КОНК УРС
за упис ученика
у први разред средње школе
у Републици Србији за
школску 2014/2015. годину
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Израда конкурса: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Овлашћени издавач:Привредно друштво „Просветни преглед” д.о.о.
11000 Београд, Дечанска 6/III, телефон: 011/3235-378; 3239-096
www.prosvetni-pregled.rs, kontakt@prosvetni-pregled.rs
Штампа:
„Политика”, Београд
Цена:
220 динара
© Забрањено неовлашћено умножавање и копирање
На основу члана 35. став 1. и став 5. Закона о средњем образовању и васпитању
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
ОДЛУКУ
о упису ученика у средњу школу за школску 2014/2015. годину
1. Утврђује се број ученика који ће се уписати у први разред средње школе на територији
Републике Србије по школама, подручјима рада, образовним профилима и трајању
образовања, за школску 2014/2015. годину.
Конкурс са подацима из претходног става биће штампан и доступан основним и
средњим школама на територији Републике Србије.
2. Средње школе врше упис ученика за наставу на српском језику, уколико у конкурсу није
изричито назначено да ће се у школи или поједином одељењу настава организовати на
језику националне мањине, односно двојезично.
З. Кандидат који је завршио основну школу у иностранству или страну школу у Републици
Србији, уписује се, на основу признате стране јавне исправе, преко броја предвиђеног за
упис, у складу са законом.
Кандидат који је шести или седми разред основне школе завршио у иностранству или у
страној школи у Републици Србији, а осми разред, школске 2013/2014. године, у Републици Србији, полаже завршни испит, у складу са законом. Овај кандидат за општи
успех разреда, који је завршио у иностранству или у страној школи у Републици Србији,
остварује 20 бодова.
4. Услови за упис, поступак избора кандидата и начин спровођења конкурса саставни су
део ове одлуке и биће објављени у Конкурсу.
5. За спровођење конкурса, у складу са законом, Правилником о у пису ученика у средњу
школу и Стручним упутством за спровођење пријемног испита и у писа ученика у
средњу школу, за школску 2014/2015. годину, одговорни су Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,
основне и сред ње школе, као и комисије које организују и спроводе завршни испит,
пријемни испит и упис ученика у средњу школу.
6. Стручну помоћ школама у организовању уписа, координацију у спровођењу конкурса,
распоређивање ученика по школама, подручјима рада, образовним профилима и
трајању образовања, решавање спорних питања, као и другу помоћ у поступку, пружиће
Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Број: 611-00-3038/2013-03
У Београду, 20. марта 2014. године
САДРЖАЈ
УСЛОВИ ЗА УПИС
1. Општи услови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Посебни услови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3. Мерила и начин избора кандидата. . . . . . . . . . . . . 8
4. Распоређивање и упис ученика у школе
за које се не полаже пријемни испит. . . . . . . . . . . 11
5. Упис ученика који полажу пријемни испит. . . . . . . 11
6. Упис у школе за ученике са сметњама у развоју. . . . 21
7. Упис кандидата старијих од седамнаест година
у први разред средњих школа . . . . . . . . . . . . . . . 21
8. Здравствени услови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
9. Неопходна документа за упис. . . . . . . . . . . . . . . 31
10. Пријем ученика у установе за смештај и исхрану. . . 31
Списак установа за смештај и исхрану ученика. . . . 32
11. Додела ученичких кредита . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
12. Додела ученичких стипендија . . . . . . . . . . . . . . . 38
13. Огледна одељења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
14. Упутство за тумачење основног дела Конкурса. . . . 39

1. СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ
Општина Ада. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Општина Кикинда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Општина Кањижа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Општина Нови Кнежевац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Општина Сента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Општина Чока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2. СРЕДЊОБАНАТСКИ ОКРУГ
Општина Зрењанин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Општина Нова Црња. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Општина Нови Бечеј. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Општина Сечањ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3. ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
Општина Алибунар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Општина Бела Црква. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Општина Вршац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Општина Ковачица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Општина Ковин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Општина Панчево. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4. СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ
Општина Бачка Топола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Општина Суботица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5. ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ
Општина Апатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Општина Кула. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Општина Оџаци. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Општина Сомбор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4
6. ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
Општина Бачка Паланка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Општина Бачки Петровац . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Општина Бечеј. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Општина Бач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Општина Жабаљ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Град Нови Сад. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Општина Србобран. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Општина Сремски Карловци. . . . . . . . . . . . . . . . 61
Општина Темерин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Општина Тител. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Општина Врбас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7. СРЕМСКИ ОКРУГ
Општина Пећинци. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Општина Рума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Општина Ириг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Општина Сремска Митровица. . . . . . . . . . . . . . . 64
Општина Стара Пазова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Општина Инђија. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Општина Шид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8. ГРАД БЕОГРАД
Општина Барајево. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Општина Вождовац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Општина Врачар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Општина Гроцка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Општина Звездара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Општина Земун. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Општина Лазаревац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Општина Младеновац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Општина Нови Београд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Општина Обреновац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Општина Палилула. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Општина Раковица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Општина Савски венац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Општина Сопот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Општина Стари град. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Општина Чукарица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
9. ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
Општина Аранђеловац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Општина Баточина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Општина Кнић. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Град Крагујевац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Општина Лапово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Општина Рача. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Општина Топола. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
10.ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
Општина Деспотовац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Град Јагодина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Општина Параћин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Општина Рековац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Општина Свилајнац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Општина Ћуприја. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
11. БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
Општина Велико Градиште. . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Општина Жагубица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Општина Кучево. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Општина Петровац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Град Пожаревац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
12.ПОДУНАВСКИ ОКРУГ
Општина Велика Плана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Град Смедерево. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Општина Смедеревска Паланка. . . . . . . . . . . . . . 93
13.ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
Општина Ариље. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Општина Бајина Башта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Општина Косјерић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Општина Нова Варош . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Општина Пожега . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Општина Прибој. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Општина Пријепоље. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Општина Сјеница. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Град Ужице. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Општина Чајетина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
14.КОЛУБАРСКИ ОКРУГ
Град Ваљево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Општина Лајковац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Општина Мионица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Општина Љиг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Општина Осечина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Општина Уб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
15.МАЧВАНСКИ ОКРУГ
Општина Богатић. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Општина Владимирци. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Општина Коцељева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Општина Крупањ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Општина Лозница. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Општина Љубовија. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Општина Мали Зворник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Општина Шабац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
16.РАСИНСКИ ОКРУГ
Општина Александровац. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Општина Брус. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Општина Варварин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Град Крушевац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Општина Трстеник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Општина Ћићевац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
17.МОРАВИЧКИ ОКРУГ
Општина Горњи Милановац. . . . . . . . . . . . . . . . 109
Општина Ивањица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Општина Лучани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Град Чачак. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
18.РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Општина Врњачка Бања . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Град Краљево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Град Нови Пазар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Општина Рашка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Општина Тутин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
19.БОРСКИ ОКРУГ
Општина Бор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Општина Кладово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Општина Мајданпек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Општина Неготин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
20.ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ
Општина Бољевац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Град Зајечар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Општина Књажевац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Општина Сокобања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
21.ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ
Општина Бојник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Општина Власотинце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Општина Лебане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Град Лесковац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Општина Медвеђа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Општина Црна Трава. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
22.ПЧИЊСКИ ОКРУГ
Општина Босилеград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Општина Бујановац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Општина Владичин Хан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Град Врање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Општина Прешево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Општина Сурдулица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Општина Трговиште . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
23.ПИРОТСКИ ОКРУГ
Општина Бабушница. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Општина Бела Паланка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Општина Димитровград . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Општина Пирот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
24.ТОПЛИЧКИ ОКРУГ
Општина Блаце. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Општина Житорађа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Општина Куршумлија. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Општина Прокупље. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
25.НИШАВСКИ ОКРУГ
Општина Алексинац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Општина Дољевац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Град Ниш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Општина Сврљиг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
26.КОСОВСКИ ОКРУГ
Општина Приштина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Општина Обилић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Општина Подујево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Општина Липљан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Општина Штрпце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
27.КОСОВСКОМИТРОВИЧКИ ОКРУГ
Општина Косовска Митровица. . . . . . . . . . . . . . 140
Општина Звечан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Општина Зубин Поток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Општина Србица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Општина Вучитрн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Општина Лепосавић. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
28.КОСОВСКO-ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
Општина Гњилане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Општина Косовска Каменица. . . . . . . . . . . . . . . 142
Општина Витина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
29.ПРИЗРЕНСКИ ОКРУГ
Општина Гора – Драгаш. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Општина Ораховац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
30.ПЕЋКИ ОКРУГ
Општина Пећ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Пример попуњеног обрасца за унос жеља
ученика за упис у средњу школу . . . . . . . . . . . 146
ВОЈНА ГИМНАЗИЈА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Списак средњих школа чији је оснивач
друго правно или физичко лице. . . . . . . . . . . 150
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201555

6
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
КОНКУРС
ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
УСЛОВИ ЗА УПИС
1. ОПШТИ УСЛОВИ
За упис у први разред средње школе у Републици Србији могу да конкуришу кандидати
који су стекли основно образовање и васпитање, а који су рођени после 31. августа 1997. године.
Кандидати који су последњи разред основне школе завршили у Републици Српској рангирају се на основу општег успеха у последња три разреда основног образовања и на основу резултата
остварених на тестовима из српског језика, математике и на комбинованом тесту из природних и
друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).
Ови кандидати пријављују се од 2. до 13. јуна у било коју основну школу на територији
Републике Србије, како би под истим условима стекли право на упис у први разред средње школе.
Уколико ови кандидати конкуришу за упис у школе у којима се полаже пријемни испит, пријављују
се до 18. маја одговарајућој средњој школи.
Кандидати који су основно образовање стекли у Републици Србији закључно са школском
2009/2010. годином рангирају се на основу општег успеха од VI до VIII разреда и резултата остварених на тестовима из српског језика, математике и на комбинованом тесту из природних и
друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).
Кандидати који су од школске 2010/2011. до школске 2012/2013. године обавили завршни
испит и конкуришу за упис у средњу школу рангирају се у складу са Правилником о упису ученика
у средњу школу („Службени гласник РС”, бр. 37/11 и 55/12).
Кандидати који су од школске 2010/2011. до 2012/2013. године завршили осми разред
а нису обавили завршни испит, обављају завршни испит у складу с Правилником о програму
завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни гласник РС”, број 1/11 и 1/12)
и рангирају се у складу с Правилником о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”,
бр. 37/11 и 55/12).
Кандидати који су завршили основно образовање и васпитање или последња два разреда
основног образовања и васпитања у иностранству или који су у Републици Србији завршили
страну школу или последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи уписују се преко броја одређеног за упис ученика. Уколико ови кандидати конкуришу за упис у школу
у којој је предвиђен пријемни испит, пријављују се у средњу школу и полажу пријемни испит.
Кандидати који су завршили VI или VII разред основне школе у иностранству или који су
у Републици Србији завршили те разреде у страној школи остварују 20 бодова на основу општег
успеха у VI, односно VII разреду основне школе и обављају завршни испит.
Кандидати за упис у први разред средње школе који су рођени пре 31. августа 1997. године
могу да конкуришу искључиво у својству ванредног ученика.
Пријем докумената, полагање пријемног испита, попуњавање листе жеља, рангирање и
распоређивање кандидата старијих од седамнаест година обавиће се у надлежној школској управи
у роковима који важе и за редовне ученике. О овоме ће школска управа благовремено и континуирано обавештавати заинтересоване кандидате. Детаљније информације налазе се у овом конкурсу
у одељку који се односи на поменуту категорију ученика.
Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним jaвним исправама о завршеном основном образовању и васпитању, односно основној школи.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
7
УСЛОВИ ЗА УПИС
2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Посебни услови за упис у одређене образовне профиле су:
а) Здравствени услови који проистичу из захтева рада који су наведени у одељку 8. овог
конкурса. Испуњавање ових услова ученик доказује потврдом здравствене организације,
односно лекарским уверењем, ако је то посебним прописима утврђено.
б) Посебне способности за упис у школе и одељења намењена ученицима с посебним
способностима и уметничке школе, односно образовне профиле у области уметности,
у којима се ученици проверавају на пријемном испиту по програму и распореду који ће
бити истакнут на огласној табли школе.
3. МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:
1. Успеха на завршном испиту;
2. Oпштег успеха у шестом, седмом и осмом разреду основне школе;
3. Броја бодова добијених на основу резултата на такмичењима ученика осмог разреда
основне школе;
4. Успеха на пријемном испиту за упис у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка
школа ликовне области), односно за образовни профил у области уметности, школу за
ученике са посебним способностима (филолошка гимназија и филолошка одељења у
гимназијама, математичка гимназија и математичка одељења у гимназијама, oдељење
гимназије за ученике са посебним способностима за физику, одељења која остварују
наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији у школи чији
је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
(у даљем тексту: одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназији), гимназија за
спортисте и одељења за спортисте у гимназијама), школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у
Ћуприји).
3.1. Вредновање завршног испита
Завршни испит полаже се у јунском року у основној школи у којој је кандидат завршио
осми разред (у матичној основној школи).
На завршном испиту ученици раде три теста: тест из српског, односно матерњег језика,
математике и комбиновани тест из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија), по програмима основне школе. Тест из матерњег језика раде ученици који
су основну школу завршили на језику националне мањине.
На завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 16
бодова на тестовима из српског, односно матерњег језика и математике и 8 бодова на комбинованом тесту.
3.2. Вредновање општег успеха
Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се
општи успех, остварен на крају VI, VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале,
сабере и затим помножи бројем четири (4).
На основу општег успеха кандидати могу да остваре највише 60 бодова.
УСЛОВИ ЗА УПИС8
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
Кандидати који су завршили VI или VII разред основне школе у иностранству или који су
у Републици Србији завршили страну школу остварују 20 бодова на основу општег успеха у VI,
односно VII разреду основне школе.
3.3. Вредновање успеха на такмичењима
Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се
кандидату који је у осмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места
из предмета наведених у овом конкурсу додељују следећи бодови:
1) међународно такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних
школа: прво место – 20 бодова; друго место – 18 бодова; треће место – 14 бодова;
2) републичко такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних
школа, које организују министарство надлежно за послове образовања и стручно друштво или
други организатор:
– прво место – 8 бодова; друго место – 6 бодова; треће место – 4 бода.
Прва три места у смислу овог правилника су места која одговарају првом, другом и трећем
најбољем постигнутом резултату на такмичењу.
Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних места на такмичењима,
узима се у обзир најбољи остварени резултат и додељује му се број бодова за тај резултат.
Када је кандидат из два или више предмета освојио по једно или више појединачних места,
бодови из свих предмета се сабирају, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из
сваког предмета.
Резултате такмичења достављају стручна друштва или други организатор:
–– за српски језик – Друштво за српски језик и књижевност Србије,
–– за српски језик као нематерњи – Катедра за српски као нематерњи језик Филозофског
факултета Универзитета у Новом Саду,
–– за матерњи језик:
а) мађарски језик – Одсек за хунгарологију Филозофског факултета Универзитета у
Новом Саду,
б) словачки језик – Словакистичко војвођанско друштво,
в) русински језик – Друштво за русински језик, књижевност и културу,
г) румунски језик – Одсек за румунистику Филозофског факултета Универзитета у
Новом Саду,
д) бугарски језик – Матица Бугара,
ђ) хрватски језик – Национални савет хрватске националне мањине,
–– за стране језике (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански) –
Друштво за стране језике и књижевности,
–– за историју – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”,
–– за математику – Друштво математичара Србије (такмичење ученика основних школа
из математике), Математичко друштво „Архимедес” (такмичења: Дописна математичка
олимпијада и Математичка интернет олимпијада),
–– за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду
(такмичење ученика основних школа из физике),
–– за хемију – Српско хемијско друштво,
–– за биологију – Српско биолошко друштво,
–– за географију – Српско географско друштво,
–– за техничко и информатичко образовање – Друштво педагога техничке културе
Србије (такмичење из техничког и информатичког образовања), Ауто-мото савез
Србије и Друштво наставника техничког образовања Србије (такмичење: „Шта знаш
о саобраћају”),
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
9
УСЛОВИ ЗА УПИС
–– за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (такмичење ученика
основних школа из рачунарства), Електротехничка школа у Нишу (такмичење: Тесла
Инфо Куп),
–– за физичко васпитање – Савез за школски спорт Србије.
3.4. Организовање и спровођење завршног испита
Завршни испит организују и спроводе, у матичним основним школама, комисије за спровођење завршног испита, у складу са следећим роковима:
1) Пријављивање кандидата из Републике Српске је у основним школама од 2. до 13. јуна;
2) Пријављивање кандидата старијих од седамнаест година (ванредних ученика) вршиће
се у школским управама Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 2. до
11. јуна. Све информације у вези са поступком уписа кандидати ће моћи да добију у
седишту школске управе;
3) Полагање завршног испита обавиће се у следећим терминима:
–– решавање теста из српског (матерњег) језика 16. јуна од 10.00 до 12.00 часова,
–– решавање теста из математике 17. јуна од 10.00 до 12.00 часова,
–– решавање комбинованог теста 18. јуна од 10.00 до 12.00 часова.
4) Основне школе објавиће привремене резултате завршног испита 20. јуна до 20.00 часова;
5) Подношење жалби комисији основне школе на резултате завршног испита и издавање
решења по жалбама обавиће се 21. јуна од 8.00 до 16.00 часова;
6) Подношење жалби окружној уписној комисији на резултате завршног испита и издавање решења по жалбама обавиће се 23. јуна од 8.00 до 16.00 часова;
7) Објављивање коначних резултата завршног испита обавиће се 26. јуна до 20.00 часова.
3.5. Редослед кандидата
Кандидати који су обавили завршни испит рангирају се према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за упис на јединственој ранг-листи, осим ученика који
полажу пријемни испит.
После утврђивања јединствене ранг-листе, кандидат има право да у матичној основној
школи писмено изрази највише 20 опредељења за даље школовање.
Опредељење ученика садржи: шифру ученика, назив школе, место школе, шифру и назив
образовног профила, типа или смера гимназије, у складу са подацима објављеним у Конкурсу.
На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг-листи, врши се
распоређивање кандидата по типу, смеровима, односно образовним профилима, као и средњим
школама.
Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим средњим школама.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у средњу школу оствари исти број
бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају следећи кандидати:
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић”,
–– који су освојили већи број бодова на такмичењима из предмета који су обухваћени
завршним испитом (српски језик, односно матерњи језик, математика, биологија, географија, историја, физика и хемија), у смислу одељка 3.3. овога конкурса,
–– који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу
одељка 3.3. овога конкурса,
–– који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
УСЛОВИ ЗА УПИС10
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
4. РАСПОРЕЂИВАЊЕ И УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛЕ ЗА
КОЈЕ СЕ НЕ ПОЛАЖЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Распоређивање и упис ученика у школе за које се не полаже пријемни испит обавиће се у
следећим роковима:
1. Ученици подносе матичним основним школама пријаву са жељама на обрасцу за унос жеља
ученика, у које средње школе и у које образовне профиле или смерове желе да се упишу, 27.
и 28. јуна од 8.00 до 15.00 часова;
2. У матичним основним школама објављују се листе жеља ученика за упис у први разред
средњих школа 2. јула до 8.00 часова;
3. Ученици проверавају тачност листе жеља 2. јула од 8.00 часова;
4. Ученици подносе жалбе на објављене листе жеља за упис у први разред средњих школа 2.
јула од 8.00 до 16.00 часова;
5. Објављивање коначне листе жеља за упис у први разред средњих школа 3. јула до 12.00
часова;
6. Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима, односно по
смеровима гимназија објављује матична основна школа 6. јула од 8.00 часова;
7. Ученици који су распоређени (примљени у средњу школу) подносе оригинална документа
за упис у средњу школу у коју су распоређени 7. и 8. јула од 8.00 до 15.00 часова;
8. Матичне основне школе објављују списак преосталих слободних места у средњим школама
за упис ученика 6. јула до 20.00 часова;
9. Нераспоређени ученици подносе пријаву са жељама за упис у средње школе које имају
слободних места 7. јула од 8.00 до 15.00 часова;
10. Коначни распоред ученика по средњим школама и образовним профилима, односно по
смеровима гимназија, у другом уписном кругу објављује матична основна школа 10. јула од
8.00 часова;
11. Упис ових ученика обавиће се 10. јула од 8.00 до 15.00 часова.
5. УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит за проверу посебних способности полажу кандидати који се уписују у:
–– уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно за образовни профил у области уметности,
–– школу за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија и одељење, математичка гимназија и одељење, гимназија и одељење за спортисте, одељење за ученике
са посебним способностима за физику у гимназији и одељење за обдарене ученике у
рачунарској гимназији),
–– школу у којој се део наставе остварује на страном језику,
–– школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји).
Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју
одреди Министарство просвете, науке и технолошког развоја у периоду од 31. маја до 9. јуна.
Детаљније информације у вези са датумом и поступком полагања испита и уписа кандидати ће
моћи да добију у одговарајућој средњој школи.
Пријемни испит за ученике који желе да се упишу у школу у којој се део наставе остварује
на страном језику полаже се у одговарајућој средњој школи.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201511
УСЛОВИ ЗА УПИС
На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни
профил.
Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које
имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни
профил.
Пријављивање, полагање и објављивање резултата пријемних испита се одвија по следећој
динамици:
–– Пријављивање кандидата и подношење докумената у уметничке школе (и одељења
уметничких школа), математичку гимназију (и одељења ове гимназије), одељења
гимназије за ученике са посебним способностима за физику, одељења за обдарене у
рачунарској гимназији, филолошке гимназије (и одељења ове гимназије) и школу у
којој се део наставе остварује на страном језику, обавља се од 24. до 27. маја 2014. године
у одговарајућој средњој школи;
–– Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година и подношење докумената за
полагање пријемних испита обавља се 26. и 27. маја у надлежној школској управи;
–– Пријављивање ученика и подношење потврда о оствареним спортским резултатима за
упис у спортску гимназију и одељења за спортисте у гимназијама обавља се 7. и 8. јуна
од 9.00 до 15.00 часова у просторијама Спортске гимназије и гимназијама које уписују
ученике у одељења за спортисте;
–– Пријемни испит (испит из француског, италијанског, руског и енглеског језика) за
ученике који су кандидати за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном
језику обавиће се 31. маја;
–– Полагање пријемног испита у музичким и балетским школама обавиће се 5, 6. и 7. јуна;
–– Полагање пријемног испита у уметничким школама ликовне области, односно за образовне профиле у области уметности, обавиће се 6, 7. и 8. јуна;
–– Полагање пријемних испита у школама за ученике с посебним способностима (математичка гимназија и математичка одељења) обавиће се 7. јуна;
–– Полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике с посебним способностима
за физику обавиће се 8. и 9. јуна (тест из физике првог дана, тест из математике другог
дана);
–– Полагање пријемног испита у школама за обдарене ученике у рачунарској гимназији
обавиће се 9. јуна (тест из математике);
–– Полагање пријемних испита у школама за ученике с посебним способностима (филолошка гимназија и филолошка одељења) обавиће се 7. и 8. јуна;
–– Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита за филолошку гимназију
и филолошка одељења, односно за математичку гимназију и математичка одељења и
за одељење за ученике са посебним способностима за физику и одељења за обдарене
ученике у рачунарској гимназији – најкасније 11. јуна до 7.00 часова;
–– Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита у уметничким и музичким
школама – најкасније 12. јуна до 7.00 часова;
–– Подношење евентуалних жалби на резултате пријемног испита уписној комисији и
комисији у средњој школи и издавање решења обавља се у средњој школи која спроводи
пријемни испит, после објављених резултата пријемног испита најкасније 12. јуна од 8.00
до 16.00 часова (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит);
–– Коначни резултати пријемних испита биће објављени до 13. јуна у 12.00 часова.
УСЛОВИ ЗА УПИС12
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
5.1. Упис у школу по програму за ученике с посебним способностима
Кандидат се уписује у филолошку гимназију и одељење, математичку гимназију и одељење,
одељење за ученике с посебним способностима за физику у гимназији и у одељење за обдарене
ученике у рачунарској гимназији према редоследу који се утврђује на основу:
1. успеха на пријемном испиту,
2. успеха на завршном испиту,
3. успеха у претходном школовању, и то:
–– општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе, који се вреднује у смислу
одељка 3.2. овог конкурса,
–– резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе
из предмета који су од значаја за упис у филолошку, математичку гимназију или
одељење за ученике с посебним способностима за физику у гимназији и одељења за
обдарене ученике у рачунарској гимназији.
5.1.1. Упис у филолошку гимназију и филолошко одељење у гимназији
За упис у филолошку гимназију и одељење кандидат полаже пријемни испит из два дела:
1. тест из српског, односно матерњег језика и књижевности,
2. тест из страног језика.
Тестови се полажу по програмима основне школе.
Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење може да оствари највише по 120 бодова
из сваког дела пријемног испита, односно укупно 240 бодова.
Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење је положио пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова из сваког дела пријемног испита. Такмичења ученика основне школе
која су од значаја за упис у филолошку гимназију су из српског језика, односно матерњег језика и
језичке културе и страног језика.
Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом
разреду основне школе из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног језика
додељује се по 60 бодова за прво место, 50 бодова за друго место и 40 бодова за треће место.
Када већи број кандидата, од броја предвиђеног за упис оствари исти број бодова, предност
у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић”,
–– који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета у смислу одељка
3.3. овог конкурса,
–– који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту,
–– који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.1.2. Упис у математичку гимназију и математичко одељење у гимназији
За упис у математичку гимназију и одељење кандидат полаже пријемни испит који се
састоји из израде теста из математике.
Тест се полаже по програму основне школе.
Кандидат за упис у математичку гимназију и одељење може да оствари највише 240 бодова
на тесту из математике.
Кандидат за упис у математичку гимназију и одељење је положио пријемни испит ако је
остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.
Такмичење ученика основне школе које је од значаја за упис у математичку гимназију је
такмичење из математике.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201513
УСЛОВИ ЗА УПИС
Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу из математике у осмом разреду основне школе додељује се 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго
место и 80 бодова за треће место.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис оствари исти број бодова, предност
у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају следећи кандидати:
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић”,
–– који су освојили већи број бодова на такмичењима из физике, у смислу одељка 3.3. овог
конкурса,
–– који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу
одељка 3.3. овог конкурса,
–– који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту,
–– који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.1.3. Упис у одељењe за ученике с посебним способностима за физику у гимназији
За упис у одељењe гимназије за ученике са посебним способностима за физику кандидат
полаже пријемни испит:
1. тест из физике,
2. тест из математике.
Тестови се полажу по програмима основне школе.
Кандидат може да изабере да ли полаже један или оба теста.
За упис у одељење гимназије за ученике са посебним способностима за физику кандидат
може да оствари највише по 240 бодова из сваког теста.
Ако је ученик полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.
Ако је ученик полагао оба теста и из сваког од тестова освојио исти број бодова, бодује се
број бодова само једног теста.
Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из физике или из
математике.
Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељења за ученике са посебним способностима за физику у гимназији јесу такмичења из физике и математике.
Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом
разреду основне школе из физике или математике додељује се 120 бодова за прво место, 100 бодова
за друго место и 80 бодова за треће место.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење за ученике са посебним
способностима за физику у гимназији оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја
предвиђеног за упис, имају следећи кандидати:
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић”,
–– који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу
одељка 3.3. овог конкурса,
–– који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту,
–– који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
УСЛОВИ ЗА УПИС14
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
5.2. Упис у одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназији
За упис у одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназији кандидат полаже пријемни
испит на коме решава тест из математике.
Тест из математике полаже се по програму основне школе.
Кандидат за упис у одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназији може да оствари
највише 240 бодова на тесту из математике.
Кандидат за упис у одељење за обдарене ученике у рачунарској гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.
Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење за обдарене ученике у
рачунарској гимназији су такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства.
Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у VIII
разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства додељује се по 120
бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење за обдарене ученике у
рачунарској гимназији оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за
упис, имају кандидати:
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић”,
–– који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу
одељка 3.3. овог конкурса,
–– који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту,
–– који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.3. Упис у гимназију и одељење за спортисте
Кандидати се уписују у гимназију и одељење за спортисте према редоследу који се утврђује
на основу:
1. успеха на завршном испиту,
2. успеха у претходном школовању, и то:
–– општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,
–– постигнутих спортских резултата које је кандидат остварио у осмом разреду
основне школе.
Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе вреднује се у смислу одељка 3.2.
овог конкурса.
Постигнути спортски резултати вреднују се тако што се кандидату за упис у спортску гимназију и одељења за спортисте додељују следећи бодови:
1) ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако се налази на списку
репрезентативаца, за оне спортове који немају репрезентативна такмичења узраста до
14 година – 10 бодова;
2) ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству Републике Србије, појединачно или као члан екипе – 8 бодова за златну медаљу, 7 бодова за сребрну медаљу и 6 бодова за
бронзану медаљу.
Кандидати за упис дужни су да доставе потврде о оствареним спортским резултатима
издате од надлежног националног гранског спортског савеза, који је регистрован у министарству
надлежном за послове спорта.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис оствари исти број бодова, предност
у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
–– који су остварили већи број бодова из постигнутих спортских резултата,
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић”,
–– који су освојили већи број бодова на такмичењима у смислу одељка 3.3. овог конкурса,
–– који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201515
УСЛОВИ ЗА УПИС
5.4. Упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику
Кандидати се уписују у школу у којој се део наставе остварује на страном језику према
редоследу који се утврђује на основу:
1) успеха на пријемном испиту,
2) успеха на завршном испиту,
3) успеха у претходном школовању, односно општег успеха од шестог до осмог разреда
основне школе, који се вреднује у смислу одељка 3.2. овог конкурса.
Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику састоји
се из израде теста из страног језика.
Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи.
Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту на тесту из страног језика.
Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику је положио
пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова на тесту из страног језика.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног
за упис, имају следећи кандидати:
–– који су остварили већи број бодова на тесту из страног језика,
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић”,
–– који су освојили већи број бодова на такмичењима из српског језика и страног језика, у
смислу одељка 3.3. овог конкурса,
–– који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу
одељка 3.3. овог конкурса,
–– који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.5. Упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил
у области уметности
Кандидати се уписују у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил
у области уметности према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и
успеха у претходном школовању.
За упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области
уметности кандидат полаже пријемни испит из три дела:
1) цртања,
2) сликања,
3) вајања.
Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у
области уметности може да оствари на пријемном испиту највише по 160 бодова из сваког дела
пријемног испита, односно укупно 480 бодова.
Критеријуми за оцењивање цртања су: композиција (40 бодова), пропорција и карактер
облика (40 бодова), квалитет линије (40 бодова) и општи ликовни утисак (40 бодова).
Критеријуми за оцењивање сликања су: композиција (40 бодова), осећај за боју (40 бодова),
локални тон (40 бодова) и општи ликовни утисак (40 бодова).
Критеријуми за оцењивање вајања су: композиција (40 бодова), осећај за облик (40 бодова),
структурална вредност (40 бодова) и тактилност (40 бодова).
Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у
области уметности положио је пријемни испит ако је остварио најмање 290 бодова укупно из свих
делова пријемног испита.
УСЛОВИ ЗА УПИС16
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области уметности оствари исти број бодова, предност у
рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају следећи кандидати:
–– носиоци Дипломе „Вук Караџић”,
–– који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета, у смислу
одељка 3.3. овог конкурса,
–– који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту,
–– који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.
5.6. Упис у музичку школу и Школу за музичке таленте
Кандидати се уписују у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу успеха
на пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: општег успеха у основној музичкој
школи и општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.
У изузетним случајевима, кандидат који није завршио основну музичку школу уписује се
према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном
школовању, и то: општег успеха из последња три разреда основне школе и успеха на испиту за
ниво основне музичке школе.
Општи успех у основној музичкој школи у трајању од шест година исказује се бројем бодова
тако што се саберу средње оцене на крају четвртог, петог и шестог разреда и помноже се бројем 2.
Општи успех у основној музичкој школи у трајању од четири године исказује се бројем
бодова тако што се саберу средње оцене на крају другог, трећег и четвртог разреда и помноже се
бројем 2.
Општи успех у основној музичкој школи у трајању од две године исказује се бројем бодова
тако што се средња оцена на крају другог разреда помножи бројем 6.
Укупан број бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха у музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Општи успех у последња три разреда основне школе које је кандидат завршио исказује се
бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда основне
школе, односно из последња три разреда основне школе које је кандидат завршио и помноже се
бројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да оствари
највише 30 бодова.
Кандидати који се упоредо школују у другој средњој школи као редовни ученици или студирају остварују 30 бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда основне
школе.
Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела:
1) солфеђо,
2) теорија музике,
3) инструмент, односно певање.
На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова, и то:
1) солфеђо – 10 бодова,
2) теорија музике – 10 бодова,
3) инструмент, односно певање – 10 бодова.
Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по 4
бода из сваког дела испита.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201517
УСЛОВИ ЗА УПИС
5.6.1.
За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек, џез одсек, етномузиколошки одсек и одсек за рану музику (изборни одсек), кандидат полаже пријемни испит из два
дела:
1) инструмента, односно певања,
2) солфеђа са теоријом музике.
Кандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту:
1) 200 бодова из инструмента, односно певања,
2) 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.
Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из инструмента,
односно соло певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.
5.6.2.
За упис у музичку школу на теоретски одсек, одсек за црквену музику и одсек за музичку
продукцију и снимање звука, кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:
1) писменог испита из солфеђа,
2) усменог испита из солфеђа,
3) теста из теорије музике.
Kандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:
1) 100 бодова из писменог испита из солфеђа,
2) 100 бодова из усменог испита из солфеђа,
3) 100 бодова из теста из теорије музике.
Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом
испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у музичку школу оствари исти број
бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају кандидати који имају већи број
бодова из главног предмета.
5.6.3.
За упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји кандидат полаже пријемни испит из три дела:
1) психолошка процена способности,
2) инструмент,
3) солфеђо.
Kандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:
1) 100 бодова из психолошке процене способности,
2) 100 бодова из инструмента,
3) 100 бодова из солфеђа.
УСЛОВИ ЗА УПИС18
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
5.7. Упис у балетску школу
Кандидати се уписују у балетску школу према редоследу који се утврђује на основу успеха
на пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: успеха у основној балетској школи
и општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.
У изузетним случајевима, кандидат који није завршио основну
балетску школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном
испиту и успеха у претходном школовању, и то: општег успеха из последња три разреда основне
школе и успеха на испиту за ниво основне балетске школе.
Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем бодова тако што се саберу
средње оцене на крају другог, трећег и четвртог разреда основне балетске школе и помноже се
бројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха у основној балетској школи, кандидат може да оствари највише
30 бодова.
Општи успех из последња три разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се
саберу средње оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда и помноже се бројем 2. Укупан број
бодова заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да оствари
највише 30 бодова.
Испит за ниво основне балетске школе за одсек класичан балет и одсек савремена игра се
састоји из три дела:
1) класични балет – 10 бодова,
2) историјске игре –10 бодова,
3) солфеђо – 10 бодова.
Испит за ниво основне балетске школе за одсек народна игра се састоји из три дела:
1) народна игра –10 бодова,
2) народно певање –10 бодова,
3) солфеђо –10 бодова.
На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по 4
бода из сваког дела испита.
За упис у балетску школу за одсек класичан балет кандидат полаже пријемни испит на
коме се оцењује:
1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна класична балетска варијација,
2) сценичност,
3) физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет може да оствари највише 300
бодова на пријемном испиту:
1) 150 бодова из класичног балета – балетске варијације,
2) 75 бодова за сценичност,
3) 75 бодова за физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет је положио пријемни испит ако
је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – балетске варијације, 45 бодова за сценичност
и 45 бодова за физичке предиспозиције.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201519
УСЛОВИ ЗА УПИС
За упис у балетску школу за одсек савремена игра кандидат полаже пријемни испит на
коме се оцењује:
1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена кореографија,
2) сценичност,
3) физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра може да оствари највише 300
бодова на пријемном испиту:
1) 150 бодова из класичног балета – савремене кореографије,
2) 75 бодова за сценичност,
3) 75 бодова за физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра положио је пријемни испит
ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 45 бодова за
сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.
За упис у балетску школу за одсек народна игра кандидат полаже пријемни испит на коме
се оцењују:
1) играчке способности,
2) сценичност и физичке предиспозиције,
3) слух, ритам и меморија.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра може да оствари највише 300
бодова на пријемном испиту:
1) 150 бодова за играчке способности,
2) 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције,
3) 75 бодова за слух, ритам и меморију.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра положио је пријемни испит ако је
остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у балетску школу оствари исти број
бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
–– који су освојили већи број бодова на међународном или републичком такмичењу у
смислу одељка 3.3. овог конкурса,
–– који имају већи број бодова на пријемном испиту,
–– који имају већи број бодова по основу општег успеха у основној балетскоj школи,
односно општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.
УСЛОВИ ЗА УПИС20
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
6. УПИС У ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Кандидати за упис у школе за ученике са сметњама у развоју право на упис остварују пријављивањем код самих школа од 2. до 11. јуна 2014. године. У том периоду школе ће спровести
поступак провере поднетих захтева и њихову усклађеност са општим актима школе и посебним
захтевима који проистичу из наставног плана и програма и након тога уписати ученике.
7. УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА
У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА
Број места предвиђених за упис ванредних ученика, односно кандидата старијих од седамнаест година у први разред, налази се у загради поред броја места планираних за упис редовних
ученика на одговарајући образовни профил у школској 2014/2015. години.
Пријем докумената, пријављивање за полагање пријемног, односно завршног испита,
попуњавање листе жеља, рангирање и распоређивање кандидата старијих од седамнаест година
који су конкурисали за упис на неки од образовних профила обавиће се у надлежној школској
управи по посебном поступку, сагласно са роковима који важе и за редовне ученике. О овоме ће
школска управа благовремено и континуирано обавештавати заинтересоване кандидате.
АЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
К
У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
1. Пријављивање кандидата старијих од 17 година за полагање пријемних испита обавља
се 26. и 27. маја 2014. године у надлежној школској управи.
2. Пријављивање заинтересованих кандидата за упис у средњу школу за коју се не полаже
пријемни испит и провера да ли испуњавају услове обавиће се у надлежној школској
управи у периоду од 2. до 11. јуна 2014. године. Школска управа ће информисати кандидате о времену и месту полагања завршног испита.
3. Полагање завршног испита из српског, односно матерњег језика 16. јуна од 10.00 до
12.00 часова.
4. Полагање завршног испита из математике 17. јуна од 10.00 до 12.00 часова.
5. Полагање завршног испита, комбиновани тест, 18. јуна од 10.00 до 12.00 часова.
6. Преглед тестова од 16. до 20. јуна 2014. године.
7. Објављивање коначних резултата завршног испита 26. јуна до 20.00 часова
8. Попуњавање листе жеља 27. и 28. јуна од 8.00 до 15.00 часова у просторијама школске
управе.
9. Објављивање листе распоређених кандидата по школама 6. јула 2014. године до 9.00
часова у просторијама школске управе
10. Упис распоређених кандидата обавиће се 7. и 8. јула 2014. године у средњим школама.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201521
УСЛОВИ ЗА УПИС
8. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ
ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА
Посебни здравствени услови за упис ученика у први разред средње школе исказани су
словним ознакама које значе:
а1 – нормалан вид на близину
а2 – нормалан вид на даљину
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала
а4 – нормалан колорни вид (распознавање основних боја)
а5 – нормалан колорни вид*
а6 – нормалан стереоскопски вид
а7 – нормална ширина видног поља
а8 – нормална адаптација на таму
б – нормалан слух
б1 – нормалан слух*
ц1 – нормална функција равнотеже
ц2 – нормална функција равнотеже*
д1 – нормална функција горњих екстремитета
д2 – нормална функција доњих екстремитета
д3 – нормална функција кичменог стуба
е – нормална функција кардиоваскуларног система
ф – нормална функција респираторног система
г – нормална функција нервног система
х – нормална функција ендокриног система
и – нормална функција јетре
к – нормална функција бубрега
л – нормална функција хематопоезног система
м – одсуство алергијских манифестација
н – одсуство хроничних кожних болести (у анамнези и извештају лекара школског диспанзера нема
података о хроничним кожним болестима)
Ради јединственог тумачења и процењивања посебних здравствених услова за упис ученика у
први разред средње школе лекари треба да се придржавају следећих критеријума:
а1 – нормалан вид на близину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид. Ова оштрина
вида може се постићи и ношењем корективних помагала.
а2 – нормалан вид на даљину: оштрина вида од 0,8 и више. Довољан је и монокуларни вид. Ова оштрина вида
може се постићи и ношењем корективних помагала.
а3 – нормалан вид на близину и даљину без ношења корективних помагала: оштрина вида од 0,8 и више
која се постиже без употребе корективних помагала на оба ока појединачно.
а4 – нормални колорни вид (распознавање основних боја): црвена, зелена и плава.
а5 – нормални колорни вид*: исправно читање таблица по Ischiarai или Stilling-у, или теста на ortho-rater-у са
не више од једне грешке.
а6 – нормалан стереоскопски вид: оштрина вида од 0,8 и више која се постиже без употребе корективних
помагала на оба ока појединачно и постојање стереоскопског вида на ortho-rater-у.
УСЛОВИ ЗА УПИС22
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
а7 – нормална ширина видног поља: ширина видног поља која одговара ширини видног поља испитивача
– методом конфронтације или ширина видног поља од 60 степени назално и 90 степени темпорално на
сваком оку – перитестом по Beck-у на ortho-rater-у.
а8 – нормална адаптација на таму: потребан офталмолошки преглед – тест на никтомату по Schober‑у или
скотоптикометру по Heinsius-у.
Напомена: Због јако строгог нивоа испитивања стереоскопског вида и колорног вида на ortho-rater-у,
сви кандидати који имају испаде ових функција морају се проверити тестом на псеудоизохроматским таблицама за испитивање колорног вида (Ishiara, Stilling) и тестовима за стереоскопски вид
(Titmus, Lang, Randot). Ова се провера врши пре дефинитивног мишљења, тј. савета на нивоу
професионалне оријентације.
Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребан комплетан офталмолошки преглед. Пример за то су образовни профили који захтевају нормалну адаптацију на таму
(стражари са ношењем оружја, радна места у рударској јами и друга).
б – нормалан слух: нормалан слух на нивоу говорне комуникације; кандидат може без тешкоћа да комуницира
са својом околином и да чује звучне сигнале и упозорења на опасност.
б1 – н
ормалан слух*: кандидат чује све звучне фреквенције од 1 до 20 дБ.
Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребна аудиометрија.
ц1 – нормална функција равнотеже: кандидат може да се креће без тешкоћа. Неће се узимати у обзир
оштећења чула и центра за равнотежу која немају утицаја на кретање.
ц2 – нормална функција равнотеже*: ознака са звездицом упућује да је за поједине образовне профиле
потребан преглед специјалисте ОРЛ и вестибуларни тест (у случајевима када се рад у том образовном
профилу обавља на незаштићеним висинама или на тлу са могућношћу пада у јаме, у ископе и слично).
д1 – нормална функција горњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост свих зглобова
горњих екстремитета до физиолошких амплитуда.
д2 – нормална функција доњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост свих зглобова
доњих екстремитета до физиолошких амплитуда.
д3 – нормална функција кичменог стуба: подразумева очувану активну покретљивост свих делова кичменог
стуба до физиолошких амплитуда.
е – нормална функција кардиоваскуларног система: подразумева нормалан крвни притисак, нормалан ЕКГ
налаз и одсуство срчаних мана.
ф – нормална функција респираторног система: подразумева нормалан функционални налаз на плућима
г – нормална функција нервног система: подразумева одсуство епилепсије и других неуролошких поремећаја.
У случају сумње на неуролошко обољење потребан је неуролошки преглед.
х – нормална функција ендокриног система: функција ендокриних жлезда је у границама нормале.
и – нормална функција јетре: нормалне вредности билирубина и трансаминазе.
к – нормална функција бубрега: нормалан налаз целокупног прегледа урина.
л – нормална функција хематопоезног система: леукоцити, леукоцитарна формула, еритроцити и тромбоцити су у нормалним границама.
м – одсуство алергијских манифестација: у анамнези и извештају лекара школског диспанзера нема
података о алергијским манифестацијама.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201523
УСЛОВИ ЗА УПИС
(А) ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Руковалац – механичар пољопривредне технике: а1–а2–а7–б –ц1–д1–д2–д3–е–ф–г– х– и– к–л
Пољопривредни произвођач: а1–а2–д1–д2–д3–е–ф–и–к л
Цвећар – вртлар: а1–а2–а5–д1–д2–д3–е–ф–и–к–л–м
Пекар: а1–а2–д1–д2–д3–е–ф–г–м
Произвођач прехрамбених производа: а1–а2–а4–д1–д2–д3
Месар: а1–а2–а6–б –ц1–д1–д2–д3–е–ф–г
Прерађивач млека: а1–а2–д1–д2–д3–е–ф–м
Пољопривредни техничар: а1–а2–б– ц1–д1–д2–д3–е–ф–м
Техничар пољопривредне технике: а1–а2–б –д1–д2–д3
Ветеринарски техничар: а1–а2–ц1–д1–д2–д3–е–ф–м
Прехрамбени техничар: а1–а2–а6–д1–д2–д3–м
Техничар за биотехнологију: а1–а2–д1–д2–д3
Зоотехничар: а1–а2–д1–д2–д3–м
Техничар хортикултуре: а1–а2–а4–д1–д2–д3
Виноградар – винар – оглед : а1–а2–а4–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–и–л
(B) ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Шумар: а1–а2–б –д1–д2–д3–е –ф –г
Расадничар: а1–а2–а4–д1–д2–д3–е–ф–и–к–л–м
Тапетар – декоратер: а1–а2–а4–д1–д2–д3–е–ф–г–м
Шумарски техничар: а1–а2–а4–д1–д2–д3–е–ф–г
Техничар за пејзажну архитектуру: а1–а2–а4–д1–д2–д3
Техничар за примарну обраду дрвета: а1–а2–б –д1–д2–д3–е–ф–г
Техничар за финалну обраду дрвета: а1–а2–а6–б –ц1–д1–д2–д3–е–ф–г
Столар: а1–а2–а6–б – ц2–д1–д2–д3–е–ф–г
Техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед: а1–а2–б –ц1–д1–д2–д3–е–ф–г
Техничар за ловство и рибарство – оглед: а1–а2–б1–ц2–д1–д2–д3–е–ф–г–н
(C) ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији: –а1–а2–а7–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г
Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију: а1–а2–а6–б –ц1–д1–д2–д3–е–ф–г
Геолошки техничар за истраживање минералних сировина: а1–а2–а5–б –ц1–д1–д2–д3–е–ф–г
Рударски техничар: а3–а8*–б –ц1–д1–д2–д3–е–ф–г
Рударски техничар за припрему минералних сировина: а1–а2–б –ц1–д1–д2–д3–е–ф–г
Техничар за добијање метала: а1–а2–б –ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–и–к–л
Златар: а1–а2–а5–а6–д1–д2–д3–ф–г–и–к–м
Ливац – калупар – оглед: а1–а2–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–и–к–л
Техничар за рециклажу – оглед: а1–а2–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–и–к–л–м–н
(D) МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
1.
2.
3.
4.
5.
Металостругар: а1 –д1–д2–д3–г–м
Металоглодач НУ машина: а1 –д1–д2–д3–г–м
Бравар: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Лимар: а1–а2–а6–б–ц2–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Аутолимар: а1 –б1–д1–д2–д3–е–ф–г
УСЛОВИ ЗА УПИС24
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Заваривач: а3–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Инсталатер: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Машинбравар: а1–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Механичар – оружар: а1–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Механичар хидраулике и пнеуматике: а1–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Аутомеханичар: а1–б–д1–д2–д3–е–ф–г–м
Механичар привредене механизације: а1–б–д1–д2–д3–е–ф–г–м
Механичар радних машина: а1–б–д1–д2–д3–е–ф–г–м
Прецизни механичар: а1–д1–д2–д3
Механичар уређаја за мерење и регулацију: а1–д1–д2–д3
Механичар медицинске и лабораторијске опреме: а1–д1–д2–д3
Механичар оптике: а1–д1
Механичар термоенергетских постројења: а1–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Механичар хидроенергетских постројења: а1–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Механичар гасо и пнеумоенергетских посторјења: а1–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Механичар грејне и расхладне технике: а1–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Машински техничар: а1–д1–д2
Машински техничар за компјутерско конструисање: а1–а4–д1
Техничар за роботику: а1–д1–д2–д3
Техничар хидраулике и пнеуматике: а1–д1–д2–д3
Механичар нумерички управљаних машина: а1–б–д1–д2–д3
Техничар за компјутерско управљање: а1–д1
Машински техничар мерне и регулационе технике: а1–а4–д1–д2–д3
Ваздухопловни машински техничар: а1–б1–д1–д2–д3–е–ф–г
Погонски техничар машинске обраде: а1–д1–д2
Машински техничар моторних возила: а1–а6–д1–д2–г
Погонски техничар – механичар за радне машине: а1–а6–д1–д2–г
Алатничар: а1–д1–д2–д3–г–х
Техничар машинске енергетике: а1–б–д1–д2
Бродограђевински техничар: а1–б–д1–д2
Бродомашински техничар: а1–б–д1–д2
Техничар оптике: а1–д1
Оператер машинске обраде – оглед: а1–а2–а6–а7–б–ц1–д1–д2–д3–ф–г
Бродомонтер: а1–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Мехатроничар за транспортне системе аеродрома – оглед :а1–а2–б–д1–д2–д3–е–ф–г
Авио-техничар – оглед: а1–а2–а6–б1–ц1–д1–д2–д3–е–г–х
Машински техничар за репаратуру – оглед : а1–а2–д1–д2–д3
Мехатроничар за ракетне системе – оглед: а1–а2–б–ц1–д1–д2–д3–е–. ф–г
Мехатроничар за радарске системе – оглед: а1–а2–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г
Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова – оглед: а1–а2–а4–а6–б–ц1–д1–д2–д3–г
Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова – оглед: а1–а2–а4–а6–б–ц1–д1–д2–д3–г
Авио-техничар за ваздухоплов и мотор – оглед: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–г
Индустријски механичар: а1 –а2 –а6 –а7 –б –ц1 –д1 –д2 –д3 –ф –г
Бравар заваривач: а1–а2 –а6 –б –ц1 –д1 –д2 –д3 –е –ф –г –х –и –л
За упис ученика у образовне профиле под редним бројевима 40, 41, 43, 44, 45, 46 и 47 лекарско
уверење издаје Дом здравља Нови Београд – Диспанзер за медицину рада, Нови Београд, улица
Омладинских бригада број 104.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201525
УСЛОВИ ЗА УПИС
(E) ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Електроинсталатер: а1 –а2–а4–а6–б–ц1–д1–д2–д3–г–х
Електромонтер мреже и постројења: а1–а2–а4–а6–б–ц1–д1–д2–д3–г–х
Електромеханичар за машине и опрему: а1–а2–а4–а6–б–ц1–д1–д2–д3–г–х
Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје: а1–а4–б–д1–д2–д3–е–ф–г
Монтер телекомуникационих мрежа: а1–а2–а4–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–г–х
Аутоелектричар: а1–а2–а4–б–ц1–д1–д2–д3–г
Електротехничар енергетике: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–г–х
Електротехничар електромоторних погона: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–х
Електротехничар за расхладне и термичке уређаје: а1–а2–а4–а6–б–д1–д2–д3–е–ф–г
Електротехничар електронике: а1–а4–д1–д2–д3
Електротехничар СС постројења: а1–а4–а6–б–ц1–д1–д2–д3–г–х
Електротехничар телекомуникација: а1–а2–а4–б–ц2–д1–д2–д3–е–г–х
Електротехничар аутоматике: а1–а4–б–д1–д2–д3
Електротехничар рачунара: а1–а4–д1
Електротехничар радио и видео технике: а1–а4–б–д1
Електротехничар за електронику на возилима: а1–а2–а4–б–д1–д2–д3–г
Електротехничар процесног управљања: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–х
Администратор рачунарских мрежа – оглед: а1–а4–д1–д2–г
Техничар мехатронике: а1–а2–а4–б–ц2–д1–д2–д3–е–г
Електротехничар мултимедија – оглед: а1–а2–а5–б–д1–д2–д3–г
Електротехничар информационих технологија – оглед: а1–а2–а4–д1
Електричар: а1 –а2 –а4 –б –ц1 –д1 –д2 –д3 –е –ф –г
(F) ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Израђивач хемијских производа: а1–а2–а6–б–ц1 –д1–д2–д3–ф–г–е–х–и–к–л–м
Ситоштампар: а1–а6–а5–д1–д2–д3–х–и–к–л–м
Хемијско-технолошки техничар: а1–а6–б–ц1–д1–д2–д3–ф–г–е–х–и–к–л–м
Техничар за полимере: а1–а6–б–ц1 –д1–д2–д3–ф–г–е–х–и–к–л–м
Техничар у индустрији неметала: а1–а4–б–ц1 –д1–д2–д3
Техничар штампе: а1–а5–д1–д2–д3
Техничар графичке дораде: а1–а5–д1–д2–д3
Техничар припреме графичке производње: а1–а5–д1–д2–д3
Хемијски лаборант: а1–а5–а6–д1–д2–д3–ф–г–е–х–и–к–л–м
Фотограф: а1–а2–а5–д1–д2
Техничар за индустријску фармацеутску технологију: а1–а4 –д1–д2–д3–ф–г–е–х–и–к–л–м
Техничар за заштиту животне средине: а1–а6–б–ц1–д1–д2–д3–ф–г–е–х–и–к–л–м
Лакирер: а1–а2–а6–а4–б–ц2–д1–д2–д3–ф–г–е–х–и–к–л–м
Техничар за обликовање графичких производа: а1–а5–д1–д2–д3
Техничар за графичку припрему: а1–а5–д1–д2–д3
Гумар: а1 –ц1 –д1 –д2 –д3 –ф –г –е –х –и –к –л –м
Пластичар (прерађивач пластичних маса): а1 –а2 –а6 –б –ц1 –д1 –д2 –д3 –ф –г –е –х –и –к –л –м
(G) ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
1. Текстилни радник: а1–а4–д1–д2–д3–ф–м
2. Конфекционар – кројач: а1–а4–д1–д2–д3–м
3. Конфекционар коже и крзна: а1–а4–д1–д2–д3–ф–м
УСЛОВИ ЗА УПИС26
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Обућар: а1–а4–д1–д2–д3–ф–и–к–л–м
Галантериста: а1–а4–д1–д2–д3–ф–и–л–м
Механичар текстилних машина: а1–а6–б–ц1–д1–д2–д3–ф–е–г–х–м
Текстилни техничар: а1–а4–б–д1–д2–д3–ф–м
Конфекцијски техничар: а1–а4–д1–д2–д3–м
Техничар моделар одеће: а1–а4–д1–д2–д3–м
Техничар моделар коже: а1–а4–д1–д2–д3–м
Моделар одеће – оглед: а1–а5–д1–д2–д3–м
Конфекционар текстила – оглед : а1–а4–д1–д2–д3–м
Дизајнер текстилних материјала – оглед: а1–а5–д1–д2–д3–м
Дизајнер производа од коже – оглед: а1–а4–д1–д2–д3–м
Дизајнер одеће – оглед: а1–а5–д1–д2–д3–м
Модни кројач – оглед: а1–а5–д1–д2–д3–м
(H) ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Зидар – фасадер: а1–а2–а7–а6–б–ц2–д1–д2–д3–е–ф–л–х–г–м
Армирач – бетонирац: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–л–х–г–м
Тесар: а1–а2–а7–а6–б–ц2–д1–д2–д3–е–ф–л–х–г–м
Декоратер зидних површина: а1–а2–а5–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–л–х–г–м
Полагач облога: а1–д1–д2–д3–е–ф–м
Керамичар – терацер – пећар: а1 –б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–м
Грађевински лаборант: а1–а6–д1–д3–м
Хидрограђевинар: а1–а2–а7–а6–б–ц2–д1–д2–д3–е–ф–л–х–г–м
Руковалац грађевинском механизацијом: а1–а2–а4–а7–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Геодетски техничар – геометар: а1–а2–а6–д1–д2–д3–е–ф–г
Грађевински техничар за високоградњу: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Грађевински техничар за нискоградњу: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Грађевински техничар за хидроградњу: а3–а7–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–л–г–х
Грађевински техничар за лабораторијска испитивања: а1–а6–д1–д3–м
Извођач основних грађевинских радова: а1–а2–а7–а6–б–ц2–д1–д2–д3–е–ф–л–х–г–м
Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–х–г
Монтер суве градње: а1–а2–а7–а6–ц2–д1–д2–д3–е–ф–х–г
Архитектонски техничар – оглед : а1–а2–а4–ц1–д1–д2–д3–е–ф
Кровопокривач – оглед : а1–а2–а7–б–ц2–д1–д2–д3–е–ф–х–г
Техничар за одржавање објеката – оглед: а1–а2–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
(I) САОБРАЋАЈ
1. Возач моторних возила: (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником о ближим здравственим
условима које морају испуњавати возачи моторних возила, „Службени гласник РС” број 83/11): а1–а2–а4–
а7–а6–а8 –б–ц1 –д1–д2–д3–е–ф–г–х
2. Возовођа: (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником о здравственим условима које морају
испуњавати железнички радници, „Службени лист СРЈ” број 3/2000 и „Службени лист СЦГ” број 1/2003):
а1–а2–а4–а7–а6–а8–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
3. Кондуктер у железничком саобраћају: (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници, „Службени лист СРЈ број 3/2000 и
Службени лист СЦГ” број 1/2003): а1–а2–б–ц1–д1–д2–д3–е–г
4. Машиновођа за маневре (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници, „Службени лист СРЈ број 3/2000 и „Службени лист СЦГ”
број 1/2003): а1–а2–а4–а7–а6–а8–б–ц1 –д1–д2–д3–е–ф–г–х
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201527
УСЛОВИ ЗА УПИС
5. Бродовођа: (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о условима у погледу здравствене
способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину вршења здравственог
надзора, „Службени гласник РС”, бр. 112/2012): а1–а2–а4–а7–а6–а8–б –ц1 –д1–д2–д3–е–ф–г–х
6. Руковалац средстава унутрашњег транспорта: (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о
ближим здравственим условима које морају испуњавати возачи моторних возила, „Службени гласник РС”
број 83/11): а1–а2–а4–а7–а6–а8–б –ц1 –д1–д2–д3–е–ф–г–х
7. Техничар друмског саобраћаја: а1–а2–б –д1–д2–д3–е
8. Саобраћајно-транспортни техничар: (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о ближим
здравственим условима које морају испуњавати возачи моторних возила, „Службени гласник РС” број
83/11): а1–а2–а4–б –ц1 –д1–д2–д3–г
9. Техничар вуче: (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником о здравственим условима које
морају испуњавати железнички радници, Службени лист СРЈ број 3/2000 и „Службени лист СЦГ” број
1/2003): а1–а2–а4–а7–а6–б –ц1 –д1–д2–д3–г
10. Техничар техничко-колске делатности (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником о
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници, „Службени лист СРЈ” број 3/2000 и
„Службени лист СЦГ” број 1/2003): а1–а2–а4–б –ц1 –д1–д2–д3–г
11. Наутички техничар – речни смер: (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о условима у
погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину
вршења здравственог надзора, „Службени гласник РС”, бр. 112/2012): а1–а2–а4–а7–а6–б–ц1 –д1–д2–д3–г
12. Наутички техничар – поморски смер: (Здравствене критеријуме ускладити с Правилником о условима
у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, као и условима и начину
вршења здравственог надзора, „Службени гласник РС”, бр. 112/2012): а1–а2–а4–а7–а6–б–ц1 –д1–д2–д3–г
13. Ваздухопловни саобраћајни техничар: (Здравствене критеријуме ускладити са Правилником о здравственим условима за вршење послова ваздухопловног и осталог стручног особља и посебним условима
за обављање лекарских прегледа ваздухопловног и осталог стручног особља које треба да испуњавају
здравствене организације удруженог рада „Службени лист СФРЈ” бр. 81/89 и „Службени гласник РС” бр.
61/06 – др. правилник и 16/09 – др. правилник): а1–а2–а4–а7–а6–б –ц1 –д1–д2–д3–г
14. Техничар ПТТ саобраћаја: а1–б –д1–д2–д3
15. Техничар унутрашњег транспорта: а1–а2–б –д1–д2–д3–е
16. Транспортни комерцијалиста: а1–б–д1–д2–д3
17. Техничар за безбедност саобраћаја – оглед: а1–а2–а4–а8–б –д1–д2 д3–е–г
18. Техничар ваздушног саобраћаја – оглед: а1–а2–а4–а7–а8–б –ц1–д1–д2–д3–е–г
19. Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност – оглед: а1–а2–а4–а7–а8–б –ц1 –д1–д2–д3–е–г
20. Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање – оглед: а1–а2–а4–а7–а8–б –ц1 –д1–д2–д3–е–г
За упис ученика у железничке образовне профиле лекарско уверење издаје се само у заводима за
здравствену заштиту радника ЖТП-а у Београду, Новом Саду и Нишу, од 7. маја до 22. јуна.
За упис ученика у образовне профиле под редним бројевима 1. и 6. лекарско уверење издаје Завод за
медицину рада.
За упис ученика у образовне профиле под редним бројевима 18, 19 и 20 лекарско уверење издаје Дом
здравља Нови Београд – Диспанзер за медицину рада, Нови Београд, улица Омладинских бригада број 104.
(K) ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Посластичар#: а1–а5–д1–д2–д3–ф–м
Трговац: а1–а2–а4–б –д1–д2–д3–е–ф
Аранжер у трговини: а1–а4 –д1–д2–д3
Трговински техничар: а1–б –д1–д2–д3
Туристички техничар: а1–а2–б–д1–д2–д3
Конобар: а1–а2–б–ц2–д1–д2–д3–е–ф–г
Кувар#: а1–а2–а4–б –ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–м
Кулинарски техничар#: а1–б–д1–д2–д3
Угоститељски техничар: а1–б –д1–д2–д3
# Подразумева се нормално функционисање чула укуса и мириса
УСЛОВИ ЗА УПИС28
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
(L) ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Економски техничар: а1–д1–д3
Финансијски техничар: а1–д1–д3
Правни техничар: а1–б–д1–д3
Биротехничар: а1–б–д1–д3
Техничар обезбеђења: а1–а2–а4–а7–а6–а8–б–ц1–д1–д2–д3–е–г–х
Пословни администратор: а1–а2–б–д1–д3
Техничар заштите од пожара: а1–а2–а7–а6–а8–б–ц1–д1–д2–д3–е–г–х
Финансијски администратор: а1–а2–д1–д3
Банкарски службеник– оглед: а1–а2–б–д1–д3
Службеник осигурања – оглед: а1–а2–б–д1–д2–д3
Комерцијалиста – оглед: а1–а2–а7–б–д1–д2–д3
(M) ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА
1. Метеоролошки техничар: а1–а2–б–д1–д3 –д2
2. Хидролошки техничар: а1–а2–ц1–б–д1–д3–д2–г–х
(N) КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Техничар дизајна графике: а1–а5–д1–д3
Техничар дизајна амбалаже: а1–а5–д1–д3
Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа: а1–а5–д1–д3
Техничар дизајна текстила: а1–а5–д1–д3
Ликовни техничар: а1–а2–а5–д1–д3
Играч класичног балета: а1–а2–а7–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Играч савремене игре: а1–а2–а7–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г–х
Играч народне игре: а1–а2–а6–б–ц1–д1–д2–д3–е–ф–г
Музички извођач: а1–б1–д1–д3
Музички сарадник: а1–б1
Конзерватор културних добара: а1–а2–а5–а6–ц1–д1–д2–д3–е–ф–и–к–л–х–г–м
Ливац уметничких предмета: а3–а6–д1–д2–д3–е–ф–г
Јувелир уметничких предмета: а1–а5–д1–д3
Пластичар уметничких предмета: а1–а5–д1–д3–и–к–л–м
Гравер уметничких предмета: а1–а5–д1–д3
Дрворезбар: а1–а4–д1–д3
Клесар: а1–а6–д1–д2–д3–е–ф
Стилски кројач: а1–а5–д1–д2–д3–м
Фирмописац – калиграф: а1–а5–а6–ц1–д1–д2–д3–г–м
Грнчар: а1–а4–ц1–д1–д2 –д3–и–к–л–м
Дизајнер звука: а1–б1–д1–д3
Аранжер: а1–а2–а5–д1–д3
Позлатар: а1–а2–а5–а6–ц1–д1–д2–д3–е–ф–и–к–л–х–г–м
Новинар сарадник: а1–а2–б–д1–д2–д3–е–г
Сарадник у драмској уметности: а1–а2–б–д1–д2–д3
Сарадник у музичкој уметности: а1–а2–б1–д1–д2–д3
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201529
УСЛОВИ ЗА УПИС
(О) ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Медицинска сестра – техничар : а1–а2–а4–б–д1–д2–д3–е–и–м
Педијатријска сестра – техничар: а1–а2–б–д1–д2–д3–м
Гинеколошко-акушерска сестра: а1–а2–б–д1–д2–д3–м
Санитарно-еколошки техничар: а1–а2–б–ц1–д1–д2–д3–г
Физиотерапеутски техничар: а1–а2–б–д1–д2–д3–е–м
Козметички техничар: а1–а2–б–д1–д2–д3–м
Стоматолошка сестра – техничар: а1–а2–б–д1–д2–д3–м
Зубни техничар: а1–а4–д1–д3–ф–м
Лабораторијски техничар: а1–а4–а6–д1–д2–д3–м
Фармацеутски техничар: а1–а2–а4–д1–д2–д3–и–м
Медицинска сестра – васпитач: а1–а2–б–д1–д2–д3–м
Физиотерапеутски техничар оштећеног вида: б–д1–д2–д3–е–ф
Масер: а1–а2–б–д1–д2–д3–е–м
Здравствени неговатељ: а1–а2–б–ц1–д1–д2–д3–е–г
Техничар за фитнес и заштиту здравља: а1–а2–б–ц1–д1–д2–д3–е–г
Козметотерапеут: а1–а2–б–д1–д2–д3–м
(P) ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Педикир – маникир: а1–а4–б–д1–д3
Мушки фризер: а1–а4–б–д1–д2–д3–м
Женски фризер: а1–а4–б–д1–д2–д3–м
Сценски маскер – власуљар: а1–а4–д1–д3–м
Стилиста сарадник: а1–а2–а5–б–д1
Фризер за даме и господу: а1–а2–а4–б–д1–д2–д3–ф–г–м–н
Естетичар за негу руку и стопала: а1–а2–а4–д1–д2–д3–ф–г–м–н
(R) ГИМНАЗИЈА
За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим конкурсом није потребно
подносити лекарско уверење о испуњености здравствених услова.
За упис обдарених ученика у рачунарској гимназији потребно је да кандидати испуњавају услове а1 и д1.
По обављеном прегледу кандидати ће добити лекарско уверење о здравственом стању,
које ће дати на увид при предавању листе жеља, а приложити при упису у средњу школу у коју
ученик буде распоређен.
Кандидати који конкуришу за упис у Железничко-техничку школу у Београду или образовне профиле везане за железнички саобраћај обављају здравствени преглед у заводима за
здравствену заштиту радника ЖТП-а:
– у Београду: Савска 23, тел. 011/2686-155,
– у Новом Саду: Трг Царице Милице 10,
– у Нишу: Димитрија Туцовића 12.
УСЛОВИ ЗА УПИС30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
9. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС
Учесници конкурса подносе школи следећа документа:
1) Пријаву за упис;
2) Јавне исправе о завршеном основном образовању и васпитању, односно основној
школи;
3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);
4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.
За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим конкурсом
није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.
10. ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће посебно расписати конкурс за
пријем ученика у установе за смештај и исхрану ученика (домове ученика) за школску 2014/2015.
годину. Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика имају редовни ученици чије место пребивалишта није у седишту дома ученика.
Критеријуми за смештај ученика у домове биће детаљно прецизирани Конкурсом за пријем
ученика у домове.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201531
УСЛОВИ ЗА УПИС
СПИСАК УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА
ДОМОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА (30)
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
НАЗИВ
УСТАНОВЕ
СМЕШТАЈНИ
КАПАЦИТЕТИ
Дом ученика средњих школа – Београд,
Хајдук Станкова бр. 2,
тел. 011/2423-248
интернет адреса: www.dombeograd. rs
а)
РЈ за смештај „Петар Драпшин” – Београд,
ул. Краља Петра бр. 83, тел. 011/2627-333
e-mail: domdrapsin@gmail.com
б)
РЈ за смештај „Змај” – Земун,
ул. Творничка бр.2а, тел. 011/2193-608
e-mail: dom-zmaj@beocity.net
в)
РЈ за смештај „Стеван Чоловић” – Београд,
ул. Хумска, бр. 8, тел. 001/2647-760
e-mail: dom.colovic@sbb.rs
г)
РЈ за смештај „Алекса Дејовић” – Београд,
ул. Хајдук Станкова бр. 2, тел. 011/2404-234
e-mail: dom.dejovic@sbb.rs
д)
РЈ за смештај „Карађорђе”– Београд (у реконструкцији),
ул. Радоја Домановића бр. 27, тел. 011/2411-961
e-mail: dom.karadjor@sbb.rs
943
+200 за
дефицитарна
занимања
Дом ученика средње железничке школе – Београд,
ул. Здравка Челара бр. 14,
тел. 011/2072-600, 2072-602, 2750-868 ф.
e-mail: office@domucenika.com
интернет адреса: www.dom-ucenika.com
600
Дом ученика средње ПТТ школе – Београд,
ул. Здравка Челара бр. 16,
тел. 011/3290-402, 3291-035 ф.
e-mail: pttdom@yahoo.com
интернет адреса: www.dom-ucenika.com
300
Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић” – Београд,
ул. Крунска бр. 8,
тел. 011/3231-272, 3304-802, 3304-805
интернет адреса: www.jelicamilovanovic.edu.rs
465
5.
Дом ученика средњих школа – Ниш,
ул. Косовке девојке бр. 6,
тел. 018/4575-833, факс. 4212-051, 4575-832
e-mail: domucenikanis@gmail.com
интернет адреса: www.domucenikasrednjihskolanis.info
309
+ 32 за ученике
са сметњама
у развоју
6.
Дом ученика средњих школа „Младост” – Алексинац,
ул. Буцекова бр. 2,
тел. 018/804-736, 808-600
e-mail: dommladost@neobee.net
100
7.
8.
Дом ученика средњих школа – Прокупље,
ул. Вука Караџића бр. 10,
тел./факс 027/334-066
e-mail: topdom@beotel.rs
интернет адреса: www.domucenikapk.edu.rs
120
+ 20 студената
Дом ученика средњих школа – Лесковац,
ул. Кајмакчаланска бр. 24,
тел. 016/242-172, 213-700
e-mail: office@domucenikale.rs
интернет адреса: www.domucenikalr.rs
150
+ 130 студената
УСЛОВИ ЗА УПИС32
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
РЕДНИ
БРОЈ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
НАЗИВ
УСТАНОВЕ
Дом ученика средњих школа – Врање,
ул. Моше Пијаде бр.41,
тел. 017/422-035, 411-692 ф.
e-mail: domucenikavr@open.telekom.rs
интернет адреса: www.domucenikavr.co.rs
СМЕШТАЈНИ
КАПАЦИТЕТИ
170
+ 120 студената
Дом ученика средњих школа – Сурдулица,
тел. 017/812-012, 335-133 ф.
e-mail: domucsredsur@open.telekom.rs
интернет адреса: www.domsurdulica.org
100
Дом ученика средњих школа – Босилеград,
ул. Иво Лола Рибар бб,
тел. 017/878-493
e-mail: dojcinov.zora@gmail.com
52
Дом ученика средњих школа – Краљево,
ул. Карађорђева бр. 262,
тел. 036/352-663, 352-964 дир.
e-mail: domucenika.direktor@gmail.com
интернет адреса: www.domucenikakraljevo.rs
Студентски дом ул. Доситејева 19, тел. 036/383-360
Дом ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар” – Крушевац,
Ћирила и Методија бр.11,
тел. 037/411-700, 411-777
e-mail: office@internat-krusevac.org.rs
интернет адреса: www.internat-krusevac.org.rs
320
+ 80 студената
115
+ 6 ученика са
сметњама у развоју
Дом ученика средњих школа – Трстеник,
ул. Дамњана Максића бр. 2,
тел. 037/711-865
e-mail: domucenikatrstenik@gmail.com
интернет адреса: www.domucenikatrstenik.edu.rs
50
+ 24 студента
Дом ученика средњих школа – Чачак,
ул. Учитељска бр. 8,
тел. 032/222-326, 348-180, 641-695
e-mail: domucenikacacak@gmail.com
интернет адреса: www.domucenika-cacak.org.rs
122
Дом ученика средњих школа – Крагујевац,
ул. Саве Ковачевића бр. 23,
тел. 034/303-400, 303-401, факс 6335-262
e-mail: artem@artem.edu.rs
интернет адреса: www.artem.edu.rs
344
Дом ученика средњих школа „Јагодина” – Јагодина,
ул. Бранка Радичевића бр. 1,
тел. 035/221-323, 224-336, факс 223-488
e-mail: domucenikajagodina@yahoo.com
225
+ 106 студената
Дом ученика средњих школа – Ужице,
ул. Ужичка pепубликa бр. 116,
тел. 031/552-645, 554-199
e-mail: domucenika@neobee.net
интернет адреса: www.domucenika.rs
152
Дом ученика средњих школа – Ивањица,
ул. Милинка Кушића бр. 112,
тел. 032/661-513 тел. факс 032/660-350
e-mail: domuciv@neobee.net
интернет адреса: www.domucenika.edu.rs
68
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201533
УСЛОВИ ЗА УПИС
РЕДНИ
БРОЈ
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
НАЗИВ
УСТАНОВЕ
СМЕШТАЈНИ
КАПАЦИТЕТИ
Дом ученика средњих школа – Зајечар,
ул. Скопљанска бб,
тел. 019/430-915, 430-914
e-mail: internatza@open.telekom.rs
интернет адреса: www.internatza.znanje.info
270
Дом ученика средњих школа – Књажевац,
ул. Капларова бр. 10,
тел. 019/733-142, 730-106, 733-142
e-mail: duss.knjaz@neobee.net
100
Дом ученика средњих школа „Срећно” – Ћуприја
ул. Кнеза Милоша бб,
тел. 035-8871-951, 8871-950
e-mail: dom.ucenika.srecno@gmail.com
99
Дом ученика средњих школа „Бранково коло” – Нови Сад,
ул. Епископa Висарионa бр. 3,
тел. 021/528-263, 425-411
e-mail: office@hostelns.com
интернет адреса: www.dombrankovokolo.co.rs
428
Средњошколски дом – Нови Сад,
ул. Николајевска бр. 1, тел. 021/423-664
e-mail: sdom@eunet.rs
интернет адреса: www.srednjoskolskidom.edu.rs
200
Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина” – Зрењанин,
ул. Цара Душана бр. 4, тел. 023/561-467, 561-498,
e-mail: goranp@zrint.edu.rs
интернет адреса: www.zrint.edu.rs
340
Дом ученика средњих школа – Сремска Митровица,
ул. Планинска бр. 1,
тел. 022/631-722
e-mail: smdom5@open.telekom.rs
интернет адреса: www.domucenika-sm.edu.rs
193
Дом ученика средњих школа – Суботица,
ул. Харамбашићева бр. 22,
тел. 024/525-522
e-mail: dom@internatsu.edu.rs
интернет адреса: www.internatsu.edu.rs
464
Дом ученика средњих школа „Никола Војводић” – Кикинда,
ул. Бранка Вујуна бр. 13,
тел. 0230/436-212, 23-921
e-mail: nikolavojvodic@dukikinda.edu.rs
интернет адреса: www.dukikinda.edu.rs
Дом ученика средњих школа – Сомбор,
ул. Стапарски пут бр. 1/А,
тел. 025/433-660, 433-670
e-mail: domsombor@ptt.rs
интернет адреса: www.domsombor.edu.rs
Дом ученика средњих школа – Вршац,
ул. Стевана Немање бр. 9,
тел. 013/830-466, 838-011
e-mail: vaspitaci@internat-vrsac.edu.rs
интернет адреса: www.internat-vrsac.edu.rs
УСЛОВИ ЗА УПИС34
120
+70 студената
237
160
+ 50 студената
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ШКОЛЕ СА ДОМОМ (28)
РЕДНИ
БРОЈ
НАЗИВ
УСТАНОВЕ
1.
Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд” – Падинска Скела,
ул. Панчевачки пут бр. 39,
тел. 011/8871-858, факс 8872-834
e-mail: dompkb@vektor.net
2.
Дом ученика Пољопривредне школе – Ваљево,
ул. Владике Николаја бр. 25,
тел. 014-221-557, 223-112
e-mail: poljskolava@open.telekom.rs
интернет адреса: www.poljoprivrednaskola.edu.rs
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Дом ученика Средње млекарске школе „Др Обрен Пејић” – Пирот,
ул. Николе Пашића бр. 173,
тел. 010/313-718, 313-719
e-mail: dompimlek@yahoo.com
интернет адреса: www.mlekarskaskolapirot.edu.rs
СМЕШТАЈНИ
КАПАЦИТЕТИ
100
+ 25 за дефицитарна
занимања
104
80
+ 10 студената
Гимназија „Вук Караџић” са домом – Бабушница,
ул. 7. јула бб,
тел. 010/685-026
e-mail: gimbab@ptt.rs
интернет адреса: www.gimbab.edu.rs
34
Специјална школа са домом ученика „Бубањ” – Ниш,
ул. Бубањских хероја бр. 3,
тел. 018/263-154, 263-801 ф.
e-mail: skolabubanj@open.telekom.rs
интернет адреса: www.skolabubanj.edu.rs
25
Техничка школа са домом ученика „Милентије Поповић” – Црна Трава,
ул. Милентија Поповића бб,
тел. 016/811-114, 811-621
e-mail: ssmilpopcrt1@gmail.com
76
Угоститељско-туристичка школа са домом ученика – Врњачка Бања,
ул. Омладинске стазе бр. 6,
тел. 036/611-632,611-378, 611-379 ф.
e-mail: ugostturskola@ptt.rs
85
+30 студената
Дом ученика средње школе за музичке таленте – Ћуприја,
ул. Милице Ценић бб,
тел. 035/8472-344, 8473-122
e-mail: director@talenti.edu.rs
интернет адреса: www.talenti.edu.rs
96
Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић” – Крагујевац,
ул. Радоја Домановића бр. 2,
тел. 034/370-201, 370-205 ф.
e-mail: medskgdom@gmail.com
135
Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац” – Свилајнац,
ул. Краља Петра Првог бр. 64,
тел. 035/323-594, 312-177 ф.
e-mail: dom@poljvet-svil.edu.rs
интернет адреса: www.poljvet-svil.edu.rs
370
Дом ученика средње Пољопривредно-ветеринарске школе – Рековац,
ул. Краља Петра I бр. 15,
тел. 035/8710-048, 8710-049, 8411-134
e-mail: pvskolarekovac@ptt.rs
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201535
105
+48 студената
УСЛОВИ ЗА УПИС
РЕДНИ
БРОЈ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
НАЗИВ
УСТАНОВЕ
СМЕШТАЈНИ
КАПАЦИТЕТИ
Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај” – Јагодина,
ул. Славке Ђурђевић бр. 8,
тел. 035/223-204, 240-166
e-mail: skolazagluve035@open.telekom.rs
50
Школа са домом за ученике оштећеног слуха – Крагујевац,
ул. Старине Новака бр. 33,
тел. 034/317-145
e-mail: skolazagluve@nadlanu.com
интернет адреса: www.skolazagluve.edu.rs
50
Дом ученика пољопривредне школе „Љубо Мићић” – Пожега,
ул. Болничка бр. 2,
тел. 031/811-131, 3816-591
e-mail: ssljumicpoz1@ptt.rs
интернет адреса: www.poljoprivrednapoyzega.edu.rs
140
Дом школе за слушно оштећену децу „Миодраг Матић” – Ужице,
ул. Драгише Лапчевића бр. 1,
тел. 031/563-692, 563-690
e-mail: specijalnaskola@open.telekom.rs
интернет адреса: www.mvmatic.edu.rs
60
Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић” – Буково – Неготин,
ул. Буковски пут бб,
тел. 019/542-055, 548-755
e-mail: bukovo@open.telekom.rs
интернет адреса: www.bukovo.edu.rs
100
Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић” – Пожаревац,
Дом: ул. Косте Стаменковића бб,
тел. 012/7515-461, 7516-416
e-mail: domucenika@open.telekom.rs
интернет адреса: www.poljsm.edu.rs
168
Средња пољопривредна школа са домом ученика – Шабац,
ул. Војводе Путника бр. 58,
тел. 015/344-583, 349-885
e-mail: sredpoljskola@ptt.rs
70
Дом ученика пољопривредне школе – Футог,
ул. Царице Милице бр. 2, тел. 021/895-258
e-mail: domfutog@eunet.rs
интернет адреса: www.poljoskonadlanu.com
190
Основна и средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак” – Руски Крстур,
ул. Русинска бр. 63, тел. 025/705-030,
e-mail: petroso@neobee.net
интернет адреса: www.petrokuzmjak.edu.rs
70
Техничка школа са домом ученика – Апатин,
ул. Пригревачка бр. 72, тел. 025/772-731,
e-mail: so.teh-skola-ap@neobee.net
интернет адреса: www.tehnicka-apatin.edu.rs
100
Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић’’– Суботица,
ул. Зринског и Франкопана бр. 2,
тел. 024/556-119, 527-449
e-mail: skcentar@tipp.net.rs
100
Гимназија „Јан Колар” са домом ученика – Бачки Петровац,
ул. Фискултурна бр. 15,
тел. 021/781-844, 781-845
e-mail: sekretar.gjkint@gmail.com
80
УСЛОВИ ЗА УПИС36
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
РЕДНИ
БРОЈ
24.
25.
26.
27.
28.
НАЗИВ
УСТАНОВЕ
СМЕШТАЈНИ
КАПАЦИТЕТИ
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бoљаи” – Сента,
ул. Поштанска бр. 18,
тел. 024/816-700, 817-775
e-mail: bolyai@bolyai_szenta.edu.rs
интернет адреса: www.bolyai_zenta.edu.rs
150
Медицинска школа са домом ученика – Косовска Митровица,
ул. Дрварска бр. 1,
тел. 028/498-395, 498-396
e-mail: medskolakm@yahoo.com
100
Дом ученика техничке школе „Никола Тесла” – Костолац,
тел. 012/241-841, 241-328
e-mail: tskodom@open.telekom.rs
интернет адреса: www.ts-kostolac.rs
56
Средња школа са домом ученика „Свети Трифун” – Александровац
ул. Крушевачка бр. 8-10,
тел. 037/3552-018, факс 037/751-117
e-mail: pts_s_trifun@open.telekom.rs
интернет адреса: www.svetitrifun.edu.rs
56
Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика – Нови Сад,
ул. Браће Рибникар 32, Нови Сад,
тел. 021/ 6616-366, 6621-314, факс 6621-253
e-mail: skolamp@eunet.rs
интернет адреса: www.smp.edu.rs
40 за ученике са
сметњама у развоју
под посебним
условима
УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛЕ (3)
1.
2.
3.
Дом за децу „Јефимија” – Крушевац
ул. Веселина Николића бр. 51,
тел. 037/421-027
e-mail: milutindj.domjefimija@gmail.com
55
Дом за децу и омладину „Петар Радовановић” – Ужице,
ул. Немањина бр. 52,
тел. 031/511-366, 511-346, тел. дир. 521-584, факс 031/511-347
e-mail: office@dompruzice.org.rs
интернет адреса: www.dompruzice.org.rs
265
Дом за децу и омладину „Станко Пауновић” – Неготин,
ул. Бадњевска бр. 5,
тел. дир. 019/541-800, тел. васпитача 541-933
e-mail: domstankopaunovic@gmail.com
40
+10 студената
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТРИ КОЈИ ПРИМАЈУ УЧЕНИКЕ (2)
1.
2.
Студентски центар „Приштина” – Косовска Митровица,
ул. Џона Кенедија бр. 6,
тел. 028/425-509, 425-508, факс: 028/425-511
e-mail: sckm@verat.net
64
Студентски центар „Бор” – Бор
ул. Краља Петра Првог бр. 14,
тел. 030/433-521, факс 030/441-191
e-mail: studentskicentarbor@yahoo.com
интернет адреса: www.studentskicentarbor.com
54
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201537
УСЛОВИ ЗА УПИС
11. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА
За школовање ученика средњих школа за неко од дефицитарних занимања у Републици
Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије додељиваће, односно одобраваће коришћење ученичког кредита у школској 2014/2015. години.
Конкурс за доделу ученичких кредита расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја до почетка школске 2014/2015. године. Додела ученичких кредита врши се на
основу Конкурса и Закона о ученичком и студентском стандарду.
12. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
Конкурс за доделу ученичких стипендија расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја до почетка школске 2014/2015. године. Додела ученичких стипендија врши се на
основу Конкурса и Закона о ученичком и студентском стандарду.
13. ОГЛЕДНА ОДЕЉЕЊА
Унапређивање квалитета и осавремењавање образовно-васпитног рада, увођење нових
садржаја програма образовања и васпитања, организационих новина или начина финансирања –
могу се пре увођења проверавати огледом.
У једном броју средњих школа биће настављено праћење образовно-васпитног рада у појединим образовним профилима – огледима.
УСЛОВИ ЗА УПИС38
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
14. УПУТСТВО ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОСНОВНОГ ДЕЛА КОНКУРСА
У наредном делу Конкурса се даје преглед свих средњих школа у Републици Србији које ће
уписивати ученике у ПРВИ РАЗРЕД за школску 2014/2015. годину. Ради лакшег сналажења, школе
су разврстане по окрузима и општинама, а поред назива наведени су њихове адресе и телефони.
Код средњих школа које имају веб-сајт или и-мејл они су дати испод назива и имена школе.
За сваку школу, у оквиру подручја рада, наведени су називи образовних профила у које ће
школе уписивати ученике. Поред назива образовног профила арапском цифром је уписан број
ученика које ће школа примити у тај профил.
Образовни профили у школама за које школовање траје једну годину означени су са „1 год.”,
за које траје две године означени су са „2 год.”, а за које траје три године, означени су са „3 год.”
Код средњих школа које организују наставу на језицима националних мањина то је посебно
назначено.
Места предвиђена за упис у први разред ванредних ученика која се односе на упис кандидата старијих од седамнаест година (рођени пре 31. августа 1997. године) налазе се у загради
поред образовног профила за који је планиран упис кандидата у школској 2014/2015. години.
Образовни профили у стручним школама и смерови гимназије и тип гимназије шифрирани су на следећи начин:
ЗНАК
ПО РЕДУ
ЗНАЧЕЊЕ
Први и други
Округ
Трећи и четврти
Општина
Пети
Тип школе (G – гимназија, S – стручна школа)
Шести
Број школе по редоследу у општини
Седми
Дужина трајања образовања
(3 – трогодишњи, 4 – четворогодишњи)
Осми
Подручје рада
Девети и десети
Број образовног профила, смера или типа гимназије
Једанаести
Језик на коме се изводи настава
(S – српски, М – мађарски, U – русински, L – словачки,
Р – румунски, А – албански, H – хрватски, B – бугарски,
Е – енглески, F – француски, N – немачки, I – италијански,
R – руски)
Образовни профили у школама у којима се полаже пријемни испит (осим спортске гимназије и одељења у којима се део наставе остварује на страном језику) и школама за децу са сметњама
у развоју нису шифрирани.
Уколико се после другог круга распоређивања не распореди довољан број ученика
за упис у неки образовни профил или смер гимназије да би се могло формирати одељење,
окружна комисија за упис ученика распоређиваће те ученике у друге образовне профиле или
смерове гимназије у којима има места за упис и може се формирати одељење.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201539
УСЛОВИ ЗА УПИС
1. СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА АДА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24430 АДА, МОШЕ ПИЈАДЕ 47, ТЕЛ: 024/853-034
e-mail: iskolada@open.telekom.rs; www.tsada.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SNAD SA 4D06M . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/ .
SNAD SA 3D31M . . . МЕТАЛОГЛОДАЧ НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ .
SNAD SA 3D20M . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ .
SNAD SA 4D13M . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SNAD SA 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SNAD SA 4E08M . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/ .
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SNAD SA 4H02M . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/ .
.
.
.
.
. . . . . . . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.. . . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.. . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ОПШТИНА КИКИНДА
1. ГИМНАЗИЈА „ДУШАН ВАСИЉЕВ’’
23300 КИКИНДА, ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 7, ТЕЛ: 0230/22-557
e-mail: gimnazijaki@open.telekom.rs; www.gimnazijaki.com
ГИМНАЗИЈА
SNKI GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SNKI GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SNKI GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
23300 КИКИНДА, ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 7, ТЕЛ: 0230/22-023
e-mail: etski@open.telekom.rs; www.ekonomskaki.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SNKI SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SNKI SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SNKI SB 4L07S . . . ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SNKI SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
SNKI SB 4K10 . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
3. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ’’
23300 КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 57, ТЕЛ: 0230/22-056
e-mail: ssmiloscrnjanski@open.telekom.rs; www.miloscrnjanski.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SNKI SC 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SNKI SC 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SNKI SC 4O18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23300 КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 55, ТЕЛ: 0230/22-275, 401-650
e-mail: tehskola.ki@open.telekom.rs; www.tehskola-ki.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SNKI SD 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SNKI SD 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
SNKI SD 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
SNKI SD 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SNKI SD 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SNKI SD 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SNKI SD 4E11S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SNKI SD 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SNKI SD 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂAЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
САОБРАЋАЈ
SNKI SD 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SNKI SD 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ40
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ОПШТИНА КАЊИЖА
1. ПТСЦ „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”
24420 KAЊИЖА, ШИРОКА 70, ТЕЛ: 024/874-085, 874-550
e-mail: tehsko@sabotronic.co.rs; www.techniq.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SNKA SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . SNKA SA 4D06M . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . SNKA SA 3D20M . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SNKA SA 3D36M . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SNKA SA 4A07M . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNKA SA 4A03M . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SNKA SA 3А15M . . . РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /5/
30 /5/ . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
15 /5/ . . 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
15 /5/ . . 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
30 /5/ . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 /5/ . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 /5/ . . 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
1.ГИМНАЗИЈА
23330 НОВИ КНЕЖЕВАЦ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА 11, ТЕЛ: 0230/83-467
e-mail: gimnaznk@gmail.com; www.gimnazijank.com
ГИМНАЗИЈА
SNNK GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ’’
23330 НОВИ КНЕЖЕВАЦ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА 11, ТЕЛ: 0230/81-434
e-mail: sskolank@yahoo.com; www.ssdonk.edu.rs
САОБРАЋАЈ
SNNK SB I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SNNK SB I11M . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
ТРГОВИНА , УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SNNK SB 3K08M . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
SNNK SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SNNK SB 3K07M . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
SNNK SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
. 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
.
.
.
.
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.
ОПШТИНА СЕНТА
1. СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 12, ТЕЛ: 024/811-851
e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com; www.gimnazija-senta.rs
ГИМНАЗИЈА
SNSE GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SNSE GA 4R03M . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SNSE GA 4R01M . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SNSE GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ”
24400 СЕНТА, ПОШТАНСКА 18, ТЕЛ: 024/816-700
e-mail: bolyai@bolyai-zenta.edu.rs; www. bolyai-zenta.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
3. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА СРЕДЊА ШКОЛA
24400 СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 12, ТЕЛ: 024/811-549
e-mail: ekonomska@sksyu.net; www.ekonomska-skola.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SNSE SC 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SNSE SC 4L09M . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SNSE SC 4L10M . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SNSE SC 3K06M . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201541
СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ
4. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24400 СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 12, ТЕЛ: 024/817-177
e-mail: medicinska_senta@open.telekom.rs; www.medic.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SNSE SD 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SNSE SD 4O13M . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SNSE SD 4O16M . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ОПШТИНА ЧОКА
1. ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА
23320 ЧОКА, МОШЕ ПИЈАДЕ 27, ТЕЛ: 0230/71-056
e-mail: info@hpscoka.edu.rs; www.hpscoka.edu.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SNCO SA 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SNCO SA 4F34M . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SNCO SA 3P02M . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ42
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
2. СРЕДЊОБАНАТСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
1. ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 ЗРЕЊАНИН, ГИМНАЗИЈСКА 2, ТЕЛ: 023/566-022, 566-633
e-mail: gimnazijazr@zrenjaninskagimnazija.edu.rs; www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
SRZR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SRZR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SRZR GA 4R03M . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SRZR GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ’’
23000 ЗРЕЊАНИН, СКЕРЛИЋЕВА ББ, ТЕЛ: 023/561-584
e-mail: ekonomskazr@gmail.com; www.ekonomskazr.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRZR SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SRZR SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SB 3K08M . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRZR SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
30 /3/
30 /3/
30 /3/
30 /3/
30 /3/ .
30 /3/ .
30 /3/ .
30 /3/ .
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД.
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 ЗРЕЊАНИН, НАРОДНОГ ФРОНТА 3, ТЕЛ: 023/561-413
e-mail: medicinskazr@beotel.net; www.medicinska-skola.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SRZR SC 4О13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
SRZR SC 4О13M . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SRZR SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SRZR SC 4O15S . . . КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
23000 ЗРЕЊАНИН, МАКЕДОНСКА 2, 023/562-189
e-mail: direktor@zrpoljoprivredna.edu.rs; www.zrpoljoprivredna.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SRZR SD 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SD 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SD 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SRZR SD 3A15S . . . РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
SRZR SD 4B01S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/
5. ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИЋ’’
23000 ЗРЕЊАНИН, СТЕВИЦЕ ЈОВАНОВИЋА 46, ТЕЛ: 023/561-567
e-mail: ssupredic@upzr.edu.rs; www.upzr.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SRZR SE 4A12S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SRZR SE 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
SRZR SE 3A26S . . . ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SRZR SE 4G03S . . . TЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SRZR SE 3G17 S . МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SRZR SE 4F02S . . . ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SRZR SE 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SRZR SE 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201543
СРЕДЊОБАНАТСКИ ОКРУГ
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА’’
23000 ЗРЕЊАНИН, НАРОДНОГ ФРОНТА 1, ТЕЛ: 023/511-376
e-mail: teslazr@teslazr.edu.rs; www. teslazr.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SRZR SF 4E02S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SRZR SF 4E03M . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
SRZR SF 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SRZR SF 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SRZR SF 4E03S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SRZR SF 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SRZR SF 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SRZR SF 3E17M . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SRZR SF 3E15M . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SRZR SF 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SRZR SF 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
7. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23000 ЗРЕЊАНИН, СТЕВИЦЕ ЈОВАНОВИЋА 50, ТЕЛ: 023/561-277
e-mail: tehnickazr@tehnickazr.edu.rs; www. tehnickazr.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SRZR SG 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SRZR SG 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SRZR SG 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
SRZR SG 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SRZR SG 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
SRZR SG 3C21S . . . РУКОВАЛАЦ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ДОБИЈАЊЕ НАФТЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ’’
23000 ЗРЕЊАНИН, ТРГ СЛОБОДЕ 7А, ТЕЛ: 023/561-104
e-mail: office@josif.edu.rs; www. josif.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . ДИЗАЈНЕР ЗВУКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
9. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ’’
23000 ЗРЕЊАНИН, НАРОДНЕ ОМЛАДИНЕ 16, ТЕЛ: 023/589-021
e-mail: maj9.skola@beotel.rs; www.9majzr.edu.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
. . . . . . . . . . . . . . ЕЛЕКТРОЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
. . . 1 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 3 ГОД.
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ’’
23220 СРПСКА ЦРЊА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА 63, ТЕЛ: 023/811-041
e-mail: sskola@open.telekom.rs; www.ssdjurajaksic.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SRNC SА 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ГИМНАЗИЈА
SRNC SА 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRNC SА 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
СРЕДЊОБАНАТСКИ ОКРУГ44
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
23272 НОВИ БЕЧЕЈ, МАРШАЛА ТИТА 5, ТЕЛ: 023/771-077
e-mail: srednjaskolanb@open.telekom.rs; www.srednjaskolanb.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SRNB SА 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
SRNB SА 3D39S . . . МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
SRNB SA 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SRNB SА 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRNB SА 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГИМНАЗИЈА
SRNB SА 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SRNB SА 4G14S . . . ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА СЕЧАЊ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ’’
23240 СЕЧАЊ, ГИМНАЗИЈСКА 2, ТЕЛ: 023/841-035
e-mail: vstefan@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SRSE SА 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
SRSE SА 3D39S . . . МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SRSE SА 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГИМНАЗИЈА
SRSE SА 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201545
СРЕДЊОБАНАТСКИ ОКРУГ
3. ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА АЛИБУНАР
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ’’
26310 АЛИБУНАР, ВУКА КАРАЏИЋА 2, ТЕЛ: 013/641-036
e-mail: etsalibunar@madnet.rs; www.ekonomskaalibunar.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNAL SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /10/
JNAL SA 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNAL SA 4L01R . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . РУМУНСКИ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNAL SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
1. БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
26340 БЕЛА ЦРКВА, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 11, ТЕЛ: 013/853-475, 853-476
e-mail: gimbc@panet.rs; www.belocrkvanskagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JNBC GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNBC SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНЋАН”
26340 БЕЛА ЦРКВА, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 7, ТЕЛ: 013/851-178, 852-949
e-mail: tssmbcrkva@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JNBC SB 4D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
JNBC SB 4D39S . . . МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
САОБРАЋАЈ
JNBC SB 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNBC SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JNBC SB 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ .
JNBC SB 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ОПШТИНА ВРШАЦ
1. ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА’’
26300 ВРШАЦ, МИХАЈЛА ПУПИНА 1, ТЕЛ: 013/836-448
e-mail: administracija@vrsackagimnazija.edu.rs; www. vrsackagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JNVR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JNVR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JNVR GA 4R03R . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . РУМУНСКИ
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ’’
26300 ВРШАЦ, АРХИТЕКТЕ БРАШОВАНА 1, ТЕЛ: 013/805-058
e-mail: bioskola@hemo.net
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JNVR SB 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNVR SB 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNVR SB 3А28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNVR SB 3А23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNVR SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNVR SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ46
30 /5/
30 /5/
15 /5/ . . 3 ГОД.
15 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/
30 /5/ . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
3. ХЕМИЈСКО–МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
26300 ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 113, ТЕЛ: 013/830-292
e-mail: sekretarijat@hms.edu.rs; www.hms.edu.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JNVR SC 4F02S . . . ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JNVR SC 4F03S . . . ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNVR SC 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNVR SC 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
JNVR SC 4О13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNVR SC 4О16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА’’
26300 ВРШАЦ, СТЕРИЈИНА 40–44, ТЕЛ: 013/830-668
e-mail: trsla2006@open.telekom.rs; www.teskavs.org
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JNVR SD 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
JNVR SD 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNVR SD 3D20S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
JNVR SD 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JNVR SD 4E03S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNVR SD 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNVR SD 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
JNVR SD 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ’’
26300 ВРШАЦ, ТРГ ПОБЕДЕ 4, ТЕЛ: 013/834-581
e-mail: msvrsac.sekretar@gmail.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЏЕЗ МУЗИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА ВАРЈAШКИ”
26300 ВРШАЦ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 22, ТЕЛ: 013/839-832
e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com; www.specijalna.vs.znanje.info
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК АУТОЛАКИРЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
. . . . . . . . . . . . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН’’
26210 КОВАЧИЦА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 57, ТЕЛ: 013/661-180
e-mail: office@gymko.edu.rs; www. gymko.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JNKV GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JNKV GA 4R03L . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . СЛОВАЧКИ
ОПШТИНА КОВИН
1. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ’’
26220 КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА 197, ТЕЛ: 013/742-300
e-mail: gimnazijakovin@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
JNKO GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNKO SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNKO SA 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201547
ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
2. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИЋ’’
26220 КОВИН, ЦАРА ЛАЗАРА 261, ТЕЛ: 013/742-200, 744-893, 744-632
e-mail: pskovin@open.telekom.rs; www.vasapelagickovin.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JNKO SB 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNKO SB 3A15S . . . РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNKO SB 3A19S . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNKO SB 3A13S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNKO SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNKO SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNKO SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
10 /5/ . . 3 ГОД.
10 /5/ . . 3 ГОД.
10 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/
15 /5/ . . 3 ГОД.
15 /5/ . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ПАНЧЕВО
1. ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ’’
26000 ПАНЧЕВО, ИГЊАТА БАРАЈЕВЦА 5, ТЕЛ: 013/301-120, 344-483
e-mail: direktor@gimnazijaurospredic.edu.rs; www. gimnazijaurospredic.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JNPA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
JNPA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИЋ’’
26000 ПАНЧЕВО, ОСЛОБОЂЕЊА 25, ТЕЛ: 013/314-349
e-mail: ekosko@panet.rs; www.ekosko.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JNPA SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNPA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNPA SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
JNPA SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNPA SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JNPA SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNPA SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
JNPA SB 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
JNPA SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
JNPA SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ’’
26000 ПАНЧЕВО, ПАСТЕРОВА 2, ТЕЛ: 013/2511-772
e-mail: paster@panet.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
JNPA SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
JNPA SC 4O12S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNPA SC 3O20S . . . ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ’’
26000 ПАНЧЕВО, НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ 31, ТЕЛ: 013/219-0022, 219-0023
e-mail: info@poljoprivredna-skola.rs; www.poljoprivredna-skola.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JNPA SD 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SD 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SD 4A04S . . . ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JNPA SD 3A15S . . . РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNPA SD 3A19S . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JNPA SD 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30 /5/
30 /5/
15 /5/ . . 3 ГОД.
15 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/
5. МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО’’
26000 ПАНЧЕВО, БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋ 103, ТЕЛ: 013/316-396
e-mail: office@masinska.edu.rs; www. masinska.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JNPA SE 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
JNPA SE 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNPA SE 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNPA SE 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
JNPA SE 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JNPA SE 4Е26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
JNPA SE 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNPA SE 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ48
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА’’
26000 ПАНЧЕВО, МАКСИМА ГОРКОГ 7, ТЕЛ: 013/2352-615, 2316-806
e-mail: etsntesla@gmail.com; www.etsntesla.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JNPA SF 4E27S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JNPA SF 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
JNPA SF 4E11S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNPA SF 4E23S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNPA SF 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JNPA SF 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ’’
26000 ПАНЧЕВО, БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋ 89, ТЕЛ: 013/219-0159
e-mail: office@skola23maj.edu.rs; www. skola23maj.edu.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JNPA SG 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНOЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
JNPA SG 4F03S . . . ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
JNPA SG 4F13S . . . ТЕХНИЧАР ПРИПРЕМЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
JNPA SG 4C25S . . . ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JNPA SG 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
JNPA SG 4A12S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
JNPA SG 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
JNPA SG 4H23S . . . ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JNBC SG 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/ . . 3 ГОД.
JNBC SG 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/ . . 3 ГОД.
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР’’
26000 ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 3, ТЕЛ: 013/345-976
e-mail: jbandur@panet.rs; www.muzickaskolapancevo.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
9. БАЛЕТСКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ’’
26000 ПАНЧЕВО, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 25, ТЕЛ: 013/351-187, 351-649
e-mail: dimitrijeparlic@open.telekom.rs; www.dimitrijeparlic.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ – КЛАСИЧАН БАЛЕТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ – САВРЕМЕНА ИГРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
10.ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МАРА МАНДИЋ’’
26000 ПАНЧЕВО, ЦАРА ДУШАНА 34, ТЕЛ:013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ОБРАДИ МЕТАЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 1 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 1 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ПРОИЗВОДЊИ БИЉА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 1 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201549
ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
4. СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
1. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ’’
24300 БАЧКА ТОПОЛА, ТРГ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 12, ТЕЛ: 024/711-934
e-mail: gimnazijabt@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
SBBT GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT GA 4R03M . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SBBT SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SA 4L01M . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
30 /3/ . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 /3/
30 /3/ . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
24300 БАЧКА ТОПОЛА, СУБОТИЧКИ ПУТ ББ, ТЕЛ: 024/714-434
e-mail: psdirektor@gmail.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SBBT SB 4А07М . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SB 4А07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SB 4А03М . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SB 4А03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SB 4A10M . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SB 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SB 3A15M . . . РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBBT SB 3A28M . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
30 /5/
30 /5/ .
30 /5/
30 /5/ .
30 /5/
15 /5/ .
15 /5/ .
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
. 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ’’
24300 БАЧКА ТОПОЛА, ТРГ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 10, ТЕЛ: 024/711-234
e-mail: sinjo@stcable.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SBBT SC 4D08M . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SBBT SC 4Е08M . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SBBT SC 3H16M . . . КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SC 3H12M . . . ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SBBT SC 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBBT SC 3P03S . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
30 /3/ . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
15 /5/ . . 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
15 /2/ . . 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА СУБОТИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ’’
24000 СУБОТИЦА, ПЕТЕФИ ШАНДОРА 1, ТЕЛ: 024/552-820
e-mail: sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
SBSU GA 4R01M . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SBSU GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SBSU GA 4R04M . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SBSU GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
SBSU GA 4R03H . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . ХРВАТСКИ
2. ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ’’
24000 СУБОТИЦА, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА 21, ТЕЛ: 024/524-785
e-mail: office@tg.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . OБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ– ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . . . . OБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ– НЕМАЧКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SBSU GB 4R03M . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ50
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
3. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „БОСА МИЛИЋЕВИЋ’’
24000 СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 21, ТЕЛ: 024/559-255
e-mail: ess@eunet.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SBSU SC 4L01M . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
SBSU SC 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SC 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SC 4L10M . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
SBSU SC 4L11S . . . БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SBSU SC 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SC 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .
SBSU SC 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .
SBSU SC 3K08M . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .
SBSU SC 3K07M . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
4. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, БЕОГРАДСКИ ПУТ 126, ТЕЛ: 024/558-336
e-mail: sose@medicinskasu.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SBSU SD 4О13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SD 4О13M . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
SBSU SD 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SD 4O16М . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SBSU SD 3Р02M . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД . . . . МАЂАРСКИ
5. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, МАКСИМА ГОРКОГ 38, ТЕЛ: 024/663-100
e-mail: politehn@eunet.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SBSU SE 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SBSU SE 4H26M . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 .
SBSU SE 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SE 3H22M . . . ХИДРОГРАЂЕВИНАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
SBSU SE 3H12M . . . ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
SBSU SE 3H16M . . . КЕРАМИЧАР–ТЕРАЦЕР–ПЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
SBSU SE 4H08H . . . ИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА . . . . . . . . . . . . 30 .
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
SBSU SE 4B15S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 20
SBSU SE 4B01S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SE 3B10S . . . СТОЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .
SBSU SE 3B17S . . . ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SBSU SE 4F32M . . . ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
SBSU SE 4F33S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ГОД. .
3 ГОД. .
3 ГОД. .
. . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
МАЂАРСКИ
. ХРВАТСКИ
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
6. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, МАКСИМА ГОРКОГ 53, ТЕЛ: 024/644-111
e-mail: hemijska@tippnet.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SBSU SF 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
SBSU SF 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
SBSU SF 4F02S . . . ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SF 4F35М . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНE
SBSU SF 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SBSU SF 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SBSU SF 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SBSU SF 4A10М . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
SBSU SF 4A30M . . . ВИНОГРАДАР–ВИНАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201551
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
. . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . МАЂАРСКИ
СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ
7. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ’’
24000 СУБОТИЦА, ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА 9, ТЕЛ: 024/552-031
e-mail: messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SBSU SG 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SG 4D06M . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
SBSU SG 3D50M . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SBSU SG 4E26M . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
SBSU SG 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SG 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
SBSU SG 4E40М . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24 .
SBSU SG 4E11S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SG 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
САОБРАЋАЈ
SBSU SG 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SBSU SG 4I20S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SBSU SG 4I20M . . . ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .
SBSU SG 4I01M . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
SBSU SG 4I11M . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . 3 ГОД . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
8. МУЗИЧКА ШКОЛА
24000 СУБОТИЦА, ШТРОСМАЈЕРОВА 3, ТЕЛ: 024/525-672
e-mail: muzickasu@gmail.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . ДИЗАЈНЕР ЗВУКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . ДИЗАЈНЕР ЗВУКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЦРКВЕНA МУЗИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЏЕЗ МУЗИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЏЕЗ МУЗИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
9. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН’’
24000 СУБОТИЦА, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА 14, ТЕЛ: 024/553-037
e-mail: zarkozre@eunet.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . ЕЛЕКТРОЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
. . . 1 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
10.ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ’’
24000 СУБОТИЦА, ЗРИНСКОГ И ФРАНКОПАНА 2, ТЕЛ: 024/556-119
e-mail: skcentar@tippnet.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГОВЕЗАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
. . . . . . . . . . . . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . МОЛЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
. . . . . . . . . . . . . . СТОЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
. . . . . . . . . . . . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ52
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
5. ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
1. ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА ТЕСЛА”
25260 АПАТИН, БЛОК 112 ББ, ТЕЛ: 025/773-211
e-mail: pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
ZBAP GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
25260 АПАТИН, ПРИГРЕВАЧКА 72, ТЕЛ: 025/772-216
e-mail: so.teh-skola-ap@neobee.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZBAP SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBAP SB 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
ZBAP SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
ZBAP SB 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZBAP SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
САОБРАЋАЈ
ZBAP SB 4I06S . . . НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР – РЕЧНИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД. . . . . . . . . . . . .
. . . 3 ГОД.
3. СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА И ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА СТРУЧНА ШКОЛА
25260 АПАТИН, БЛОК 112 ББ, ТЕЛ: 025/773-211
e-mail: info@gradedu.net
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ZBAP SC 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
ZBAP SC 4B15S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА КУЛА
1. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „ПЕТРО КУЗМЈАК” СА ДОМОМ УЧЕНИКА
25233 РУСКИ КРСТУР, РУСИНСКА 63, ТЕЛ: 025/703-042
e-mail: petroso@eunet.rs
ГИМНАЗИЈА
ZBKU GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBKU GA 4R03U . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . РУСИНСКИ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZBKU GA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА
25230 КУЛА, МАРШАЛА ТИТА 113, ТЕЛ: 025/729-150
e-mail: profes@ptt.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZBKU SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBKU SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBKU SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBKU SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZBKU SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ZBKU SB 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ZBKU SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ZBKU SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”
25230 КУЛА, ЛАЗЕ КОСТИЋА 14, ТЕЛ: 025/722-326
e-mail: ssmihpupkul1@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZBKU SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBKU SC 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /4/ . . 3 ГОД.
ZBKU SC 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /2/ . . 3 ГОД.
ZBKU SC 3D26S . . . ЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /2/ . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZBKU SC 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBKU SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201553
ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ
4. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
25220 ЦРВЕНКА, МАРШАЛА ТИТА 107, ТЕЛ: 025/732-045
e-mail: so.crvenka@neobee.net
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ZBKU SD 4A10Ѕ . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBKU SD 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ZBKU SD 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBKU SD 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBKU SD 3P03S . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30 /5/
10 /5/ . . 3 ГОД.
10 . . . . 3 ГОД.
10 /5/ . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ОЏАЦИ
1. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
25250 ОЏАЦИ, СОМБОРСКА 18, ТЕЛ: 025/5742-434
e-mail: gimekjjzmaj@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZBOD GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZBOB SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25250 ОЏАЦИ, ШКОЛСКА 20, ТЕЛ: 025/5746-188
e-mail: so.feger@neobee.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZBOD SB 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBOD SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZBOD SB 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZBOD SB 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ZBOD SB 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZBOD SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZBOD SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
10 /3/ . . 3 ГОД.
10 /3/ . . 3 ГОД.
10 /3/ . . 3 ГОД.
30 /3/
15 /3/ . . 3 ГОД.
15 /3/ . . 3 ГОД.
ОПШТИНА СОМБОР
1. ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”
25000 СОМБОР, ДОСИТЕЈЕВА 2, ТЕЛ: 025/420-327
e-mail: gimso@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZBSO GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ZBSO GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ZBSO GA 4R03М . . . OПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
2. СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 СОМБОР, АПАТИНСКИ ПУТ 90, ТЕЛ: 025/421-217
e-mail: sekretar@ekonomskaso.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZBSO SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZBSO SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ZBSO SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
ZBSO SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ZBSO SB 3K08М . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР РУЖИЦА РИП”
25000 СОМБОР, ПОДГОРИЧКА 9, ТЕЛ: 025/430-540
e-mail: so.direktor@neobee.net
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ZBSO SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ZBSO SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SC 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SC 4O01S . . . ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SC 4O16M . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ54
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
4. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
25000 СОМБОР, ХАЏИЋА СВЕТИЋА 18, ТЕЛ: 025/482-586
e-mail: sspolskosom1@ptt.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ZBSO SD 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SD 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SD 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SD 4А05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SD 3A15S . . . РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ . . 3 ГОД.
ZBSO SD 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ . . 3 ГОД.
ZBSO SD 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ . . 3 ГОД.
5. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА’’
25000 СОМБОР, ПОДГОРИЧКА 7, ТЕЛ: 025/415-699, 432-810
e-mail: skola@ss-svetisava.edu.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZBSO SE 4G12S . . . МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ZBSO SE 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
ZBSO SE 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ZBSO SE 3P03S . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ZBSO SE 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ZBSO SE 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 СОМБОР, ТРГ ЦАРА ЛАЗАРА 4, ТЕЛ: 025/421-067
e-mail: so.skolasts@neobee.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZBSO SF 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SF 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SF 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SF 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZBSO SF 3D35S . . . МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZBSO SF 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZBSO SF 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SF 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SF 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SF 4E08М . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
ZBSO SF 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/ .
ZBSO SF 3Е18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/ .
САОБРАЋАЈ
ZBSO SF 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZBSO SF 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/ .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КОЊОВИЋ’’
25000 СОМБОР, ВЕНАЦ ПЕТРА БОЈОВИЋА 9, ТЕЛ: 025/480-100
e-mail: mspk@sbb.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . ДИЗАЈНЕР ЗВУКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ”
25000 СОМБОР, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 98, ТЕЛ: 025/459-081
e-mail: vukskola.direktor.so@gmail.com
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . СЕРВИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201555
. . . 1 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ
6. ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
1. ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР”
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 23, ТЕЛ: 021/751-235
e-mail: gimnazijabp@open.telekom.rs; www.gimnazijabp.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JBPA GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBPA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBPA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ДР РАДИВОЈ УВАЛИЋ”
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 23, ТЕЛ: 021/6040-428
e-mail: ekonomskabp@gmail.com; www.ekobp.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBPA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBPA SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBPA SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBPA SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
JBPA SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
JBPA SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”
21400 БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА I БР. 2, ТЕЛ: 021/6041-472
e-mail: skola@9maj.rs; www. www.9maj.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBPA SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBPA SC 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBPA SC 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
JBPA SC 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JBPA SC 4Е40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
JBPA SC 4Е24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
JBPA SC 3Е17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
JBPA SC 3Е15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5 . . . /3 ГОД.
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР’’ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, СЛАДКОВИЧОВА 1ТЕЛ: 021/780-167
e-mail: gjk@stcable.net; www.jankollar.org
ГИМНАЗИЈА
JBPE GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBPE GA 4R03L . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . СЛОВАЧКИ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
1.ГИМНАЗИЈА
21220 БЕЧЕЈ, ЗЕЛЕНА 13, ТЕЛ: 021/6913-165
e-mail: gimnazijabecej@open.telekom.rs; www.gimnazijabecej.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JBBE GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBBE GA 4R04S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBBE GA 4R03M . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
21220 БЕЧЕЈ, БРАЋЕ ТАН 1, ТЕЛ: 021/6915-353
e-mail: direktor@ets-becej.edu.rs; www.ets-becej.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBBE SB 4L09M . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
JBBE SB 4L10M . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
JBBE SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBBE SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBBE SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBBE SB 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
наставак на следећој страни ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ56
►
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBBE SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBBE SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBBE SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBBE SB 3K13M . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBBE SB 3K08M . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
15 .
15 .
15 .
15 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
21220 БЕЧЕЈ, УРОША ПРЕДИЋА 1, ТЕЛ: 021/6912-220
e-mail: tehskola@eunet.rs; www.tsbecej.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBBE SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBBE SC 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JBBE SC 4E08M . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
JBBE SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBBE SC 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JBBE SC 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
JBBE SC 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
4. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „БРАТСТВО’’
21220 БЕЧЕЈ, ДОСИТЕЈЕВА 11, ТЕЛ: 021/6916-363
e-mail: sosobratstvo@neobee.net
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
. . . 1 ГОД.
. . . 1 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
. . . 2 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
. . . 2 ГОД.
. . . 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
. . . 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
ОПШТИНА БАЧ
1. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 БАЧ, ШКОЛСКА 1, ТЕЛ: 021/771-063
e-mail: direktor@poljoskolabac.edu.rs; www.poljoskolabac.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBBA SA 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBBA SA 4A03L . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . СЛОВАЧКИ
JBBA SA 3A15S . . . РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
JBBA SA 3A19S . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ЖАБАЉ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР”
21230 ЖАБАЉ, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 78, ТЕЛ: 021/831-345
e-mail: hs22oct@axpan.net; www.22oktobar.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBZA SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBZA SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
JBZA SA 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
JBZA SA 3D39S . . . МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
ГИМНАЗИЈА
JBZA SA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBZA SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBZA SA 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBZA SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201557
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
ГРАД НОВИ САД
ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ’’
21000 НОВИ САД, ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 4, TEЛ: 021/529-185
e-mail: jjzmaj@eunet.rs; www.jjzmaj.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У РАЧУНАРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
JBNS GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
JBNS GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП – СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS GA 4R04F . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
JBNS GA 4R04R . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – РУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
JBNS GA 4R04N . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – НЕМАЧКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
JBNS GA 4R04E . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ЕНГЛЕСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ’’
21000 НОВИ САД, ЊЕГОШЕВА 22, ТЕЛ: 021/4721-924
e-mail: gim.markovic@gmail.com; www.s-markovic.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JBNS GB 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 /5/
JBNS GB 4R03M . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/ . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
3. ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ’’
21000 НОВИ САД, ВЛАДИКЕ ПЛАТОНА 2, ТЕЛ: 021/457-132
e-mail: gimnazis@open.telekom.rs; www.gimnazis.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JBNS GC 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
JBNS GC 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4. ГИМНАЗИЈА „ЛАЗА КОСТИЋ’’
21000 НОВИ САД, ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 1, ТЕЛ: 021/6466-766
e-mail: lakogim@gmail.com; www.gimnazijalazakostic.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JBNS GD 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 /5/
5. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21000 НОВИ САД, НАРОДНИХ ХЕРОЈА 7, ТЕЛ: 021/423-655
e-mail: najboljaskola@open.telekom.rs; www.ekosmile.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBNS SE 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SE 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SE 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 /10/
JBNS SE 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBNS SE 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SE 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBNS SE 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBNS SE 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SE 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . .
JBNS SE 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . .
JBNS SE 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . .
JBNS SE 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . .
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
6. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „7. АПРИЛ”
21000 НОВИ САД, ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА 1, ТЕЛ: 021/6541-299
e-mail: 7april@open.telekom.rs; www.medicinskans.znanje.info
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
JBNS SF 4О18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SF 4О13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /5/
JBNS SF 4О13M . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
JBNS SF 4О13L . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . СЛОВАЧКИ
JBNS SF 4О06S . . . ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SF 4О17S . . . СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SF 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SF 4О15S . . . КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SF 4O01S . . . ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SF 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SF 4O02S . . . ЗУБНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ58
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
7. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ
21410 ФУТОГ, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2, ТЕЛ: 021/895-096
e-mail: poljosko@eunet.rs; www.poljosko.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBNS SG 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
JBNS SG 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBNS SG 4A03M . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
JBNS SG 4A04S . . . ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SG 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SG 3A15S . . . РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
8. СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 38, ТЕЛ: 021/444-606
e-mail: mashinska@neobee.net; www.masinskans.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBNS SH 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SH 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SH 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBNS SH 4D17S . . . ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SH 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
JBNS SH 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
JBNS SH 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .
JBNS SH 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
JBNS SH 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
9. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”
21000 НОВИ САД, ФУТОШКА 17, ТЕЛ: 021/421-566
e-mail: mpupin@open.telekom.rs; www.etspupin.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JBNS SI 4E02S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SI 4E23S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SI 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SI 4E27S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBNS SI 4E03S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SI 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SI 4E05S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SI 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
JBNS SI 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 48
JBNS SI 4E11M . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
JBNS SI 4E11S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
JBNS SI 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SI 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
JBNS SI 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
JBNS SI 3Е20S . . . МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
JBNS SI 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
. . . . . . . . . МАЂАРСКИ
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
10.ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ’’
21000 НОВИ САД, ШАЈКАШКА 34, ТЕЛ: 021/633-9751
e-mail: tspavles@nspoint.net; www.tspavles.znanje.info
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JBNS SK 4F02S . . . ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBNS SK 4F03S . . . ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SK 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBNS SK 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JBNS SK 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 /5/ .
JBNS SK 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
JBNS SK 3P03S . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBNS SK 4А10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBNS SK 4A12S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SK 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
JBNS SK 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201559
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
11.ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ-АЈНШТАЈН”
21000 НОВИ САД, ГАГАРИНОВА 1, ТЕЛ: 021/443-444
e-mail: tschoolns@neobee.net; www.mmaricajnstajn.edu.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
JBNS SL 4H23S . . . ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SL 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SL 4H07S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SL 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
JBNS SL 4H05S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SL 4H27S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
JBNS SL 3H16S . . . КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
JBNS SL 3H12S . . . ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
JBNS SL 3H24S . . . МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
JBNS SL 4B01S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SL 4B15S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 20
JBNS SL 4B19S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
JBNS SL 4B02S . . . ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SL 3B16S . . . СТОЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
JBNS SL 3B17S . . . ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JBNS SL 4F12S . . . ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SL 4F15S . . . ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SL 4F17S . . . ФОТОГРАФ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SL 4F32S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SL 4F33S . . . ТЕХНИЧАР ОБЛИКОВАЊА ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
JBNS SL 4G14S . . . ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBNS SL 4G16S . . . ДИЗАЈНЕР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
12.САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ”
21000 НОВИ САД, ШУМАДИЈСКА 12А, ТЕЛ: 021/527-155
e-mail: sspinki@eunet.rs; www.sspinki.edu.rs
САОБРАЋАЈ
JBNS SM 4I06S . . . НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР – РЕЧНИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SM 4I02S . . . САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SM 4I04S . . . ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧКО КОЛСКЕ ДЕЛАТНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SM 4I05S . . . ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SM 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 /5/
JBNS SM 4I10S . . . ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SM 4I09S . . . ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JBNS SM 4I20S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
JBNS SM 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /5/ . . 3 ГОД.
13.МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ”
21000 НОВИ САД, ЊЕГОШЕВА 9, ТЕЛ: 021/529-078
e-mail: isabaic@sbb.rs; www.isidorbajic.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
14.БАЛЕТСКА ШКОЛА
21000 НОВИ САД, ЈЕВРЕЈСКА 7, ТЕЛ: 021/529-225
e-mail: baletska@neobee.net; www.baletska.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ НАРОДНЕ ИГРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ САВРЕМЕНЕ ИГРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
15.ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ”
21000 НОВИ САД, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 22, ТЕЛ: 021/512-244
e-mail: designbs@nspoint.net; www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА АМБАЛАЖЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ60
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
16.ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИЋ’’
21000 НОВИ САД, БРАЋЕ РИБНИКАР 32, ТЕЛ: 021//6616-366
e-mail: skolamp@eunet.rs; www.smp.edu
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ПРЕХРАМБЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ПРЕРАДИ ДРВЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ОБРАДИ МЕТАЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . СИТОШТАМПАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
. . . . . . . . . . . . . . ГРАФИЧКИ МАНИПУЛАНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . МОЛЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
. . . . . . . . . . . . . . МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .
. . . . . . . . . . . . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕРСКИ МАНИПУЛАНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
. . . . . . . . . . . . . . РУЧНИ ТКАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ОБУЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
. . . . . . . . . . . . . . КОЖАРСКО-КРЗНАРСКИ МАНИПУЛАНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
САОБРАЋАЈ
. . . . . . . . . . . . . . ТЕЛЕФОНИСТА – ТЕЛЕПРИНТЕРИСТА (ВИШЕСТРУКИ СЛАБОВИДИ). . . . . . . . . . . . . . 10 .
. . . 3 ГОД.
. . . 1 ГОД.
. . . 1 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 1 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 1 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 1 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 1 ГОД.
. . . 2 ГОД.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
1 ГОД.
1 ГОД.
. . . 3 ГОД.
ОПШТИНА СРБОБРАН
1. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21480 СРБОБРАН, ТРГ ПРОФЕСОРА МИЛИВОЈА ТУТОРОВА 4, ТЕЛ: 021/730-155
e-mail: majatutorov@gmail.com; www.gimnazija-srbobran.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JBSR GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBSR GA 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
2. КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2, ТЕЛ: 021/881-777
e-mail: karlgimnazija@yahoo.com; www.karlgimnazija.edu.rs
ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ
. . . . . . . . . . . . . . КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
. . . . . . . . . . . . . . НОРВЕШКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . КИНЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . ШПАНСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . РУСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – БИЛИНГВАЛНО НЕМАЧКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – БИЛИНГВАЛНО ФРАНЦУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201561
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ’’
21235 ТЕМЕРИН, НАРОДНОГ ФРОНТА 80, ТЕЛ: 021/843-272
e-mail: lukijanmusicki@open.telekom.rs; www.sslukijanmusicki.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBTE SA 3D20M . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
JBTE SA 3D24M . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
JBTE SA 3D25M . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
JBTE SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
JBTE SA 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
JBTE SA 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JBTE SA 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .
JBTE SA 3P03S . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBTE SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBTE SA 4L06М . . . ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3 ГОД. . . . МАЂАРСКИ
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . МАЂАРСКИ
ОПШТИНА ТИТЕЛ
1.СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ’’
21240 ТИТЕЛ, ГЛАВНА 7, ТЕЛ: 021/860-189
e-mail: sskola-titel@eunet.rs; www.stsmmarictitel.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBTI SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBTI SA 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JBTI SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JBTI SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JBTI SA 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JBTI SA 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 /5/ . . 3 ГОД.
15 /5/ . . 3 ГОД.
60 /5/
30 /5/
15 /5/ . . 3 ГОД.
15 /5/ . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ВРБАС
1. ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21460 ВРБАС, ПАЛИХ БОРАЦА 9, ТЕЛ: 021/704-653
e-mail: gimvrbas@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
JBVR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBVR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBVR GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ”
21460 ВРБАС, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 53, ТЕЛ: 021/790-555
e-mail: sss4juli@gmail.com
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JBVR SB 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBVR SB 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JBVR SB 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
JBVR SB 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JBVR SB 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JBVR SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JBVR SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
JBVR SB 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
JBVR SB 3D35S . . . МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ62
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 1 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
7. СРЕМСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША’’
22420 ПЕЋИНЦИ, ШКОЛСКА 8A, ТЕЛ: 022/436-146
e-mail: tspecinci@open.telekom.rs; www.tspecinci.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMPE SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SMPE SA 3D18S . . . АЛАТНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SMPE SA 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SMPE SA 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMPE SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMPE SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMPE SA 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
. 3 ГОД.
ОПШТИНА РУМА
1. ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ”
22400 РУМА, ПАРТИЗАНСКА ББ, ТЕЛ: 022/474-515
e-mail: rumagimn@eunet.rs; www.gimnazija ruma@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
SMRU GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SMRU GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА „СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ”
22400 РУМА, ВУКА КАРАЏИЋА 70, ТЕЛ: 022/474-784
e-mail: brile@sezampro.rs; www.poljskolaruma.edu.rs
ПОЉОПРИВЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMRU SB 4A06S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SB 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SB 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SB 3A20S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30 /5/
15 /5/ . . 3 ГОД.
15 /5/ . . 3 ГОД.
3. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 РУМА, ВУКА КАРАЏИЋА 70, ТЕЛ: 022/474-716
e-mail: skolambu@ptt.rs; www.tehnickaskolaruma.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMRU SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SC 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SC 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMRU SC 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMRU SC 3D39S . . . МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SMRU SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SC 3E17S . . . EЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SC 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMRU SC 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SMRU SC 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /5/
30 /5/
10 /5/ . . 3 ГОД.
10 /5/ . . 3 ГОД.
10 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/
10 /5/ . . 3 ГОД.
10 /5/ . . 3 ГОД.
10 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/
4. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22400 РУМА, ПАРТИЗАНСКА ББ, ТЕЛ: 022/479-033
e-mail: srednjabr.ruma@eunet.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SMRU SD 4G12S . . . МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMRU SD 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SMRU SD 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SMRU SD 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SMRU SD 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMRU SD 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMRU SD 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMRU SD 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201563
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
СРЕМСКИ ОКРУГ
ОПШТИНА ИРИГ
1. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ’’
22406 ИРИГ, ЗМАЈ ЈОВИНА 59, ТЕЛ: 022/462-026
e-mail: sssborislavmihajlovic@gmail.com; www.borislavmihajlovic.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMIR SA 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ПОЉОПРИВЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMIR SA 4A30S . . . ВИНОГРАДАР – ВИНАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
1. МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СВЕТОГ САВЕ 2, ТЕЛ: 022/610-390
e-mail: gimnazijasm@sezampro.rs; www.gimnazijasm.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У РАЧУНАРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SMSM GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /5/
SMSM GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMSM GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMSM GA 4R03E . . . ОПШТИ ТИП – ЕНГЛЕСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ”
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЂУРЕ ДАНИЧИЋА 2, ТЕЛ: 022/615-320
e-mail: ekonomskasm@open.telekom.rs; www.es.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMSM SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSM SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
SMSM SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
SMSM SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMSM SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
SMSM SB 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
SMSM SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/ . . 3 ГОД.
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДРАГИЊА НИКШИЋ”
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЈУПИТЕРОВА 26, ТЕЛ: 022/624-200
e-mail: sm.medsm@neobee.net; www.medicsm.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SMSM SC 4О13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
SMSM SC 4О16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSM SC 4О14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSM SC 4О18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SMSM SC 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
SMSM SC 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
4. ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЗМАЈ ЈОВИНА 3, ТЕЛ: 022/622-352
e-mail: direktorpsh@neobee.net; www.psh-skola.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
SMSM SD 4B01S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /4/
SMSM SD 4B02S . . . ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMSM SD 4B19S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SMSM SD 4B15S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 20
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SMSM SD 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMSM SD 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMSM SD 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
СРЕМСКИ ОКРУГ64
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
5. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЗМАЈ ЈОВИНА 29, ТЕЛ: 022/639-167
e-mail: danicicmilisav@gmail.com; www.nikolateslasm.edu.rs.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMSM SE 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMSM SE 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMSM SE 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
SMSM SE 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
SMSM SE 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SMSM SE 4E11S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMSM SE 4E05S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMSM SE 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SMSM SE 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6. МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КРАHЧЕВИЋ’’
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЖИТНА ПИЈАЦА 28, ТЕЛ: 022/639-061
e-mail: krancevic_direktor@open.telekom.rs; www.krancevic.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК – ЕТНОМУЗИКОЛОГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ’’
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ФРУШКОГОРСКА 73, ТЕЛ: 022/639-185
e-mail: skolarp@open.telekom.rs; www.srp.edu.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧИ НАМИРНИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КЊИГОВЕЗЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . МОЛЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
. . . 1 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
1. ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22300 СТАРА ПАЗОВА, СВЕТОСАВСКА 5, ТЕЛ: 022/310-271
e-mail: stapgim@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
SMSP GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ’’
22300 СТАРА ПАЗОВА, СВЕТОСАВСКА 5, ТЕЛ: 022/310-035
e-mail: ekonomskas@open.telekom.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMSP SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSP SB 4L04S . . . БИРОТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSP SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSP SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMSP SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201565
СРЕМСКИ ОКРУГ
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 СТАРА ПАЗОВА, СВЕТОСАВСКА 5, ТЕЛ: 022/310-641
e-mail: tskola@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMSP SC 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSP SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSP SC 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSP SC 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
SMSP SC 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SMSP SC 4F15S . . . ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „АНТОН СКАЛА”
22300 СТАРА ПАЗОВА, КАРАЂОРЂЕВА 12, ТЕЛ: 022/310-026
e-mail: anadrog@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
1.ГИМНАЗИЈА
22320 ИНЂИЈА, ТРГ СЛОБОДЕ 2А, ТЕЛ: 022/555-095
e-mail: m_pupin@indjija.net; www.gimnazijain.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
SMIN GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SMIN GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”
22320 ИНЂИЈА, ЦАРА ДУШАНА 2, ТЕЛ: 022/561-661
e-mail: m pupin@indjija.net; www.mihajlopupin.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMIN SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMIN SB 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SMIN SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SMIN SB 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMIN SB 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
SMIN SB 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
САОБРАЋАЈ
SMIN SB 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMIN SB 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
3. СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ’’
22320 ИНЂИЈА, ТРГ СЛОБОДЕ 2А, ТЕЛ: 022/552-373
e-mail: djordjenatosevic@yahoo.com; www.natosevicin.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMIN SC 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMIN SC 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SMIN SC 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SMIN SC 4G03S . . . ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SMIN SC 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
SMIN SC 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMIN SC 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
SMIN SC 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ОПШТИНА ШИД
1. ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ”
22240 ШИД, ЛАЗЕ КОСТИЋА 2, ТЕЛ: 022/2712-529
e-mail: gimsid@neobee.net; www.gimnazijasid.znanje.info
ГИМНАЗИЈА
SMSI GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SMSI SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
СРЕМСКИ ОКРУГ66
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
22240 ШИД, ШКОЛСКА 1, ТЕЛ: 022/712-503
e-mail: nteslasid@gmail.com; www.nts.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SMSI SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SMSI SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
SMSI SB 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SMSI SB 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SMSI SB 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SMSI SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201567
СРЕМСКИ ОКРУГ
8. ГРАД БЕОГРАД
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА БАРАЈЕВО
1. СРЕДЊА ШКОЛА
11460 БАРАЈЕВО, СВЕТОСАВСКА 4A, ТЕЛ: 011/8300-426, 8300-206
e-mail: skolabarajevo@yahoo.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGBA SA 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGBA SA 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGBA SA 4D10S . . . ПОГОНСКИ ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGBA SA 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGBA SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
BGBA SA 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
BGBA SA 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. ДВАНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11141 БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 82, ТЕЛ: 011/2460-361
e-mail: sekretar.xiigimnazija@gmail.com; www.xiigimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGVO GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
2. ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11050 БЕОГРАД, ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71, ТЕЛ: 011/2850-779
e-mail: osma_sekretarijat@yahoo.com; www.osmagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGVO GB 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
BGVO GB 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
3. ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11118 БЕОГРАД, ГОСПОДАРА ВУЧИЋА 50, ТЕЛ: 011/644-0132
e-mail: skola@drugaekonomska.edu.rs; www.drugaekonomska.edu.rs
ЕКОНОМИЈА , ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGVO SC 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGVO SC 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
4. ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
11050 БЕОГРАД, ЈОВАНА СУБОТИЋА 2, ТЕЛ: 011/344-7226
e-mail: skolazanegulepote@gmail.com; www.skolazanegulepote.edu.rs
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
BGVO SD 4P01S . . . СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVO SD 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 /10/ . 3 ГОД.
BGVO SD 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 /10/ . 3 ГОД.
BGVO SD 3P03S . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
5. ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕOРОЛОШКА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11000 БЕОГРАД, ЕСАД ПАШИНА 26, ТЕЛ: 011/3098-084
e-mail: ghmskola@open.telekom.rs; www.ghmskola.edu.rs
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BGVO SE 4C01S . . . ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ХИДРОГЕОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVO SE 4C02S . . . ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА. . . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGVO SE 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКО ПОДРУЧЈЕ
BGVO SE 4M02S . . . МЕТЕОРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVO SE 4M01S . . . ХИДРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГРАД БЕОГРАД68
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
6. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
11050 БЕОГРАД, ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 88, ТЕЛ: 011/2833 697
e-mail: skolazadizajn@eunet.rs; www.skolazadizajntekstila.edu.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
BGVO SF 4G12S . . . МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BGVO SF 4G02S . . . ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVO SF 4G14S . . . ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVO SF 4G15S . . . ДИЗАЈНЕР ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVO SF 3G17S . . . МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . 3 ГОД.
7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД”
11000 БЕОГРАД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 219, ТЕЛ: 011/3097-013
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 2 ГОД.
ОПШТИНА ВРАЧАР
1. ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 15, ТЕЛ: 011/3640-942
e-mail: trecabggim@gmail.com; www.trecabggim.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGVR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
BGVR GA 4R01I . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – ИТАЛИЈАНСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVR GA 4R01F . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGVR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ЧЕТРНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ХАЏИ-ПРОДАНОВА 5, ТЕЛ: 011/3086-920
e-mail: direktor@cetrnaestgim.edu.rs; www.cetrnaestgim.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGVR GB 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
BGVR GB 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
11000 БЕОГРАД, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2, ТЕЛ: 011/2458-626
e-mail: skolagsp@gmail.com; www.tehskolagsp.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGVR SC 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGVR SC 3D19S . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . .
BGVR SC 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 /5/ . .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGVR SC 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGVR SC 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . .
САОБРАЋАЈ
BGVR SC 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
BGVR SC 4I20S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BGVR SC 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /15/ .
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
4. АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 78, ТЕЛ: 011/2412-127
e-mail: ats@ats.edu.rs; www.arhitektonska-skola.wix.com
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGVR SD 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
BGVR SD 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”
11000 БЕОГРАД, РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА 2A, ТЕЛ: 011/2455-953
e-mail : muzskjosipslavenski@sbb.rs; www.slavenski.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ОДСЕК РАНЕ МУЗИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201569
ГРАД БЕОГРАД
6. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНКОВИЋ”
11000 БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 1A, ТЕЛ: 011/3230-226
e-mail: kornelije@ptt.rs; www.muzickaskolastankovic.org
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ЏЕЗ ОДСЕК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
11000 БЕОГРАД, КРУНСКА 8, ТЕЛ: 011/3236-504
e-mail: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs; www.josifmarinkovic.edu rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ОПШТИНА ГРОЦКА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
11306 ГРОЦКА, УЖИЧКА 2, ТЕЛ: 011/8500-720
e-mail: srednjа.skola.grocka@gmail.com; www.srednjaskolagrocka.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGGR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGGR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGGR SA 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
BGGR SA 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGGR SA 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGGR SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGGR SA 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
BGGR SA 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
BGGR SA 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, МИЛАНА РАКИЋА 33, ТЕЛ: 011/2411-734
e-mail: direktor@vigimnazija.edu.rs; www.vigimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGZV GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BGZV GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11160 БЕОГРАД, ШЕЈКИНА 21А, ТЕЛ: 011/7433-642
e-mail: info@sedmagimnazija.com; www.sedmagimnazija.com
ГИМНАЗИЈА
BGZV GB 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGZV GB 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 011/2415-455, 2415-443
e-mail: skola@medicinska-zvezdara.edu.rs; www.medicinska-zvezdara.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
BGZV SC 4O18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
BGZV SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGZV SC 4O07S . . . САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGZV SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 /10/
4. ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, СТАНКА ВРАЗА 63, ТЕЛ: 011/644-2913
e-mail: ztsbgd@gmail.com; www.zts.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
BGZV SD 4O17S . . . СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGZV SD 4O02S . . . ЗУБНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
ГРАД БЕОГРАД70
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
5. ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
11050 БЕОГРАД, ДОНСКА 27-29, ТЕЛ: 011/3047-812
e-mail: farmafizio@sbb.rs; www.farmafizio.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
BGZV SE 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGZV SE 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGZV SE 4O15S . . . КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGZV SE 3O19S . . . МАСЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
6. ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11050 БЕОГРАД, ХАЈДУК СТАНКОВА 2, ТЕЛ: 011/2404-827
e-mail: direktor@gtskola.edu.rs; www.gtskola.edu.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGZV SF 4H05S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
7. ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11050 БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 39, ТЕЛ: 011/2418-895
e-mail: gradjevinska@sbb.rs; www.gradjevinska.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGZV SG 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGZV SG 3H24S . . . МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
BGZV SG 4H27S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BGZV SG 4H04S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGZV SG 3H10S . . . АРМИРАЧ – БЕТОНИРАЦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
BGZV SG 3H22S . . . ХИДРОГРАЂЕВИНАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
BGZV SG 3H19S . . . РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
BGZV SG 3H12S . . . ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
BGZV SG 3H16S . . . КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
BGZV SG 3H13S . . . ЗИДАР – ФАСАДЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
BGZV SG 3H21S . . . ТЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
BGZV SG 3H25S . . . КРОВОПОКРИВАЧ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
8. ТЕХНОАРТ БЕОГРАД – ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
11050 БЕОГРАД, СВЕТОГ НИКОЛЕ 39, ТЕЛ: 011/2415-556
e-mail: sekretar@tehnoart.rs; www.tehnoart.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGZV SH 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGZV SH 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGZV SH 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . СТИЛСКИ КРОЈАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . ФИРМОПИСАЦ КАЛИГРАФ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . ГРНЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
9. ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11050 БЕОГРАД, МИЛАНА РАКИЋА 42, ТЕЛ: 011/2411-880
e-mail: geodetskaskola@sbb.rs; www.geodetskaskola.edu.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
BGZV SI 4H23S . . . ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
ОПШТИНА ЗЕМУН
1. ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 ЗЕМУН, ГРАДСКИ ПАРК 1, ТЕЛ: 011/3162-680
e-mail: office@zemunskagimnazija.edu.rs; www.zemunskagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGZM GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BGZM GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „НАДА ДИМИЋ”
11080 ЗЕМУН, 22. ОКТОБРА 19, ТЕЛ: 011/2190-386
e-mail: esnadadimic@yahoo.com; www.ekonomska-zemun.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGZM SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGZM SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /5/
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201571
ГРАД БЕОГРАД
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
11080 ЗЕМУН, НАДЕ ДИМИЋ 4, ТЕЛ: 011/2618-058
e-mail: skola@medicinskazemun.edu.rs; www.medicinskazemun.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
BGZM SC 4O15S . . . КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
BGZM SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
BGZM SC 3O20S . . . ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗЕМУН”
11080 ЗЕМУН, НАДЕ ДИМИЋ 4, ТЕЛ: 011/2618-155
e-mail: direktor@ets-zemun.edu.rs; www.ets-zemun.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGZM SD 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BGZM SD 4E02S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGZM SD 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 48
BGZM SD 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGZM SD 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
BGZM SD 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ”
11080 ЗЕМУН, АУТОПУТ 18, ТЕЛ: 011/2600-667, 3018-945
e-mail: tszmaj@open.telekom.rs; www.skolazmaj.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGZM SE 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGZM SE 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGZM SE 3D27S . . . МАШИНБРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/
BGZM SE 3D47S . . . ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/
BGZM SE 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/
BGZM SE 4D6S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGZM SE 4L06S . . . ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6. САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 ЗЕМУН, ЦАРА ДУШАНА 262, ТЕЛ: 011/2615-224
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGZM SF 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGZM SF 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGZM SF 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . .
BGZM SF 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGZM SF 3F36S . . . ЛАКИРЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . .
САОБРАЋАЈ
BGZM SF 4I20S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BGZM SF 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 /10/ .
BGZM SF 4I10S . . . ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGZM SF 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /10/ .
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
7. ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11080 ЗЕМУН, ТОШИН БУНАР 17, ТЕЛ: 011/3164-136
e-mail: pbskolaz@eunet.rs; www.pravnobiroskola.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGZM SG 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGZM SG 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGZM SG 4L07S . . . ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11080 ЗЕМУН, НЕМАЊИНА 9, ТЕЛ: 011/2615-223
e-mail: office@kostaman.rs; www.kostaman.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . ДИЗАЈНЕР ЗВУКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ГРАД БЕОГРАД72
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
9. ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”
11080 ЗЕМУН, ЦАРА ДУШАНА 143, ТЕЛ: 011/ 2195-263, 2198-611
e-mail: skolaveljkoramadanovic@yahoo.com; www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
САОБРАЋАЈ
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
. . . . . . . . . . . . . . БИРОТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПАКЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
. . . 1 ГОД.
. . . 4 ГОД.
. . . 4 ГОД.
. . . 2 ГОД.
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
1.ГИМНАЗИЈА
11550 ЛАЗАРЕВАЦ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 6, ТЕЛ: 011/8129-480
e-mail: gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs; www.gimnazijalazarevac.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGLA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGLA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „КОЛУБАРА”
11550 ЛАЗАРЕВАЦ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 6, ТЕЛ: 011/8123-249
e-mail: ts-kolubara@veze.net
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BGLA SB 4C04S . . . РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGLA SB 3C10S . . . РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ . . . . . . . . . . . . 60 . . . . 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGLA SB 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGLA SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGLA SB 4D55S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGLA SB 4E06S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGLA SB 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGLA SB 3E16S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
BGLA SB 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGLA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGLA SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
3. МУЗИЧКА ШКОЛА „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”
11550 ЛАЗАРЕВАЦ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 27A, ТЕЛ: 011/8121-249
e-mail: ramla@veze.net; www.muzickaskolalazarevac.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
1.ГИМНАЗИЈА
11400 МЛАДЕНОВАЦ, КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА 25, ТЕЛ: 011/8231-366
e-mail: gimnazija@beotel.net; www.gimnazijamladenovac.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGML GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGML GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 МЛАДЕНОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 75, ТЕЛ: 011/8230-143
e-mail: tsmladenovac@gmail.com; www.tehnickaskola.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGML SB 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGML SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGML SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
BGML SB 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGML SB 4E27S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGML SB 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
BGML SB 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
BGML SB 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGML SB 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
наставак на следећој страни КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201573
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
►
ГРАД БЕОГРАД
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
BGML SB 3G17S . . . МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . 3 ГОД.
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ОБРАДИ МЕТАЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 1 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 1 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
11070 НОВИ БЕОГРАД, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 41, ТЕЛ: 011/2694-133
e-mail: mpalas@ptt.rs; www.devetagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGNB GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BGNB GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН”
11070 НОВИ БЕОГРАД, АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 1А, ТЕЛ: 011/3114-142, 2144-740
e-mail: info@xgimnazija.edu.rs; www.xgimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGNB GB 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
BGNB GB 4R03F . . . ОПШТИ ТИП – ФРАНЦУСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGNB GB 4R03Е . . . ОПШТИ ТИП – ЕНГЛЕСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ПОЛИТЕХНИКА – ШКОЛА ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11070 НОВИ БЕОГРАД, БУЛЕВАР ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152A, ТЕЛ: 011/2675-663, 4141-657
e-mail: politehnikant@gmail.com; www.politehnika-nt.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGNB SC 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGNB SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGNB SC 4D17S . . . ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGNB SC 4Е26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BGNB SC 3C24S . . . ЗЛАТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
4. СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 НОВИ БЕОГРАД, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 4, ТЕЛ: 011/2607-200, 2607-286
e-mail: direktor@turistickaskola.rs; www.turistickaskola.edu.rs
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGNB SD 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGNB SD 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGNB SD 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 /10/
BGNB SD 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
BGNB SD 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД. . . . . . . . . . . . .
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НОВИ БЕОГРАД”
11070 НОВИ БЕОГРАД, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 25, ТЕЛ: 011/2163-532, 2164-271
e-mail: direktor@tehnicka.edu.rs; www.tehnicka.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGNB SE 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGNB SE 4D14S . . . ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGNB SE 4D12S . . . ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6. ГРАФИЧКА ШКОЛА
11070 НОВИ БЕОГРАД, ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 19, ТЕЛ: 011/2696-931
e-mail: grafickaskola@gmail.com; www.grafickaskola.znanje.info
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGNB SF 4F32S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGNB SF 4F33S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGNB SF 4F12S . . . ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGNB SF 4F15S . . . ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGNB SF 4F17S . . . ФОТОГРАФ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
BGNB SF 3F30S . . . СИТОШТАМПАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ГРАД БЕОГРАД74
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
1. ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ
11500 ОБРЕНОВАЦ, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 90, ТЕЛ: 011/8721-202
e-mail: gimnazijaobrenovac@gmail.net; www.gimnazijauobrenovcu.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGOB GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGOB GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGOB GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11500 ОБРЕНОВАЦ, КРАЉА ПЕТРА I 12, ТЕЛ: 011/8721-178
e-mail: teh.skola@open.telekom.rs; www.tsobrenovac.net
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGOB SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGOB SB 4D07S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МЕРНЕ И РЕГУЛАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGOB SB 3D27S . . . МАШИНБРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
BGOB SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
BGOB SB 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
BGOB SB 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGOB SB 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGOB SB 4E23S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGOB SB 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
BGOB SB 3E16S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGOB SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGOB SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
3. ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
11500 ОБРЕНОВАЦ, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 90, ТЕЛ: 011/8721-202, 8721-375
e-mail: office@polj-hemskola.edu.rs; www.polj-hemskola.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGOB SC 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGOB SC 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGOB SC 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGOB SC 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
BGOB SC 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, ГРАФИЧАРСТВО И НЕМЕТАЛИ
BGOB SC 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGOB SC 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11120 БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 24, ТЕЛ: 011/3236-367
e-mail: borka.popovic@vbeogradska.edu.rs; www.vbeogradska.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGPA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BGPA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
11108 БЕОГРАД, ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 16, ТЕЛ: 011/3290-334
e-mail: srednjatehnicka@pttskola.edu.rs; www.pttskola.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGPA SB 4E11S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGPA SB 3E20S . . . МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/ . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
BGPA SB 4I09S . . . ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПКБ
11210 БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 39, ТЕЛ: 011/2712-715
e-mail: skolapkb@gmail.com; www.skolapkb.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGPA SC 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGPA SC 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGPA SC 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGPA SC 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGPA SC 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /10/ . 3 ГОД.
BGPA SC 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /10/ . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201575
ГРАД БЕОГРАД
4. ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11120 БЕОГРАД, ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 14, ТЕЛ: 011/2762-876
e-mail: skola@ztskola.edu.rs; www.ztskola.edu.rs
НАПОМЕНА: Ученици који конкуришу за упис у Железничку техничку школу у Београду или образовне профиле у вези са
железничким саобраћајем, обављају здравствени преглед у заводима за здравствену заштиту радника Железница Србије.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGPA SD 4E11S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
САОБРАЋАЈ
BGPA SD 4I02S . . .
BGPA SD 4I03S . . .
BGPA SD 4I05S . . .
BGPA SD 3I13S . . .
BGPA SD 3I14S . . .
САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧАР ВУЧЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ВОЗОВОЂА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОНДУКТЕР У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
30
30
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
5. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ КОНЧАР”
11060 БЕОГРАД, БРАЋЕ ГРИМ 32, ТЕЛ: 011/2763-062
e-mail: koncar@beotel.rs; www.koncar.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGPA SE 4E23S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGPA SE 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 48
BGPA SE 4E05S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGPA SE 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGPA SE 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGPA SE 4E27S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGPA SE 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGPA SE 4E03S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА РАКОВИЦА
1. ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11090 РАКОВИЦА, ГОЧКА 40, ТЕЛ: 011/2322-808
e-mail: XVbggim@gmail.com; www.xvgimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGRA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
BGRA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА „РАКОВИЦА”
11090 РАКОВИЦА, ХАСАНАГИНИЦЕ 8, ТЕЛ: 011/3511-853
e-mail: petaekonomska@gmail.com; www.petaekonomska.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGRA SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGRA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
3. МАШИНСКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ДАКИЋ”
11090 РАКОВИЦА, МИШКА КРАЊЦА 17, ТЕЛ: 011/3581-200
e-mail: ms.radojedakic@yahoo.com ; www.msradojedakic.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGRA SC 4D17S . . . ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGRA SC 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGRA SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGRA SC 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BGRA SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
60 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/
4. МУЗИЧКА ШКОЛА „ДАВОРИН ЈЕНКО”
11090 РАКОВИЦА, МИШКА КРАЊЦА 17, ТЕЛ: 011/3510-036
e-mail: info@msdjenko.edu.rs; www.msdjenko.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ГРАД БЕОГРАД76
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
5. СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 РАКОВИЦА, ВУКАСОВИЋЕВА 21A, ТЕЛ: 011/3594-014
e-mail: srednjazanatska@gmail.com ; www.srednjazanatska.edu.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КЊИГОВЕЗАЧКЕ ДОРАДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК АУТОЛАКИРЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
. . . . . . . . . . . . . . СЕРВИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . ПАКЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . 1 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 2 ГОД.
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 2, ТЕЛ: 011/2621-955
e-mail: filoloska_gimnazija@yahoo.com; www.filoloska.edu.rs
OБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ
. . . . . . . . . . . . . . ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . РУСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . НЕМАЧКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . ШПАНСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . КИНЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . ЈАПАНСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”
11000 БЕОГРАД, РЕСАВСКА 58, ТЕЛ: 011/2642-328
e-mail: gimnazija@sbb.rs; www.sveti-sava.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGSV GB 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
BGSV GB 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3. ЧЕТВРТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11040 БЕОГРАД, ТЕОДОРА ДРАЈЗЕРА 25, ТЕЛ: 011/2663-652
e-mail: cetvrta@eunet.rs; www.cetvrtagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGSV GC 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGSV GC 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4. СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
11000 САВСКИ ВЕНАЦ, ПЕТРА ЧАЈКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 011/2650-754
e-mail: sportskagimnazija@yahoo.com; www.sportskagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGSV GD 4R03S . . . ОПШТИ ТИП – СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
5. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД”
11000 БЕОГРАД, ДЕЛИГРАДСКА 31, ТЕЛ: 011/2684-585, 2684-544
e-mail: mskola@eunet.rs; www.medicinskaskola.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
BGSV SE 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
BGSV SE 4O01S . . . ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSV SE 4O06S . . . ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSV SE 4O12S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
. . . . . . . . . . . . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР ОШТЕЋЕНОГ ВИДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201577
ГРАД БЕОГРАД
6. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ЈУГ БОГДАНОВА 28, ТЕЛ: 011/2633-250
e-mail: utsbgd@open.telekom.rs; www.ut-skola.znanje.info
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGSV SF 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSV SF 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGSV SF 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSV SF 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /15/ . 3 ГОД.
BGSV SF 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /15/ . 3 ГОД.
BGSV SF 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /15/ . 3 ГОД.
7. ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
11000 БЕОГРАД, МИЛОША ПОЦЕРЦА 2, ТЕЛ: 011/3620-743
e-mail: sbbh@eunet.rs; www.brodarska.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGSV SG 4D02S . . . БРОДОМАШИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
BGSV SG 4I06S . . . НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР – РЕЧНИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSV SG 4I21S . . . НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ПОМОРСКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
11000 БЕОГРАД, БРАНКОВА 17, ТЕЛ: 011/2632-183
e-mail: tszdk@hotmail.com; www.skolazadizajnkoze.edu.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
BGSV SH 4G05S . . . ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР КОЖЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BGSV SH 4G16S . . . ДИЗАЈНЕР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGSV SH 3G09S . . . ГАЛАНТЕРИСТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
BGSV SH 3G10S . . . КОНФЕКЦИОНАР КОЖЕ И КРЗНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
BGSV SH 3G11S . . . ОБУЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGSV SH 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
11040 БЕОГРАД, КРУПАЊСКА 3, ТЕЛ: 011/3066-408
e-mail: didizajn@eunet.rs; www.dizajnerska.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА АМБАЛАЖЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10.ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”
11000 БЕОГРАД, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 85, ТЕЛ: 011/2687-136
e-mail: stefan.decanski@sbb.rs; www.decanski.znanje.info
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
. . . . . . . . . . . . . . ИНСТАЛАТЕР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
. . . . . . . . . . . . . . СТОЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
. . . . . . . . . . . . . . ТАПЕТАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГОВЕЗАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
. . . . . . . . . . . . . . ПОГОНСКИ ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПОДОПОЛАГАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ГРАД БЕОГРАД78
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 4 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ОПШТИНА СОПОТ
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 12, ТЕЛ: 011/8251-392
e-mail: ekonomska@sopot.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGSO SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGSO SA 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGSO SA 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BGSO SA 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGSO SA 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGSO SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. МАШИНСКА ШКОЛА „КОСМАЈ”
11450 СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 12, ТЕЛ: 011/8251-227
e-mail: mskosmaj@bitinfo.co.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGSO SB 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
BGSO SB 3D39S . . . МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
BGSO SB 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
1. ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, ЦАРА ДУШАНА 61, ТЕЛ: 011/2629-321
e-mail: uprava@prvabeogim.edu.rs; www.prvabeogim.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGSG GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BGSG GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА
11000 БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 37, ТЕЛ: 011/2641-378
e-mail: mg@mg.edu.rs; www.mg.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
3. ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
БЕОГРАД, ЦЕТИЊСКА 5-7, ТЕЛ: 011/3373-490
e-mail: direktor@prvaekonomska.edu.rs; www.prvaekonomska.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGSG SC 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
BGSG SC 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSG SC 4L11S . . . БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4. ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 БЕОГРАД, ХИЛАНДАРСКА 1, ТЕЛ: 011/3225-894
e-mail: info@trgovackaskola.edu.rs; www.trgovackaskola.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BGSG SD 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
BGSG SD 4K01S . . . АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGSG SD 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 /10/ . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА
BGSG SD 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5. ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, СВЕТОГОРСКА 48, ТЕЛ: 011/3242-062
e-mail: uprava@pps.rs; www.pps.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGSG SE 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSG SE 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BGSG SE 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
BGSG SE 4L11S . . . БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201579
ГРАД БЕОГРАД
6. ВАЗДУХОПЛОВНA АКАДЕМИЈА
11000 БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2, ТЕЛ: 011/2182-944
e-mail: direktor@vakademija.edu.rs; www.vakademija.edu.rs
Здравствена способност кандидата, за све образовне профиле, утврђује се на основу лекарског прегледа
који се може обавити искључиво у овлашћеном Дому здравља Нови Београд – Диспанзер за медицину
рада, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 104 или на Војномедицинској академији – Институт
за ваздухопловну медицину, Црнотравска 17, Београд, телефон: 011/ 266-11-22, 266-27-55.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGSG SF 4D53S . . . АВИОТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BGSG SF 4D54S . . . МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . 24
BGSG SF 4D56S . . . АВИОТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
BGSG SF 4D57S . . . АВИОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . 8
BGSG SF 4D58S . . . АВИОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРООПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . 8
BGSG SF 4D59S . . . МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BGSG SF 4D60S . . . МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
САОБРАЋАЈ
BGSG SF 4I22S . . . ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
BGSG SF 4I23S . . . ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . 24
BGSG SF 4I24S . . . ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . 24
7. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
11000 БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 31, ТЕЛ: 011/2688-290
e-mail: nikolateslabeograd@gmail.com; www.teslabg.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGSG SG 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BGSG SG 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGSG SG 4E23S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSG SG 4E11S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BGSG SG 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSG SG 4E27S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSG SG 4E03S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSG SG 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
8. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ”
11158 БЕОГРАД, ЦАРА ДУШАНА 23, ТЕЛ: 011/2631-361
e-mail: office@drvoart.edu.rs ; www.drvoart.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
BGSG SH 4B15S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . 40
BGSG SH 4B01S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
BGSG SH 4B05S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGSG SH 3B10S . . . СТОЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
BGSG SH 3B17S . . . ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ДРВОРЕЗБАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BGSG SН 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД”
11000 БЕОГРАД, ВИСОКОГ СТЕВАНА 37, ТЕЛ: 011/2632-045
e-mail: etsstarigrad@sezampro.rs; www.etsstarigrad.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGSG SI 4E02S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGSG SI 4Е08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGSG SI 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGSG SI 4E05S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGSG SI 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
BGSG SI 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
BGSG SI 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
10.БАЛЕТСКА ШКОЛА „ЛУЈО ДАВИЧО”
11000 БЕОГРАД, КНЕЗ МИЛЕТИНА 8, ТЕЛ: 011/3226-670
e-mail: direktor@ldavico.edu.rs; www.lujodavico.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ – КЛАСИЧАН БАЛЕТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ – НАРОДНА ИГРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . ИГРАЧ – САВРЕМЕНА ИГРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ГРАД БЕОГРАД80
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
11.МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”
11000 БЕОГРАД, КОНДИНА 6, ТЕЛ: 011/3241-169
e-mail: info@vuckovic.edu.rs; www.vuckovic.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
12.МУЗИЧКА ШКОЛА „МОКРАЊАЦ”
11000 БЕОГРАД, ДЕЧАНСКА 6, ТЕЛ: 011/3243-538
e-mail: mokranjacbg@gmail.com; www.mokranjacbg.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК – ЕТНОМУЗИКОЛОГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. ТРИНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11030 БЕОГРАД, ЉЕШКА 47, ТЕЛ: 011/3555-151
e-mail: trinaestbggim@orion.rs ; www.trinaestabggim.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BGCU GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
BGCU GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11030 БЕОГРАД, ЉЕШКА 82, ТЕЛ: 011/3559-664
e-mail: office@hptskola.edu.rs; www.hptskola.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BGCU SB 4A12S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGCU SB 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGCU SB 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /10/ . 3 ГОД.
BGCU SB 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BGCU SB 4F02S . . . ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGCU SB 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGCU SB 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BGCU SB 4F03S . . . ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11250 ЖЕЛЕЗНИК, ЈУГОСЛОВЕНСКА 4, ТЕЛ: 011/6572-175
e-mail: tehnickaskola@sezampro.rs; www.tszeleznik.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BGCU SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGCU SC 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BGCU SC 4D55S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BGCU SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4. МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ”
11030 БЕОГРАД, СТРАШКА ПИНЏУРА 1/2, ТЕЛ: 011/3546-831
e-mail: direktor.lisinski@gmail.com; www.lisinski.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА”
11260 БЕОГРАД, УМКА, МИЛИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋА 30, ТЕЛ: 011/8026-856
e-mail: svetisavau@eunet.rs; www.sososvsava.edu.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 .
MAШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КАРТОНАЖЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
. . . . . . . . . . . . . . СИТОШТАМПАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201581
. . . 1 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 2 ГОД.
ГРАД БЕОГРАД
9. ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
1. ГИМНАЗИЈА „МИЛОШ САВКОВИЋ”
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, ЈОСИПА ГРУШОВНИКА 1, ТЕЛ: 034/711-051
e-mail: mirstan2002@yahoo.com; www.gimnazijamilossavkovic@nasaskola.rs
ГИМНАЗИЈА
SUAR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SUAR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „СЛОБОДАН МИНИЋ”
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, ЈОСИФА ПАНЧИЋА 3, ТЕЛ: 034/6713-393
e-mail: es.slobodanminic@open.telekom.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUAR SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
SUAR SB 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SUAR SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕТА НИКОЛИЋ”
34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, ЈОСИФА ПАНЧИЋА 3, ТЕЛ: 034/6712-128
e-mail: artskola@open.telekom.rs; www.tehniar.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUAR SC 4D13S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SC 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SUAR SC 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SC 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SUAR SC 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUAR SC 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА БАТОЧИНА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
34227 БАТОЧИНА, МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА 2, ТЕЛ: 034/6841-038, 6841-659
e-mail: ssbatocina@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
SUBA GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUBA SА 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUBA SА 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА КНИЋ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
34240 КНИЋ, ТЕЛ: 034/510-149, 511-063
e-mail: msknic@open.telekom.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUKN SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SUKN SA 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ82
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
1. ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ДАНИЧИЋЕВА 2, ТЕЛ: 034/335-938, 335-506
e-mail: smdirektor@gmail.com, prvagimnazijakg@yahoo.com; www.gimnazija1.kg.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У РАЧУНАРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SUKG GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
SUKG GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
2. ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЂУРЕ ПУЦАРА СТАРОГ 2, ТЕЛ: 034/341-398, 305-670
e-mail: drugagim@kg.ac.rs; www.drugagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ JEЗИК. . . . . . . . . . 24
SUKG GB 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG GB 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
SUKG GB 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИЋ”
34000 КРАГУЈЕВАЦ, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 25, ТЕЛ: 034/6335-686
e-mail: tozadragovic@open.telekom.rs; www.tozadragovic.wordpress.com
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
SUKG SC 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SUKG SC 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SC 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
SUKG SC 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SC 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
SUKG SC 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SUKG SC 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
SUKG SC 4G14S . . . ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
4. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ”
34000 КРАГУЈЕВАЦ, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 2, ТЕЛ: 034/370-201, 370-210
e-mail: medskg@ptt.rs; www.medicinska.kg.com
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
SUKG SD 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SD 4O06S . . . ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SD 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
SUKG SD 4O18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SD 4O02S . . . ЗУБНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, КОСОВСКА 8, ТЕЛ: 034/335-178, 335-176, 335-175
e-mail: sekretar@politehnicka.kg.edu.rs; www.politehnicka.kg.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUKG SE 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SE 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SE 4D17S . . . ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SE 4D55S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SUKG SE 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
SUKG SE 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
SUKG SE 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SUKG SE 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
SUKG SE 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /3/
SUKG SE 4I10S . . . ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SE 4I20S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SUKG SE 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201583
ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
6. ДРУГА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, КОСОВСКА 8, ТЕЛ: 034/335-191, 300-870
e-mail: tehnkg@ptt.rs; www.dtskg.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
SUKG SF 4B15S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 20
SUKG SF 4B01S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . 20
7. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 8, ТЕЛ: 034/332-461, 336-071
e-mail: prvatehdir@gmail.com, prvatehnicka@gmail.com; www.prvatehnicka.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SUKG SG 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SUKG SG 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SG 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SG 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SUKG SG 4E27S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SG 4E05S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SG 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SG 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
SUKG SG 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SG 4F02S . . . ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
SUKG SG 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SG 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 6, ТЕЛ: 034/335-406, 332-428
e-mail: ekonomkrag@verat.net; www.ekonomska.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SUKG SH 4L11S . . . БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SUKG SH 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SH 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUKG SH 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SUKG SH 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
9. МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
34000 КРАГУЈЕВАЦ, КНЕЗА МИЛОША 5, ТЕЛ: 034/305-125, 305-135
e-mail: mskragujevac@gmail.com; www.muzicka-kg.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
10.ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
34000 КРАГУЈЕВАЦ, СТАРИНЕ НОВАКА 33, ТЕЛ: 034/323-662, 317-145
e-mail: skolazagluve@open.telekom.rs; www.skolazagluve.edu.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 /1/
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГОВЕЗАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 /1/ .
. . . . . . . . . . . . . . АУТОПЕРАЧ – ПОДМАЗИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 /1/ .
. . . . . . . . . . . . . . МАНИКИР И ПЕДИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 /1/ .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 /1/ .
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР ПЕЦИВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . .
ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ84
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 2 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 2 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
11.ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВУКАШИН МАРКОВИЋ”
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА ББ, ТЕЛ: 034/331-678, 332-179
e-mail: sosokg@sbb.rs; www.sosovukasinmarkovickg.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
. . . . . . . . . . . . . . ИЗРАЂИВАЧ ЕЛЕМЕНАТА ПОДНИХ ОБЛОГА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
. . . . . . . . . . . . . . ПРИПРЕМАЧ НАМИРНИЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 1 ГОД.
ОПШТИНА ЛАПОВО
1. СРЕДЊА ШКОЛА
34220 ЛАПОВО, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 43, ТЕЛ: 034/853-430, 850-230
e-mail: sslap@ptt.rs; www.sslapovo.info
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
SULA SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
SULA SA 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
SULA SA 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
SULA SA 3P03S . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА РАЧА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
34210 РАЧА, КАРАЂОРЂЕВА 94, ТЕЛ: 034/751-156, 751-281
e-mail: office@raca.edu.rs; www.raca.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
SURA GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
SURA SА 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
SURA SА 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ТОПОЛА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I”
34310 ТОПОЛА, ШУМАДИЈСКА 2, ТЕЛ: 034/811-035
e-mail: ss.kraljpetar1@open.telekom.rs; www.srednjaskola-topola.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
SUTO GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUTO GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
SUTO SА 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUTO SА 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SUTO SА 4А30S . . . ВИНОГРАДАР – ВИНАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
SUTO SА 3D19S . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
SUTO SА 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
SUTO SА 3D32S . . . МЕТАЛОСТРУГАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201585
ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
10. ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35213 ДЕСПОТОВАЦ, РУДНИЧКА 1, ТЕЛ: 035/611-105
e-mail: thdespotovac@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMDE SA 3D32S . . . МЕТАЛОСТРУГАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
PMDE SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PMDE SA 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PMDE SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMDE SA 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
PMDE SA 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMDE SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ГРАД ЈАГОДИНА
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
35000 ЈАГОДИНА, СЛОБОДАНА ПЕНЕЗИЋА 1, ТЕЛ: 035/254-416
e-mail: gimjag@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . 24
PMJA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
PMJA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PMJA GA 4R05S . . . ОПШТИ ТИП – СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ”
35000 ЈАГОДИНА, КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ ББ, ТЕЛ: 035/245-340
e-mail: ekojag@open.telekom.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PMJA SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
PMJA SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
PMJA SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMJA SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SB 4L07S . . . ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35000 ЈАГОДИНА, КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ 101, ТЕЛ: 035/245-171, 221-492
e-mail: tehnickaskolaja@open.telekom.rs; www.prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMJA SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SC 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
PMJA SC 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
PMJA SC 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
PMJA SC 4G03S . . . ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SC 3G17S . . . МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . .
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . .
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . .
ПОМОРАВСКИ ОКРУГ86
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 1 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
35000 ЈАГОДИНА, БАГРДАНСКА 7, ТЕЛ: 035/251-327, 251-328, 251-329
e-mail: direktor@tesla-jagodina.edu.rs; www.tesla-jagodina.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PMJA SD 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
PMJA SD 4E27S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SD 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SD 4E04S . . . ЕЛЕКТРОTЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SD 4E11S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SD 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
PMJA SD 4H05S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMJA SD 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5. ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА „11. МАЈ”
35000 ЈАГОДИНА, СЛАВКЕ ЂУРЂЕВИЋ 8, ТЕЛ: 035/223-204
e-mail: skolazagluve035@open.telekom.rs; www.11maj.edu.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГОВЕЗАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ПАРАЋИН
1.ГИМНАЗИЈА
35250 ПАРАЋИН, БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ, ТЕЛ: 035/563-549
e-mail: pargim@ptt.rs; www.gimnazija-paracin.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
PMPA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 ПАРАЋИН, ДР ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА 2, ТЕЛ: 035/563-170
e-mail: ektskpn@ptt.rs; www.ekonomist.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PMPA SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
PMPA SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMPA SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PMPA SB 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PMPA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
35250 ПАРАЋИН, БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ, ТЕЛ: 035/563-445, 573-056
e-mail: mespnsr@ptt.rs; www.mes.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PMPA SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SC 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SC 4E27S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SC 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
PMPA SC 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
4. ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 ПАРАЋИН, ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА 2, ТЕЛ: 035/561-697
e-mail: tehnoloska@open.telekom.rs; www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PMPA SD 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
PMPA SD 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMPA SD 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
PMPA SD 3P03S . . . ПЕДИКИР – МАНИКИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
PMPA SD 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PMPA SD 4О16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201587
ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
ОПШТИНА РЕКОВАЦ
1. ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
35260 РЕКОВАЦ, СЛАЂАНА ЛУКИЋА ББ, ТЕЛ: 035/8411-434, 8411-134
e-mail: pvskolarekovac@ptt.rs; www.pvskolarekovac.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PMRE SA 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMRE SA 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMRE SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
1. ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 СВИЛАЈНАЦ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 64, ТЕЛ: 035/323-594, 323-597
e-mail: direktor@poljvet-svil.edu.rs; www.poljvet-svil.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PMSV SА 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PMSV SА 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PMSV SА 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMSV SА 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMSV SА 3A15S . . . РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
PMSV SA 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
2. СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 СВИЛАЈНАЦ, БРАЋЕ ЈУГОВИЋА 10, ТЕЛ: 035/321-408
e-mail: tsmagis@yahoo.com; www.skolasvilajnac.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
PMSV GB 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PMSV SB 4L01S . . . EKOНOMСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PMSV SB 3К07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
PMSV SB 3К08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMSV SB 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
PMSV SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
1.ГИМНАЗИЈА
35230 ЋУПРИЈА, КАРАЂОРЂЕВА 57, ТЕЛ: 035/476-535, 847-06-22
e-mail: ravanica@ptt.rs; www.gimnazijacuprija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
PMCU GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДАНИЛО ДИМИТРИЈЕВИЋ”
35230 ЋУПРИЈА, РАДА КОНЧАРА 3, ТЕЛ: 035/840-030, 8476-514
e-mail: medicinskacuprija@open.telekom.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PMCU SB 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
PMCU SB 4O18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMCU SB 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 ЋУПРИЈА, ТЕРЕКОВО НАСЕЉЕ 3, ТЕЛ: 035/471-772
e-mail: tehnickaskola035@open.telekom.rs
САОБРАЋАЈ
PMCU SC 4I10S . . . ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PMCU SC 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PMCU SC 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
PMCU SC 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
4. ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 ЋУПРИЈА, МИЛИЦЕ ЦЕНИЋ ББ, ТЕЛ: 035/847-23-44
e-mail: direktor@talenti.edu.rs; www.talenti.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ПОМОРАВСКИ ОКРУГ88
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
11. БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЖИТНИ ТРГ 4, ТЕЛ: 012/663-131
e-mail: direktor@ssvg.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BRVG GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BRVG SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRVG SA 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
BRVG SA 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
BRVG SA 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
12320 ЖАГУБИЦА, ХОМОЉСКА ББ, ТЕЛ: 012/643-232
e-mail: tszagubica@ptt.rs
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
BRZG SA 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRZG SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BRZG SA 3D27S . . . МАШИНБРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRZG SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /5/
30 /5/
15 /3/ . . 3 ГОД.
15 /2/ . . 3 ГОД.
ОПШТИНА КУЧЕВО
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА
12240 КУЧЕВО, ЖИКЕ ПОПОВИЋА 68, ТЕЛ: 012/851-749
e-mail: sskolak@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BRKU SA 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRKU SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО
BRKU SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRKU SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
15 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/
30 /5/
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
12300 ПЕТРОВАЦ, МЛАВСКА 14, ТЕЛ: 012/331-756
e-mail: gimnazijamladost@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
BRPM GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BRPM SA 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRPM SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPM SA 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPM SA 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
1. ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, СИМЕ СИМИЋА 1, ТЕЛ: 012/222-570
e-mail: pogimnazija@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
BRPO GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
BRPO GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201589
БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 6, ТЕЛ: 012/223-389
e-mail: etskola@open.telekom.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BRPO SB 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
BRPO SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
BRPO SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BRPO SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BRPO SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ЛОЛЕ РИБАРА 6-8, ТЕЛ: 012/223-397
e-mail: adminmedpo@sbb.rs
ЗДРАВСТВО
BRPO SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BRPO SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SC 4O12S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SC 4O02S . . . ЗУБНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА 70, ТЕЛ: 012/223-388
e-mail: poljsk@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BRPO SD 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SD 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SD 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SD 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SD 3A27S . . . ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
BRPO SD 3A23S . . . ПЕКАP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
BRPO SD 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА”
12208 КОСТОЛАЦ, БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 012/241-841
e-mail: tskodirektor@hotmail.com
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BRPO SE 4C04S . . . РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BRPO SE 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SE 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SE 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
BRPO SE 3D35S . . . МЕХНИЧАР ГАСО И ПНЕУМOЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
BRPO SE 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
BRPO SE 4D12S . . . ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BRPO SE 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SE 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SE 4E03S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BRPO SE 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
BRPO SE 3E16S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
6. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
12000 ПОЖАРЕВАЦ, ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 5, ТЕЛ: 012/513-595
e-mail: politehnickas@ptt.rs
САОБРАЋАЈ
BRPO SF 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SF 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BRPO SF 3Е22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SF 3Е17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . BRPO SF 3Е15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 /5/
30 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/ . . 3 ГОД.
15 /2/ . . 3 ГОД.
15 /3/ . . 3 ГОД.
7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
12000 ПОЖАРЕВАЦ, КНЕЗА ЛАЗАРА 1, ТЕЛ: 012/223-396
e-mail: office@mokranjac.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . ДИЗАЈНЕР ЗВУКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ90
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
12. ПОДУНАВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
1.ГИМНАЗИЈА
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 3, ТЕЛ: 026/522-269
e-mail: gimplana@verat.net
ГИМНАЗИЈА
POVP GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POVP GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, МОМИРА ГАЈИЋА 12, ТЕЛ: 026/522-247
e-mail: eusvuk@verat.net
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
POVP SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POVP SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
POVP SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
POVP SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
POVP SB 4L07S . . . ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, МОМИРА ГАЈИЋА 12, ТЕЛ: 026/514-369
e-mail: skolant@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
POVP SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . POVP SC 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POVP SC 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
POVP SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POVP SC 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
POVP SC 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
15 . . . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
30 /2/
30 . . . . 3 ГОД.
30 /4/ . . 3 ГОД.
ГРАД СМЕДЕРЕВО
1.ГИМНАЗИЈА
11300 СМЕДЕРЕВО, МОШЕ ПИЈАДЕ 3, ТЕЛ: 026/617-383
e-mail: gimnazijasd@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . 24
POSM GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
POSM GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 СМЕДЕРЕВО, ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 156, ТЕЛ: 026/652-888
e-mail: ssekotrgsme1@ptt.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
POSM SB 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POSM SB 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POSM SB 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POSM SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POSM SB 3K08S . . . КУВАP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
POSM SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
POSM SB 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
POSM SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POSM SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POSM SB 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
POSM SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201591
ПОДУНАВСКИ ОКРУГ
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 СМЕДЕРЕВО, ВУКА КАРАЏИЋА 13, ТЕЛ: 026/617-389
e-mail: tehsd@eunet.rs
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
POSM SC 4C25S . . . ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
POSM SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
POSM SC 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
POSM SC 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ .
POSM SC 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .
POSM SC 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
POSM SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
POSM SC 4E23S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
POSM SC 4E02S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
POSM SC 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/ .
POSM SC 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ .
POSM SC 3E16S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
POSM SC 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
САОБРАЋАЈ
POSM SC 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /2/
POSM SC 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/ .
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 1 ГОД.
4. ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКА И ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
11300 СМЕДЕРЕВО, 17. ОКТОБРА 40, ТЕЛ: 026/640-930
e-mail: skola@despot.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
POSM SD 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SD 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SD 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SD 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SD 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SD 3A27S . . . ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
POSM SD 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
POSM SD 4G03S . . . ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSM SD 3G17S . . . МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30 /5/
30 /5/
15 /3/ . . 3 ГОД.
15 /2/ . . 3 ГОД.
30 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/
30 /5/
24 . . . . 3 ГОД.
5. МУЗИЧКА ШКОЛА „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11300 СМЕДЕРЕВО, МИЛОША ВЕЛИКОГ 8, ТЕЛ: 026/641-330
e-mail: mskos@open.telekom.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК – ЕТНОМУЗИКОЛОГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ПОДУНАВСКИ ОКРУГ92
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
1. ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВУКА КАРАЏИЋА 18, ТЕЛ: 026/311-057
e-mail: gimnaziјa@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
POSP GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
POSP GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ГОША”
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИНДУСТРИЈСКА 66, ТЕЛ: 026/317-310
e-mail: skolagosa@open.telekom.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
POSP SB 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSP SB 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSP SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSP SB 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSP SB 3D32S . . . МЕТАЛОСТРУГАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
POSP SB 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSP SB 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSP SB 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . САОБРАЋАЈ
POSP SB 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
20 . . .
10 . . .
10 /5/ .
10 . . .
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 . . . . 3 ГОД.
3. СРЕДЊА ШКОЛА „ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ГЛАВАШЕВА 81, ТЕЛ: 026/321-839
e-mail: sszdam@verat.net
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
POSP SC 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
POSP SC 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/ . . 3 ГОД.
POSP SC 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ . . 3 ГОД.
POSP SC 4A12S . . . TEХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
POSP SC 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POSP SC 4F02S . . . ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
POSP SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
POSP SC 4O06S . . . ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201593
ПОДУНАВСКИ ОКРУГ
13. ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА АРИЉЕ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ АХИЛИЈЕ”
31230 АРИЉЕ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 40, ТЕЛ: 031/891-427
e-mail: sssahilije@ptt.rs; www.ahilije.znanje.info
ГИМНАЗИЈА
ZLAR GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLAR SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZLAR SА 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZLAR SА 3D40S . . . МЕХАНИЧАР РАДНИХ МАШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLAR SA 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLAR SA 4G03S . . . ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /1/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLAR SA 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
ZLAR SA 3E16S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
ZLAR SA 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
1. ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
31250 БАЈИНА БАШТА, ВУКА КАРАЏИЋА 32, ТЕЛ: 031/865-665
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs; www.gimnazijabb.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLBB GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ZLBB GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31250 БАЈИНА БАШТА, ВУКА КАРАЏИЋА 32, ТЕЛ: 031/863-265
e-mail: sstehskobab1@ptt.rs; www.tehnickaskolabb.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLBB SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLBB SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZLBB SB 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZLBB SB 3D44S . . . МЕХАНИЧАР ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLBB SB 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
ZLBB SB 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLBB SB 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLBB SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /1/
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31260 КОСЈЕРИЋ, СВЕТОСАВСКА 39, ТЕЛ: 031/781-645
e-mail: sstehskokos2@ptt.rs; www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLKO SA 4Е08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLKO SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
1. ГИМНАЗИЈА „ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ”
31320 НОВА ВАРОШ, ПРОТЕ ЈЕВСТАТИЈА 30, ТЕЛ: 033/61-079
e-mail: gimpivo@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLNV GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLNV GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ94
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31320 НОВА ВАРОШ, ПРОТЕ ЈЕВСТАТИЈА 26, ТЕЛ: 033/61-150, 62-198
e-mail: tskola@beotel.net; www.tehnicka.org.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLNV SB 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /1/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLNV SB 4К10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ZLNV SB 3F06S . . . ГУМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ZLNV SB 3F07S . . . ПЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ПОЖЕГА
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”
31210 ПОЖЕГА, ВУКА КАРАЏИЋА 6, ТЕЛ: 031/811-460, 714-062
e-mail: skola@gimnazijapozega.edu.rs; www.gimnazijapozega.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У РАЧУНАРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ZLPO GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPO GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ЉУБО МИЋИЋ”
31210 ПОЖЕГА, БОЛНИЧКА 2, ТЕЛ: 031/811-131, 3816-478, 3816-591
e-mail: ssljumicpoz1@ptt.rs; www.poljoprivrednapozega.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ZLPO SB 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPO SB 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPO SB 3A15S . . . РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ZLPO SB 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/ . . 3 ГОД.
ZLPO SB 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/ . . 3 ГОД.
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 ПОЖЕГА, ВУКА КАРАЏИЋА 6, ТЕЛ: 031/714-134
e-mail: tehnickaskolapozega@gmail.com; www.tehnickaskolapozega.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLPO SC 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPО SC 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZLPО SC 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZLPО SC 3D35S . . . МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLPO SC 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLPO SC 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
ZLPO SC 3C26S . . . ЛИВАЦ – КАЛУПАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ОПШТИНА ПРИБОЈ
1. ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
31330 ПРИБОЈ, НЕМАЊИНА 37, ТЕЛ: 033/2445-180
e-mail: gimpriboj1@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLPR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ZLPR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 ПРИБОЈ, ВУКА КАРАЏИЋА 5, ТЕЛ: 033/2452-170, 2452-434
e-mail: metpb@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLPR SB 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPR SB 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ZLPR SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ . . 3 ГОД.
ZLPR SB 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLPR SB 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLPR SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /1/
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201595
ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
1. ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 ПРИЈЕПОЉЕ, 4. ДЕЦЕМБРА ББ, ТЕЛ: 033/710-026
e-mail: prijepoljskag@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLPP GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ZLPP GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
31300 ПРИЈЕПОЉЕ, 4. ДЕЦЕМБРА 3, ТЕЛ: 033/710-018, 710-418
e-mail: ekon.skola1prijepolje@hotmail.com
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLPP SB 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPP SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ZLPP SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLPP SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPP SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /1/
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31300 ПРИЈЕПОЉЕ, 4. ДЕЦЕМБРА 3, ТЕЛ: 033/710-039
e-mail: tsprijepolje@eunet.rs; www.tsprijepolje.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLPP SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLPP SC 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZLPP SC 3D19S . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZLPP SC 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLPP SC 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ZLPP SC 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLPP SC 4G12S . . . МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ZLPP SC 4G15S . . . ДИЗАЈНЕР ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ”
36310 СЈЕНИЦА, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 15, ТЕЛ: 020/741-053
e-mail: gimnazijasjenica@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
ZLSJ GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
36310 СЈЕНИЦА, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 15, ТЕЛ: 020/741-048, 741-239
e-mail: tssjenica@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLSJ SB 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLSJ SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZLSJ SB 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ZLSJ SB 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ZLSJ SB 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLSJ SB 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/
ZLSJ SB 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/
САОБРАЋАЈ
ZLSJ SB 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLSJ SB 3G17S . . . МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ГРАД УЖИЦЕ
1. УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 6, ТЕЛ: 031/513-140, 513-453
e-mail: uzickagimnazija@ptt.rs; www.uzickagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
ZLUZ GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ZLUZ GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ZLUZ GA 4R02S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ96
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 6, ТЕЛ: 031/513-383, 510-506
e-mail: direktor@eksue.edu.rs; www.eksue.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLUZ SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /1/
ZLUZ SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SB 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ZLUZ SB 4L11S . . . БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА УЖИЦЕ
31000 УЖИЦЕ, НЕМАЊИНА 148, ТЕЛ: 031/3513-137
e-mail: ssmedskouzi1@ptt.rs; www.medicinskaskolauzice.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ZLUZ SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
ZLUZ SC 4O18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SC 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”
31000 УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 17, ТЕЛ: 031/514-177
e-mail: tgsf@open.telekom.rs; www.tsradojeljubicic.edu.rs
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ZLUZ SD 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
САОБРАЋАЈ
ZLUZ SD 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ZLUZ SD 4I20S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ZLUZ SD 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZLUZ SD 4G12S . . . МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ZLUZ SD 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАНИПУЛАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . .
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ТЕКСТИЛСТВУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . .
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . .
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . .
СЛУХОМ ОШТЕЋЕНИ УЧЕНИЦИ
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . .
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . .
. . . . . . . . . . . . . . МОЛЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . .
. . . . . . . . . . . . . . ПОДОПОЛАГАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . .
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК МОЛЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . .
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК ВОДОИНСТАЛАТЕРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
.
.
.
.
1 ГОД.
1 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
.
.
.
.
.
.
2 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
2 ГОД.
2 ГОД.
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 34, ТЕЛ: 031/512-596
e-mail: tehnickaue@open.telekom.rs; www.tehnickaue.edu.rs
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
ZLUZ SE 4C25S . . . ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZLUZ SE 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SE 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLUZ SE 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZLUZ SE 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
ZLUZ SE 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /1/
ZLUZ SE 4E11S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
ZLUZ SE 4F33S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
СЛУХОМ ОШТЕЋЕНИ УЧЕНИЦИ
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГОВЕЗАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . .
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . .
. . . . . . . . . . . . . . МАШИНБРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
►
наставак на следећој страни КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201597
ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 3 ГОД.
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
. . . . . . . . . . . . . . ГРАФИЧКИ МАНИПУЛАНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ОБРАДИ МЕТАЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
6. УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 УЖИЦЕ, ВЕЛИКИ ПАРК 3, ТЕЛ: 031/513-095, 518-982
e-mail: eduart@open.telekom.rs; www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ГРНЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „ВОЈИСЛАВ – ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”
31000 УЖИЦЕ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ 8, ТЕЛ: 031/512-722
e-mail: konjovicue@ptt.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /1/
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 /1/
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
1. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
31310 ЧАЈЕТИНА, СЕРДАРА МИЋИЋА 5, ТЕЛ: 031/831-184
e-mail: srednaskolcaj@ptt.rs; www.srednjaskolacajetina.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZLCA SA 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLCA SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZLCA SA 4K05S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZLPP SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /1/
ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ98
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
14. КОЛУБАРСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ГРАД ВАЉЕВО
1. ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 ВАЉЕВО, ВУКА КАРАЏИЋА 3, ТЕЛ: 014/221-622, 227-927
e-mail: gimvaljevo@gmail.com; www.valjevskagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . 24
KOVA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
KOVA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
KOVA GA 4R01N . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – ДВОЈЕЗИЧНО НЕМАЧКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KOVA GA 4R01F . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – ДВОЈЕЗИЧНО ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . 15
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО”
14000 ВАЉЕВО, ДАНИЧИЋЕВА 1, ТЕЛ: 014/221-462, 221-450
e-mail: ekonomska.valjevo@gmail.com; www.ekova.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KOVA SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOVA SB 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
KOVA SB 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KOVA SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOVA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
KOVA SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
KOVA SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР МИША ПАНТИЋ”
14000 ВАЉЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 118, ТЕЛ: 014/221-265
e-mail: medicinskavaljevo@gmail.com; www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KOVA SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
KOVA SC 4О01S . . . ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOVA SC 4О18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
14000 ВАЉЕВО, КОСТЕ АБРАШЕВИЋА 1, ТЕЛ: 014/221-529, 221-602, 222-098
e-mail: tehnskola@sbb.rs; www.tehnickaskolava.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOVA SD 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
KOVA SD 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KOVA SD 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KOVA SD 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOVA SD 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
KOVA SD 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
KOVA SD 3E17S . . . ЕЛЕКТОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
KOVA SD 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOVA SD 3H12S . . . ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
KOVA SD 3H19S . . . РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
САОБРАЋАЈ
KOVA SD 4I20S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/201599
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
КОЛУБАРСКИ ОКРУГ
5. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО”
14000 ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 54, ТЕЛ: 014/221-557, 225-740
e-mail: poljskolava@open.telekom.rs; www.poljoprivrednaskola.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KOVA SE 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SE 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SE 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SE 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SE 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SE 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOVA SE 3A15S . . . РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 /3/
30 /3/
30 /3/
30 /3/
10 /3/ . . 3 ГОД.
10 /3/ . . 3 ГОД.
10 /3/ . . 3 ГОД.
6. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЖИВОРАД ГРБИЋ”
14000 ВАЉЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 122, ТЕЛ: 014/222-267
e-mail: grbicz@ptt.rs; www.muzika.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР”
14224 ЛАЈКОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 19, ТЕЛ: 014/3431-145
e-mail: skolala@ptt.rs; www.tehnika.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOLA SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOLA SA 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
KOLA SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
KOLA SA 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКA
KOLA SA 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KOLA SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА МИОНИЦА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „МИОНИЦА”
14242 МИОНИЦА, КНЕЗА ГРБОВИЋА ББ, ТЕЛ: 014/62-120, 62-139
e-mail: srednjaskolamionica@gmail.com; www.srednjaskolamionica.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KOMI SA 4К10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOMI SA 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ . . 3 ГОД.
KOMI SA 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ . . 3 ГОД.
KOMI SA 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ЉИГ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА”
14240 ЉИГ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 26, ТЕЛ: 014/3445-173, 3443-653
e-mail: sslukspalji1@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
KOLJ GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOLJ SА 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/ .
KOLJ SА 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/ .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KOLJ SА 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOLJ SА 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
KOLJ SА 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
КОЛУБАРСКИ ОКРУГ100
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
1. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО” – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
14253 ОСЕЧИНА, БРАЋЕ НЕДИЋ 32, ТЕЛ: 014/451-101
e-mail: osbnedic1@open.telekom.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KOOS SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА УБ
1. ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ”
14210 УБ, ВУКА КАРАЏИЋА 15, ТЕЛ: 014/411-149
e-mail: gimub@ptt.rs; www.gimub.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
KOUB GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ”
14210 УБ, ВУКА КАРАЏИЋА 15, ТЕЛ: 014/411-149
e-mail: skolaub@open.telekom.rs; www.srednjaub.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KOUB SB 3D27S . . . МАШИНБРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
KOUB SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KOUB SB 4Е26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KOUB SB 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KOUB SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
KOUB SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
ЕКОНОМИЈА
KOUB SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015101
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
КОЛУБАРСКИ ОКРУГ
15. МАЧВАНСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
1. „МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА”
15350 БОГАТИЋ, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 1, ТЕЛ: 015/7786-412, 7786-202
e-mail: srednjabogatic@gmail.com; www.srednjabogatic.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
MABO SA 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MABO SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MABO SA 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MABO SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MABO SA 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . САОБРАЋАЈ
MABO SA 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
30 /5/
30 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/
30 /5/
30 /5/
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
1. ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15225 ВЛАДИМИРЦИ, СВЕТОГ САВЕ ББ, ТЕЛ: 015/514-837, 514-506
e-mail: posavotamnavska@open.telekom.rs; www.scvladimirci.org
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MAVL SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MAVL SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
MAVL SA 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MAVL SA 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
MAVL SA 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
MAVL SA 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО, АДМИНИСТРАЦИЈА
MAVL SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MAVL SA 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
MAVL SA 4H23S . . . ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
15220 КОЦЕЉЕВА, ДОСИТЕЈЕВА 1, ТЕЛ: 015/556-395
e-mail: sredskolkoc@open.telekom.rs; www.sskoceljeva.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MAKO SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MAKO SA 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ . . 3 ГОД.
MAKO SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ . . 3 ГОД.
MAKO SA 3D27S . . . МАШИНБРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MAKO SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
MAKO SA 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА КРУПАЊ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
15314 КРУПАЊ, ВУКА КАРАЏИЋА 16, ТЕЛ: 015/581-143, 582-992
e-mail: srednjaskola.krupanj@gmail.com; www.srednjaskola.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
MAKR GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MAKR SА 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
MAKR SА 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
наставак на следећој страни МАЧВАНСКИ ОКРУГ102
►
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MAKR SА 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
MAKR SА 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
MAKR SА 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MAKR SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ОПШТИНА ЛОЗНИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 ЛОЗНИЦА, ГИМНАЗИЈСКА 5, ТЕЛ: 015/878-635
e-mail: gimnazijavuk@open.telekom.rs; www.loznickagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У РАЧУНАРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MALO GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
MALO GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 ЛОЗНИЦА, ТРГ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 4, ТЕЛ: 015/876-054
e-mail: esloznica@sezampro.rs; www.esloznica.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MALO SB 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MALO SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MALO SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
MALO SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
MALO SB 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MALO SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MALO SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MALO SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MALO SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MALO SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . СЕРВИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 . . . . 2 ГОД.
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
15300 ЛОЗНИЦА, ТРГ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 3, ТЕЛ: 015/884-824
e-mail: tehnicka@ptt.rs tehnicka.lo@open.telekom.rs; www.tehnickalo.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MALO SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SC 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MALO SC 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SC 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MALO SC 3D19S . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MALO SC 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MALO SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SC 4E02S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MALO SC 4Е06S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
MALO SC 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SC 3H12S . . . ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALO SC 3H16S . . . КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
10 /5/ .
10 /5/ .
15 /5/ .
15 /5/ .
10 /5/ .
.
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
30 /5/
30 /5/
30 /5/
30 /5/
15 /5/ . . 3 ГОД.
15 /5/ . . 3 ГОД.
4. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
15300 ЛОЗНИЦА, САВЕ КОВАЧЕВИЋА 1, ТЕЛ: 015/882-086, 878-180
e-mail: svetisavalo@open.telekom.rs; www.svetisavaloznica.edu.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MALO SD 4F12S . . . ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
MALO SD 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MALO SD 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
MALO SD 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
MALO SD 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
MALO SE 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MALO SE 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015103
МАЧВАНСКИ ОКРУГ
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15320 ЉУБОВИЈА, ДРИНСКА ББ, ТЕЛ: 015/561-868, 561-773
e-mail: vkaradzic@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
MALJ GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /3/
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MALJ SA 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
MALJ SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
1. СРЕДЊА ШКОЛА
15318 МАЛИ ЗВОРНИК, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 12, ТЕЛ: 015/471-003
e-mail: srednjamz@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
MAMZ GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MAMZ SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
MAMZ SA 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
MAMZ SA 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MAMZ SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ШАБАЦ
1. ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
15000 ШАБАЦ, МАСАРИКОВА 13, ТЕЛ: 015/350-286
e-mail: sabackagimnazia@ptt.rs; www.sabackagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У РАЧУНАРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . 24
MASA GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
15000 ШАБАЦ, МАСАРИКОВА 29, ТЕЛ: 015/350-270, 350-274
e-mail: etss@eunet.rs; www.ekonomskasabac.znanje.info
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MASA SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
MASA SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
MASA SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
MASA SB 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
MASA SB 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MASA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MASA SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР АНДРА ЈОВАНОВИЋ”
15000 ШАБАЦ, ЦАРА ДУШАНА 9, ТЕЛ: 015/342-175
e-mail: medison@ptt.rs; www.medicinskasabac.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
MASA SC 4O02S . . . ЗУБНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
MASA SC 4O07S . . . САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SC 4O01S . . . ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАЧВАНСКИ ОКРУГ104
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
15000 ШАБАЦ, БАЊИЧКИХ ЖРТАВА 2, ТЕЛ: 015/341-031, 347-291
e-mail: skolateh@ptt.rs; www.tehskolasabac.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MASA SD 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SD 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MASA SD 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MASA SD 4E23S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SD 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/ .
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
MASA SD 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SD 3H12S . . . ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
MASA SD 3H19S . . . РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/ .
САОБРАЋАЈ
MASA SD 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SD 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . 3 ГОД.
. 3 ГОД.
5. СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
15000 ШАБАЦ, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 10, ТЕЛ: 015/352-730, 352-766
e-mail: hemtexskola@eunet.rs; www.hem-tex-skola.com
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MASA SE 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MASA SE 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
MASA SE 4C25S . . . ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
MASA SE 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
MASA SE 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
MASA SE 3P03S . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
6. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА – ШАБАЦ
15000 ШАБАЦ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 58, ТЕЛ: 015/344-583
e-mail: sredpoljskola@ptt.rs; www.sredpoljskola.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
MASA SF 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SF 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SF 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SF 4A05S . . . ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SF 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SF 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MASA SF 3A26S . . . ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ПРОИЗВОДЊИ БИЉА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /3/
30 /3/
30 /3/
30 /3/
10 /3/ . . 3 ГОД.
10 /3/ . . 3 ГОД.
10 /3/ . . 3 ГОД.
10 . . . . 2 ГОД.
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”
15000 ШАБАЦ, МАСАРИКОВА 35, ТЕЛ: 015/350-282, 344-946
e-mail: sksabac@eunet.rs; www.msvukdragovic.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8. ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
15000 ШАБАЦ, ДОБРОПОЉСКА 5, ТЕЛ: 015/302-790
e-mail: info@spu.edu.rs; www.spu.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . АРАНЖЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 /1/
. . . . . . . . . . . . . . КЛЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 /1/
. . . . . . . . . . . . . . СТИЛСКИ КРОЈАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 /2/
. . . . . . . . . . . . . . ФИРМОПИСАЦ КАЛИГРАФ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 /2/
. . . . . . . . . . . . . . ГРНЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 /1/
. . . . . . . . . . . . . . ДРВОРЕЗБАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 /1/
. . . . . . . . . . . . . . ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 /2/
. . . . . . . . . . . . . . ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 /1/
. . . . . . . . . . . . . . КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА – ПОЗЛАТАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 /1/
. . . . . . . . . . . . . . КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА – ПРЕПАРАТОР ЗИДНОГ И ШТАФЕЛАЈНОГ СЛИКАРСТВА. . . . 7 /2/
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015105
МАЧВАНСКИ ОКРУГ
16. РАСИНСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН” СА ДОМОМ УЧЕНИКА
37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 8-10, ТЕЛ: 037/751-117, 752-018
e-mail: pts_s_trifun@open.telekom.rs; www.svetitrifun.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
RAAL GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RAAL SA 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
RAAL SA 4A30S . . . ВИНОГРАДАР – ВИНАР – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RAAL SA 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAAL SA 3A27S . . . ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RAAL SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА БРУС
1. СРЕДЊА ШКОЛА
37220 БРУС, БРАТИСЛАВЕ ПЕТРОВИЋ 69, ТЕЛ: 037/825-167, 827-726
e-mail: srskolabrus@open.telekom.rs; www.srednjaskolabrus.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
RABR GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RABR SA 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
RABR SA 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
RABR SA 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
RABR SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RABR SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ОПШТИНА ВАРВАРИН
1. СРЕДЊА ШКОЛА
37260 ВАРВАРИН, СВЕТОГ САВЕ 6, ТЕЛ: 037/788-369, 789-455
e-mail: sskolavarvarin@gmail.com; www.ssv.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
RAVA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RAVA SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
RAVA SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
RAVA SA 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
RAVA SA 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
RAVA SA 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RAVA SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ГРАД КРУШЕВАЦ
1.ГИМНАЗИЈА
37000 КРУШЕВАЦ, ТОПЛИЧИНА 1, ТЕЛ: 037/427-208, 427-179
e-mail: gimnazijaks@gmail.com; www.gimnazija.org.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . 24
RAKR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
RAKR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
РАСИНСКИ ОКРУГ106
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ, ЧЕХОВЉЕВА 1, ТЕЛ: 037/492-658, 443-164
e-mail: ekotrg@ptt.rs; www.ekonomskaks.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RAKR SB 4К02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RAKR SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /3/
RAKR SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /3/
RAKR SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ, ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 22, ТЕЛ: 037/430-039, 440-319
e-mail: medicinskaskolakrusevac@gmail.com; www.medicinska.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
RAKR SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SC 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ, ЧЕХОВЉЕВА 1, ТЕЛ: 037/429-657, 417-700
e-mail: office@tehnicka-skola.edu.rs; www.tehnicka-skola.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
RAKR SD 4B05S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
RAKR SD 4G03S . . . ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
RAKR SD 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RAKR SD 4H05S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SD 3H16S . . . КЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
RAKR SD 3H24S . . . МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
5. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ,ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА ББ, ТЕЛ: 037/439-741, 439-416
e-mail: htsks@ptt.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RAKR SE 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RAKR SE 4A12S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SE 3A27S . . . ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
RAKR SE 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
RAKR SE 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SE 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SE 4F02S . . . ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SE 4F15S . . . ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
RAKR SE 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
RAKR SE 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
6. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
37000 КРУШЕВАЦ,ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 26, ТЕЛ: 037/427-508, 448-810
e-mail: mesmesks@gmail.com; www.meskrusevac.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RAKR SF 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SF 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SF 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SF 3D37S . . . МЕХАНИЧАР МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
RAKR SF 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /5/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RAKR SF 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
RAKR SF 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RAKR SF 4E05S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
RAKR SF 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
RAKR SF 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
САОБРАЋАЈ
RAKR SF 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
RAKR SF 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015107
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
РАСИНСКИ ОКРУГ
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
37000 КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 25, ТЕЛ: 037/427-556, 440-247
e-mail: stevanhristic2@gmail.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 КРУШЕВАЦ, ЛУКЕ ИВАНОВИЋА 17, ТЕЛ: 037/446-700
e-mail: sosoves.nik.ks@gmail.com; www.sosoveselinnikolic.webs.com
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ПРЕРАЂИВАЧ ПЛАСТИЧНИХ МАСА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .
. . . . . . . . . . . . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
. . . 1 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
1. ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
37240 ТРСТЕНИК, ВУКА КАРАЏИЋА 11, ТЕЛ: 037/711-844, 713-665
e-mail: gimvkts@open.telekom.rs; www.vukts.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
RATS GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RATS GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
37240 ТРСТЕНИК, ВУКА КАРАЏИЋА 11, ТЕЛ: 037/711-842, 711-843
e-mail: tehnickats@gmail.com; www.tehnickats.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RATS SB 4D15S . . . ТЕХНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RATS SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RATS SB 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RATS SB 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .
RATS SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
RATS SB 3D43S . . . МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
RATS SB 3D35S . . . МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RATS SB 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RATS SB 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RATS SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ЋИЋЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА ББ, ТЕЛ: 037/811-367
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RACI SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
РАСИНСКИ ОКРУГ108
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
17. МОРАВИЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
1. ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, МИЛОША ВЕЛИКОГ 11, ТЕЛ: 032/ 713-435
e-mail: gimnazgm@eunet.rs; www.gimnazijagm.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
MOGM GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MOGM GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOGM GA 4R03E . . . ОПШТИ ТИП – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА „КЊАЗ МИЛОШ”
32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 1, ТЕЛ: 032/713-322
e-mail: etsgm.nacka@open.telekom.rs; www.etsgm.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MOGM SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOGM SB 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MOGM SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
MOGM SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MOGM SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН ЖУЈОВИЋ”
32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 3, ТЕЛ: 032/710-597
e-mail: tehgmil@open.telekom.rs; www.tsgm.edu.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MOGM SC 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MOGM SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MOGM SC 3Е16S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
MOGM SC 3Е17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
MOGM SC 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
1.ГИМНАЗИЈА
32250 ИВАЊИЦА, 13. СЕПТЕМБРА 58, ТЕЛ: 032/664-646
e-mail: ivanjickagimnazija@open.telekom.rs; www.gimnazija-ivanjica.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
MOIV GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32250 ИВАЊИЦА, МИЋЕ МАТОВИЋА 2, ТЕЛ: 032/661-000
e-mail: tskoliva@eunet.rs; www.tehnickaskola.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
MOIV SB 4B15S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MOIV SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
MOIV SB 4G14S . . . ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MOIV SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MOIV SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
MOIV SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015109
МОРАВИЧКИ ОКРУГ
ОПШТИНА ЛУЧАНИ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО”
32230 ГУЧА, РЕПУБЛИКЕ ББ, ТЕЛ: 032/855-554
e-mail: srednjaskolaguca@open.telekom.rs; www.skoladragacevo.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
MOLU SA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MOLU SA 4F03S . . . ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MOLU SA 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOLU SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГРАД ЧАЧАК
1.ГИМНАЗИЈА
32000 ЧАЧАК, ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 1, ТЕЛ: 032/320-546
e-mail: gimnazijasekretar@sbb.rs; www.gimnazija-cacak.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
MOCA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
MOCA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 15, ТЕЛ: 032/222-345
e-mail: direktor@ekonomska-cacak.edu.rs; www.ekonomska-cacak.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
MOCA SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MOCA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
MOCA SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MOCA SB 4L11S . . . БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MOCA SB 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ЕПИСКОПA НИКИФОРA МАКСИМОВИЋA 8, ТЕЛ: 032/372-168
e-mail: medicinskaskola@open.telekom.rs; www.medicinska-cacak.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
MOCA SC 4O18S . . . ЛAБOРATOРИJСКИ TEХНИЧAР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SC 4O01S . . . ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SC 4O12S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ЦАРА ДУШАНА 20, ТЕЛ: 032/341-664
e-mail: tehdir@tehnickacacak.edu.rs; www.tehnickacacak.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MOCA SD 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SD 4E03S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SD 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SD 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
MOCA SD 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
MOCA SD 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
MOCA SD 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
MOCA SD 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
МОРАВИЧКИ ОКРУГ110
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
5. МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, ДР ДРАГИШE МИШОВИЋA 146, ТЕЛ: 032/372-558
e-mail: info@mssca.edu.rs; www.mssca.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
MOCA SE 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SE 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SE 4D55S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MOCA SE 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
MOCA SE 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .
MOCA SE 3D19S . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
MOCA SE 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
MOCA SE 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
MOCA SE 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MOCA SE 4I20S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MOCA SE 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ДРВОРЕЗБАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . КЛЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
. 3 ГОД.
6. ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
32000 ЧАЧАК, СТОЈЕ ТОШИЋА 23, ТЕЛ: 032/334-901
e-mail: sekretar@prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs; www.prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
MOCA SF 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOCA SF 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SF 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SF 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
MOCA SF 4F15 S . TEХНИЧAР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOCA SF 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 /5/
30 /5/
15 /5/ . . 3 ГОД.
15 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/
30 /5/
7. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „1. НОВЕМБАР”
32000 ЧАЧАК, БУЛЕВАР ВУКА КАРАЏИЋА 9, ТЕЛ: 032/332-901
e-mail: skola1novembar@open.telekom.rs; www.skola1novembar.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ГРАФИЧКИ МАНИПУЛАНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИК КЊИГОВЕЗАЧКЕ ДОРАДЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 2 ГОД.
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”
32000 ЧАЧАК, ЦАРА ДУШАНА 25, ТЕЛ: 032/222-282,
e-mail: muzica@eunet.rs; www.muzickaskolacacak.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015111
МОРАВИЧКИ ОКРУГ
18. РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
1.ГИМНАЗИЈА
36210 ВРЊАЧКА БАЊА, ХЕРОЈА ЧАЈКЕ 18, ТЕЛ: 036/611-379
e-mail: gimnazija_vb@ptt.rs; www.gvb.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
RSVB GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
36210 ВРЊАЧКА БАЊА, ХЕРОЈА ЧАЈКЕ 18, ТЕЛ: 036/611-379
e-mail: ugostturskola@ptt.rs; www.uts.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSVBSB 4K10S . . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSVB SB 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSVB SB 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSVB SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSVB SB 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSVB SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 /5/
30 /5/
30 /5/
60 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/ . . 3 ГОД.
30 /5/ . . 3 ГОД.
ГРАД КРАЉЕВО
1.ГИМНАЗИЈА
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 44, ТЕЛ: 036/319-760
e-mail: gimnazija.kraljevo@open.telekom.rs; www.gimnazija.kraljevo.co.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК. . . . . . . . . . 24
RSKR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSKR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
RSKR GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 46, ТЕЛ: 036/382-047
e-mail: etskkv@ptt.rs; www.ets-kraljevo.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSKR SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
RSKR SB 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSKR SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SB 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RSKR SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 46Г, ТЕЛ: 036/382-548, 313-554
e-mail: infomskv@tron.rs; www.medinkv.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
RSKR SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SC 4O02S . . . ЗУБНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SC 4O12S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SC 4O15S . . . КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „14. ОКТОБАР”
36000 КРАЉЕВО, ИНДУСТРИЈСКА 21, ТЕЛ: 036/312-433
e-mail: mtskv@open.telekom.rs; www.mtskv.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSKR SD 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSKR SD 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SD 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .
RSKR SD 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
RSKR SD 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ .
RSKR SD 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ112
.
.
.
.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
5. ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 44 Б, ТЕЛ: 036/312-601
e mail: estsnikolatesla@open.telekom.rs; www.estsnikolatesla.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RSKR SE 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SE 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SE 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
RSKR SE 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
RSKR SE 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
RSKR SE 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
RSKR SE 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSKR SE 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6. ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ”
36000 КРАЉЕВО, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 2/22, ТЕЛ: 036/359-888
e-mail: ratarica@ptt.rs; www.ratarica.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RSKR SF 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SF 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
RSKR SF 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SF 3A19S . . . ЦВЕЋАР – ВРТЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
RSKR SF 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
RSKR SF 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
RSKR SF 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SF 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7. ШУМАРСКА ШКОЛА
36000 КРАЉЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 262, ТЕЛ: 036/ 352-235
e-mail: sumarska@gmail.com; www.sumarska.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
RSKR SG 4B01S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SG 4B02S . . . ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
RSKR SG 4B19S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RSKR SG 3B10S . . . СТОЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
RSKR SG 3B08S . . . ШУМАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
НАПОМЕНА: За ученике који упишу образовни профил СТОЛАР – обезбеђене су стипендије (за додатне информације обратити се Школи)!
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
RSKR SG 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSKR SG 4H23S . . . ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
36000 КРАЉЕВО,ТОПЛИЦЕ МИЛАНА 2, ТЕЛ: 036/321-872, 332-333
e-mail: mokranjackv@gmail.com; www.mokranjac-kraljevo.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
9. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
36000 КРАЉЕВО, ДОСИТЕЈЕВА 5/4, ТЕЛ: 036/315-242
e-mail: ilribar_kv@open.telekom.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3 ГОД.
10.УМЕТНИЧКА ШКОЛА
36000 КРАЉЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 38, ТЕЛ: 036/326-703
e-mail: umetnicka@open.telekom.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . 10
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015113
РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
ГРАД НОВИ ПАЗАР
1.ГИМНАЗИЈА
36300 НОВИ ПАЗАР, ВУКА КАРАЏИЋА 7, ТЕЛ: 020/331-470
e-mail: gimnazinp@verat.net; www.gimnazijanp.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
RSNP GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
RSNP GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
RSNP GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР, 28. НОВЕМБРА 163, ТЕЛ: 020/323-770
e-mail: nsekonom@verat.net; www.ekonomskaskolanovipazar.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSNP SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SB 4L11S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSNP SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SB 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RSNP SB 4L07S . . . ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RSNP SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
RSNP SB 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
36300 НОВИ ПАЗАР, ВУКА КАРАЏИЋА ББ, ТЕЛ: 020/312-799
e-mail: skolazadizajnnp@yahoo.com
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
RSNP SC 4G03S . . . ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SC 4G05S . . . ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР КОЖЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SC 4G14S . . . ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SC 4G16S . . . ДИЗАЈНЕР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SC 3G07S . . . МЕХАНИЧАР ТЕКСТИЛНИХ МАШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .
RSNP SC 3G17S . . . МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 .
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
RSNP SC 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
. . . . . . . . . . . . . .
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 1 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 3 ГОД.
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР, ВУКА КАРАЏИЋА ББ, ТЕЛ: 020/311-945
e-mail: tehnicnp1@open.telekom.rs; www.tehnickanp.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSNP SD 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SD 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SD 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SD 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RSNP SD 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RSNP SD 4E27S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SE 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
САОБРАЋАЈ
RSNP SD 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSNP SD 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
5. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР, РАДНИЧКА/КОСАНЧИЋЕВА ББ, ТЕЛ: 020/332-980
e-mail: msnp@verat.net
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
RSNP SE 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SE 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SE 4O02S . . . ЗУБНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SE 4O18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SE 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SE 4O06S . . . ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ114
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
6. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
36300 НОВИ ПАЗАР, РАСИМА ХАЛИЛОВИЋА ББ, ТЕЛ: 020/317-896
e-mail: info@turistskola.edu.rs; www.turistskola.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSNP SF 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SF 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SF 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
RSNP SF 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
RSNP SF 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSNP SF 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
RSNP SF 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА РАШКА
1.ГИМНАЗИЈА
36350 РАШКА, ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ББ, ТЕЛ: 036/736-043
e-mail: sekretar@gimnazijarasa.edu.rs; www.gimnazijarasa.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
RSRA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSRA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. МАШИНСКА ШКОЛА
36350 РАШКА, ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ББ, ТЕЛ: 036/736-032, 738-210
e-mail: gvmsr7@gmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSRA SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSRA SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
RSRA SB 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
RSRA SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RSRA SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
RSRA SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSRA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
ОПШТИНА ТУТИН
1.ГИМНАЗИЈА
36320 ТУТИН, 7. ЈУЛА 18, ТЕЛ: 020/811-148
e-mail: gimnazijatutin@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
RSTU GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36320 ТУТИН, 7. ЈУЛА 18, ТЕЛ: 020/811-160
e-mail: tehtutin@live.com; www.tehtutin.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
RSTU SB 4B15S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
RSTU SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
RSTU SB 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
RSTU SB 4G03S . . . ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
RSTU SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
RSTU SB 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
RSTU SB 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
RSTU SB 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015115
РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
19. БОРСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА БОР
1. ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
19210 БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 26, ТЕЛ: 030/432-271
e-mail: gimnazijabor@open.telekom.rs; www.gimnazijabor.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BOBO GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BOBO GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19210 БОР, БЕОГРАДСКА 10, ТЕЛ: 030/2433-380
e-mail: etsbor@open.telekom.rs; www.etsbor.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BOBO SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BOBO SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BOBO SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BOBO SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 БОР, БЕОГРАДСКА 10, ТЕЛ: 030/2100-024
e-mail: tehnickaskolabor@open.telekom.rs; www.tsbor.edu.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BOBO SC 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
BOBO SC 4C25S . . . ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BOBO SC 4C03S . . . РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /10/
BOBO SC 4C05S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ДОБИЈАЊЕ МЕТАЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
4. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
19210 БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 24, ТЕЛ: 030/456-022
e-mail: meskola@sbb.rs; www.mesbor.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BOBO SD 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BOBO SD 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BOBO SD 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BOBO SD 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
BOBO SD 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
BOBO SD 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
5. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВИДОВДАН”
19210 БОР, МОШЕ ПИЈАДЕ 31, ТЕЛ: 030/422-490
e-mail: sosovidovdan@yahoo.com
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . 1 ГОД.
ОПШТИНА КЛАДОВО
1. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
19320 КЛАДОВО, МЛАДОСТ 1, ТЕЛ: 019/803-335
e-mail: gimnazija@kladovonet.com; www.svetisavakladovo.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BOKL GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BOKL GA 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BOKL GA 4К02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
БОРСКИ ОКРУГ116
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19320 КЛАДОВО, МЛАДОСТ 1, ТЕЛ: 019/801-065
e-mail: tehskola@kladovonet.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BOKL SB 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BOKL SB 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BOKL SB 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
BOKL SB 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
1. ГИМНАЗИЈА „МИЛЕ АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА”
19250 МАЈДАНПЕК, ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 2, ТЕЛ: 030/581-408
e-mail: gimmpek@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
BOMA GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19250 МАЈДАНПЕК, ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 2, ТЕЛ: 030/581-793
e-mail: tehnickasкola@ptt.rs; www.tehnickaskola.edu.rs
ГЕОЛОГИЈА И РУДАРСТВО
BOMA GA 4C03S . . . РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПМС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BOMA SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
BOMA GA 4К10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
BOMA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА НЕГОТИН
1. НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА
19300 НЕГОТИН, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 3, ТЕЛ: 019/541-974
e-mail: negotinskagimnazija@open.telekom.rs; www.negotinskagimnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
BONE GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BONE GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „РАЈКО БОСНИЋ”
19300 НЕГОТИН, БУКОВСКИ ПУТ ББ, ТЕЛ: 019/542-055
e-mail: bukovo@open.telekom.rs; www.bukovo.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
BONE SB 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BONE SB 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BONE SB 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
BONE SB 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19300 НЕГОТИН, ПИКИЈЕВА 9, ТЕЛ: 019/544-185
e-mail: tehnickanegotin@gmail.com; www.tehnicka-negotin.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
BONE SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /4/
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
BONE SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BONE SC 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /4/ . . 3 ГОД.
BONE SC 3E16S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /4/ . . 3 ГОД.
4. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19300 НЕГОТИН, ТРГ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 11, ТЕЛ: 019/545-321
e-mail: mokranjacneg@ptt.rs; muzickaskolanegotin.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015117
БОРСКИ ОКРУГ
20. ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 БОЉЕВАЦ, КНЕЗА МИЛОША 13, ТЕЛ: 030/463-392
e-mail: ssntesla@open. telekom,rs
ГИМНАЗИЈА
ZABO GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
ZABO GA 4B02S . . . ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZABO SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /4/
ГРАД ЗАЈЕЧАР
1.ГИМНАЗИЈА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 5, ТЕЛ: 019/422-564
e-mail: gimza@ptt.rs; www.gimza.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
ZAZA GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ZAZA GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3, ТЕЛ: 019/421-932
e-mail: etsza@verat.net; www.etsza.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZAZA SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
ZAZA SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZAZA SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3–5, ТЕЛ: 019/422-629
e-mail: medskozajecar@ptt.rs; www.medicinskazajecar.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ZAZA SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
ZAZA SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19000 ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3–5, ТЕЛ: 019/422-876
e-mail: tehskola@ptt.rs; www.tsz.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZAZA SD 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ZAZA SD 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SD 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SD 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SD 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
САОБРАЋАЈ
ZAZA SD 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAZA SD 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
5. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”
19000 ЗАЈЕЧАР, ТИМОЧКЕ БУНЕ 14, ТЕЛ: 018/425-744
e-mail: crni62@open.telekom. rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . 1 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 3 ГОД.
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ118
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
1. КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 КЊАЖЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА 16, ТЕЛ: 019/732-620
e-mail: gimnazijaknjaz@gmail.com; www.knjazevacka-gymnazija.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
ZAKZ GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZAKZ GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19350 КЊАЖЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА 52, ТЕЛ: 019/730-350
e-mail: tehknjaz@gmail.com; www.tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZAKZ SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZAKZ SB 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ZAKZ SB 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ZAKZ SB 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ZAKZ SB 4G05S . . . ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР КОЖЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА СОКОБАЊА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
18230 СОКОБАЊА, МИТРОПОЛИТА МИХАJЛА 5, ТЕЛ: 018/830-525
e-mail: bnusic@ptt.rs; www.bnusicsbanja.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
ZASB GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
ZASB SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ZASB SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ZASB SA 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015119
ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ
21. ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА БОЈНИК
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „БОШКО КРСТИЋ”
16205 БОЈНИК, СТОЈАНА ЉУБИЋА 2, ТЕЛ: 016/821-162, 822-046
e-mail: info@tesbo.edu.rs; www.tesbo.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JABO SA 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JABO SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JABO SA 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
1. ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”
16210 ВЛАСОТИНЦЕ, МИХАЈЛА МИХАЈЛОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/875-152
e-mail: gimnazija@medianis.net
ГИМНАЗИЈА
JAVL GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JAVL GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
16210 ВЛАСОТИНЦЕ, МИХАЈЛА МИХАЈЛОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/875-125
e-mail: tsvlasotince@gmail.com; www.tsvlasotince.edu.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JAVL SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JAVL SB 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JAVL SB 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
JAVL SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
JAVL SB 3D19S . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
JAVL SB 3G13S . . . КОНФЕКЦИОНАР ТЕКСТИЛА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
JAVL SB 4H26S . . . АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
1.ГИМНАЗИЈА
16230 ЛЕБАНЕ, ЦАРА ДУШАНА 78, ТЕЛ: 016/843-311
e-mail: cenimirius@yahoo.com; www.gimnazijalebane.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JALB GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JALB GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
16230 ЛЕБАНЕ, ЦАРА ДУШАНА 78, ТЕЛ: 016/843-205
e-mail: vozdlebane@yahoo.com; www.stslebane.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JALB SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALB SB 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
JALB SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
JALB SB 3D19S . . . АУТОЛИМАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
JALB SB 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JALB SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
1.ГИМНАЗИЈА
16000 ЛЕСКОВАЦ, КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА 15, ТЕЛ: 016/212-218, 232-610
e-mail: gimnazijaleskovac@gmail.com; www.gimnazijaleskovac.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
JALE GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
JALE GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ120
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ ЂУКА ДИНИЋ”
16000 ЛЕСКОВАЦ, КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА 15, ТЕЛ: 016/212-880, 244-934
e-mail: ssdjudinles1@gmail.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JALE SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JALE SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
16000 ЛЕСКОВАЦ, ДУБОЧИЦА ББ, ТЕЛ: 016/222-961
gilic@tusleskovac.com; www.tusleskovac.com
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JALE SC 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
JALE SC 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SC 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SC 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
JALE SC 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
JALE SC 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
JALE SC 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JALE SC 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
16000 ЛЕСКОВАЦ, БОРЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ПИКСЛЕ 1, ТЕЛ: 016/3441-435
ssmedskoles1@yahoo.com; www.medskolaleskovac.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
JALE SD 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JALE SD 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JALE SD 4O01S . . . ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SD 4O02S . . . ЗУБНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”
16000 ЛЕСКОВАЦ, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/234-612, 246-110
rademetalac@ptt.rs; www.rademetalac.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JALE SE 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SE 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALЕ SЕ 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SE 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
JALE SE 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
JALE SE 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
JALE SE 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SE 4E27S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SE 4Е40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
JALE SE 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SE 3E22S . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
JALE SE 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
САОБРАЋАЈ
JALE SE 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JALE SE 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
6. ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
16000 ЛЕСКОВАЦ, ВИЛЕМА ПУШМАНА 21, ТЕЛ: 016/251-040
e-mail skolatekstilidizajn@gmail.com; www.tekstilidizajn.edu.rs
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
JALE SF 4G03S . . . ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SF 3G06S . . . КОНФЕКЦИОНАР – КРОЈАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
JALE SF 3G07S . . . МЕХАНИЧАР ТЕКСТИЛНИХ МАШИНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
JALE SF 3G08S . . . ТЕКСТИЛНИ РАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /2/ . . 3 ГОД.
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015121
ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ
7. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА „БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР”
16000 ЛЕСКОВАЦ, ВЛАЈКОВА 94, ТЕЛ: 016/282-630
e-mail: ssbozkukles1@ptt.rs
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
JALE SG 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SG 4F02S . . . ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SG 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
JALE SG 4C25S . . . ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
JALE SG 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
JALE SG 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
8. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
16000 ЛЕСКОВАЦ, НИШКА 65, ТЕЛ: 016/222-216
poljskolale@gmail.com; poljskolale.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JALE SH 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SH 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JALE SH 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
JALE SH 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
JALE SH 3А26S . . . ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
9. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ ТОЗА”
16203 ВУЧЈЕ, 29. НОВЕМБРА 10, ТЕЛ: 016/3427-152
e-mail: srednjaskolavucje@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
JALE SI 4А10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JALE SI 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
JALE SI 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
10.СРЕДЊА ШКОЛА
16220 ГРДЕЛИЦА, 29. НОВЕМБРА ББ, ТЕЛ: 016/3426-161
e-mail srednjagrdelica@open.telekom.rs; www.grdelica.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
JALE SK 4B15S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 20
JALE SK 3B10S . . . СТОЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . 3 ГОД.
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JALE SК 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
11.МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
16000 ЛЕСКОВАЦ, МЛИНСКА 2, ТЕЛ: 016/248-402
e-mail: info@sbinicki.edu.rs; www.sbinicki.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
12.ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „11. ОКТОБАР”
16000 ЛЕСКОВАЦ, КАЈМАКЧАЛАНСКА 24, ТЕЛ: 016/242-175
e-mail: 11.oktobar@gmail.com
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ТЕКСТИЛСТВУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . МАНИПУЛАНТ У ОБРАДИ МЕТАЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ГРАФИЧКИ МАНИПУЛАНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 1 ГОД.
ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ122
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
16240 МЕДВЕЂА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 1, ТЕЛ: 016/891-026
e-mail: ssniktesmed1@ptt.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
JAME SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
JAME SA 4К10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JAME SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
JAME SA 4L01A . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ”
16215 ЦРНА ТРАВА, МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА ББ, ТЕЛ: 016/811-114
e-mail: ssmilpopcrt1@gmail.com; www.nasaskola.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
JACT SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
JACT SA 4H23S . . . ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015123
ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ
22. ПЧИЊСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
1.ГИМНАЗИЈА
17540 БОСИЛЕГРАД, ГЕОРГИ ДИМИТРОВА 23, ТЕЛ: 017/877-360, 877-361
e-mail: gimnbosil@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
PCBO GA 4R03B . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/ . . . . . . . . . . . БУГАРСКИ
PCBO GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
1. СТРУЧНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
17520 БУЈАНОВАЦ, КАРАЂОРЂА ПЕТРОВИЋА 240, ТЕЛ: 017/651-057
e-mail: svetisava@verat.net; www.bujanovac.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCBU SA 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
PCBU SA 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
PCBU SA 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCBU SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
PCBU SA 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PCBU SA 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PCBU SA 4О12S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
2. СРЕДЊА ШКОЛА „СЕЗАИ СУРОИ”
17520 БУЈАНОВАЦ, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА ББ, ТЕЛ: 017/653-826
e-mail: sezai_surroi@hotmail.com; www.sezaisurroi.com
ГИМНАЗИЈА
PCBU GB 4R03A . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 . . .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCBU SB 4D06A . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /3/ .
PCBU SB 3D25A . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
PCBU SB 3D21A . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
PCBU SB 3D20A . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCBU SB 4E08A . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /3/ .
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCBU SB 4L10A . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . .
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PCBU SB 4O13А . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/ .
. . . . . . . . . АЛБАНСКИ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
. . . . . . . . . АЛБАНСКИ
. . . . . . . . . АЛБАНСКИ
. . . . . . . . . АЛБАНСКИ
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
1. ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН СКЕРЛИЋ”
17510 ВЛАДИЧИН ХАН, МОШЕ ПИЈАДЕ 21, ТЕЛ: 017/474-825, 474-826
e-mail: gimnazijajsker-vlhan@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
PCVH GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVH GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
17510 ВЛАДИЧИН ХАН, МОШЕ ПИЈАДЕ 21, ТЕЛ: 017/473-900, 474-095
e-mail: tehnickahan@ptt.rs; www.tehnickahan.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCVH SB 4D17S . . . ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVH SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ . . 3 ГОД.
PCVH SB 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCVH SB 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
PCVH SB 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ПЧИЊСКИ ОКРУГ124
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ГРАД ВРАЊЕ
1. ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 ВРАЊЕ, ПАРТИЗАНСКА 12, ТЕЛ: 017/431-992, 400-537
e-mail: vrgimnazija@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
PCVR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
PCVR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ВРАЊЕ
17500 ВРАЊЕ, ЕСПЕРАНТО ББ, ТЕЛ: 017/ 422-766
e-mail: etsvranje@yahoo.com; www.ekonomskavranje.edu.rs
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
PCVR SB 4К10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SB 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ . . 3 ГОД.
PCVR SB 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /2/ . . 3 ГОД.
PCVR SB 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/ . . 3 ГОД.
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCVR SB 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
PCVR SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
PCVR SB 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PCVR SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН’’
17500 ВРАЊЕ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ, ТЕЛ: 017/415-604, 405-035
e-mail: medicinskavr@gmail.com; www.medicinskavranje.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PCVR SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
PCVR SC 4O06S . . . ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SC 4O02S . . . ЗУБНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
17500 ВРАЊЕ, БУЛЕВАР АВНОЈА 2, ТЕЛ: 017/400-645
e-mail: tehnickaskolavr@open.telekom.rs; www.tehnickaskolavranje.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCVR SD 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SD 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
PCVR SD 3D50S . . . ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCVR SB 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SD 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
САОБРАЋАЈ
PCVR SD 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
PCVR SD 4I20S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PCVR SD 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
5. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
17500 ВРАЊЕ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ, ТЕЛ: 017/423-630, 422-425
e-mail: dirhemtehskola@eunet.rs; www.hts-vranje.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
PCVR SE 4B15S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . 20
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
PCVR SE 4F03S . . . ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SE 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
PCVR SE 4F32S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
PCVR SE 4G03S . . . ТЕХНИЧАР – МОДЕЛАР ОДЕЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
17500 ВРАЊЕ, БРАЋЕ РИБНИКАР ББ, ТЕЛ: 017/432-812
e-mail: poljvetskolavranje@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PCVR SF 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SF 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCVR SF 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015125
ПЧИЊСКИ ОКРУГ
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
17500 ВРАЊЕ, БОРЕ СТАНКОВИЋА 10, ТЕЛ: 017/421-928
e-mail: msvranje@ptt.rs
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВУЛЕ АНТИЋ”
17500 ВРАЊЕ, РАДНИХ БРИГАДА 2, ТЕЛ: 017/423-621
e-mail: sosovuleantic@yahoo.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . ПОМОЋНИ ОБРАЂИВАЧ ЛИМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ОБУЋЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
. . . 1 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 2 ГОД.
ОПШТИНА ПРЕШЕВО
1. ГИМНАЗИЈА „СКЕНДЕРБЕУ’’
17523 ПРЕШЕВО, 15. НОВЕМБРА 100, ТЕЛ: 017/668-655
e-mail: nexhmedin_2006@hotmail.com, a.zulfiu@hotmail.com
ГИМНАЗИЈА
PCPS GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCPS GA 4R03A . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 . . . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
2. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРЕШЕВО”
17523 ПРЕШЕВО, 15. НОВЕМБРА 102, ТЕЛ: 017/669-130
e-mail: smtpr@hotmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PCPS SB 4D06A . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . PCPS SB 4D13A . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCPS SB 3D20A . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCPS SB 3D21A . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCPS SB 3D24A . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCPS SB 4E08A . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCPS SB 3E22A . . . АУТОЕЛЕКТРИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCPS SB 3E18A . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCPS SB 3E15A . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
САОБРАЋАЈ
PCPS SB 4I01A . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCPS SB 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕКОНОМИЈА ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCPS SB 4L01A . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
PCPS SB 4O13А . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /2/ .
30 . . .
10 /2/ .
10 /2/ .
10 /2/ .
.
.
.
.
.
. . . . . .
. . . . . .
3 ГОД. .
3 ГОД. .
3 ГОД. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
30 /2/ .
10 . . .
10 . . .
10 . . .
.
.
.
.
. . . . . .
3 ГОД. .
3 ГОД. .
3 ГОД. .
.
.
.
.
.
.
.
.
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
АЛБАНСКИ
30 /3/ . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
30 /3/
30 /3/ . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
30 /3/ . . . . . . . . . . АЛБАНСКИ
ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
17530 СУРДУЛИЦА, СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА ББ, ТЕЛ: 017/812-870
e-mail: gimnazijasm-surd@open.telekom.rs; www.gimnazija-surdulica.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
PCSU GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
17530 СУРДУЛИЦА, ТОМЕ ИВАНОВИЋА 24, ТЕЛ: 017/814-118
e-mail: nteslasurd@open.telekom.rs; www.nteslasurd.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PCSU SB 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCSU SB 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
PCSU SB 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
PCSU SB 4I20S . . . ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕКОНОМИЈА ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCSU SB 4L07S . . . ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
ПЧИЊСКИ ОКРУГ126
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
3. ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
17530 СУРДУЛИЦА, СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА ББ, ТЕЛ: 017/815-051
e-mail: jpancic@ptt.rs; www.skolapancic.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PCSU SC 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PCSU SC 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
PCSU SC 4B02S . . . ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
PCSU SC 4B19S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
1. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛУТИН БОЈИЋ”
17525 ТРГОВИШТЕ, 15. СЕПТЕМБРА ББ, ТЕЛ: 017/452-104
e-mail: skolausmobr-trg@open.telekom.rs
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PCTG SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /2/
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015127
ПЧИЊСКИ ОКРУГ
23. ПИРОТСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
1. ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
18330 БАБУШНИЦА, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА ББ, ТЕЛ: 010/385-026
e-mail: gimbab@ptt.rs; www.gimbab.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
PIBA GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18330 БАБУШНИЦА, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА ББ, ТЕЛ: 010/385-999
e-mail: tehbab@ptt.rs; www.tehnickaskolababusnica.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PIBA SB 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
PIBA SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
PIBA SB 3D21S . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
1. СРЕДЊА ШКОЛА „НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ” СА ДОМОМ УЧЕНИКА
18310 БЕЛА ПАЛАНКА, ДЕВЕТОГ МАЈА 2, ТЕЛ: 018/855-510
e-mail: srednjaskolabp@gmail.com; www.srednjaskolabelapalanka.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
PIBP GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PIBP SA 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
1. ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
18320 ДИМИТРОВГРАД, ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 12, ТЕЛ: 010/362-163
e-mail: gimnazijadimgrad@open.telekom.rs; www.cargim.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
PIDI GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIDI GA 4R03B . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . БУГАРСКИ
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PIDI SA 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIDI SA 4K10B . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . БУГАРСКИ
ОПШТИНА ПИРОТ
1. ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 ПИРОТ, СРПСКИХ ВЛАДАРА 128, ТЕЛ: 010/311-437
e-mail: gimpi@ptt.rs; www.gimpi.ni.ac.rs
ГИМНАЗИЈА
PIPI GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PIPI GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIPI GA 4R04F . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18300 ПИРОТ, ТАКОВСКА 24, ТЕЛ: 010/311-268
e-mail: ekonoskolapi@neobee.net; www. ekonoskolapi.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
PIPI SB 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PIPI SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIPI SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIPI SB 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”
18300 ПИРОТ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 173, ТЕЛ: 010/311-258
e-mail: pimleksko@open.telekom.rs; www.mlekarskaskolapirot.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
PIPI SC 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIPI SC 3A26S . . . ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
PIPI SC 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
PIPI SC 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ПИРОТСКИ ОКРУГ128
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18300 ПИРОТ, ТАКОВСКА 22, ТЕЛ: 010/311-269
e-mail: direktor@tsp.edu.rs; www.tsp.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
PIPI SD 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
PIPI SD 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PIPI SD 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
PIPI SD 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
PIPI SD 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
PIPI SD 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/ . . 3 ГОД.
5. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
18300 ПИРОТ, ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 29, ТЕЛ: 010/311-426
e-mail: ssgratehpir1@ptt.rs; www.srednjastrucna.edu.rs;
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
PIPI SE 4F01S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
PIPI SE 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
6. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ”
18300 ПИРОТ, КОСТЕ АБРАШЕВИЋА 38, ТЕЛ: 010/312-622
e-mail: ssmladostpirot@open.telekom.rs; www.skolamladostpirot.edu.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . 1 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015129
ПИРОТСКИ ОКРУГ
24. ТОПЛИЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА БЛАЦЕ
1. СРЕДЊА ШКОЛА
18420 БЛАЦЕ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 68, ТЕЛ: 027/371-533
e-mail: tcmladost@ptt.rs
ГИМНАЗИЈА
TOBL GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
TOBL SA 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
TOBL SA 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
TOBL SA 3K07S . . . КОНОБАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ЖИТОРАЂА
1. СРЕДЊА ШКОЛА
18412 ЖИТОРАЂА, СВЕТОСАВСКА 23, ТЕЛ: 027/8362-020
e-mail: srednjazitoradja@open.telekom.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
TOZI SA 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
TOZI SA 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
TOZI SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
1.ГИМНАЗИЈА
18430 КУРШУМЛИЈА, КАРАЂОРЂЕВА 2, ТЕЛ: 027/389-024
e-mail: gimnazijakursumlija@open.telekom.rs; www.gimnazijakursumlija.wordpress.com
ГИМНАЗИЈА
TOKU GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TOKU GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18430 КУРШУМЛИЈА, КАРАЂОРЂЕВА 2, ТЕЛ: 027/389-024
e-mail: ekonomskaskola@ptt.rs; www.ekonomskakursumlija.wordpress.com
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
TOKU SB 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
TOKU SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
TOKU SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
1.ГИМНАЗИЈА
18400 ПРОКУПЉЕ, РАТКА ПАВЛОВИЋА 20, ТЕЛ: 027/321-110
e-mail: gimnazijapk@beotel.net
ГИМНАЗИЈА
TOPR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
TOPR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР АЛЕКСА САВИЋ”
18400 ПРОКУПЉЕ, РАТКА ПАВЛОВИЋА 20, ТЕЛ: 027/329-093
e-mail: medicskola@open.telekom.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
TOPR SB 4O01S . . . ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TOPR SB 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TOPR SB 4O06S . . . ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ТОПЛИЧКИ ОКРУГ130
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
3. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ”
18400 ПРОКУПЉЕ, РАТКА ПАВЛОВИЋА 194, ТЕЛ: 027/329-252
e-mail: ts15maj@open.telekom.rs; www.ts15maj.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
TOPR SC 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /3/
TOPR SC 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
TOPR SC 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TOPR SC 4E23S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TOPR SC 3E15S . . . ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
TOPR SC 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
TOPR SC 3G17S . . . МОДНИ КРОЈАЧ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
TOPR SC 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА”
18400 ПРОКУПЉЕ, ВУКА КАРАЏИЋА 1, ТЕЛ: 027/331-213
e-mail: ppsradospk@beotel.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
TOPR SD 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TOPR SD 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TOPR SD 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015131
ТОПЛИЧКИ ОКРУГ
25. НИШАВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
1. АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 АЛЕКСИНАЦ, ДР ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 018/804-832
e-mail: alexgim@open.telekom.rs
ГИМНАЗИЈА
NIAL GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
NIAL GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. TЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 АЛЕКСИНАЦ, ДР ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 018/800-068, 800-069
e-mail: tehskolaal@open.telekom.rs; www.tehskolaal.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NIAL SB 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NIAL SB 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
NIAL SB 3D32S . . . МЕТАЛОСТРУГАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ .
NIAL SB 3D24S . . . ЗАВАРИВАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
NIAL SB 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NIAL SB 4E05S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
САОБРАЋАЈ
NIAL SB 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NIAL SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
3. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ШУМАТОВАЦ”
18220 АЛЕКСИНАЦ, ДР ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, ТЕЛ: 018/800-792
e-mail: polskol@medianis.net; www.pssumatovac.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
NIAL SC 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NIAL SC 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NIAL SC 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
NIAL SC 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
NIAL SC 3A26S . . . ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
1. ЕКОНОМСКА ШКОЛА НИШ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
18410 ДОЉЕВАЦ, ТЕЛ: 018/811-013
e-mail: ekosknis@open.telekom.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NIDO SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ГРАД НИШ
1. ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ”
18000 НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА 27, ТЕЛ: 018/527-622
e-mail: ssremac@medianis.net; www.sremac.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК . . . . . . . . . . . . . 24
NINI GA 4R01N . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР – НЕМАЧКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2. ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 НИШ, ВОЖДА КАРАЂОРЂА 27, ТЕЛ: 018/522-044, 527-621
e-mail: gimnazija@borastankovic.edu.rs; www.borastankovic.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У РАЧУНАРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
NINI GB 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI GB 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI GB 4R04Е . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ЕНГЛЕСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
НИШАВСКИ ОКРУГ132
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
3. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
18000 НИШ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1, ТЕЛ: 018/254-396
e-mail: gsm-nis@open.telekon.rs; www.s-markovic.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА ФИЗИКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
NINI GC 4R04E . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ЕНГЛЕСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
NINI GC 4R04F . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – ФРАНЦУСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
NINI GC 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI GC 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4. ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ”
18000 НИШ, ЈЕРОНИМОВА 18, ТЕЛ: 018/257-088
e-mail: gim9maj@sbb.rs; www.9maj.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
NINI GD 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
5. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 НИШ, МАЈАКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 018/237-976
e-mail: ekosknis@open.telekom.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NINI SE 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
NINI SE 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SE 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SE 4L11S . . . БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6. ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
18000 НИШ, ТРГ КРАЉА МИЛАНА 8, ТЕЛ: 018/249-270
e-mail: abskola@open.telekom.rs; www.ppskolanis.edu.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NINI SF 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI SF 4L06S . . . ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SF 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SF 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SF 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7. ТРГОВИНСКА ШКОЛА
18000 НИШ, МАЈАКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 018/235-392
e-mail: trgovinskaskola@yahoo.com
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NINI SG 4L13S . . . КОМЕРЦИЈАЛИСТА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
NINI SG 4K01S . . . АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
NINI SG 4K02S . . . ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/
NINI SG 3K06S . . . ТРГОВАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
8. УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
18000 НИШ, МАЈАКОВСКОГ 2, ТЕЛ: 018/233-830
e-mail: ugturs@medianis.net; www.ugturs.edu.rs
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
NINI SH 4K03S . . . КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SH 4K10S . . . ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SH 4K04S . . . УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SH 3K08S . . . КУВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SH 3K13S . . . ПОСЛАСТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 /5/
60 /5/
30 /5/
15 /5/ . . 3 ГОД.
15 /5/ . . 3 ГОД.
9. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ”
18000 НИШ, ЗЕТСКА 55, ТЕЛ: 018/530-508
e-mail: medicnskaskolanis@open.telekom.rs; www.medicinska.edu.rs
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
NINI SI 4O15S . . . КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SI 4O18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SI 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SI 4O06S . . . ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SI 4O17S . . . СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SI 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SI 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SI 4O12S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015133
НИШАВСКИ ОКРУГ
10.МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ”
18000 НИШ, БЕОГРАДСКА 22, ТЕЛ: 018/588-581
e-mail: tsk15maj@gmail.com; www.mts15maj.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NINI SJ 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SJ 4D12S . . . ТЕХНИЧАР МАШИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SJ 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /3/ . . 3 ГОД.
NINI SJ 3D25S . . . ИНСТАЛАТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
11.ТЕХНИЧКА ШКОЛА „12. ФЕБРУАР”
18000 НИШ, БЕОГРАДСКА 22, ТЕЛ: 018/547-027
e-mail: tsk12feb@eunet.rs; www.skola12februarnis.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NINI SK 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SK 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
NINI SK 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI SK 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /5/ . . 3 ГОД.
12.МАШИНСКА ШКОЛА
18000 НИШ, ШУМАДИЈСКА 1А, ТЕЛ: 018/4263-100
e-mail: masinskaskolanis@gmail.com; www.masinskanis.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NINI SL 4D13S . . . ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SL 4D14S . . . ТЕХНИЧАР ОПТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SL 4D55S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА РЕПАРАТУРУ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
САОБРАЋАЈ
NINI SL 4I02S . . . САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
13.ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
18000 НИШ, АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 18, ТЕЛ: 018/588-583
e-mail: etstesla@etstesla.ni.ac.rs; www.etstesla.ni.ac.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
NINI SM 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
NINI SM 4E05S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/
NINI SM 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 /5/
NINI SM 4E26S . . . ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SM 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
14.ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”
18000 НИШ, БУЛЕВАР СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА 32-34, ТЕЛ: 018/550-884
e-mail: etms@medianis.net; www.mijastanimirovic.nis.edu.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
NINI SN 4E11S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI SN 4E21S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI SN 4E24S . . . АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
NINI SN 4E27S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SM 4E40S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . 24
15.ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НЕИМАР”
18000 НИШ, АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 18, ТЕЛ: 018/251-063
e-mail: gtsneimar@gmail.com; www.gtsneimar.edu.rs
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
NINI SO 4B01S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
NINI SO 4H23S . . . ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SO 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINI SO 3H19S . . . РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NINI SO 3H11S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ЛАБОРАНТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НИШАВСКИ ОКРУГ134
30 /5/
30 /5/
30 /5/
15 /5/ . . 3 ГОД.
15 . . . . 3 ГОД.
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
16.ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
18000 НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 23, ТЕЛ: 018/245-645
e-mail: prehemsnis@medianis.net; www.phsnis.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
NINI SP 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SP 3A23S . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
NINI SP 3A28S . . . МЕСАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
NINI SP 4F02S . . . ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NINI SP 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI SP 4F35S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . 60
17.ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 23, ТЕЛ: 018/255-477, 249-188
e-mail: skolamode@gmail.com; www.skolamodeilepote.com
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
NINI SQ 4G12S . . . МОДЕЛАР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
NINI SQ 4G14S . . . ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ – ОГЛЕД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
NINI SQ 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 /5/ .
NINI SQ 3P03S . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
NINI SQ 3P04S . . . МУШКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 /5/ .
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
NINI SQ 3O20S . . . ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
NINI SQ 3О19S . . . МАСЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . .
NINI SQ 4О07S . . . САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
. 3 ГОД.
18.УМЕТНИЧКА ШКОЛА
18000 НИШ, ПРВОМАЈСКА 6, ТЕЛ: 018/523-543
e-mail: umetnickas.nis@gmail.com; www.umetnicka.nis.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
19.МУЗИЧКА ШКОЛА
18000 НИШ, ПРВОМАЈСКА 6, ТЕЛ: 018/524-464, 527-885
e-mail: muzicka.sekretar@medianis.net; www.muzickaskola-nis.edu.rs
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
20.ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „14. ОКТОБАР”
18000 НИШ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 2, ТЕЛ: 018/560-848
e-mail: skola14oktobar.nisrs@gmail.com; www.14oktobar.edu.rs
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
. . . . . . . . . . . . . . ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 .
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . РУЧНИ ТКАЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015135
. . . 1 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
НИШАВСКИ ОКРУГ
21.СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ”
18000 НИШ, БУБАЊСКИХ ХЕРОЈА 3, ТЕЛ: 018/263-801
e-mail: skolabubanj@open.telekom.rs; www.skolabubanj.edu.rs
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
. . . . . . . . . . . . . . БРАВАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ШИВАЧ ТЕКСТИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
. . . . . . . . . . . . . . ПЕДИКИР И МАНИКИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
. . . . . . . . . . . . . . ПЕКАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . КЊИГОВЕЗАЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
. . . 3 ГОД.
ОПШТИНА СВРЉИГ
1. СТРУЧНА ШКОЛА „ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ”
18360 СВРЉИГ, ГОРДАНЕ ТОДОРОВИЋ 2, ТЕЛ: 018/821-010
e-mail: ssdtd@open.telekom.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NISV SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
NISV SA 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
НИШАВСКИ ОКРУГ136
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
26. КОСОВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА ПРИШТИНА
1.ГИМНАЗИЈА
38204 ПРИШТИНА – ЛАПЉЕ СЕЛО, ТЕЛ: 038/81-936
e-mail: gimnazijapristinals@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
KSPR GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38204 ПРИШТИНА – ЛАПЉЕ СЕЛО, ТЕЛ: 038/81-627
e-mail : et_skola_pristina@yahoo.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KSPR SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SB 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
38205 ПРИШТИНА – ГРАЧАНИЦА, ТЕЛ: 038/65-220
e-mail: medicinska.skolagr@gmail.com
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSPR SC 4О18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. ГРАЂЕВИНСКO-САОБРАЋАJНА ШКОЛА
38205 ПРИШТИНА – ГРАЧАНИЦА, ТЕЛ: 038/65-292
e-mail: gss.gracanica@gmail.com
САОБРАЋАЈ
KSPR SD 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SD 4I10S . . . ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SD 3I11S . . . ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
5. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛАДИН ПОПОВИЋ”
38205 ПРИШТИНА – СУШИЦА, ТЕЛ: 038/65-350
e-mail: ets.miladinpopovic@open.telekom.rs
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSPR SE 4E07S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАДИО И ВИДЕО ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SE 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SE 4E11S . . . EЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. МАШИНСКА ШКОЛА
38210 ПРИШТИНА – ПРЕОЦЕ, ТЕЛ: 038/81-119
e-mail: masinskaskolapre@hotmail.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSPR SF 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSPR SF 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
KSPR SF 3D36S . . . МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
7. МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
38205 ПРИШТИНА – ГРАЧАНИЦА
e-mail: arsicu_05@yahoo.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
38204 ПРИШТИНА – ЛАПЉЕ СЕЛО, ПЛЕМЕТИНА
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KSPR SG 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
38205 ПРИШТИНА – ГРАЧАНИЦА, ДОЊА ГУШТЕРИЦА
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSPR SI 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015137
КОСОВСКИ ОКРУГ
10.МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
38205 ПРИШТИНА– ГРАЧАНИЦА, ЛЕПИНА
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSPR SJ 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
11.МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
38205 ПРИШТИНА – ГРАЧАНИЦА, ПЛЕМЕТИНА
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSPR SК 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ОБИЛИЋ
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
38210 ПРИЛУЖЈЕ, ТЕЛ: 028/467-556
e-mail: ts.nikolatesla@nadlanu.com
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSOB SA 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSOB SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА
KSOB SA 3C10S . . . РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ПОДУЈЕВО
1.ГИМНАЗИЈА
18430 КУРШУМЛИЈА, ТОПЛИЧКА 18, ТЕЛ: 027/380-533
e-mail: gimnazijapodujevo@bisinter.net
ГИМНАЗИЈА
KSPO GA 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЂУРО ЂАКОВИЋ”
18430 КУРШУМЛИЈА, ТОПЛИЧКА 18, ТЕЛ: 027/380-533
e-mail: tehskoladjuro@nadlanu.com
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSPO SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊE . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSPO SB 3E18S . . . ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /3/ . . 3 ГОД.
ОПШТИНА ЛИПЉАН
1.ГИМНАЗИЈА
38232 ЛИПЉАН, ЛЕПИНА, ТЕЛ: 038/89-485
e-mail: poljoprivredna.lipljan@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
KSLI GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
38232 ЛИПЉАН, ДОЊА ГУШТЕРИЦА, ТЕЛ: 038/89-485
e-mail: poljoprivredna.lipljan@gmail.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KSLI SB 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSLI SB 3A27S . . . ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
3. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
38232 ЛИПЉАН, РАНИЛУГ
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KSLI SC 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
38232 ЛИПЉАН, ПАРТЕШ
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KSLI SD 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
38232 ЛИПЉАН, ЛЕПИНА
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
KSLI SЕ 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /3/ . . 3 ГОД.
КОСОВСКИ ОКРУГ138
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ОПШТИНА ШТРПЦЕ
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38236 ШТРПЦЕ, ТЕЛ: 0290/70-191
e-mail: etsjovancvijic@yahoo.com
ГИМНАЗIJA
KSST SA 4RO3S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KSST SA 4L02S . . . ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSST SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KSST SA 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KSST SA 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
38236 ШТРШПЦЕ, ГОРЊА БИТИЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KSST SB 4Е04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KSST SB 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015139
КОСОВСКИ ОКРУГ
27. КОСОВСКОМИТРОВИЧКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
1.ГИМНАЗИЈА
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 29, ТЕЛ: 028/425-334
e-mail: gimkm@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
KMKM GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
KMKM GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 29, ТЕЛ: 028/425-335
e-mail: ekonomskasm@yahoo.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KMKM SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMKM SB 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMKM SB 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
KMKM SB 3K06S . . . ТРГОВAЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ДРВАРСКА 1, ТЕЛ: 028/498-396
e-mail: medskolakm@hotmail.com
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KMKM SC 4O17S . . . СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMKM SC 4O16S . . . ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMKM SC 4O13S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
KMKM SC 4O14S . . . ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 29, ТЕЛ: 028/425-333
e-mail: tsalaskm@yahoo.com
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KMKM SD 4E04S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMKM SD 3E17S . . . ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /5/ . . 3 ГОД.
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMKM SD 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMKM SD 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/ . . 3 ГОД.
САОБРАЋАЈ
KMKM SD 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /5/
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
KMKM SD 4H02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. МУЗИЧКА ШКОЛА „МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ЏОНА КЕНЕДИЈА 17, ТЕЛ: 028/423-709
e-mail: msvasiljevic@yahoo.com
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА , ТЕЛ: 028/425-371
e-mail: specskolakm@yahoo.com
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
. . . . . . . . . . . . . . ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
. . . . . . . . . . . . . . ГРАФИЧКИ РАДНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 3 ГОД.
КОСОВСКОМИТРОВИЧКИ ОКРУГ140
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ОПШТИНА ЗВЕЧАН
1. СРЕДЊА ШКОЛА
38227 ЗВЕЧАН, НУШИЋЕВА ББ, ТЕЛ: 028/664-064
e-mail: ss_graf_zvecan@yahoo.com
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
KMZV SA 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMZV SA 4F15S . . . ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
KMZV SA 3P02S . . . ЖЕНСКИ ФРИЗЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . 3 ГОД.
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KMZV SA 4O18S . . . ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК
1. СРЕДЊА ШКОЛА „ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ”
38228 ЗУБИН ПОТОК, ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ 17, ТЕЛ: 028/460-108
e-mail: sszpotok@sszpotok.edu.rs
ГИМНАЗИЈА
KMZP GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMZP GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KMZP SA 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMZP SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА СРБИЦА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
38228 СУВО ГРЛО, ТЕЛ: 063/7256-371
e-mail: tehskoladjuro@nadlanu.com
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
KMSR SA 4F34S . . . ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ВУЧИТРН
1.ГИМНАЗИЈА
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА – ВУЧИТРН, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 29, ТЕЛ: 028/425-335
e-mail: gimnazija_vu@yahoo.com
ГИМНАЗИЈА
KMVU GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
38220 KОСОВСКА МИТРОВИЦА, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 29, ТЕЛ: 028/425-335
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMVU SB 4D08S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ
1. СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
38212 ЛЕПОСАВИЋ, НЕМАЊИНА 29, ТЕЛ: 028/83-562, 84-191
e-mail: tsnikolateslaleposavic@hotmail.com
ГИМНАЗИЈА
KMLE GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KMLE SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KMLE SA 3D20S . . . АУТОМЕХАНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /3/ . . 3 ГОД.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KMLE SA 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KMLE SA 4E05S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 /3/
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KMLE SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ПРИШТИНА
38218 ЛЕШАК, БРАЋЕ МАТОВИЋА 17, ТЕЛ: 028/88-413
e-mail: poljskolapristinalesak@hotmail.com
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
KSLE SB 4A07S . . . ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KSLE SB 4A10S . . . ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KSLE SB 4A03S . . . ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /3/
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015141
КОСОВСКОМИТРОВИЧКИ ОКРУГ
28. КОСОВСКO-ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА ГЊИЛАНЕ
1.ГИМНАЗИЈА
38257 ШИЛОВО, ТЕЛ: 0280/79-262
e-mail: gimnazija.stojanovuc@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
KPGL GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KPGL GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРАГИ ПОПОВИЋ”
38250 ГОРЊЕ КУСЦЕ, ТЕЛ: 0280/77-207
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KPGL SB 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /3/
САОБРАЋАЈ
KSPR SB 4I01S . . . ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /3/
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
KSPR SB 4Н02S . . . ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /3/
3. ГИМНАЗИЈА ШИЛОВО – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПАСЈАНЕ
ГИМНАЗИЈА
KPGL SC 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ГЊИЛАНЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПАРТЕШ, ТЕЛ: 0280/78-008
ЕКОНОМИЈA, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPGL SD 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ГЊИЛАНЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
КОРЕТИШТЕ
ЕКОНОМИЈA, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPGL SЕ 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВЕЛИКО РОПОТОВО – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ШИЛОВО
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KPGL SG 4O05S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВЕЛИКО РОПОТОВО – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПАСЈАНЕ
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KPGL SH 4O05S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8. МУЗИЧКА ШКОЛА
СТАНИШОР
КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ САРАДНИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
9. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРАГИ ПОПОВИЋ” ГОРЊЕ КУСЦЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ПАРТЕШ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
KPGL SJ 4E08S . . . ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА КОСОВСКА КАМЕНИЦА
1.ГИМНАЗИЈА
38260 КОСОВСКА КАМЕНИЦА, ЦАРА ЛАЗАРА ББ, ТЕЛ: 0280/372-499
ГИМНАЗИЈА
KPKK GA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KPKK GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ГЊИЛАНЕ – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
РАНИЛУГ, ТЕЛ: 0280/76-132
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPКК SB 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КОСОВСКO-ПОМОРАВСКИ ОКРУГ142
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
3. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ВЕЛИКО РОПОТОВО, TЕЛ. 0280/76-002
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
KPKK SC 4O05S . . . МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KPKK SC 4O01S . . . ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
38260 КОСОВСКА КАМЕНИЦА, ЦАРА ЛАЗАРА ББ
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
KPKK SD 4F02S . . . ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. ГИМНАЗИЈА КОСОВСКА КАМЕНИЦА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ВЕЛИКО РОПОТОВО
ГИМНАЗИЈА
KPKK GE 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
6. ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСОВСКА КАМЕНИЦА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ВЕЛИКО РОПОТОВО
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KPKK SF 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ВИТИНА
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВРБОВАЦ, ТЕЛ: 0280/88-090
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
KPVI SA 4D06S . . . МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
KPVI SВ 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015143
КОСОВСКO-ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
29. ПРИЗРЕНСКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА ГОРА – ДРАГАШ
1. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38420 ДРАГАШ, СЕЛО МЛИКЕ
e-mail: etsgora@hotmail.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PRDR SA 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PRDR SA 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ГИМНАЗИЈА
PRDR SA 4R04S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ОПШТИНА ОРАХОВАЦ
1.ГИМНАЗИЈА
38430 ОРАХОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА ББ, ТЕЛ: 029/77-919
e-mail: gimnazija029@gmail.com
ГИМНАЗИЈА
PROR GA 4RO4S . . . ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PROR GA 4R01S . . . ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ПРИЗРЕНСКИ ОКРУГ144
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
30. ПЕЋКИ ОКРУГ
БРОЈЕВИ ИЗМЕЂУ КОСИХ ЦРТА (/5/) ОДНОСЕ СЕ НА УПИС УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋ
1.ГИМНАЗИЈА
38310 ГОРАЖДЕВАЦ, ТЕЛ: 039/467-313
e-mail: dijanasekretar@hotmail.com
ГИМНАЗИЈА
PEPE GА 4R03S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2. ГИМНАЗИЈА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
38310 ГОРАЖДЕВАЦ, ОСОЈАНЕ
ГИМНАЗИЈА
PEPE GB 4RO3S . . . ОПШТИ ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. ЕКОНОМСКА ШКОЛА
38310 ГОРАЖДЕВАЦ, ТЕЛ: 039/467-313
e-mail: dijanasekretar@hotmail.com
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
PEPE SC 4L01S . . . ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015145
ПЕЋКИ ОКРУГ
ПРИМЕР ПОПУЊЕНОГ ОБРАСЦА ЗА УНОС
ЖЕЉА УЧЕНИКА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ ПЕЋКИ ОКРУГ146
►
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
V
Z
Z
S
P
N
Z
V
V
N
O
V
V
V
A
B
M
O
O
B
G
G
S
S
S
S
S
S
S
S
A
B
E
F
E
F
E
D
F
E
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
R
R
0
K
E
F
D
P
G
D
0
0
1
1
2
1
1
0
0
4
Х
Драган
1 71 145
„Бранислав Нушић”Београд
механичар оптике
конфекционар — кројач
женски фризер
техничар за компјутерско управљање
фотограф
електротехничар мултимедија — оглед
туристички техничар
фармацеутски техничар
природно-математички смер
општи тип
Ђорђевић
S Дванаеста београдска гимназија
S Седма београдска гимназија
S фармацеутско-физиотерапеутска школа
S Угоститељско-туристичка школа
S Електротехничка школа „Раде Кончар”
S Графичка школа
S Техничка школа „Змај”
S Школа за негу лепоте
S Школа за дизајн текстила
S Техничка школа „Нови Београд”
Ивона
3
4
6
0
7
7
3
2
6
6
Х
Х
ПЕЋКИ ОКРУГ
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015147
ПЕЋКИ ОКРУГ148
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
ВОЈНА ГИМНАЗИЈА
Војна гимназија је основана 1970. године са задатком да припрема и мотивише ученике за наставак
школовања на Војној академији.
Циљ школовања је формирање и развој одговарајућих интелектуалних, морално-вољних и физичких способности неопходних за успешан наставак даљег школовања и сналажење у свакодневном
животу те неговање и развијање етичких особина личности, патриотизма и родољубља.
Школовање у Војној гимназији траје четири године. Ученици се школују по Наставном плану и
програму гимназија општег смера као и у грађанству. Оно што је у Наставном плану и програму
специфично јесу посебни облици наставе, изборни факултативни предмети и различити ваннаставни садржаји.
Факултативни предмети су:
––
––
––
––
––
––
Војна обука
Војна топографија
Основе ваздухопловне теорије и технике
Информатика и рачунарство
Педагогија
Социјална психологија
Посебни облици наставе:
––
––
––
––
Период прилагођавања за прву годину
Обука у скијању
Екскурзије и наставне посете
Посете и обиласци установа Министарства одбране и јединица Војске Србије
Војна гимназија за своје ученике организује ваннаставни васпитно-образовни рад из области
културно-забавног живота, спорта, научно-техничке делатности и ученичких друштвених
организација.
За време школовања ученици су смештени у интернату Војне гимназије.
Колектив професора и васпитача чине цивилна и професионална војна лица. Поред образовноваспитних задатака они се брину и о целокупном животу и раду ученика. Успешно се остварује и
сарадња с родитељима.
Министарство одбране расписује конкурс за пријем ученика на школовање у Војну гимназију.
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем подлежу провери знања
из српског језика и математике, провери физичке способности, психолошкој, медицинскоздравственој процени и безбедоносној провери. Провера знања из српског језика и математике
усаглашена је с поступком који примењује Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
Пријемни испит за кандидате почиње 14. 4. 2014. и траје до 29. 4. 2014. године, а полагаће се у
Интернату војне гимназије у Хумској 22.
Ранг-листа примљених кандидата биће објављена до 10. 6. 2014. године на сајту Војне гимназије.
Школска зграда налази се у улици Петра Чајковског 2, а интернат у Хумској 22 у Београду.
интернет презентација: www.gimnazija.mod.gov.rs
е-mail: vogi@mod.gov.rs
телефони: 011/3603-972, 3603-631 и 3603-655
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015149
ПЕЋКИ ОКРУГ
СПИСАК СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Верификовани решењем надлежног министарства за послове образовања
ОПШТА ГИМНАЗИЈА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Црнотравска 27, Београд
011/3530-601, 3530-600
СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Цара Душана 34, Земун
ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА „ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ ДИС”
Интернационалних бригада 57, Београд
011/3445-365
ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА „МИЛЕНА
ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”
издвојено одељење Савски насип 7, Београд
Београдска 66, Београд
011/2096-777
011/2432-613
СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ”
СРЕДЊА ШКОЛА „АРТИМЕДИА”
Нушићева 12а, Београд
Булевар Војводе Мишића 41, Београд
011/323-55-00
011/3066-399
ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА – КОЛЕЏ БЕОГРАД
Стјепана Супанца 15а, Београд – Железник
011/2570-199
ГИМНАЗИЈА „ЦРЊАНСКИ”
СРЕДЊА ШКОЛА „ДР КОСТА ЦУКИЋ”
Јурија Гагарина 81, Београд
011/2159-417
ЕВРОПСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Ђорђа Огњановића 2, Београд
17. октобра 108, Београд
011/2396-746, 2396-755
011/2349-555
ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ЕКОНОМИЈУ,
ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈУ
Кнеза Вишеслава 17, Београд
Студентски трг 5, Београд
011/35-444-17
011/2181-332, 2181-338
РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА
Кнез Михајлова 6/VI, Београд
011/2636-090
ГИМНАЗИЈА „СТЕФАН НЕМАЊА”
Немањина 28, Београд
011/3629-416
ГИМНАЗИЈА „КРЕАТИВНО ПЕРО”
Толстојева 58, Београд
011/3672-716
ГИМНАЗИЈА „ДР КОСТА ЦУКИЋ”
Јурија Гагарина 81, Београд
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Црнотравска 27, Београд
011/3530-629, 3530-600
ШКОЛА ЗА МЕДИЦИНУ И ЕСТЕТИКУ „ШКОЛЕСТ”
Узун Миркова 3/3, Београд
011/218-2088, 3287-941
ПРВА ПРИВАТНА УГОСТИТЕЉСКОТУРИСТИЧКА ШКОЛА
Митрополита Петра 8, Београд
011/2752-920, 2762-924
011/215 9417
ПЕЋКИ ОКРУГ150
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ЗАХАРИЈE
СТЕФАНОВИЋ ОРФЕЛИН”
Немањина 28, Београд
011/3612-638, 3611-639
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Кнез Михајлова 10/7, Београд
011/3287-612
ОСНОВНА И СРЕДЊА МУЗИЧКА
ШКОЛА „АМАДЕУС”
Тоше Јовановића бр. 11, Београд
011/6546-111
СРЕДЊА ПРАВНО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Добановачка 56, Београд
011/2610-330
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Зеленгора бб, Јагодина
035/243-713, 815-0000
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНДУСТРИЈСКА ШКОЛА
Ложионичка бб, Смедерево
026/231-718
СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
Саве Ковачевића бб, Нови Пазар
020/320-768
СРЕДЊА ШКОЛА „ПРОКОПОВИЋ”
Булевар Цара Константина 80–82, Ниш
018/529-990, 529-998
СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Карађорђева 14, Шабац
015/348-829
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ”
Зорана Ђинђића 24, Крагујевац
034/206-355
ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА
Бранка Радичевића 27 а, Лазаревац
СРЕДЊА ПОСЛОВНА ШКОЛА
Устаничка 66, Београд
011/3445-957
СРЕДЊА ШКОЛА „ХИПОКРАТ”
Саве Ковачевића бб, Нови Пазар
020/311-037
СРЕДЊА ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА
Мајке Југовића 4, Крушевац
037/441-368
СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Косовска 4, Крагујевац
034/356-834
наставак на следећој страни КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015151
►
ПЕЋКИ ОКРУГ
Верификовани решењем надлежног органа Аутономне Покрајине Војводине
РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ”
Трг младенаца 5, Нови Сад
021/4728-200
ЕЛИТНА ПРИВАТНА ЕКОНОМСКА
ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА
ГИМНАЗИЈА „ЖИВОРАД ЈАНКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
Темеринска 28, Нови Сад
021/4736-185, 4736-184
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „КРУГ”
Тицанова 31, Нови Сад
Сувоборска 6, Нови Сад
021/6302-992
021/6435-858
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ НИКОЛА”
СРЕДЊА ИНФОРМАТИЧКА ШКОЛА
Дечанска 9, Нови Сад
Митрополита Стратимировића 110,
021/6419-470
Сремски Карловци
СРЕДЊА ПОСЛОВНО-МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА
Митрополита Стратимировића 110,
021/2700-015
ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА „E-ГИМНАЗИЈА”
Сремски Карловци
Радничка 20, Нови Сад
021/2700-015
021/529-456
ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА „ХИПОКРАТ”
Дечанска 9, Нови Сад
021/6419-470
ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА
ФРИЗЕРСКА ШКОЛА „ВОЈКАН”
Трг Марије Трандафил 14, Нови Сад
021/4722-200
СРЕДЊА САОБРАЋАЈНА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
Радничка 20, Нови Сад
021/529-147
ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА
ОПТИЧАРСКА ШКОЛА „ПАШЋАН”
Дечанска 9, Нови Сад
021/6419-472
СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Сувоборска 6, Нови Сад
021/6545-811, 6397-677
ПРВА ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА „ОЛИМП”
Хајдук Вељкова 11, Нови Сад
021/422-980
ЕКОНОМСКО-МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА
Максима Горког 25, Панчево
013/355-500
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВИЗИЈА”
Вука Караџића 1, Панчево
013/355-058
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„КОЗМА И ДАМЈАН”
Његошева 2, Врбас
021/700-988
СРЕДЊА ШКОЛА „ПЕТИ АПРИЛ”
Исе Секицког 30, Кула
025/725-112
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ОЏАЦИ
Кнез Михајилова 28, Оџаци
025/5746-562
БИСКУПИЈСКА КЛАСИЧНА
ГИМНАЗИЈА „ПАУЛИНУМ”
Трг Свете Терезије 2, Суботица
024/555-340
ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ГЛОБАЛ”
Петра Драпшина 7, Суботица
024/555-647, 556-189
ПЕЋКИ ОКРУГ152
КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2014/2015
Download

КОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у