AVUKj\T
AYFER ESERYEL
Kutlubey mah.Kuruncu ihani kat=3/9 ISPARTA
(0246)2189555 0530 5273565
(0246)2326464 - 05367013161
E-mail:
1C.402657457$4
K iSISEL. BILGiJER
Do , uni Tarihi
N4eden i Du ru u
v1eslei
-
E6iTiNI
1967
Erl I
i\vukat
-
1984-1989
-
- -
SELUK UNiVERS1TISI
I IUKUK FAKULTFSI LISANS
jHAIDuUBAROjCiLNO
1990-
ISPARTA BAROSU 199 Sid NO
BARODAYAPTIG1GOIFVIFR
2011-....
2012-2014
2010-2012
2008-2010
2006-2008
2000-2002
Isparta Barosu vönetim kurulu uyesi
Kadin y e Cocu k tiakiari kom isyon bakani
Etik komisvon bakani
Isparta Rarosu Rakan Yard Imcist
Kadin y e Cocuk 1-lakiari kom isvon Bakari
Avukat hakiari komisvon Bakani
Isparta Rarosu vonetim kurulu 6yesi
Ispa na Ba rosu I3aka ii Yard mcisi
Isparta I3arosu Disiplin kurulu Ovesi
Isparta Ba roSii yoneti m kuru lu Liyesi
1SpartaBarosuSairii
K ATILDUISFM j NERLER
--
-.
TURKI YE BAROLAR BIRI i( j M FSLEJ< içi Ei'1IM SEM NER j
(lOketici lit ikukuy4077 S.vasa
uygu Ia masi
TURKIYE BARO! i\R
BIRI .i(i MESI EK iç Ei'1iM SEMiNER (Borclar kai)untinda getirilen
\'cnilikler
IURKIYE BAROLAR BRLki MESLEK içi Ei]'iM SEMINERI (velli FIMK uvgulamalani)
1LRKiYE 1.3j\ROLAI 13IRLii MESI.EK (ci E11'N4 SEMINERi (Mcdeni Kanun uvgiilaniakini
mat rejim i y e kati I ma a lacaktani semineri
ISF\ RI A BA R( )S: (CM K uygulama Ian seluineni)
SOSYi\!. GU VEN 1.11< KLJRUM U 26-30 Mavis 2014 (hukuki uvgulanialarcta birIiin salnnmasi
ye
1* 1
mesleki gel ii in )
ISPARTA BAROSU EGII1M cALIMAsI
ISPJ\RTA BAR()SLI UZl.J\SFIRMACI SFRIIJ:jKASI
SOSYAI CU VENt JK KURUMU 11-18 Ki\SIM 2011 ARASI F(
ç/\IIMAsI
SOL,YAI CUVl'jHK KLRUMIj (2013 Yih t1MKd(.,i,ikhkk i \ . u.,ul im it uirnIn
-
-
- [T 111161
2ic3IL.
-SOte y man I )cmirel Universitesi Kadin S0111111,1
1-1 /\ratirma uvgulainii Merkei $ niart 2014
-S6levmaii Demirel Universitesi GökyüzOnLin yarisi projesi
-Isparta Ii janda rma Kom U tan I it Ba haa havat projesi
-Isparta Emnivet MOdLirtiiu GüIen 'OzIcr projesi
.1
Download

av.ayfer