoordinatorlUgu Egitim Yonergesinin 13.
Maddesinde belirtilen özelliklere haiz personeller bavurabi1ecektir.
Bavuru evraklarinin (Bavuru dilekçesi. çaIitigi kurumca onayli ye bakanlik
tarafindan tesci1ienmi diploma fotokopisi, calitigi kurumca onayh n(ifus cuzdani fotokopisi,
iletiirn bilgileri ye mail adresleri) eksiksiz olarak hazirlanarak, gorev yaptiklari kurumun
uvgunluk yazilari lie birlikte en gec 10 Mart 2015 tarihi Saii günUne kadar Daire
Bakanligimiza gonderiimesi gerekmektedir.
Egitinie alinacak koordinatör aclavlari iqin Bakanlik Makamiiidan onay alinan isim
iistesi, egitim programi ye egitimin yaptiacagi yer bilgisi. Daire Bakanligmiizin
organ.saglik.gov.tr internet sitesinde duyuru Iacakti r.
Yayimianan iistede ismi buiunanlar haricinde hiç kimse egitime kabul edi Imeyecektir.
Bu nedenle hastane batabipiik1erince veya ii saglik müdürlUkierince Bakanlikça beiirienen
isimler dijinda egitim için gorevlendirme yapilmarnasi gerekmektedir.
Yaziiiizin, iliniz genelindeki ventilatörlO yogun bakim yatagi bulunan Liniversite,
Bakaniigimiza bagii hastaneler ye özel hastanelere tebligi lie ligililerin söz konusu egitime
katilabilmeleri için verilen sure icinde egitim bavuru evraklarinin MUduriUgunUz tarafindan
gonderilmesi hususunda geregini rica ederiin.
Prof. Dr. Dogan UNAL
Bakan a.
Genel Müdür V.
Daitim:
8111 Saglik Muduriugu
Bu beige 5070 savi I elektronik imza kanuna gOre guvenli eiektronik Imza He imzaianmisur.
Evrakin elekironik inizali sureijile http:'c-belge.saghk.gov.tr adresiriden 06462086- 1b42-48c0-bfi 2-301 30e0bôcae kodu tie eriebiiirsiniz.
Download

I T.C. SAL1K BAKANLIcII Sagi ik 1-1 iziietleri Genel