T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLI(;1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
: 81901177. 1001
pG:tS
.
Konu : DynEd ilçe Koordinatör
Yardımcıları Eğitim Toplantısı
TELEFON ZİNCİRİ
.........................MÜDÜRLÜ(;ÜNE İlgi:
İl Milli Eğitim Müdürlüğüniin 30.09.2014 tarih ve 4310859 sayılı yazısı.
DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ilçe Koordinatör Yardımcılarının katılımı ile
MUdürlUğümüz Hizmetiçi Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda. DynED Sorumlusu M. Zahiı
KUTLU başkanlığında 1-2 Ekim 2014 Çarşamba ve Perşembe günleri toplantı yapılmasının
uygun görüldüğiine dair Valilik Makamınm 29.09.2014 tarihli ve 4282241 sayılı oluru ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
EKLER:
1- Valilik Oluru
2- Liste
DAGITIM:
1-Kale Ortaokulu
2-Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi
3-Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi
4-fatma Aliye Mesleki Anadolu Lisesi
\IE71TLI IL,E MILU EGITIM MODÜıü.C(;O Ycııi
Mah.G
M.K,Bulvurı \1ezitlı
Gırişi Çelik Api,KaL:2
Tekllın.n 24 )3585464
Sanayii Sitesi I>v1EZ!TLİ/MEI{SİN Faks:(0324)J 597444 cw()ns ra: mczi tL i3 3{çi'meb.gov,tr web: http'/!mezltli,mcb.gov.tr Ayrıntıh b!lgı
iKilitür) H
için
Irtıbat:Ortaögre:ilıı
ORAf-,;l.ı Hizmetlen !
,
U
\IU{'I,\ \ \1 ILI(,I
II \IMı I.~i\iııı \11J(llllI11~1l
\(
':1\ i :;,'
ıi,..'
, .' , ' i
~
<
I, (./lu:
",. ". h. \ \ \ i. \I, \ \ III ( . ı '\
dl~'ı·
\
\liin L~jfinı \hiıhirhiılüııu
" ... 111/\11- i ' i
ı{ı~ı'\ı
•. 1 '.
t
:
;
"\":
'.1 , ; ,
,! <L
!
\
\Iur"ı
il \Ch
\ ,tli ,L
~U(H: \hutlınJ
I.kll
l{
I' \( .11 1\1:
•
I,,
1.(.
\IIW'I'\. \ ıı ıueı
LI \Iilfı 1'~il1l1l \ıiıdliı lıi~ıı
..... :1 \ 1
;
~'\.~Jrııı:i)
\ .ILlIII, 111l> 1\11\'
, !
..
\1
ı
'!
"~,ı.
: i".!
, "ı'
• >'
i
.~.,
,;;
,
11.1';111
(tl ı
\tIU! ı :::llfH \Iudl..rn
""Inıııaıı
\ "I,
\ ali
1!1.'\.ll
:i.
'ı antltlın,ı
i
Adı- Soyadı:
AI<DENiz
Görevi:
Görev Yeri
i
i
ingilizce Öğrt.
ilçe Koordinatörü Yrd. 1 Mükremin GÖK
i ilçe Koordinatörli
Yrd.
-
ingilizce Öğrt.
Ercan DEMIR
----~~~~~-
ingilizce Öğrt.
i Elif HARPUnU
ilçe Koordinatörü Yrd.
~-""_.
i
ingilizce Öğrt.
i.ıçe K()_o!_~jnatörli yr_~'_IH["eYin TAÇYILDIZ
ANAMUR
i
I".
ilçe Koordinatörü Yrd.
Gazi Anadolu Lisesi
•
Akdeniz
i(iz
Anadolu imam Hatip Lisesi
Sabiha Çiftçi Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
Adı- Soyadı:
Görevi:
EminE' TESBi
ingilizce Öğrt.
Akdeniz ilkokulu
Aydın KARAGÖZ
ingilizce Öğrt.
Anamur Cumhuriyet Anadolu lisesi
ingirizc(~ Ögrt.
An,lOıur Anadolu imvrn Hiıtip lisesi
,
ilçe Koordinatörü Yrd ..
.
Akden iz imam Hatip Ortaokulu
ilçe I<oordinatörli Yrd. Ayşe RIDVANOGLU
!
Anamur Mesleki
ilçe Koordinatörü Yrd. ,e Sultan (sözer)
ör
.
.----.
ingilizce Öğrt.
i
AYDINCII<
Adı- Soyadı:
Görevi:
ve Teknik Anadolu Lisesi
ingilizce
SERDAR SARITAS
ilçe I<oordinatörü Yrd.
Aydıncık
Öğretmeni
Ortaokulu
r
MEHMET ingilizce
i MUSABEYLiOGlU i Öğretmeni
ı
ilçe Koordinatörü Yrd.
ilçe Koordinatörü Yrd.
BOZYAZı
i
Anadolu Lisesi
imam Hatip Ortaoku
Öğretmeni
ingilizce
TUGSA KOÇAK
Adı- Soyadı:
Aydıncık
i
ingilizce
ZAHiDE EVRAN
ilçe Koordinatörü Yrd.
i
Aydıncık
Öğretmeni
Çok
Programlı
Anadolu lisesi
Görevi;
.
"-,,-----­
·
I
..
i
..
i
(+) . Ingilizce Oğretmeni!
ilçe Koordinatörü Yrd.
Onur YILDIZ
ilçe I<oordinatörü Yrd.
Özgür GÖKKAYA i ngilizce
.
Kaledibi Sehit Turhan Kılıç ilkokulu Oğretmenii
Bmyazı
Anadolu Lisesi Bozyazı Durmuş
ilçe Koordinatörü Yrd. Mustafa TOPUKÇU ingilizce Öğretmeni
Anadolu imam Hatip Lisesi
j­
ilçe Koordinatörü Yrd.
ErGlIl OGUZ
ingilizce Öğretmenii
ÇAMLlYAYlA
Adı- Soyadı:
Görevi:
-­
i
Ilçe KoordinatörLi Yrd. insu Pelin GÖZKAMlingilizce
Öğretmeni
Tufan
Bozyazı
Çok
Programlı
Anadolu Lisesi
Atatürk iıkokulu
"1
I<asım
Ekenlcr Çal,
Prograınlı
ilçe Koordinatörü Yrd.
Hasan I<AVAK
ingilizce Ögretmeni]
lisesi ilçe Koordinatörü Yrd.
BiRiM YOK
ingilizce Öğretmeni!
BiRiM YOK ilçe Koordinatörü Yrd....
BjRiM YOl<
in~i!i~ce öğretmenil
BiRiM YOK ERDEMıi
Adı- Soyadı:
Görevi:
-~
. ..
~.
i
SENEM TUNA
ilçe Koordinatörü Yrd.
lingilizce Öğretmenii
i
1
i
'"
~
i.
..
.
i ilçe Koordinatörü Yrd. 'lULUSI DOlEKOGl~ Ingilizce Oğretmeni
i
1
iSMAiı SEZER
ilçe Koordinatörü Yrd.
ilçe Koordinatörü Yrd.
GÜlNAR
,
iingi.lizce
Öğretmeni
.
i
OlHAN YilDIRIM ingilizce Öğretmeni
Adı- Soyadı:
AnJdolu Arpaçbahşiş Atatürk ilkokulu
Erdemli Anadolu lisesi
Erdemli Anadolu im<ım Hatip lisesi Erdemli Mesleki ve Teknik
Eğitim
MNkez; Görevi:
Ilç_el<oordirıat~rü Yrd. Ja.sım Caner YILDIRI~irı~.ilizce Öğretmeni
Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu ilçe I(oordinatörü Yrd. IZeynep Sercan GU~ingilizce Öğretmeni
Gü/nar Anadolu lisesi ilçe Koordinatörü Yrd.
ingilizce Öğretnıeni
Nusret TOLLU
ilçe Koordinatörü Yrd. atice TEZCAN KESKi!ingilizce Öğretmeni
Ad,- Soyadı:
MUT Ülkü SiPAHi
ilçe Koordinatörü Y
rd.
r
ve Teknik Anadolu Lisesi
lingilizce
--<'
Öğretmenil
MEZini
i
,
Ayşenur KESKjN ijngifizce öğretmeni\
Adnan BELYURT i.
..
ı,ngilizce oğretmenii
.
, Zeynep
[Uçe Koordinatörü Yr4
i
i
ÇAlıŞKAN
Adı- Soyadı:
Gazi Ortaokulu
l-­
o
.
Ilçe Koordinatörü Yrd.
Gülnar Mesleki
Görevi:
..
ilçe Koordinatörü Y
rd.
Gülnar Anadolu imam Hatip Lisesi
.
..
Ingilizce Oğretmeni.
i
Mut Göksu Anadolu Lisesi
Mut Anadolu imam Hatip Lisesi
Mut Özdemirler
Çok
Programlı
Anadolu Lisesi
-~_.~
.. _.'"
Görevi:
ilçe I<oordinatörlı Yrd. j Ferray AKKABAI( ingilizce Öğretmeni
Kale Ortaokulu ,
Şadiye Pınar
ilçe Koordinatörü Yrd.
ŞENGÖNÜL
Ilçe Koordinatörü Yrd. : Saadet GUVENÇ
ingilizce Öğretmeni
Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi
ingilizce Öğretmeni
Mezitli Anadolu imam Hatip Lisesi
Fatına
il" Koo' dio", o'"
Y'd.1b," Sol, kl" UMA1iogHi'" ~,tm,"i
SILIFKE
-"----
i
i
""""""--_. ""---
ilçe Koor dinat örü Yrd.
Adı- Soyadı: .ı
""._._"""",,,,, _.",""
--
Aliye Mesl eki ve Teknik Anad olu Lisesi ı
Göre vi:
Ahm et SAY DAN ingili zce Öğretmeni
Silifk e Ertan Cüceloğlu Anad olu lisesi
r
ilçe Koor dinat örü Yrd.
Ayşe CÜCÜlin~iliz~~_~~retmeni.
A.Ne cati HanCloğlu ılkokulu
i
ilçe Koor dinat örü Yrd.
Zübe yde KIR
I.
..
·Ingil izce Oğretmeni,
ilçe Koor dinat örü Yrd. 1_ Must afa Ş~t-iiN iingil izce Öğretmen
i
TARSUS
ilçe Koor dinat örü Yrd.
Adı- Soyadı:
Sevinç DAL
Öğretmeni
-
ilçe Koor dinat örü Yrd.
i
ilçe Koordinatör~ Yrd.
insel OlCA YTU
Atatü rk Ortao kulu Atatü rk Mesl eki ve Tekn ik Anad olu Lisesi Göre vi:
ingiliz ce
Hasan Ali Yüce lOrta okulu
__ o
ingiliz ce Çiğdem ÖZNi sAN
ingilizce
ÇAVAŞ
Öğretmeni
MUI<AL
B.H,ıyre>ttin imam Hatip Lisesi
i
i
ilçe I<oor dinat örü Yrd. i
Dudu ALTINKESEN
ingiliz ce
--I
iclel Eken ler Mes. ve Tek. And. lises i
r"
Adı-
TOROSLAR
Görevi:
S0'taEI:
Ed" KÖVENÇ
Ilçe Koordinatörü Vrd.
Selim TEKINOGLU
ilçe Koordinatörü Yrd.
700.
Ingilizce
VıI
Çağdaşkent
ingilizce
Ortaolwlu
Anadolu lisesi
1
i
Semra S.KURT
Hoca Ahmet Ye~evi imJm Hatip lisesi ingilizce
ilçe Koordinatörü Vrd.
Kadri Şanıan MTSO Mesleki ve Teknik Ayça TÜRKCAN
ingilizce
ilçe Koordinatöru Vrd.
"-~NiŞ~Hi~
Görevi:
Adı- Soyadı:
Pelin SAGlAM
Namık
Ilçe I(oordinatörü Vrd.
GElEN
ı
i
i
i
!
Anadolu lisesi 'ngilizce
Öğrertmeni
ngilizce
Öğrertmenı
UGURCAN TOGAVingilizce Öğrertmenl
i
100. Vıi Akkent ill<okulu
Şevket
Pozcu Anadolu Lisesi
Dunılupınar Anndolu imam Hatip Lisesi
Vahya Günsur Mesleki
L ilçe Koordinatörü Vrd.
Sibel iNAN
i rı gi lizce()}~re rtmen\
ve Teknik Anadolu lisesi
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin